سبک زندگی

سوالات متن فصل سوم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس فصل 3 سه کتاب زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات متن فصل درس ۳ سوم گفتار ۱ و ۲ «دستگاه حرکتی» کتاب زیست شناسی پایه یازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل دوم زیست یازدهم تجربی با جواب

سوالات متن فصل سوم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل سوم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 3 سوم زیست شناسی یازدهم تجربی

۱) زرد پی از چه بافتی است و چه عملی انجام می دهد؟

الف) پیوندی رشته ای – اتصال ماهیچه ها به هم
ب غضروفی – اتصال ماهیچه به استخوان
ج) پیوندی رشته ای – اتصال ماهیچه به استخوان
د) ماهیچه ای – اتصال ماهیچه ها به هم

پاسخ: ج) پیوندی رشته ای – اتصال ماهیچه به استخوان

۲) وجود اسکلت در حرکت چه نقشی دارد؟

پاسخ: اتصال ماهیچه های اسکلتی به استخوان ها و انقباض آنها باعث انتقال نیروی ماهیچه به استخوان و حرکت آن می شود.

۳) اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) سارکومر :

پاسخ: درون هر یاخته ماهیچه ای تعداد زیادی رشته به نام تارچه ماهیچه ای وجود دارد که این تارچه‌ها از واحدهای تکراری به نام سارکومر تشکیل شده اند.

الف) میوگلوبین :

پاسخ: رنگدانه های قرمزی که درون تارهای ماهیچه ای اکسیژن ذخیره می کنند.

۴) واحد ساختمانی تارچه، در ماهیچه مخطط چیست؟

پاسخ: سارکومر

۵) خط Z چیست؟

پاسخ: در دو انتهای هر سارکومر خطی به نام Z وجود دارد.

۶) بندپایان چه نوع اسکلتی دارند؟

پاسخ: اسکلت بیرونی

۷) وظایف اسکلت استخوانی را در انسان بنویسید؟

پاسخ: حفاظت و پشتیبانی اندام ها – حرکت – تولید یاخته های خونی – ذخیره مواد معدنی – کمک به شنیدن و تکلم

۸) انواع استخوان ها را از نظر شکل در بدن انسان نام ببرید و مثال بزنید.

پاسخ: استخوان های دراز: استخوان ران و بازو
استخوان های کوتاه: استخوا نهای مچ
استخوان های پهن: استخوان جمجمه
استخوان های نامنظم: استخوان ستون مهره ها

۹) انواع بافت استخوانی را نام ببرید و نحوه قرار گرفتن آنها را در استخوانها بنویسید

پاسخ: فشرده و اسفنجی – بافت فشرده به صورت واحدهایی به نام سامانه هاورس در طول استخوان قرار می گیرد اما بافت اسفنجی در انتهای برآمده استخوان قرار می گیرد.

۱۰) تفاوت بافت اسفنجی و فشرده را بنویسید.

پاسخ: یاخته های استخوانی در بافت فشرده منظم قرار گرفته اند اما در بافت اسفنجی نامنظم هستند.

۱۱) سامانه هاورس را تعریف کنید و بنویسید مربوط به چه نوع بافتی است؟

پاسخ: بافت استخوانی فشرده به صورت واحدهایی به نام سامانه هاورس قرار می گیرند.

۱۲) مایع مفصلی در کجا قرار میگیرد و چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: در محل مفصل و درون کپسول مفصلی به استخوان ها اجازه می دهد که سالیان زیادی در مجاور هم لیز بخورند و اصطکاک چندانی نداشته باشند.

۱۳) مفصل را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید.

پاسخ: محل اتصال استخوان ها به هم مفصل می باشد.
انواع: ثابت و متحرک

۱۴) انواع مفصلهای متحرک را نام ببرید. با ذکر مثال

پاسخ: گوی – کاسه ای: محل اتصال استخوان ران به استخوان نیم لگن
لولایی: زانو – لغزنده: مفاصل بین ستون مهره ها

۱۵) نوع مفصل را بنویسید.

پاسخ: زانو: لولایی،
ران و نیم لگن: گوی – کاسه ای،
آرنج: لولایی،
بازو و کتف: گوی – کاسه ای

۱۶) استخوان ها در محل مفصل چگونه به هم متصل باقی می مانند؟

پاسخ: به کمک کپسول مفصلی، رباط و زردپی

۱۷) رباط و زرد پی چه نقشی دارند؟

پاسخ: با کمک کپسول مفصلی استخوان ها را در محل مفصل به هم متصل نگه می دارند.

۱۸) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) هنگام انقباض ماهیچه، طول سارکومر …..…… می شود.

پاسخ: کوتاه

ب) دو سر استخوان دراز بافت …………. و تنه آن بافت ….……. دارد.

پاسخ: اسفنجی – فشرده

ج) زردپی از نوع بافت ….…….. است.

پاسخ: پیوندی

د) در بافت ……….. سلول ها به طور نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند.

پاسخ: اسفنجی

۱۹) با توجه به شکل که مربوط به یک سارکومر است، موارد خواسته شده را نامگذاری کنید؟

سوالات متن فصل سوم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل سوم زیست یازدهم تجربی با جواب

پاسخ: به ترتیب از بالا: خط – Z – اکتین – میوزین

۲۰) وظیفه مایه مفصلی چیست؟

پاسخ: به استخوان ها اجازه می دهد که سالیان زیادی در مجاور هم لیز بخورند و اصطکاک چندانی نداشته باشند.

۲۱) نوع مفصل زانو و محل اتصال استخوان ران به نیم لگن را نام ببرید؟

پاسخ: لولایی، گوی – کاسه ای

۲۲) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) هر تار ماهیچه ای از پوشش به نام ………… احاطه شده است.

پاسخ: بافت پیوندی

ب) هر تارچه از توالی تعدادی …………. درست شده است.

پاسخ: ساركومر

ج) در سارکومر هر بخش تیره بوسیله یک صفحه بسیار روشن به نام ……… به دو بخش برابر تقسیم شده است.

پاسخ: اکتین

۲۳) یک سامانه هاورس از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

پاسخ: یاخته استخوانی – کلاژن – مواد معدنی – اعصاب و رگ های خونی

۲۴) در شکل مقابل هر یک از بخش های مشخص شده را نامگذاری کنید؟

سوالات متن فصل سوم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل سوم زیست یازدهم تجربی با جواب

پاسخ: از بالا به پایین (سمت راست شکل): پرده سازنده مایع مفصلی – کپسول مفصلی – مایع مفصلی
از بالا به پایین (سمت چپ شکل): استخوان – غضروف – استخوان

۲۵) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) واحد ساختاری ماهیچه ..……. نام دارد.

پاسخ: سارکوم

ب) مفصل آرنج از نوع ………. می باشد.

پاسخ: لولایی

ج) تنه استخوان های دراز از نوع بافت …….…. می باشد.

پاسخ: فشرده

۲۶) الف) ویژگی بافت استخوانی فشرده چیست؟
ب) انواع استخوان های بدن انسان را از نظر شکل بنویسید؟

پاسخ: الف) یاخته های استخوانی در آن بصورت منظم اطراف مجرای هاورس هستند.
ب) دراز – پهن – کوتاه و نامنظم

۲۷)عوامل نگه دارنده استخوانها را در محل مفصل بنویسید؟ سه مورد.

پاسخ: رباط – زردپی – کپسول مفصلی

۲۸) چرا بزرگترین جانوران را در بین مهره داران با اسکلت داخلی می یابیم؟

پاسخ: زیرا در این جانوران اسکلت درونی مانع رشد نمی شود، ولی در جانوران با اسکلت بیرونی، با افزایش اندازه جانور اسکلت بیرونی هم باید بزرگتر و ضخیمتر شود. بزرگ بودن این اسکلت باعث می شود که اندازه آنها از حد خاصی بیشتر نشود.

۲۹) زردپی ماهیچه ها از چه نوع بافتی است؟
الف) ماهیچه ای
ب) چربی
ج) پیوندی
د) عصبی

پاسخ: ج) پیوندی

۳۰) سامانه هاورس به کدامیک از اجزای زیر تعلق دارد؟
الف) استخوان ب) کبد ج) اعصاب د)‌ ماهیچه ها

پاسخ: الف) استخوان

۳۱) محدود بودن رشد بدنی بیشتر بندپایان به ویژه حشرات حاصل وجود کدام است؟

الف) ناقص بودن دستگاه گردش خون
ب) وجود مراحل متعدد دگردیسی
ج) ناقص بودن دستگاه تنفس
د) وجود اسکلت خارجی

پاسخ: د) وجود اسکلت خارجی

۳۲) مفصل شامل ……… است.

الف) کپسول رشته ای – غضروف – مایع مفصلی
ب رباط – کپسول رشته ای – غضروف
ج. کپسول رشته ای – غضروف – زردپی
د) کپسول رشته ای – رباط داخلی – مایع مفصلی

پاسخ: الف) کپسول رشته ای – غضروف – مایع مفصلی

۳۳) کدام یک از مفصلهای زیر به ترتیب از نوع لولایی و گوی – کاسه ای هستند؟
الف) آرنج – ران ب) ران – آرنج ج) کمر – سر د) کمر – مچ

پاسخ: الف) آرنج – ران

۳۴) آزاد شدن کدام یون از شبکه آندوپلاسمی ماهیچه مخطط باعث شروع انقباض می شود؟
الف) فسفر ب) کلر ج) کلسیم د) گوگرد

پاسخ: ج) کلسیم

۳۵) یاخته های ماهیچه اسکلتی توسط چه بافتی به یکدیگر متصل می شوند؟
الف) ماهیچه ای ب) پوششی ج) زردپی د) پیوندی

پاسخ: د) پیوندی

۳۶) از اعمال رباط ها و غضروف ها یک مورد بیان کنید.

پاسخ: رباط ها: استخوان ها را در محل مفصل متصل بهم نگه می دارد.
غضروف ها: آسان نمودن حرکت استخوان ها در محل مفصل نگه می دارد.

۳۷) انواع اسکلت در جانوران را نام ببرید.

پاسخ: آب ایستایی بیرونی و درونی

۳۸) نحوه شکل دادن اسکلت آب ایستایی به بدن را بنویسید و در کدام جاندار دیده می شود؟

پاسخ: در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شکل می دهد. – در عروس دریایی

۳۹) در جانورانی که اسکلت از نوع آب ایستایی دارند حرکت چگونه انجام می گیرد؟

پاسخ: در این جانوران با فشار جریان آب به بیرون جانور به سمت مخالف حرکت می کند.

۴۰) برای انجام حرکت جانوران نیازمند چه ساختارهایی هستند؟

پاسخ: ساختار ماهیچه ای و اسکلتی

۴۱) انواع تارهای ماهیچه ای را از نظر سرعت انقباض نام ببرید.

پاسخ: تند و کند

۴۲) تارهای ماهیچه ای تند و کند از نظر سرعت انقباض چه تفاوتی با هم دارند؟

پاسخ: تارهای ماهیچه ای تند سریعتر از تارهای ماهیچه ای کند منقبض می شوند.

۴۳) تارهای ماهیچه ای تند و کند را از نظر تعداد میتوکندری و راه کسب انرژی با هم مقایسه کنید.

پاسخ: تعداد میتوکندری در تارهای ماهیچه ای تند کمتر و انرژی خود را از طریق بی هوازی بیشتر کسب می کنند و در تارهای ماهیچه ای کند تعداد میتوکندری زیاد و کسب انرژی از طریق هوازی است.

۴۴) مقدار میوگلوبین را در تارهای ماهیچه ای تند و کند چگونه است؟

پاسخ: در تارهای تند، کم و در تارهای کند، بیشتر است.

۴۵) تارهای ماهیچه ای تند سریع ……… خود را از دست داده و زود ……… می شوند.

پاسخ: انرژی – خسته

۴۶) درصد تارهای ماهیچه ای تند در دوندگان دوی صدمتر نسبت به تار ماهیچه ای کند چگونه است؟

پاسخ: درصد تارهای ماهیچه ای تند بیشتر است.

۴۷) در دوندگان دوی ماراتن مقدار میوگلوبین نسبت به دوندگان دوی صدمتر چگونه است؟ چرا؟

پاسخ: در دوندگان دوی ماراتن مقدار میوگلوبین بیشتر است. زیرا تعداد تارهای ماهیچه ای کند در این ها بیشتر و کسب انرژیشان از طریق هوازی است. در نتیجه تعداد میتوکندی و میوگلوبین (ذخیره اکسیژن) بیشتری دارند.

۴۸) بیشتر انرژی لازم برای انقباض ماهیچه ها از سوختن ………. به دست می آید.

پاسخ: گلوکز

۴۹) در ماهیچه ها برای کسب انرژی ابتدا کدام ماده استفاده می شود؟

پاسخ: گلیکوژن

۵۰) اگر انقباض ماهیچه ای طولانی شود، برای کسب انرژی از چه ماده ای استفاده می کنند؟

پاسخ: اسید چرب

۵۱) برای تولید انرژی در ماهیچه ها از چه موادی استفاده می شود؟

پاسخ: گلیکوژن – اسید چرب – کراتین فسفات

۵۲) کراتین فسفات چگونه باعث تولید ATP می شود؟

پاسخ: این ماده با دادن فسفات به ADP باعث تولید ATP می شود.

۵۳) ماهیچه ها برای تجزیه کامل گلوکز به ……. نیاز دارند.

پاسخ: اکسیژن

۵۴) در فعالیت های شدید که اکسیژن کافی به ماهیچه ها نمی رسد تجزیه گلوکز به چه صورتی انجام می گیرد؟

پاسخ: به صورت بی هوازی

۵۵) در تجزیه بی هوازی گلوکز در ماهیچه ها چه مادهای تولید می شود؟ این ماده باعث چه می شود؟

پاسخ: لاکتیک اسید – باعث گرفتگی و درد ماهیچه ای

۵۶) انقباض ماهیچه ای چگونه پایان می یابد؟

پاسخ: پس از آزاد شدن کلسیم از شبکه آندوپلاسمی در حین انقباض این یون ها به سرعت با انتقال فعال به شبکه آندوپلاسمی بازگردانده شده و در نتیجه اکتین و میوزین از هم جدا می شوند. در این حال سارکومر تا رسیدن پیام بعدی در حالت استراحت می ماند.

۵۷) در حین انقباض ماهیچه ای، یون کلسیم از کدام اندامک آزاد میگردد؟
الف) میتوکندری ب) شبکه آندوپلاسمی ج) ریبوزوم د) هسته

پاسخ: ب) شبکه آندوپلاسمی

۵۸) در حین توقف انقباض ماهیچه ای یون کلسیم از چه روشی دوباره به شبکه آندوپلاسمی بازگردانده می شود؟

پاسخ: انتقال فعال

۵۹) با تحریک یاخته ماهیچه ای، کدام پروتئین ها مسئول کوتاه شدن طول ماهیچه می شوند؟

پاسخ: اکتین و میوزین

۶۰) در حین انقباض ماهیچه ای پروتئین های اکتین و میوزین چگونه عمل می کنند؟ و نتیجه عمل آنها چیست؟

پاسخ: سرهای پروتئین میوزین به رشته های اکتین متصل می شود که با این اتصال تغییر شکلی در آنها پدید آمده و دو خط Z سارکومر به هم نزدیک و طول ماهیچه کوتاه می شود.

۶۱) علت تیره و روشن دیده شدن تارهای ماهیچه ای چیست؟

پاسخ: به دلیل حضور رشته های اکتین نازک (نواحی روشن) و رشته های ضخیم میوزین (نواحی تیره)

۶۲) ظاهر مخطط ماهیچه های مخطط بدلیل چیست؟

پاسخ: وجود دو نوع رشته پروتئینی اکتین و میوزین

۶۳) چرا تارهای ماهیچه ای چند هسته ای هستند؟

پاسخ: هر یاخته (تار) از به هم پیوستن چند یاخته در دوره جنینی ایجاد می شود و همین علت چند هسته دارند.

۶۴) تارچه های ماهیچه ای به چه شکلی در طول یاخته ماهیچه ای قرار می گیرند؟
الف) موازی ب) مورب ج) نامنظم د) هیچکدام

پاسخ: الف) موازی

۶۵) زردپی را تعریف کنید.

پاسخ: تارهای ماهیچه ای با غلافی از بافت پیوندی رشته ای احاطه شده اند که این غلاف ها در انتها بصورت طناب یا نواری محکم به نام زردپی در می آیند.

۶۶) تعدادی از ماهیچه های اسکلتی بدن انسان را نام ببرید.

پاسخ: ذوزنقه – دلتایی – سرینی – توام – شکمی و….

۶۷) چرا ماهیچه ها به صورت جفتی باعث حرکات اندام ها می شوند؟

پاسخ: زیرا ماهیچه ها فقط قابلیت انقباض دارند. انقباض هر ماهیچه فقط می تواند استخوان را در جهتی خاص بکشد و آن ماهیچه نمی تواند استخوان را به حالت قبل برگرداند و اینکار برعهده ماهیچه متقابل است.

۶۸) آیا ماهیچه های روی بازو و پشت بازو همزمان می توانند با هم منقبض شوند؟ چرا؟

پاسخ: خیر – زیرا ماهیچه های متقابل برای حرکت ساعد (حرکت به جلو یا بالا) هستند ماهیچه های متقابل به گونه ای عمل می کنند که یکی در حال انقباض باشد دیگری در حال استراحت است.

۶۹) از عوامل پوکی استخوان چند مورد نام ببرید.

پاسخ: کمبود ویتامین D ، کمبود کلسیم ، مصرف نوشیدنی های الکلی و دخانیات

۷۰) در دوران جنینی که استخوان ها از بافت های نرمی تشکیل می شوند چه چیزی باعث سخت شدن آنها می شود؟

پاسخ: نمک های کلسیم

۷۱) توده استخوانی و تراکم استخوان تا چه زمانی افزایش می یابد؟

پاسخ: اواخر سن رشد

۷۲) ماده زمینه ای که یاخته های استخوانی را احاطه کرده از چه ماده ای و با چه جنسی تشکیل یافته است؟

پاسخ: کلاژن و مواد معدنی – پروتئین

۷۳) مغز قرمز فضای درون استخوان …………… را پر می کند و محل تشکیل ………… است.

پاسخ: اسفنجی – یاخته های خونی

۷۴) مجرای مرکزی استخوانهای دراز از مغز …………. تشکیل یافته که از جنس …………….. می باشد.

پاسخ: زرد – چربی

۷۵) در کم خونی های شدید مغز …………. به مغز ……….. تبدیل می شود.

پاسخ: زرد – قرمز

۷۶) مغز استخوان چیست؟

پاسخ: بخش نرمی است که درون استخوان را پر می کند.

۷۷) بخش های مختلف اسکلت را نام ببرید با مثال.

پاسخ: محوری و جانبی
محوری: ساختارهایی که از قلب و مغز محافظت می کنند.
جانبی: استخوان دست و پا

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل سوم زیست یازدهم تجربی
و
سوالات متن فصل اول زیست یازدهم تجربی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۳ سوم کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *