سبک زندگی

سوالات متن درس سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 13 سیزده کتاب جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۱۳ سیزدهم «سرآغاز بیداری اسلامی» کتاب جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دوازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی
سوالات متن درس سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 13 سیزدهم جامعه شناسی یازدهم

۱) هیجان انگیز ترین لحظه هر پدیده اجتماعی چه زمانی است؟

پاسخ: آغاز شکل گیری هر پدیده اجتماعی اغلب هیجان انگیز ترین لحظه آن است؛لحظه ای سرشار از بیم، امید، شگفتی، تنش و دلهره.

۲) به چه دلیل سرآغاز پدیده اجتماعی اطلاعات قابل توجهی از آن پدیده در اختیار ما می گذارد؟

پاسخ: چون سرآغاز پدیده اجتماعی، شفاف ترین لحظه آن به شمار می رود.

۳) ………………… سرگذشت و سرنوشت آن پدیده را به طور خلاصه در خود دارد.

پاسخ: سرآغاز هر پدیده

۴) جهان غرب ابتدا چگونه با سایر جهان های اجتماعی ازجمله جهان اسالم مواجه شد؟

پاسخ: جهان غرب ابتدا با سطحی ترین و ظاهری ترین لایه های هویتی خود با سایر جهان های اجتماعی،از جمله جهان اسلام، مواجه شد و بیش از هر چیز، وجوه نظامی، سیاسی، اقتصادی، فناورانه و……..خود را به رخ کشید.

۵) کدام امر بر چگونگی مواجهه جهان های اجتماعی و اعضای آن ها با جهان غرب تاثیر فراوانی گذاشت؟

پاسخ: اینکه جهان غرب ابتدا با سطحی ترین و ظاهری ترین لایه های هویتی خود با سایر جهان های اجتماعی،ازجمله جهان اسالم،مواجه شد و بیش از هر چیز، وجوه نظامی، سیاسی، اقتصادی، فناورانه و … خود را به رخ کشید و لایه های عمیق آن از چشم اعضای سایر جهان ها مخفی ماند.

۶) در زمان اولین رویارویی غرب متجدد با جهان اسلام، وضعیت سیاسی و دینی جهان اسلام چگونه بود؟

پاسخ: الف) غرب متجدد زمانی با جهان اسلام روبرو شد که قدرت های سیاسی جهان اسلام، با وجود رعایت ظواهر اسلامی، استبدادهای قومی و قبیله ای بودند.
ب) عالمان دینی، اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنیت با آن ها تعامل می کردند.
ج) «فقاهت» و «عدالت» که دو عنصر برتر در فرهنگ اسلامی هستند، اغلب در حاشیه مناسبات قدرت های قومی، باقی مانده بودند.
د) دولت های کشورهای مسلمان به میزان دوری از سنت های دینی و اسلامی، آسیب پذیری بیشتری در برابر کشورهای غربی پیدا می کردند.

۷) چه مسئله ای عزت و استقلال کشورهای اسلامی در برابر کشورهای غربی را تضعیف می کرد؟

پاسخ: قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و جاذبه‌های دنیوی کشورهای غربی، دولت‌مردان کشورهای را مرعوب و شیفتهٔ فرهنگ غرب می‌ساخت و این مسئله، عزت و استقلال کشورهای اسلامی را تضعیف می‌کرد.

۸) نخستین بیدارگران اسلامی چه کسانی بودند؟

پاسخ: کسانی بودند که به خطر جوامع غربی و شیوه برخورد دولت های اسلامی در برابر غرب، توجه کردند و حرکت ها و جنبش هایی را در مقابله با غرب به وجود آوردند.

۹) نمونه هایی از حرکت های نخستین بیدارگران اسلامی درایران و جهان اسلام را نام ببرید؟

پاسخ: الف) در ایران: حضور فعال عالمان دینی در مقابله با روسیه تزاری و تدوین رساله های جهادیه، اصلاحات امیر کبیر و حکم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو
ب) در جهان اسلام: اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی و شاگردان او در دیگر کشورهای اسلامی

۱۰) مهمترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسلامی چه بود؟

پاسخ: الف) به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسلامی توجه داشتند و خواستار استقلال اقتصادی و سیاسی جوامع اسلامی بودند.
ب) به دنبال اصلاح رفتار دولت ها در کشورهای اسلامی بودند.
ج) بیداری را بازگشت به اسلام و عمل به آن می دانستند.
د) بسیاری از آنان وحدت امت اسلامی و عزت جهان اسلام را دنبال می کردند و قومیت های مختلف را درون امت واحد اسلامی به رسمیت می شناختند.

۱۱) میزان آشنایی نخستین بیدارگران اسلامی از فرهنگ غرب چگونه بود و خطر غرب را بیشتر در چه امری می دیدند؟

پاسخ: بیدار گران نخستین، با وجود رویکرد اعتراض آمیز به غرب، از فرهنگ غرب شناخت عمیقی نداشتند. آن ها خطر غرب را بیشتر در سلطه گری و قدرت سیاسی و اقتصادی آن می دیدند.

۱۲) از نظر بیدارگران نخستین عامل ضعف جوامع اسلامی و دلیل قدرتمندی جوامع غربی چه بود؟

پاسخ: برخی از آنان، دوری مسلمانان از عمل به اسالم را عامل ضعف جوامع اسلامی می دانستند و گمان می کردند دلیل قدرتمندی جوامع غربی این است که عملکرد آنها اغلب همان است که مورد توجه اسلام نیز می باشد.

۱۳) نسل اول و نسل دومی که با شکل گیری استعمار و نفوذ دولت های غربی در کشورهای اسلامی به موازات نخستین بیدارگران اسلامی شکل گرفت با چه نامی شهرت یافتند؟

پاسخ: نسل اول به «منوّرالفکران» و نسل دوم به «روشنفکران» شهرت یافتند.

۱۴) چه کسانی خود را بیدارگر (منورالفکر) نامیدند؟

پاسخ: به موازات نخستین بیدارگران اسلامی، گروه دیگری در جوامع اسلامی پیدا شدند که شیفته فرهنگ غرب بودند. این گروه- که بیشتر در لژهای فراماسونری سازمان می یافتند – خود را بیدارگر می نامیدند.

۱۵) بیداری از نظر بیدارگران (منورالفکران) چگونه بود؟

پاسخ: آنها برخلاف بیدارگران اسلامی، بیداری را در گذر از فرهنگ اسلامی و پیوستن به فرهنگ غربی می دانستند.

۱۶) بیدارگران (منورالفکران) اومانیسم و روشنگری مدرن را چگونه ترجمه کردند؟

پاسخ: آنان در ایران، اومانیسم را به آدمیت و روشنگری مدرن را به منورالفکری ترجمه کردند به همین دلیل خود را منورالفکر خواندند.

۱۷) اولین لژهایی که منورالفکران در ایران تاسیس کردند چه نام داشت؟

پاسخ: لژ آدمیت و لژ بیداری ایرانیان

۱۸) منورالفکران غرب گرا چه ویژگی هایی داشتند؟

پاسخ: الف) نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردند.بلکه حضور سیاسی و اقتصادی آنان را فرصت می دانستند.
ب) مانند بیدارگران اسلامی، خواستار اصلاح رفتار دولت ها در کشورهای اسلامی بودند.
ج) برخلاف بیدارگران اسلامی، بیداری را بازگشت به اسالم نمی دانستند بلکه بیداری را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند.
د) مفهوم امت و ملت اسلامی برای آن ها بی معنا یا منفور بود و در مقابل، به ناسیونالیسم که اندیشه سیاسی قوم گرایانه غرب متجدد بود، روی آورده بودند.

۱۹) منورالفکران غرب گرا مورد حمایت دولت های ………………………………. بودند.

پاسخ: استعمارگر غربی

۲۰) اقدامات منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسلامی چه بود؟

پاسخ: الف) دولت های استعمارگر غربی با کمک آنان توانستند از موفقیت بیدارگران اسلامی جلوگیری کنند.
ب) با حمایت کشورهای غربی، در جوامع خود حکومت های سکولار تشکیل دادند.

۲۱) قدرت حاکمان سکولار در کشورهای اسلامی به چه چیز وابسته بود؟

پاسخ: قدرت حاکمان سکولار در کشورهای مسلمان، ریشه در اعتقادات و پیشینه تاریخی این کشورها نداشت. قدرت آن ها وابسته به قدرت جهانی استعمار بود.

۲۲) حاکمان سکولار با اتکا به قدرت جهانی استعمار سعی در انجام چه اقداماتی در کشورهای خود داشتند؟

پاسخ: الف) می کوشیدند مظاهر دینی و اسلامی را از بین ببرند.
ب) ساختارهای اجتماعی پیشین را حذف کنند.
ج) ساختارهای اجتماعی جدید ایجاد کنند.

۲۳) چند نمونه از قدرت های سکولاری که آرمان های منورالفکران غرب زده را با حمایت دولت های غربی دنبال می کردند را نام ببرید؟

پاسخ: آتاتورک در ترکیه، رضاخان درایران، امان الله خان در افغانستان

۲۴) حکومت منورالفکران غرب گرا در کشورهای اسلامی چه نتیجه ای به دنبال داشت؟

پاسخ: استبداد استعماری

۲۵) چرا استبداد استعماری استقلال سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی را مخدوش می ساخت و مقامت های مردمی برای حفظ حفظ هویت اسلامی را سرکوب می کرد؟

پاسخ: به دلیل وابستگی به کشورهای استعمارگر و عمل کردن مطابق منافع این کشورها

۲۶) چه مسئله ای باعث اعتراض برخی نخبگان غرب گرا نسبت به عملکرد روشنفکران نسل اول شد؟

پاسخ: در هم ریختن نظم پیشین به بهانه رسیدن به جایگاه کشورهای غربی انجام شد؛ اما در عمل،این کشورها همچنان در جایگاه کشورهای پیرامونی و استعمار زده باقی ماندند. این مسئله باعث اعتراض برخی از نخبگان غرب گرای این کشورها شد.

۲۷) روشنفکران چپ در کشورهای اسلامی چه کسانی بودند؟

پاسخ: نخبگان غرب گرایی که به عملکرد نسل اول روشنفکران معترض بودند. نسل دوم روشنفکران را شکل دادند. این گروه تحت تاثیر جریان های چپ در کشورهای اروپایی بودند. این نسل با عنوان روشنفکران چپ در کشورهای اسلامی شناخته می شوند.

۲۸) اعتراض روشنفکران چپ به روشنفکران نسل اول در کشورهای اسلامی از چه جهتی بود؟

پاسخ: به دلیل گریز آنان از اسلام یا اسلام ستیزی آنان نبود، بلکه از نوع اعتراضاتی بود که طی قرن بیستم در کشورهای غربی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری شکل می گرفت.

۲۹) حرکت های اجتماعی روشنفکران چپ در چارچوب چه اندیشه هایی بود؟

پاسخ: ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی

۳۰) روشنفکران چپ در کشورهای اسلامی دربیان اندیشه ای خود چگونه عمل می کردند؟

پاسخ: الف) برخی از آنان، آشکارا اندیشه های غیر توحیدی را مطرح می کردند.
ب) برخی از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم خودداری می کردند؛ حتی گاهی اندیشه های خود را در پوشش دینی بیان می داشتند.

۳۱) چگونه روشنفکری التقاطی چپ در کشورهای اسلامی پدید آمد؟

پاسخ: برخی از آنان، آشکارا اندیشه های غیرتوحیدی را مطرح می کردند. برخی از رویارویی مستقیم با باورهای دینی مردم خودداری می کردند؛حتی گاهی اندیشه های خود را در پوشش دینی بیان می داشتند. به این ترتیب روشنفکری التقاطی چپ در کشورهای اسلامی پدید آمد.

۳۲) روشنفکران چپ کشورهای مسلمان مورد حمایت کدام بلوک قرار داشتند؟

پاسخ: بلوک شرق

۳۳) تا چه زمانی روشنفکران چپ در کشورهای اسلامی جاذبه داشتند؟

پاسخ: تا پیش از فروپاشی بلوک شرق

۳۴) تا چه زمانی جریان چپ حتی در کشورهایی که زیر نفوذ بلوک غرب قرار داشتند، یک جریان اجتماعی تاثیرگذار بود؟

پاسخ: تا پیش از فروپاشی بلوک شرق

۳۵) فروپاشی بلوک شرق چه تاثیری بر روشنفکری و جریان های چپ داشت؟

پاسخ: با فروپاشی بلوک شرق، جاذبه های روشنفکری چپ در سطح جهان از بین رفت واین جریان در کشورهای اسلامی نیز جاذبه خود را از دست داد و غرب گرایان این جوامع، دیگر بار به اندیشه های لیبرالیستی غربی روی آوردند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس ۱۳ سیزدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی
و
سوالات متن درس یازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۱۳ سیزدهم کتاب جامعه شناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *