سبک زندگی

جواب درس ششم منطق دهم انسانی ⭕️ قضیه حملی

پاسخ و حل تمرین و فعالیت تکمیلی درس 6 شش کتاب منطق پایه دهم انسانی

جواب درس ششم منطق دهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب فعالیت های تمرین و فعالیت تکمیلی صفحه ۵۶ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۶۰ و ۶۱ درس ۶ ششم «قضیه حملی» کتاب منطق پایه دهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس پنجم منطق دهم انسانی

جواب درس ششم منطق دهم انسانی
جواب درس ششم منطق دهم انسانی

جواب تمرین صفحه ۵۶ درس ۶ منطق دهم انسانی

۱- کدام یک از جملات زیر در منطق «قضیه» نامیده می‌شود؟

– که گفتت برو دست رستم ببند؟

پاسخ: قضیه نیست (جمله پرسشی)

– دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای / فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد.

پاسخ: قضیه نیست (جمله امری است)

– اگر ماشین را بیمه کنی، هنگام تصادف خیالت آسوده است.

پاسخ: قضیه است (قضیه شرطی است.)

– هر چیز به جای خویش نیکوست.

پاسخ: قضیه است (قضیه حملی است.)

۲- در زبان فارسی چه کلمات دیگری را معادل صادق و کاذب به کار می‌بریم؟

صادق: پاسخ: درست، صحیح؛
کذب: پاسخ: نادرست، غلط، اشتباه
(همچنین از اصطلاح صحت و سقم استفاده می‌شود).

پاسخ تمرین صفحه ۵۷ درس ششم منطق دهم انسانی

۱- موضوع، محمول و رابطه قضایای زیر را مشخص کنید:

– سیل غمت خانه دل را ببرد.

پاسخ: موضوع: سیل غمت؛ محمول: برنده خانه دل؛ رابطه: است (فعل جمله را باید به است تبدیل کرد)

– او تکالیفش را تحویل داد.

پاسخ: موضوع: او؛ محمول: تکالیفش را تحویل داده؛ رابطه: است (فعل جمله را باید به است تبدیل کرد)

– دانش آموزان مریض شدند.

پاسخ: موضوع: دانش آموزان؛ محمول: مریض؛ رابطه: شدند

– کتا‌ب‌ها ارزشمند هستند.

پاسخ: موضوع: کتا‌ب‌ها؛ محمول: ارزشمند؛ رابطه: هستند.

۲- قضایای سالبه و موجبه را مشخص کنید.

– دشمن نادان است. (موجبه)
– نادان دانا نیست. (سالبه)
– نادان ناتوان است. (موجبه)

حل سوال صفحه ۵۸ درس ۶ منطق دهم انسانی

۱- سهیل درس خوان است. (جزئی)
۲- هر دانش آموزی درس خوان است. (کلی)
۳- این میز تمیز نیست. (جزئی)
۴- بعضی میزها تمیز هستند. (کلی)

۱- قضیه شخصیه: اگر موضوع قضیه، مفهومی جزئی باشد، مانند: سهیل درس خوان است و این میز تمیز نیست آن را «قضیه شخصیه» می‌نامند.

۲- قضیه محصوره: اگر موضوع قضیه، کلی باشد، مانند: هر دانش آموزی درس خوان است و بعضی میزها تمیز هستند آن را «قضیه محصوره» می‌نامند.

جواب تمرین صفحه ۶۰ درس ششم منطق دهم انسانی

اقسام قضایای حملی زیر را تعیین کنید:

– «سیمرغ»  شش حرف ندارد.

پاسخ: شخصیه سالبه (همان طور که در پاورقی ص ۶۴ ذکر شده است؛ هنگامی که مفهوم یا قضیه‌ای را داخل گیومه قرار می‌دهیم و دربارهٔ آن سخن می‌گوییم، به معنای «این مفهوم» یا «این کلمه» یا «این قضیه» است؛ بنابراین عبارتی که از آن پدید می‌آید، قضیهٔ شخصیه خواهد بود؛ مانند: «سیمرغ» شش حرف ندارد؛ «آلمانی» فارسی است؛ «برف سفید است» صادق است).

– هر کشوری به نیروهای دفاعی نیاز دارد. پاسخ: محصوره (موجبه کلیه)
– هیچ چیز بی تغییر نیست. پاسخ: محصوره (سالبه کلیه)
– بعضی از مردمان بزرگ خلاق نبوده‌اند. پاسخ: محصوره (سالبه جزئیه)
– سقراط در دادگاه محکوم شد. پاسخ: (شخصیه موجبه؛)
– بعضی معلمان شاعرند. پاسخ: محصوره (موجبهٔ جزئیه)

پاسخ فعالیت تکمیلی صفحه درس ۶ منطق دهم انسانی

۱- کدام یک از جملات زیر در منطق «قضیه» نامیده می‌شود.

الف) تو را دانش و دین رهاند درست. پاسخ: قضیه است (جمله خبری است).
ب) برو کار می کن مگو چیست کار. پاسخ: قضیه نیست (جمله انشایی است).
ج) دانش اندر دل چراغ روشن است. پاسخ: قضیه است (جمله خبری است).
د) ای خردمند عاقل و دانا / قصه موش و گربه بر خوانا پاسخ: قضیه نیست (جمله انشایی است).

۲- از میان موارد زیر، قضایای حملی و شرطی را مشخص کنید:

الف) هر جسمی دارای مکان است. پاسخ: قضیه حملی
ب) اگر چک را امضا نکند اعتبار نخواهد داشت. پاسخ: قضیه شرطی

۳- اقسام قضایای حملی زیر و موضوع و محمول و رابطه آنها را تعیین کنید:

الف) بعضی درخت‌ها همیشه سبز هستند.

پاسخ: موجبه جزئیه؛ موضوع: درخت‌ها؛ محمول: همیشه سبز؛ رابطه: هستند

ب) بینالود بزرگ‌ترین کوه خراسان است.

پاسخ: شخصیه موجبه؛ موضوع: بینالود؛ محمول: بزرگ‌ترین کوه خراسان؛ رابطه: است

ج) «سیمرغ» بی معنا نیست.

پاسخ: شخصیه سالبه؛ موضوع: لفظ «سیمرغ»؛ محمول: بی معنا؛ رابطه: نیست

د) همه دشمنان نابود شدند.

پاسخ: موجبه کلیه؛ موضوع: دشمنان؛ محمول: نابود؛ رابطه: شدند

ه) بعضی فرش‌ها دستبافت نیستند.

پاسخ: سالبه جزئیه؛ موضوع: فرش‌ها؛ محمول: دستباف؛ رابطه: نیستند

و) هیچ کس به کلاس نیامد.

پاسخ: سالبه کلیه؛ موضوع: کسی (فرد، انسان)؛ محمول: آمده به کلاس؛ محمول: نیست

۴- با مراجعه به درس سوم مشخص کنید برای هریک از نسبت‌های چهارگانه چه قضایای محصوره صادقی می‌توان نوشت؟

پاسخ: تساوی:

پاسخ فعالیت تکمیلی صفحه درس ۶ منطق دهم انسانی
پاسخ فعالیت تکمیلی صفحه درس ۶ منطق دهم انسانی

هر الف ب است؛ بعضی الف ب است
هر ب الف است؛ بعضی ب الف است
تباین:

پاسخ فعالیت تکمیلی صفحه درس ششم منطق دهم انسانی
پاسخ فعالیت تکمیلی صفحه درس ششم منطق دهم انسانی

هیچ الف ب نیست؛ بعضی الف ب نیست
هیچ ب الف نیست؛ بعضی ب الف نیست
عموم و خصوص مطلق
(در حالتی که الف > ب): هر الف ب است؛ بعضی الف ب است؛ بعضی ب الف است؛ بعضی ب الف نیست

حل فعالیت تکمیلی صفحه درس ششم منطق دهم انسانی
حل فعالیت تکمیلی صفحه درس ششم منطق دهم انسانی

(در حالتی که الف < ب): بعضی الف ب است؛ بعضی الف ب نیست؛ هر ب الف است؛ بعضی ب الف است

جواب فعالیت تکمیلی صفحه درس ششم منطق دهم انسانی
جواب فعالیت تکمیلی صفحه درس ششم منطق دهم انسانی

عموم و خصوص من وجه:

جواب فعالیت تکمیلی صفحه درس ۶ منطق دهم انسانی
جواب فعالیت تکمیلی صفحه درس ۶ منطق دهم انسانی

بعضی الف ب است؛ بعضی الف ب نیست
بعضی ب الف است؛ بعضی ب الف نیست

همچنین بخوانید: جواب درس چهارم منطق دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب منطق دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات درس ۶ ششم کتاب منطق پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *