سبک زندگی

سوالات متن درس دهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 10 ده کتاب جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۱۰ دهم «جنگ‌ ها و تقابل‌ های جهانی» کتاب جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس دهم جامعه شناسی یازدهم انسانی
سوالات متن درس دهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 10 دهم جامعه شناسی یازدهم

۱) دو نوع جامعه متقابل در دیدگاه قرآن را توصیف کنید.

پاسخ: ۱- جامعه ای که هرگونه ستیزه و نزاع ناشی از خون، نژاد و طبقه و … را از بین می برد و همه بشر را بر مدار آرمانی حقیقی و اصیل جمع می کند.
۲- جامعه ای که به گروه های پراکنده و متخاصم تجزیه می شوند و ظرفیت ها و نیروهایشان نابود می شود.

۲) اگوست کنت دلایل بروز جنگ درگذشته را چه می دانست؟ و چرا معتقد بود جنگ در فرهنگ غرب عارض و تحمیلی بوده است؟

پاسخ: معتقد بود درگذشته فاتحان از طریق غنایم جنگی بر ثروت خود می افزودند ولی با رشد علم تجربی و صنعت ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست می آید نه جنگ. بنابراین جنگ امری عارضی و تحمیلی است.

۳) چرا در قرن بیستم نظریه ی اگوست کنت درباره علل بروز جنگ رد شد؟

پاسخ: زیرا دو جنگ جهانی اول (۱۹۱۸ – ۱۹۱۴) و دوم (۱۹۴۵ – ۱۹۳۹) با صد میلیون تلفات و استفاده از سلاح های شیمیایی و اتمی اتفاق افتاد.

۴) یکی از مهم ترین عوامل وقوع جنگ های جهانی را بیان کنید.

پاسخ: رقابت کشورهای اروپایی بر سر مناطق استعماری، زیرا سرمایه و صنعت نیاز به بازارهای مصرف و نیروی کار ارزان داشت.

۵) طرف های درگیر در دو جنگ جهانی رفتار خود را چگونه توجیه می کردند؟

پاسخ: در قالب ایدئولوژی های ناسیونالیستی، لیبرالیستی و سوسیالیستی رفتارشان را توجیه می کردند. (توجیهی که ریشه در فرهنگ غرب داشت.)

۶) پس از شکست یکی از طرفین و پایان جنگ جهانی دوم رقابت کشورهای اروپایی چگونه ادامه یافت؟

پاسخ: ۱- صلحی پایدار استقرار نیافت.
۲- بین متفقین دیروز جنگ سرد سایه انداخت. (در مناطق پیرامونی جنگ گرم ادامه یافت وبه اقتصاد کشورهای صنعتی، یعنی اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی رونق بخشید)

۷) جنگ سرد تا چه زمانی ادامه یافت؟

پاسخ: تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

۸) تداوم جنگ سرد چه تاثیر اقتصادی بر بازار داشت؟

پاسخ: بازار بخش وسیعی از اقتصاد کشورهای صنعتی یعنی اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی را گرم می کرد.

۹) پس از فروپاشی بلوک شرق محورهای عملیاتی جنگ چگونه تغییر کرد؟

پاسخ: محورهای عملیاتی جنگ و خون ریزی را از کشورهای غربی و ایدئولوژی ها و مکاتب غربی به فرهنگ ها و تمدن هایی منتقل کرده اند که در دوران استعمار تحت سلطه و اقتدار جهان غرب درآمده بودند.

۱۰) نظریه هانتینگتن چه نام داشت و توجیه گر چه چیزی بود؟

پاسخ: نظریه جنگ تمدن ها که عملیات نظامی قدرت های غربی را در قبال مقاومت های کشورهای غیر غربی توجیه می کرد. منشاء اصلی درگیری ها در جهان را عامل فرهنگی می دانست.بزرگترین تهدید جهان غرب را اسلام می دانست.

۱۱) بحران های اقتصادی چه چالش های به دنبال دارد؟ (چه ویژگی هایی دارد؟)

پاسخ: ۱- قدرت خرید مردم و مصرف کنندگان به شدت کاهش می یابد.
۲- تولیدکنندگان بازار فروش خود را از دست می دهند.
۳- کارخانه ها تعطیل می شوند و کارگران بیکار می شوند.
۴- نامتعادل شدن سیستم عرضه و تقاضا و از بین رفتن بازار مصرف

۱۲) -بحران های اقتصادی با چالش های فقر و غنا چه شباهت و تفاوتی دارند؟

پاسخ: شباهت: هردو هویتی اقتصادی دارند.
تفاوت: فقر و غنا چالشی مستمر و ذاتی فرهنگ غرب است ولی بحران های اقتصادی اغلب دوره ای، مقطعی و عارضی اند.

۱۳) منظور از مفهوم شمال – جنوب چیست؟

پاسخ: چون بیشتر کشورهای صنعتی و پیشرفته در نیمکره شمالی قرار دارند و کشورهای فقیر در نیمکره جنوبی تقابل کشورهای غنی و فقیر به تقابل شمال و جنوب تعبیر می شود.

۱۴) چرا مفهوم شمال – جنوب بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر به کار برده شده است؟

پاسخ: زیرا برخی از اندیشمندان معتقد بودند که چالش بلوک شرق و غرب چالش اصلی نیست بلکه چالش اصلی چالش بین کشورهای غنی و فقیر است.

۱۵) اصطلاحات سیاسی که نشان دهنده ی چالش بین کشورهای غنی و فقیر را نام ببرید.

پاسخ: شمال – جنوب، جهان اول و دوم و سوم، کشورهای توسعه یافته و عقب مانده، کشورهای مرکز و کشورهای پیرامون، کشورهای استعمارگر و استعمارزده

۱۶) منظور از کشورهای جهان اول جهان دوم و جهان سوم چیست؟

پاسخ: جهان اول کشورهای سرمایه داری بلوک غرب
جهان دوم: کشورهایی که در بلوک شرق قرار داشتند.
جهان سوم: کشورهای که خارج از دو بلوک قبلی هستند ولی تحت نفوذ آنها واقع می شدند.

۱۷) منظور از اصطلاح کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته یا عقب مانده چیست؟ این اصطلاح اشاره به چه نکته ای دارد؟

پاسخ: کشورهای صنعتی و ثروتمند کشورهای توسعه یافته نامیده می شوند و کشورهای دیگر در مقام مقایسه با آنها توسعه نیافته یا درحال توسعه یا عقب مانده نامیده می شوند. به این نکته اشاره دارند که کشورهای توسعه یافته الگوی کشورهای دیگرند و باید مسیر آنها را ادامه دهند.

۱۸) منظور از اصطلاح مرکز – پیرامون چیست؟ چه کسانی این اصطلاح را به کار می برند؟

پاسخ: کشورهای مرکز – کشورهای پیشرفته و توسعه یافته کشورهای پیرامون کشورهای توسعه نیافته اند. کسانی که معتقدند کشورهای پیرامون به سبب نوع عملکرد کشورهای مرکزی در موقعیتی فقیرانه قرار می گیرند. جوامع غربی چالش های درونی خود را از طریق استثمار اقتصادی کشورهای غیر غربی حل می کنند . (با سرمایه گذاری مشترک و کار کارگران غیر غربی ثروت را از کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکزی انتقال می دهند.)

۱۹) رابطه کشورهای مرکزی (غربی) با کشورهای پیرامونی (غیرغربی) به چه شکلی است؟

پاسخ: کشورهای مرکزی با ثروتی که از کشورهای پیرامونی به دست می آورند سطح عمومی رفاه را برای کارگران و اقشار ضعیف جوامع غربی تامین می کنند و مشکلات حاد درونی را به بیرون مرزهای خود از طریق سرمایه گذاری های مشترک و معاهدات بین الملل انتقال می دهند (مثل آلودگی های هسته ای- زیست محیطی- اعتصابات کارگری و مشکلات اتحادیه های کارگری و …) و انتقال ثروت از کشورهای پیرامون به کشورهای مرکزی را تسهیل می کنند.

۲۰) اصطلاح استعمارگر و استعمارزده را چه کسانی به کار می برند؟

پاسخ: کسانی که چالش و نزاع بین این دو دسته کشور را به ابعاد اقتصادی محدود نمی کنند و به ابعاد فرهنگی آن نیز نظر دارند. از نظر این گروه مشکل کشورهای فقیر تنها ضعف اقتصادی و صنعتی آنها نیست بلکه خودباختگی فرهنگی و الگوپذیری مقلدانه آنها از کشورهای صنعتی است.

۲۱) در چه صورتی دیگر بار چالش های درونی کشورهای غربی فعال خواهد شد؟

پاسخ: در صورتی که چالش های مربوط تقابل شمال – جنوب چه تقابلی جهانی است فعال شود.

۲۲) کاربرد دو اصطلاح بلوک شرق و غرب را با شما – جنوب مقایسه کنید.

پاسخ: بلوک شرق و غرب چالشی عرضی، موقت، گذرا، فرعی و درون جهان فرهنگی غرب است. ولی شمال – جنوب ذاتی ، دائمی، اساسی و خارج از جهان فرهنگی غرب است. (بین فرهنگی محسوب می شود.)

۲۳) وضعیت نظام جهانی موجود از نظر استقرار صلحی پایدار چگونه است؟

پاسخ: با توجه به نابرابری های گسترده در سطح جهانی بین کشورهای مرکزی و کشورهای پیرامونی ،چشم انداز صلح در جهان ناپایدار، متزلزل و به نفع کشورهای استعمارگر است.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس ۱۰ دهم جامعه شناسی یازدهم انسانی
و
سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۱۰ دهم کتاب جامعه شناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *