سبک زندگی

سوالات متن درس ششم منطق دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 6 شش کتاب منطق پایه دهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۶ ششم «قضیه حملی» کتاب منطق پایه دهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس پنجم منطق دهم انسانی

سوالات متن درس ششم منطق دهم انسانی با جواب
سوالات متن درس ششم منطق دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 6 ششم منطق دهم انسانی

۱) جملات انشایی چگونه جملاتی هستند؟ مثال بزنید.

پاسخ: برخی جملات، انشایی هستند؛ یعنی خبری از عالم خارج نمی‌دهند؛ بلکه تمایلات، احساسات، خواسته‌ها و اموری از این دست را مطرح می‌کنند.
مثال: آب از ترکیب هیدروژن و اکسیژن با یکدیگر پدید می‌آید.

۲) جملات خبری چگونه جملاتی هستند؟ مثال بزنید.

پاسخ: برخی جملات خبری‌اند؛ یعنی درباره عالم خارج خبر می‌دهند.
مثال: امروز بعد از ظهر به من زنگ بزن.
اجسام فلزی گرما را منتقل نمی‌کنند.

۳) چرا جملات انشایی در منطق بررسی نمی شوند؟

پاسخ: تنها جملات خبری‌اند که قابلیت صادق یا کاذب بودن را دارند. از آنجا که وظیفهٔ منطق جلوگیری از خطای اندیشه است و جملات انشایی (مانند: جملات امری، پرسشی و…) را نمی‌توان صادق یا کاذب دانست، این دسته از جملات در منطق بررسی نمی‌شوند. 

۴) قضیه را تعریف کنید؟

پاسخ: به جملات با معنایی که درباره چیزی خبر می‌دهند و می‌توانیم درباره صدق (درستی) یا کذب (نادرستی) آنها سخن بگویی «قضیه» می‌گویند.

۵) قضیه حملی را با ذکر مثال تعریف کنید.

پاسخ: به قضیه‌ای که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم می‌شود، «قضیه حملی» می‌گویند. مانند «هر تلاشگری موفق می‌شود».

۶) قضیه شرطی را با ذکر مثال تعریف کنید.

پاسخ: به قضیه‌ای که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم شود، «قضیه شرطی» می‌گویند. مانند: «اگر تلاش کنی موفق می‌شوی».

۷) اجزای قضیه در منطق را با ذکر مثال ببرید.

پاسخ: قضایای حملی همان جملات خبری در ادبیات‌اند. در منطق به نهاد جمله، «موضوع»، به مسند آن «محمول» و به فعل ربطی (اسنادی) «رابطه» می‌گویند.
مثال: ایران پهناور است.
ایران: نهاد / پهناور: مسند / است: فعل ربطی (اجزای قضیه در ادبیات)
ایران:‌ موضوع / پهناور: محمول / رابطه (نسبت) (اجزای قضیه در منطق)

۸) در چه صورتی یک قضیه موجبه یا سالبه است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: در صورتی که رابطهٔ قضیه ایجابی باشد (مانند: است)، قضیه را «موجبه» و در صورتی که رابطه قضیه سلبی باشد (مانند: نیست)، قضیه را «سالبه» می‌نامند.
بدین ترتیب قالب کلی قضیهٔ حملی به صورت «الف ب است» (رابطه ایجابی) یا «الف ب نیست» (رابطهٔ سلبی) نمایش داده می‌شود. رابطهٔ ایجابی و سلبی را «کیفت قضیه» می‌نامند.

۹) قضیه شخصیه را با ذکر مثال تعریف کنید.

پاسخ: اگر موضوع قضیه، مفهومی جزئی باشد، مانند: سهیل درس خوان است و این میز تمیز نیست آن را «قضیه شخصیه» می‌نامند.

۱۰) قضیه محصوره را با ذکر مثال تعریف کنید.

پاسخ: اگر موضوع قضیه، کلی باشد، مانند: هر دانش آموزی درس خوان است و بعضی میزها تمیز هستند آن را «قضیه محصوره» می‌نامند.

۱۱) سور چیست و بگویید که سور بیانگر چه چیزی در قضیه است؟

پاسخ: قیدی که بر سر قضیه می‌آید و دامنه مصادیق موضوع را تعیین می‌کند، «سور» نامیده می‌شود. این قید به دو صورت کلی (هر یا هیچ) و جزئی (بعضی) ذکر می‌شود و به ترتیب «سور کلی» و «سور جزئی» نامیده می‌شود و بیانگر «کمیت قضیه» است.

۱۲) سور قضیه چه چیزی را مشخص می کند؟

پاسخ: سور قضیه نیز دامنه مصادیق موضوع را مشخص می‌کند. یعنی تعیین می‌کند که همه یا بعضی از مصادیق موضوع، موردنظر گوینده هستند.

۱۳) در قضیه ……….. موضوع قضیه، مفهومی کلی است.

پاسخ: محصوره

۱۴) جزئی و کلی بودن سور قضیه با جزئی و کل بودن موضوع قضیه چه تفاوتی دارد؟

پاسخ: بنابراین جزئی و کلی بودن «سور قضیه» که مربوط به مصادیق موضوع است، با جزئی و کلی بودن «موضوع قضیه» که مربوط به مفهوم موضوع است، متفاوت است و تنها در لفظ اشتراک دارند.

۱۵) چرا سور را بیانگر کمیت قضیه دانسته اند؟

پاسخ: از آنجا که وظیفه سور در قضیه، تعیین دامنهٔ مصادیق موضوع است، می‌توان گفت:

در قضایای کلی {همه / بعضی از} مصادیق موضوع و در قضایای جزئی {همه / بعضی از} مصادیق موضوع، مورد نظر گوینده هستند. بر این اساس، سور را بیانگر «کمیّت قضیه» دانسته‌اند.

۱۶) جدول زیر مهم است:

 موجبهسالبه
دارای سور کلیهر الف ب است.هیچ الف ب نیست.
دارای سور جزئیبعضی الف ب است.بعضی الف ب نیست.

۱۷) قضیه ای که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم شود قضیه …………………………………. نام دارد.

پاسخ: حملی

۱۸) قضیه ای که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم شود.قضیه ……………………………… نام دارد.

پاسخ: شرطی

۱۹) اگر موضوع قضیه ، به ترتیب کلی و جزئی باشد به آن …………………………………………………….. می گویند.

پاسخ: محصوره ، شخصیه

۲۰) قیدی که بر سر قضیه می آید و دامنه مصادیق موضوع را تعیین می کند ………………… نامیده می شود.

پاسخ: سور

۲۱) هر و هیچ سور قضیه ……………………. و برخی و بعضی سور قضیه ………….هستند.

پاسخ: کلی – جزئی

۲۲) رابطه ایجابی و سلبی را «………………………….» می نامند.

پاسخ: کیفیت قضیه

۲۳) امروز سه شنبه نیست یک قضیه …………. است.

پاسخ: سالبه

۲۴) قضیه « انسان عدالتخواه است ، یک قضیه ……………. است.

پاسخ: محصوره

۲۵) قضیه حملی از جهت کیفیت به دو دسته ی موجبه و سالبه تقسیم می شود.

پاسخ: درست

۲۶) قضیه و ایران از کشورهای آسیایی است» یک قضیه شخصیه است.

پاسخ: درست

۲۷) اگر موضوع قضیه ای جزئی باشد به آن « شخصیه » می گویند مانند ایرانی وطن دوست است.

پاسخ: درست

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس ششم منطق دهم انسانی
و
سوالات متن درس چهارم منطق دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب منطق دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله سوالات متن درس ۶ ششم کتاب منطق پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *