سبک زندگی

سوالات متن درس دوازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 12 دوازده کتاب جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۱۲ دوازدهم «بحران‌های معرفتی و معنوی» کتاب جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس یازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس دوازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی
سوالات متن درس دوازدهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 12 دوازدهم جامعه شناسی یازدهم

۱) آیا چالش های جهانی پایان می یابند؟ مثال بزنید.

پاسخ: خیر – چالش های جهانی، به تدریج و یکی پس از دیگری آشکار می شوند، اغلب پایان نمی یابند و با بروز چالش های جدید، چالش های پیشین نیز همچنان باقی می مانند. برای مثال، چالش فقر و غنا در چند قرن گذشته بروز کرد امّا همچنان پابرجاست.

۲) چالش های جهانی به چه ترتیبی ظاهر می شوند؟

پاسخ: ابتدا چالش‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و … رخ می دهند. و سپس چالش ها و بحران های معرفتی، معنوی، اخلاقی، عاطفی و …. ظاهر می شوند.

۳) به چه دلیل فرهنگ غرب نمی تواند چالش های فرهنگ خود را به دیگران نسبت دهد؟

پاسخ: این چالش ها در مواجهه با سایر فرهنگ ها به وجود نمی آیند و همگی از درون فرهنگ غرب برمی خیزند. علت این چالش ها درونی است، نه بیرونی ،به همین دلیل فرهنگ غرب نمی تواند آن را به دیگران نسبت دهد.

۴) چرا وقتی آثار چالش های غرب در سطح جهان آشکار می شود فرهنگ های دیگر نباید چاره این چالش ها و درمان این دردها را از غرب بخواهند؟

پاسخ: چون علت این چالش ها درونی است و همگی از درون فرهنگ غرب برمی خیزد و فرهنگ های دیگر نباید همان راهی را بروند که فرهنگ غرب رفته است.چراکه اگر کوری، کور دیگر را هدایت کند هر دو به چاه خواهند افتاد.

۵) عمیق ترین لایه فرهنگ معاصر غرب و روح وشالوده آن چیست؟

پاسخ: سکولاریسم – اومانیسم و روشنگری

۶) در فرهنگ قرون وسطی معتبرترین راه شناخت جهان چه بود؟

پاسخ: کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا

۷) در فرهنگ قرون وسطی کدام راه شناخت جهان نادیده گرفته می شد؟

پاسخ: شناخت از راه عقل و تجربه

۸) روش معرفتی قرون وسطی (کتاب مقدس و شهود آباء کلیسا) در کدام دوران مورد تردید قرار گرفت و چه پیامدی داشت؟

پاسخ: در دوران رنسانس این روش معرفتی مورد تردید قرار گرفت و به تدریج به بحران معرفتی انجامید.

۹) جهان غرب برای برون رفت از بحران معرفتی (تردید در روش معرفتی قرون وسطی) چه اقدامی انجام داد؟

پاسخ: وحی و شهود را در شناخت علمی نادیده گرفت و به شناخت از راه عقل و تجربه بسنده کرد.

۱۰) به چه دلیل در قرن نوزدهم و بیستم شناخت حسی و تجربی را تنها شناخت علمی می دانستند؟

پاسخ: چون شناخت عقلی دوام و اعتبار خود را از دست داد.

۱۱) در قرن نوزدهم و بیستم تنها راه شناخت علمی جهان چه بود؟

پاسخ: شناخت حسی و تجربی

۱۲) جامعه شناسان در قرن نوزدهم به دنبال داوری درباره چه اموری باروش حسی و تجربی بودند؟

پاسخ: در قرن نوزدهم جامعه شناسان به دنبال آن بودند که درباره حقایقی که پیامبران از طریق وحی درباره جامعه بشری بیان کرده اند یا عالمان با استدلال های عقلی به آن ها رسیده اند، با روش حسی و تجربی داوری کنند.

۱۳) جامعه شناسی قرن نوزدهم …………………… تنها راه درست برای شناخت جهان هستی می دانست.

پاسخ: روش تجربی

۱۴) چرا غرب این مطلب را به نخبگان جوامع غیر غربی القا می کرد که پیروی از فرهنگ غرب تنها راه پیشرفت و توسعه دیگر فرهنگ هاست؟

پاسخ: جامعه شناسان قرن نوزدهم روش تجربی خود را تنها راه درست برای شناخت جهان هستی می دانستند و معتقد بودند آگاهی ها و علوم جوامع دیگر غیر علمی است.

۱۵) بحران معرفتی جدید (روش حسی و تجربی) در فرهنگ غرب چه هنگامی آغاز شد؟

پاسخ: هنگامی آغاز شد که محدودیت‌های علمیِ دانش‌ تجربی و همچنین وابستگی آن به معرفت‌های غیرتجربی و غیر حسی آشکار شد.

۱۶) چه زمانی و چرا علم (تجربی) از داوری ارزشی دست برداشت و به امور طبیعی محدود شد؟

پاسخ: در نیمه اول قرن بیستم، با روشن شدن محدودیت‌های علم تجربی، علم از داوری‌های ارزشی دست برداشت و به امور طبیعی محدود شد.

۱۷) چه زمانی و چرا علم مدرن (تجربی و حسی) زیر سوال رفت؟

پاسخ: در نیمه دوم قرن بیستم با روشن شدن اینکه علم تجربی دارای مبانی غیرتجربی است، علم مدرن زیر سوال رفت.

۱۸) در نیمه دوم قرن بیستم با روشن شدن اینکه علم تجربی دارای مبانی غیر تجربی است چه پیامدی برای برای علم مدرن (تجربی وحسی) به دنبال داشت؟

پاسخ: علم مدرن زیر سؤال رفت. آشکار شد علم تجربیِ غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت نیست بلکه تفسیرهای متناسب با فرهنگ‌های دیگر نیز می‌تواند وجود داشته باشد.

۱۹) تردید درباره مبانی علوم تجربی غربی، تردید درباره چه چیزی بود؟

پاسخ: تردید درباره بنیان های هویتی فرهنگ غرب یعنی لایه های عمیق یا همان فلسفه روشنگری بود.

۲۰) بحران معرفتی –علمی غرب در کدام ابعاد ظاهر شد؟

پاسخ: الف) افول روشنگری و شکل گیری جریان های پست مدرن
ب) ناسازگاری ابعاد معرفتی جهان غرب با نیازهای اقتصادی و سیاسی آن

۲۱) چه زمانی استقلال معرفت علمی – تجربی مخدوش شد و هویت روشنگرانه آن مورد تردید قرار گرفت؟

پاسخ: روشنگری مدرن از قرن نوزدهم مبتنی بر حس و تجربه بود و بر اساس آن، شناخت غیرتجربی، علمی دانسته نمی‌شد ولی پس از اینکه مشخص شد، علم تجربی به معرفت‌های غیرتجربی وابسته است، استقلال معرفت علمی – تجربی مخدوش شد و هویت روشنگرانه آن مورد تردید قرار گرفت.

۲۲) تردید در روشنگری به منزله تردید در……………………………………..جهان مدرن بود.

پاسخ: هویت معرفت شناختی

۲۳) کدام دانشمندان را پسامدرن می خوانند؟ چرا؟

پاسخ: دانشمندانی را که در اصل روشنگری مدرن تردید کرده اند، پسامدرن می خوانند، زیرا از اصول جهان مدرن عبور کرده و به فراسوی آن رسیده اند.

۲۴) متفکران پسامدرن چه زمانی در اصول و مبانی فرهنگ غرب تردید کردند؟

پاسخ: زمانی تردید کردند که سیاست و اقتصاد جهان غرب، ابعاد جهانی پیداکرده و نیازمند علمی بود که حضور جهانی آن را توجیه جهانی کند اما اندیشه های پسامدرن این ظرفیت را نداشتند.

۲۵) ناتوانی جهان غرب برای توجیه حضور جهانی خود، (در شرایطی که اقتصاد و سیاستش به این حضور نیاز دارد) بیانگر کدام بعد از بحران معرفتی و علمی است؟

پاسخ: ناسازگاری بین عملکرد اقتصادی و سیاسی غرب با توانمندی های معرفتی و علمی آن.

۲۶) در فرهنگ مدرن گرایش ها و رفتارهای دینی در چه صورت امکان مطرح شدن دارند؟

پاسخ: در فرهنگ مدرن سکولاریسم به صورت آشکار مطرح شد. در این فرهنگ، گرایش ها و رفتارهای دینی تنها با توجیه دنیوی امکان مطرح شدن دارند.

۲۷) سکولاریسم به ترتیب در کدام حوزه های فرهنگ غرب ظاهر گردید؟

پاسخ: سکولاریسم به ترتیب در حوزه های هنر – اقتصاد – سیاست – علم ظاهر گردید و فرهنگ تخصصی هر یک از این حوزه ها، سکولار و دنیوی شد اما فرهنگ عمومی جامعه غربی، در محدوده زندگی شخصی و خصوصی افراد، همچنان دینی باقی ماند.

۲۸) گمان و باور غلط برخی جامعه شناسان غربی در قرن بیستم در خصوص حضور دین در – قلمرو فرهنگ عمومی – چه بود؟

پاسخ: برخی جامعه‌ شناسان بر این گمان بودند که در قرن بیستم دین از آخرین عرصه حضور خود – یعنی قلمرو فرهنگ عمومی – نیز بیرون خواهد رفت امّا واقعیت، خلاف این پیش‌بینی را نشان داد. طیّ قرن بیستم نه تنها دین از فرهنگ عمومی مردم خارج نشد بلکه در سال‌های پایانی آن، نگاه معنوی و دینی، به سطوح مختلف زندگی انسان‌ها بازگشت.

۲۹) متفکران از موج بازگشت به دین که نشانه بحران معنویت در فرهنگ غرب است با چه عناوینی یاد کردند؟

پاسخ: «افول سکولاریسم» و «پسا سکولاریسم»

۳۰) موج بازگشت به دین در فرهنگ غرب نشانه کدام بحران است؟

پاسخ: بحران معنویت

۳۱) مهمترین علت تداوم باورهای دینی و معنوی در زندگی انسان چیست؟

پاسخ: نیاز فطری آدمی به حقایق قدسی و ماوراء طبیعی

۳۲) آیا فرهنگ مدرن غرب به آرمان های انقلاب فرانسه رسید؟

پاسخ: خیر – فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی، نه تنها به آرمان های انقلاب فرانسه نرسید بلکه با اصالت بخشیدن به انسان دنیوی در قرن بیستم به پوچ گرایی،یاس و ناامیدی و مرگ آرمان ها و امیدها انجامید.

۳۳) گریز و رویگردانی از سکولاریسم در جوامع غربی، چه پیامدهای اجتماعی داشت؟

پاسخ: الف) برخی از نخبگان جهان غرب را به جست و جوی سنت های قدسی و دینی واداشت.
ب) مهاجران ساکن کشورهای غربی را که اغلب مرعوب فرهنگ مدرن شده بودند،به سوی هویت دینی خود فراخواند.
ج) بازار معنویت های کاذب و دروغین را رونق بخشید، خرافه پرستی، شیطان پرستی، انواع بازسازی شده ادیان و عرفان های شرقی و سرخ پوستی، نمونه هایی از این معنویت های دروغین هستند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۱۲ دوازدهم کتاب جامعه شناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *