سبک زندگی

سوالات متن فصل چهارم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس فصل 4 چهار کتاب زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات متن فصل درس ۴ چهارم گفتار ۱ و ۲ «تنظیم شیمیایی» کتاب زیست شناسی پایه یازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل سوم زیست یازدهم تجربی

سوالات متن فصل چهارم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل چهارم زیست یازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 4 چهارم زیست شناسی یازدهم تجربی

۱) پیک شیمیایی را تعریف کنید.

پاسخ: مولکولی است که پیامی را منتقل می کند.

۲) یاخته هدف چه یاخته ای است؟

پاسخ: یاخته ای است که پیام را دریافت می کند.

۳) پیک چگونه یاخته هدف را از میان انبوه یاخته ها تشخیص می دهد؟

پاسخ: یاخته هدف برای پیک گیرنده دارد و مولکول پیک تنها بر یاخته ای اثر می گذارد که گیرنده آن را داشته باشد.

۴) پیک های شیمیایی به چند دسته تقسیم می شوند؟ این تقسیم بندی بر چه اساسی است؟

پاسخ: دو دسته کوتاه برد و دوربرد بر اساس مسافتی که طی می کنند تا به یاخته هدف برسند.

۵) پیک های کوتاه برد را تعریف نموده و یک مثال نام ببرید.

پاسخ: این پیک ها بین یاخته هایی ارتباط برقرار می کنند که در نزدیکی هم هستند و حداکثر چند یاخته با هم فاصله دارند. مثال: ناقل عصبی

۶) پیک های دور برد را تعریف نموده و مثال بزنید.

پاسخ: پیک هایی هستند که به جریان خون وارد می شوند و پیام را به فاصله ای دور منتقل می کنند – مثال: هورمون ها

۷) هورمون را تعریف نموده و بگویید جزء کدام یک از پیک ها می باشد؟

پاسخ: هورمونها پیک هایی هستند که به جریان خون وارد می شوند و پیام را به فاصله ای دور منتقل می کنند. پیک های دوربرد

۸) اگر نورون ها پیک شیمیایی را به خون ترشح کنند، این پیک هورمون است یا ناقل عصبی؟

پاسخ: هورمون

۹) نام یاخته هایی که هورمون ترشح می کنند چیست؟

پاسخ: یاخته های درون ریز

۱۰) اگر یاخته های درون ریز به صورت مجتمع باشند چه نامیده می شوند؟

پاسخ: غده درون ریز

۱۱) مثال هایی از یاخته های درون ریز و نوع هورمون ترشح شده توسط آنها نام ببرید.

پاسخ: یاخته های درون ریز در معده که هورمون گاسترین و یاخته های درون ریز دوازدهه که هورمون سکرتین ترشح می کنند.

۱۲) ترشحات غدد درون ریز به ………… وارد می شود و ترشحات غدد برون ریز از طریق مجرایی به ……… يا ……… می ریزد.

پاسخ: خون – سطح – حفرات بدن

۱۳) دستگاه درون ریز را تعریف کنید.

پاسخ: مجموع یاخته ها غدد درون ریز و هورمون های آنها را دستگاه درون ریز گویند.

۱۴) دستگاه درون ریز به همراه دستگاه ………. فعالیت های بدن را تنظیم می کنند و نسبت به محرک های ……… و ……… پاسخ می دهند.

پاسخ: عصبی – درونی – بیرونی

۱۵) چند نمونه از غدد اصلی دستگاه درون ریز بدن را نام ببرید.

پاسخ: هیپوفیز – تیروئید تیموس – فوق کلیه – لوزالمعده و…..

۱۶) شکل زیر مربوط به غده برون ریز است. موارد خواسته شده را نامگذاری کنید.

سوالات متن فصل چهارم زیست یازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل چهارم زیست یازدهم تجربی با جواب

پاسخ: از بالا به پایین: ماده ترشحی – سطح پوست – ماده ترشحی ساخته شده در غده که به مجرا وارد می شود.

۱۷) غده زیر مغزی هیپوفیز کجا قرار دارد؟

پاسخ: درون یک گودی در استخوانی از کف جمجمه و با ساقه ای به هیپوتالاموس متصل است.

۱۸) بخش های مختلف غده هیپوفیز را نام ببرید و بگویید عملکرد کدام بخش هنوز در انسان بخوبی شناخته نشده است؟

پاسخ: پیشین – میانی و پسین ، عملکرد بخش میانی

۱۹) شکل زیر مربوط به غده هیپوفیز است، بخش های مشخص شده را نامگذاری کنید.

پاسخ: از بالا به پایین (بخش راست شکل): بخش پسین – استخوان کف جمجمه
از بالا به پایین (بخش چپ شکل): بخش پیشین – بخش میانی

۲۰) درباره ی هورمون ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) در کدام بیماری خود ایمنی توانایی تولید انسولین در بدن کاهش یابد؟

پاسخ: دیابت نوع یک

ب) بافت هدف هورمون الدسترون کجاست؟

پاسخ: کلیه

ج) اثر کورتیزول بر روی مقدار گلوکز ،خون مشابه اثر کدام هورمون غده پانکراس است؟

پاسخ: گلوکاگون

د) نقش هورمون مهار کننده هیپوتالاموس چیست؟

پاسخ: مهار ترشح هورمون های هیپوفیزی پیشین

۲۱) در رابطه با هورمون ها به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) اثر هورمون اپی نفرین بر روی فشار خون چیست؟

پاسخ: فشار خون را افزایش می دهد.

الف) کدام هورمون پانکراس سبب افزایش تولید و تجمع گلیکوژن در کبد می شود؟

پاسخ: انسولین

۲۲) اثر کدام هورمون هیپوفیزی تحریک ساخت پروتئین و استخوان است؟

پاسخ: هورمون رشد

۲۳) هورمون آلدسترون در کدام غده درون ریز تولید می شود؟

پاسخ: غده فوق کلیه (بخش قشری)

۲۴) زیاد شدن قند خون چه اثری بر میزان ترشح گلوکاگون دارد؟

پاسخ: میزان ترشح آن را کاهش می دهد.

۲۵) اپی نفرین در چه هنگامی به عنوان انتقال دهنده عصبی و در چه هنگامی به عنوان یک هورمون عمل می کند؟

پاسخ: وقتی این ماده از یک یاخته عصبی ترشح می شود، به عنوان انتقال دهنده عصبی عمل می کند و هنگامی که از غده فوق کلیه ترشح می شود به عنوان هورمون عمل می کند.

۲۶) ترشح کدام هورمون می تواند سبب تحریک ترشح کورتیزول گردد؟

پاسخ: هورمون محرک غده فوق کلیه

۲۷) کدام هورمون باعث تحریک بازجذب سدیم از کلیه می شود؟

پاسخ: آلدسترون

۲۸) در کدام بیماری خود ایمنی، توانایی تولید انسولین در بدن کاهش می یابد؟

پاسخ: دیابت نوع یک

۲۹) در عملکرد هورمون اکسی توسین نوع خود تنظیمی را مشخص کنید.

پاسخ: بازخورد مثبت

۳۰) چرا در افراد مبتلا به دیابت شیرین حجم ادرار افزایش می یابد؟

پاسخ: کلیه ها گلوکز اضافی را دفع می کنند و آب هم به دنبال گلوکز دفع می شود.

۳۱) هر یک از اعمال زیر توسط کدام هورمون انجام می شود؟

الف) افزایش رسوب کلسیم در استخوان :

پاسخ: کلسی تونین

ب) کاهش دفع یونهای سدیم از طریق ادرار :

پاسخ: آلدسترون

۳۲) بافت هدف کدام هورمون، فقط غده های شیری است؟

پاسخ: پرولاکتین

۳۳) اثر هورمون غده های پاراتیروئید را بر روی بافت استخوانی توضیح دهید.

پاسخ: این هورمون یاخته های استخوانی را وادار به تجزیه بافت استخوانی کرده و کلسیم را به جریان خون می ریزند.

۳۴) در کدام یا از انواع دیابت مقدار انسولین در خون طبیعی است؟ و علت ایجاد دیابت چیست؟

پاسخ: دیابت نوع دو در این نوع دیابت مقدار انسولین طبیعی بوده، اما گیرنده های انسولین به آن پاسخ نمی دهند.

۳۵) بالا بودن مقدار کلسیم در خون، سبب تحریک ترشح هورمونی به نام ………… از غده تیروئید می شود.

پاسخ: کلسی تونین

۳۶) کدام هورمون تولید شده در هیپوتالاموس در حفظ آب بدن نقش دارد؟

پاسخ: هورمون ضد ادراری

۳۷) بخش پیشین هیپوفیز تحت تنظیم کدام بخش بوده و چه هورمونهایی ترشح می کند؟

پاسخ: هیپوتالاموس – هورمون رشد – پرولاکتین و هورمون های محرک تیروئید، محرک فوق کلیه و محرک غده های جنسی

۳۸) هیپوتالاموس از چه طریقی با غده هیپوفیز در ارتباط است و چگونه ترشح هورمون آنرا تنظیم می کند؟

پاسخ: از طریق رگ های خونی ارتباط دارند – از طریق ترشح هورمون های آزاد کننده و مهارکننده که باعث می شوند هورمون های این بخش ترشح شوند یا ترشح آنها متوقف گردد.

۳۹) نقش هورمون رشد چیست؟ از کدام غده ترشح می گردد؟ بر کجا اثر می گذارد؟

پاسخ: افزایش قد – هیپوفیز (بخش پیشین) – بر استخوان های دراز (رشد طولی آنها)

۴۰) صفحات رشد را تعریف کنید.

پاسخ: در نزدیکی دو سر استخوان های دراز دو صفحه غضروفی وجود دارد که صفحات رشد نامیده می شوند.

۴۱) جنس صفحات رشد از چیست؟

پاسخ: غضروف

۴۲) در چه زمانی صفحات رشد از حالت غضروفی به حالت استخوانی تبدیل می شوند؟

پاسخ: چند سال بعد از بلوغ

۴۳) تا چه زمانی هورمون رشد باعث افزایش قد می شود؟

پاسخ: تا زمانی که صفحات رشد بسته نشده باشند یعنی از حالت غضروفی به حالت استخوانی تبدیل نشده باشند.

۴۴) هورمون پرولاکتین از کدام غده ترشح و بر کجا اثر می گذارد؟

پاسخ: هیپوفیز (بخش پیشین) – غده های شیری

۴۵) نقش های مختلف هورمون پرولاکتین را نام ببرید.

پاسخ: وادار کردن غده های شیری برای تولید شیر – دستگاه ایمنی و حفظ تعادل آب و در مردان باعث تنظیم فرآیندهای دستگاه تولیدمثل می شود.

۴۶) هورمون های محرک از کدام غده ترشح و محرک چه بخش هایی از بدن می باشند؟

پاسخ: از هیپوفیز (بخش پیشین)، محرک غده تیروئید فوق کلیه و غده های جنسی

۴۷) هورمون های محرک غدد جنسی را نام ببرید. کدام غده این هورمون ها را ترشح می کند.

پاسخ: LH و FSH – هیپوفیز (پیشین)

۴۸) هورمون های LH و FSH بر کدام غدد اثر گذار بوده و کار آنها را تنظیم می کنند؟

پاسخ: تخمدان و بیضه

۴۹) نقش بخش پسین هیپوفیز چیست؟

پاسخ: این بخش خود هورمون نمی سازد، بلکه محل ذخیره و ترشح هورمون های ساخته شده در هیپوتالاموس است.

۵۰) هورمون های ضد ادراری و اکسی توسین، در کجا ساخته و از کدام بخش ترشح می شوند؟

پاسخ: هیپوت وتالاموس – بخش پسین هیپوفیز

۵۱) کدام یک از هورمون های زیر محل ساخت و ترشح متفاوت دارند؟
الف) اکسی توسین ب) هورمون رشد ج) هورمون پرولاکتین د) انسولین

پاسخ: الف) اکسی توسین

۵۲) شکل و محل قرارگیری غده تیروئید را ذکر کنید.

پاسخ: شبیه سپر – زیر حنجره

۵۳) هورمون های مترشحه از غده سپردیس (تیروئید) را نام ببرید.

پاسخ: هورمون های تیروئیدی – کلسی تونین

۵۴) هورمون های تیروئیدی را نام برده و بگویید کدام یون در ساختار آنها وجود دارد؟

پاسخ: T3 و T4 – ید

۵۵) نقش هورمون های تیروئیدی را بنویسید.

پاسخ: تنظیم میزان تجزیه گلوکز و انرژی در دسترس

۵۶) چرا همه ی یاخته های بدن یاخته هدف برای هورمونهای تیروئیدی محسوب می شوند؟

پاسخ: زیرا این هورمون ها باعث تنظیم میزان تجزیه گلوکز و انرژی در دسترس می شوند و از آنجایی که تجزیه گلوکز در همه یاخته های بدن اتفاق می افتاد پس همه یاخته های بدن هدفی برای این هورمون ها هستند.

۵۷) فقدان کدام هورمون در دوران جنینی باعث عقب ماندگی ذهنی و جسمی در جنین می شود؟ و چرا؟

پاسخ: T3 – زیرا این هورمون برای نمو دستگاه عصبی مرکزی لازم است.

۵۸) کمبود ید در غذا باعث چه می شود؟

پاسخ: در این حالت هورمون های تیروئیدی به اندازه کافی ساخته نمی شوند، در نتیجه غده هیپوفیز با ترشح هورمون محرک تیروئید باعث رشد بیشتر غده شده تا ید بیشتری جذب نماید بزرگ شدن غده تیروئید را گواتر گویند.

۵۹) گواتر را تعریف کنید و در اثر کمبود کدام یون ایجاد می شود؟

پاسخ: بزرگ شدن غده سپردیس را گواتر گویند – ید

۶۰) علت بزرگ شدن غده تیروئید در گواتر چیست؟

پاسخ: غده تیروئید برای جذب بیشتر ید تحت تاثیر هیپوفیز با ترشح هورمون محرک (تیروئید) قرار گرفته که باعث رشد بیشتر غده شده تا ید بیشتری جذب نماید.

۶۱) کلسی تونین از کدام غده ترشح می شود؟ عملکرد این هورمون چگونه است؟

پاسخ: غده تیروئید زمانی که کلسیم در خوناب زیاد است. این هورمون از برداشت کلسیم از استخوان ها جلوگیری می کند.

۶۲) تعداد و محل قرار گرفتن غده های پاراتیروئید را بنویسید؟

پاسخ: چهار – پشت تیروئید

۶۳) نقش هورمون پاراتیروئید را بنویسید.

پاسخ: این هورمون کلسیم را از ماده زمینه استخوان جدا و آزاد می کند و باعث افزایش بازجذب کلسیم در کلیه می شود. همچنین این هورمون ویتامین D را به شکلی تبدیل می کند که می تواند جذب کلسیم از روده را افزایش دهد.

۶۴) هورمون ………….. در پاسخ به کاهش کلسیم خوناب ترشح می شود.

پاسخ: پاراتیروئید

۶۵) در چه زمانی هورمون پاراتیروئید ترشح می شود؟

پاسخ: زمانی که کلسیم در خوناب کاهش می یابد.

۶۶) هورمون …………. زمانی که کلسیم خوناب ……… باشد ترشح می شود و هورمون ………..… زمانیکه کلسیم خوناب …………… باشد ترشح می شود.

پاسخ: کلسی تونین – زیاد – پاراتیروئید – کم

۶۷) کدام دو هورمون نقش مقابل هم در برابر میزان کلسیم در خوناب دارند؟

پاسخ: کلسی تونین و پاراتیروئید

۶۸) کدام هورمون باعث بازجذب کلسیم در کلیه می شود؟

پاسخ: پاراتیروئید

۶۹) کدام هورمون با ایجاد تغییر در ویتامین D جذب کلسیم از روده را افزایش می دهد؟

پاسخ: پاراتیروئید

۷۰) غده فوق کلیه از چه بخش هایی تشکیل یافته است؟ آیا این بخش ها به هم وابسته اند یا مستقل هستند؟

پاسخ: مرکزی و قشری – مستقل هستند.

۷۱) ویژگی های بخش مرکزی غده فوق کلیه را ذکر نموده و بگویید این بخش چه هورمون هایی را ترشح می کند؟

پاسخ: این بخش ساختار عصبی دارد. – اپی نفرین و نور اپی نفرین

۷۲) در چه شرایطی هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین از بخش مرکزی غده فوق کلیه ترشح می شوند؟ و چه اثراتی دارند؟

پاسخ: شرایط تنش – باعث افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون و افزایش گلوکز خوناب می شوند و نایژک‌ها را در شش ها باز می کنند.

۷۳) کدام هورمون باعث افزایش ضربان قلب می شود؟
الف) الدسترون ب) اپی نفرین ج) پاراتیروئید د) کورتیزول

پاسخ: ب) اپی نفرین

۷۴) بخش مرکزی غده فوق کلیه با ترشح هورمونهای ………. و ……….. بدن را برای پاسخ های…….…. مثل ……… آماده میکند.

پاسخ: اپی نفرین – نوراپی نفرین – کوتاه مدت – شرایط تنش

۷۵) بخش قشری غده فوق کلیه با ترشح هورمون ……… پاسخ ……… می دهد.

پاسخ: کورتیزول – دیرپا

۷۶) هورمون های بخش قشری غده فوق کلیه را نام ببرید.

پاسخ: کورتیزول – آلدسترون – هورمون جنسی زنانه و مردانه

۷۷) اگر تنش وارده شده به بدن برای مدت زمان زیادی ادامه یابد، دستگاه ایمنی بدن تضعیف می شود، این حاصل اثر کدام هورمون است؟

پاسخ: کورتیزول

۷۸) هورمون کورتیزول باعث افزایش ……..… خون میشود.

پاسخ: گلوکز

۷۹) هورمون آلدسترون از کدام غده ترشح می شود؟ اثرات این هورمون را بیان نمایید.

پاسخ: از بخش قشری غده فوق کلیه – بازجذب سدیم را از کلیه ها افزایش داده که به دنبال آن آب هم بازجذب شده و فشار خون بالا می رود.

۸۰) بخش برون ریز غده لوزالمعده چه چیزهایی را ترشح می کند؟

پاسخ: آنزیم های گوارشی و بیکربنات

۸۱) هورمون های مترشحه از بخش درون ریز غده لوزالمعده را نام ببرید.

پاسخ: گلوکاگون و انسولین

۸۲) نام دیگر بخش درون ریز غده لوزالمعده چیست؟

پاسخ: جزایر لانگرهانس

۸۳) گلوکاگون از چه غده ای ترشح می شود؟ در چه شرایطی و اثر آن چیست؟

پاسخ: از جزایر لانگرهانس لوزالمعده – در پاسخ به کاهش گلوکز خون باعث تجزیه گلیکوژن به گلوکز می شود، و باعث افزایش قند خون می شود.

۸۴) کدام هورمون ها باعث افزایش گلوکز در خون می شوند؟

پاسخ: گلوکاگون کورتیزول

۸۵) انسولین از کدام غده ترشح می شود؟ در چه شرایطی ترشح می شود؟ اثر آن چیست؟

پاسخ: از جزایر لانگرهانس لوزالمعده در پاسخ به افزایش قند خون با ورود گلوکز به یاخته ها باعث کاهش قند خون می شود.

۸۶) در دیابت شیرین، انرژی مورد نیاز بدن از کجا تامین می شود؟

پاسخ: سوختن چربی ها و پروتئین ها

۸۷) چرا افراد مبتلا به دیابت باید مراقب زخم ها و سوختگی های هر چند کوچک هم باشند؟

پاسخ: زیرا برای کسب انرژی پروتئین ها تجزیه می شوند در نتیجه مقاومت بدن کاهش می یابد.

۸۸) چرا دیابت نوع یک را یک بیماری خود ایمنی می گویند؟

پاسخ: زیرا در این نوع دیابت دستگاه ایمنی، یاخته های ترشح کننده انسولین در جزایر لانگرهانس را از بین می برد.

۸۹) دیابت نوع دوم از چه سنی شایع تر می باشد؟ علت چیست؟

پاسخ: از چهل سالگی به بعد – در نتیجه چاقی و عدم تحرک

۹۰) غده اپی فیز کجا قرار گرفته و چه هورمونی ترشح می کند؟

پاسخ: بالای برجستگی های چهارگانه درون ریزمغز – ملاتونین

۹۱) هورمون ملاتونین توسط چه غدهای ترشح می شود؟ و مقدار ترشح آن تابع چیست؟

پاسخ: غده اپی فیز تابع ریتم شبانه روزی

۹۲) مقدار هورمون ملاتونین در …..… به حداکثر و در ……..… به حداقل می رسد.

پاسخ: شب – نزدیکی ظهر

۹۳) اثر هورمون ملاتونین را بنویسید.

پاسخ: تنظیم ریتم های شبانه روزی

۹۴) هورمون تیموسین از کدام غده ترشح می شود؟ وظیفه آن چیست؟

پاسخ: غده تیموس – تمايز لنفوسیت ها

۹۵) بر اساس ………… و نوع ……….. پیام پیک به عملکرد خاصی تفسیر می شود.

پاسخ: نوع هورمون – یاخته هدف

۹۶) بر چه چه اساسی پیام پیک به عملکردهای خاص تفسیر می شود؟

پاسخ: نوع هورمون و نوع یاخته هدف

۹۷) عملکرد هورمون پاراتیروئید را در کلیه و استخوان با هم مقایسه کنید.

پاسخ: در کلیه باعث بازجذب کلسیم می شود اما در استخوان باعث تجزیه آن و آزاد شدن کلسیم می شود ولی هدف کلی آن افزایش کلسیم خون است.

۹۸) چرخه تنظیم بازخوردی چیست؟ به چند شکل دیده می شود؟

پاسخ: روشی رایج برای تنظیم ترشح هورمون هاست. – به شکل منفی و مثبت

۹۹) منظور از بازخورد منفی و مثبت چیست؟

پاسخ: اگر افزایش مقدار یک هورمون یا تاثیرات آن باعث کاهش ترشح همان هورمون شود تنظیم از نوع بازخورد منفی است ولی اگر افزایش مقدار یک هورمون یا تاثیرات آن باعث افزایش ترشح همان هورمون شود تنظیم از نوع بازخورد مثبت خواهد بود.

۱۰۰) عملکرد ………. توسط بازخورد مثبت و عملکرد ………… توسط بازخورد منفی تنظیم می شود.

پاسخ: اکسی توسین – انسولین

۱۰۱) فرومون ها چه موادی هستند؟

پاسخ: موادی هستند که از یک فرد ترشح شده و در فرد یا افراد دیگری از همان گونه پاسخ های رفتاری ایجاد می کند.

۱۰۲) گربه ها از فرومون برای چه استفاده می کنند؟

پاسخ: تعیین قلمرو

۱۰۳) زنبورها از فرومون برای چه استفاده می کنند؟

پاسخ: برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل چهارم زیست یازدهم تجربی
و
سوالات متن فصل دوم زیست یازدهم تجربی با جواب

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۴ چهارم کتاب زیست شناسی ۲ پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *