سبک زندگی

سوالات متن درس هفتم منطق دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 7 هفت کتاب منطق پایه دهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۷ هفتم «احکام قضایا» کتاب منطق پایه دهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ششم منطق دهم انسانی

سوالات متن درس هفتم منطق دهم انسانی با جواب
سوالات متن درس هفتم منطق دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 7 هفتم منطق دهم انسانی

۱) چهار قضیه محصوره از نظر صدق و کذب و تغییر کمیت و کیفیت، دارای روابطی با یکدیگر هستند. برای آنکه بهتر بتوانند رابطهٔ دو به دوی میان این قضایا را مشخص کنند، آنها را در مربع زیر قرار می‌دهند و آن را ……….. می‌نامند.

پاسخ: «مربع تقابل»

۲) رابطه تناقض میان چه قضیه هایی برقرار است؟

پاسخ: رابطه تناقض میان قضیه‌های موجبه کلیه و سالبه جزئیه و میان سالبه کلیه و موجبه جزئیه برقرار است.

۳) چگونه می توان به متناقض (نقیض) یک قضیه دست یافت؟

پاسخ: با تغییر کمیت و کیفیت یک قضیه می‌توان به «متناقض» (نقیض) آن قضیه دست یافت.

۴) در رابطه تناقض صدق یا کذب یک قضیه چه نتیجه ای در پی دارد؟

پاسخ: در رابطه تناقض، صدق یک قضیه، کذب دیگری را در پی دارد و کذب یک قضیه، صدق دیگری را نتیجه می‌دهد.

۵) رابطه تضاد میان چه قضیه هایی برقرار است؟

پاسخ: رابطه تضاد تنها میان قضیه‌های موجبه کلیه و سالبه کلیه برقرار است.

۶) چگونه می توان به متضاد یک قضیه دست یافت؟

پاسخ: با تغییر کیفیت قضیه کلی، به قضیه «متضاد» آن می‌رسیم.

۷) در رابطه تضاد صدق یا کذب یک قضیه چه نتیجه ای در پی دارد؟

پاسخ: در رابطه تضاد، از صدق یک قضیه کلی به کذب قضیه کلی دیگر دست می‌یابیم. اما اگر قضیه کلی کاذب باشد، نمی‌توانیم به صورت قطعی بگوییم که قضیه متضاد آن صادق است یا کاذب.

۸) رابطه تداخل میان کدام قضایا برقرار است و چرا به آن متداخل می گویند؟‌

پاسخ: این رابطه میان قضیه موجبه کلیه و موجبه جزئیه و میان سالبه کلیه و سالبه جزئیه برقرار است. از آنجا که مصادیق قضیه جزئی در ذیل مصادیق قضیه کلی قرار دارند، این رابطه را متداخل نامیده‌اند.

۹) چگونه می توان به متداخل یک قضیه دست یافت؟

پاسخ: با تغییر کمیت قضیه و ثابت نگه داشتن کیفیت آن می‌توان به «متداخل» آن قضیه دست یافت.

۱۰) رابطه صدق دو قضیه متداخل چگونه است؟

پاسخ: هرگاه قضیه کلی صادق باشد، قضیه جزئی نیز صادق است (و نه بر عکس).

۱۱) قاعده آوردن مثال نقض را بنویسید.

پاسخ: اگر کسی بگوید که «همه مدادها سیاه هست»، کافی است یک مداد رنگی به وی نشان دهیم تا حکم کلی وی را نقض کنیم. به این کار «آوردن مثال نقض» می‌گویند.

۱۲) اگر کسی بگوید که «هیچ کتابی بیش از دویست صفحه ندارد»، چگونه می‌توانیم حکم وی را نقض کنیم؟

پاسخ: کتابی به اون نشان می دهیم که ۲۰۱ صفحه داشته باشد.

۱۳) رابطه کذب دو قضیه متداخل چگونه است؟

پاسخ: هرگاه قضیه جزئی کاذب باشد، قضیه کلی نیز کاذب است (و نه برعکس).

۱۴) مغالطه استثنای قابل چشم پوشی را با ذکر مثال تعریف کنید.

پاسخ: هنگامی که ادعایی کلی مطرح می‌شود، یافتن یک مثال نقض آن حکم کلی را باطل می‌کند. در صورتی که با وجود پیدا شدن استثنایی در یک حکم کلی، همچنان بر کلی بودن حکم خود اصرار کنیم، دچار مغالطه «استثنای قابل چشم پوشی» شده‌ایم. 

به مثال زیر توجه کنید:
– همهٔ افراد از کیفیت غذای ما راضی‌اند.
پس چرا دیروز یکی از مشتریان اعتراض کرد؟
– او یک استثناست!

۱۵) چگونه می توان به عکس یک قضیه دست یافت؟

پاسخ: در صورتی که موضوع و محمول قضیه حملی را جابه جا کنیم، قضیه به دست آمده را «عکس» آن قضیه می‌نامند.

۱۶) جدول زیر مهم است:

(الف ب)عکس مستوی
(ب الف)
هر الف ب است.
بعضی الف ب است.
هیچ الف ب نیست.
بعضی الف ب نیست.
بعضی ب الف است.
بعضی ب الف است.
هیچ ب الف نیست.
 (عکس لازم الصدق ندارد)

۱۷) قاعده عکس مستوی را توضیح دهید.

پاسخ: از آنجا که از قضیه‌ای صادق به عکس آن قضیه که از نظر صدق همانند و مساوی آن قضیه است، دست می‌یابیم، آن را قاعدهٔ «عکس مستوی» نامیده‌اند.

۱۸) چرا منطق دانان می گویند سالبه جزئیه عکس لازم الصدق ندارد؟

پاسخ: منطق‌دانان با بررسی قضیه سالبه جزئی (بعضی الف ب نیست) نشان داده‌اند که قانونی کلی برای عکس مستوی این قضیه وجود ندارد. بدین جهت اصطلاحاً می‌گویند که سالبه جزئیه عکس لازم الصدق ندارد.

۱۹) مغالطه ایهام انعکاس را با ذکر مثال تعریف کنید.

پاسخ: در صورتی که در جابه‌جا کردن اجزای قضیه، قاعده عکس مستوی را به درستی رعایت نکنیم، دچار «مغالطه ایهام انعکاس» می‌شویم. به عنوان مثال اگر موجبه کلیه را به موجبه کلیه عکس کنیم یا برای سالبه جزئیه عکس لازم الصدق در نظر بگیریم، دچار این مغالطه شده‌ایم.

مانند:
– همهٔ بوته‌ها گیاه‌اند. (صادق) ⇐ همهٔ گیاه‌ها بوته‌اند. (کاذب)
– بعضی انسان‌ها کودک نیستند. (صادق) ⇐ بعضی کودک‌ها انسان نیستند. (کاذب)

۲۰) اگر قضیه «بعضی الف ب است» کاذب باشد، تداخل آن …………………………………………. است.

پاسخ: کاذب

۲۱) برای اینکه دو قضیه با هم متناقض باشند باید در ……… و در …………. مختلف باشند.

پاسخ: کمیت – کیفیت

۲۲) در تناقض، ………… یک قضیه، کذب دیگری را در پی دارد و ……… یک قضیه، صدق دیگری را نتیجه می دهد.

پاسخ: صدق – کذب

۲۳) بر اساس احکام قضایا، دو قضیه …………. از نظر صدق و کذب نقطه مقابل یکدیگر هستند.

پاسخ: تناقض

۲۴) نقیض قضیه سالبه کلیه، موجبه …..…. است.

پاسخ: جزئیه

۲۵) دو قضیه وقتی …………… هستند که سور هر دو کلی است اما نسبت یکی موجبه است و دیگری سالبه.

پاسخ: تضاد

۲۶) رابطه ………. تنها میان قضیه های موجبه کلی و سالبه کلی برقرار است.

پاسخ: تضاد

۲۷) در احکام قضایا، متضاد قضیه سالبه کلی، موجبه …….. می باشد.

پاسخ: کلی

۲۸) با تغییر کیفیت قضیه کلی، به قضیه …………………………….آن می رسیم.

پاسخ: متضاد

۲۹) از آنجا که مصادیق قضیه جزئی در ذیل مصادیق قضیه کلی قرار دارند، این رابطه را ……. نامیده اند.

پاسخ: متداخل

۳۰) عکس مستوی موجبه کلی، موجبه …….. است.

پاسخ: جزئی

۳۱) دو قضیه وقتی متناقض هستند که کمیت و کیفیت آنها با هم متفاوت باشند.

پاسخ: درست

۳۲) هرگاه دو قضیه فقط در کمیت اختلاف داشته باشند، رابطه آنها تداخل است.

پاسخ: درست

۳۳) قضیه «بعضی الف ها ب است.» تداخل قضیه، «بعضی ج ها ب نیستند.» می باشد.

پاسخ: نادرست

۳۴) «موجبه جزئیه» تضاد ندارد و «سالبه جزئیه» عکس مستوی و تضاد ندارد.

پاسخ: درست

۳۵) از میان احکام قضایا، نقیض قضیه سالبه کلی، موجبه جزئی می باشد.

پاسخ: درست

۳۶) نقیض قضیه «هر الف ب است»، «بعضی الف ب است»، می باشد.

پاسخ: نادرست

۳۷) عکس مستوی موجبه کلی، موجبه جزئی می شود.

پاسخ: درست

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس هفتم منطق دهم انسانی
و
سوالات متن درس پنجم منطق دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب منطق دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله سوالات متن درس ۷ هفتم کتاب منطق پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *