سبک زندگی

سوالات متن درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 9 نهم کتاب جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۹ نهم «جهان دو قطبی» کتاب جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی
سوالات متن درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 9 نهم جامعه شناسی یازدهم

۱) در چه صورت جهان غرب با چالش های بنیادین مواجه نمی شد؟

پاسخ: اگر جهان غرب با حل کردن چالش های پیشین، نیازهای دنیوی و معنوی آدمیان را برطرف می کرد، با چالش های بنیادین جدید مواجه نمی شد. فرهنگ جدید غرب، برای حلّ چالش‌های گذشته، مسیری را پیمود که مسائل و مشکلات جدیدی به دنبال آورد

۲) چالش های جدید فرهنگ غرب،به چه صورت هایی آشکار شد؟

پاسخ: – اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
– منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
– مقطعی و مستمر
– خرد و کلان
– درون فرهنگی و بین فرهنگی
– ذاتی و عارضی
– معرفتی و علمی
– معنوی و دینی

۳) منظور از چالش های ذاتی و عارضی چیست؟

پاسخ: چالش های ذاتی ریشه در عقاید و ارزش های درونی جهان اجتماعی دارند و چالش های عارضی در اثر عوامل خارجی پدید می آیند.

۴) اقتصاد قرون وسطی مبتنی بر چه اساسی بود؟

پاسخ: اقتصاد قرون وسطی بر اساس روابط اجتماعی ارباب ـ رعیتی بود که در آن کشاورزان وابسته به زمین بودند و امکان جابه جایی نداشتند.

۵) لیبرالیسم قرن هجدهم و نوزدهم را چه می نامند؟

پاسخ: لیبرالیسم اولیه

۶) لیبرالیسم اولیه چه رویکردی داشت؟

پاسخ: لیبرالیسم اولیه بیشتر رویکردی فردی و اقتصادی داشت، به حمایت و دستگیری از فقرا قائل نبود.

۷) لیبرالیسم اولیه چه پیامدهایی به دنبال آورد؟

پاسخ: الف) روابط اجتماعی ارباب ـ رعیتی را درهم ریخت.
ب) کشاورزان را از بردگی رها کرد، به آنها اجازه داد که مهاجرت کنند و درباره شیوه زندگی خود تصمیم بگیرند.
ج) موانع پیشین مانند غیر قابل فروش بودن زمین را از پیشِ پای صاحبان ثروت برداشت.
د) کشاورزان را به کارگرانی تبدیل کرد که سرمایه وجود خود را به صاحبان ثروت و صنعت (سرمایه داران) می فروختند.
و) سرمایه داران، آزادانه به بهره کشی از کارگران پرداختند. کارگران، بردگان جدیدی بودند که ظاهراً از همه قید و بندهای پیشین، آزاد شده بودند.

۸) نظریه پردازان لیبرال،چه عاملی را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند؟

پاسخ: نظریه پردازان لیبرال، آزادیِ فعالیتِ صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می دانستند.

۹) نظریه پردازان لیبرال، درباره دخالت دولت در اقتصاد چه دیدگاهی داشتند؟

پاسخ: مخالف هر نوع مداخله دولت در اقتصاد بودند. آنان حتی کمک به مستمندان را بیهوده می دانستند. در انگلستان که در انقلاب صنعتی پیشگام بود، وضعیت نوانخانه ها به گونه ای بود که فقیران ساکن در آنجا مرگ را بر زندگی ترجیح می دادند.

۱۰) دیکنز در رمان «…………………» نوانخانه ها و فیلسوفانی را که مدافع آنها بودند، به سخره گرفت.

پاسخ: الیورتویست

۱۱) چند مورد از نظریه پردازان لیبرال را نام ببرید؟

پاسخ: مالتوس – ریکاردو – جان راسل

۱۲) مالتوس نسبت به حقوق کسانی که در فقر متولد می شوند چه دیدگاهی دارد؟

پاسخ: از نظر مالتوس جمعیت شناس انگلیسی، کسانی که در فقر متولد می‌شوند، حق حیات ندارند. او در این باره گفته است: «انسانی که در دنیای از قبل تملک شده به دنیا می‌آید، اگر نتواند قدرت خود را از والدینش دریافت کند و اگر جامعه خواهان کار او نباشد، هیچ حقّی برای دریافت کمترین غذا یا چون و چرا درباره مقام و موقعیت خود ندارد. بر سر سفره گسترده طبیعت جایی برای او وجود ندارد، طبیعت حکم به رفتن او می‌دهد و این حکم را اجرا می‌کند.»

۱۳) چرا ریکارد و مخالف کمک دولت به کارگران و افزایش دستمزد آنان است؟

پاسخ: ریکاردو، اقتصاددان مخالف دخالت دولت در اقتصاد، حتی افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان را موجب افزایش تولید نسل آنها و پیدایش مشکلات بعدی می داند.

۱۴) از نظر ریکار دو در چه صورت پیشرفت کشور به بهترین وجه تامین خواهد شد؟

پاسخ: او معتقد است: «اگر حکومتگران ما بگذارند سرمایه، پرسودترین راه خود را دنبال کند، کالاها قیمت مناسب خود را داشته باشند، استعداد و تالش به پاداش طبیعی خود برسد و بلاهت و حماقت نیز مجازات طبیعی خود را ببیند، پیشرفت کشور را به بهترین وجه تأمین خواهند کرد.»

۱۵) نخستین چالش در کشورهای غربی چه بود؟

پاسخ: چالش فقر و غنا

۱۶) چگونه چالش فقر و غنا در کشورهای غربی شکل گرفت؟

پاسخ: لیبرالیسم اولیه با تکیه بر شعار آزادی و به ویژه آزادی اقتصادی، راه استثمار را برای صاحبان ثروت باز کرد و عدالت را نادیده گرفت. بدین ترتیب، نخستین چالش که چالش فقر و غناست، در کشورهای غربی شکل گرفت.

۱۷) کدام جامعه شناس و چه زمانی به نقد لیبرالیسم اقتصادی پرداخت؟

پاسخ: مارکس در نیمه دوم قرن نوزدهم لیبرالیسم اقتصادی را نقد کرد.

۱۸) از نظر مارکس حل چالش های جامعه سرمایه داری چگونه امکان پذیر بود؟

پاسخ: از نظر او ،حل چالش های جامعه سرمایه داری، فقط با یک انقلاب قابل حل بود.

۱۹) جریان چپ و راست در کشورهای اروپایی چگونه شکل گرفت؟

پاسخ: بعد از انقلاب فرانسه، طرفداران نظریه های لیبرالیستی در طرف راست و منتقدان این نظریه در طرف چپ مجلس فرانسه قرار می گرفتند. به همین سبب آنها را با عنوان دو جریان چپ و راست می شناختند.

۲۰) چه کسانی احزاب سوسیالیستی و کمونیستی را تشکیل دادند؟

پاسخ: مخالفان سرمایه داری که جریان چپ نام گرفته بودند، احزاب سوسیالیستی و کمونیستی را تشکیل دادند.

۲۱) برخی از اندیشمندان اروپایی برای حلّ مشکل فقر و غنا، در چارچوب …………. و …………. ، نظریه هایی ارائه دادند.

پاسخ: ارزش ها – آرمان های فرهنگ جدید غرب

۲۲) کدام حزب در جریان انقلاب ۱۹۱۷ میلادی در روسیه قدرت را به دست گرفت؟

پاسخ: حزب کمونیست شوروی با انقلاب سال ۱۹۱۷ ام توانست قدرت را در روسیه به دست گیرد.

۲۳) بلوک شرق و غرب چگونه شکل گرفت؟

پاسخ: مخالفان و طرفداران سرمایه داری طی قرن بیستم، بلوک شرق و غرب را شکل دادند.

۲۴) بلوک شرق شامل چه کشورهایی بود؟

پاسخ: بلوک شرق شامل شوروی سابق، کشورهای اروپای شرقی و چین بود.

۲۵) بلوک غرب چه کشورهایی را در بر می گرفت؟

پاسخ: بلوک غرب، آمریکا و اروپای غربی را در بر می گرفت.

۲۶) جوامع سوسیالیستی چه چیزی را شعار خود قرار می دادند؟

پاسخ: جوامع سوسیالیستی با انتقاد از لیبرالیسم اولیه، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت را شعار خود قرار می دادند.

۲۷) جوامع سوسیالیستی با چه مشکلات اساسی مواجه شدند؟

پاسخ: الف) از بین رفتن آزادی افراد: به بهانه عدالت اقتصادی، نه تنها آزادی معنوی، بلکه آزادی دنیوی افراد نیز از بین رفت.
ب) پیدایش طبقه جدید: با اینکه مارکس و مارکسیست ها طبقه و نظام طبقاتی را محصول سرمایه داری می دانستند و به آن انتقاد داشتند، در کشورهای سوسیالیستی طبقه جدیدی شکل گرفت که نه بر اساس ثروت بلکه بر مدار قدرت سازمان می یافت.

۲۸) چالش و نزاع بلوک شرق و غرب تا چه زمانی ادامه یافت؟

پاسخ: چالش و نزاع بلوک شرق و غرب در سراسر قرن بیستم تا زمان فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۹۱ ام ادامه یافت.

۲۹) چالش بلوک شرق و غرب از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی چگونه چالشی بود؟

پاسخ: الف) از لحاظ جغرافیایی: این چالش، چالشی منطقه ای نبود بلکه چالشی جهانی بود. بلوک شرق و غرب با دو اقتصاد و سیاست متفاوت، جهان را به دو قطب اصلی تقسیم کرده بودند و آمریکا و شوروی به عنوان دو ابرقدرت در مرکز این دو قطب قرار داشتند.
ب) از لحاظ فرهنگی: این دو قطب با اینکه از نظر سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در دو بخش متمایز و جدا قرار می گرفتند، به فرهنگ واحدی تعلق داشتند؛ یعنی هر دو بلوک درون فرهنگ سکولار غرب قرار داشتند.

۳۰) رویکرد مارکس نسبت به عالم، چگونه رویکردی بود؟

پاسخ: رویکرد مارکس نسبت به عالم، رویکردی سکولار بود و در چارچوب همان بنیان های فرهنگ غرب به حلّ چالش های جامعه خود می پرداخت.

۳۱) چرا چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش های درون فرهنگی بود؟

پاسخ: این دو قطب با اینکه از نظر سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در دو بخش متمایز و جدا قرار می گرفتند، به فرهنگ واحدی تعلق داشتند؛ یعنی هر دو بلوک درون فرهنگ سکولار غرب قرار داشتند. بنابراین، چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش هایی بود که درون یک فرهنگ و تمدن پدید می آید، نه از نوع چالش هایی که بین فرهنگ های مختلف، شکل می گیرد.

۳۲) چه دیدگاه هایی را مارکسیسم می گویند؟

پاسخ: دیدگاه های پایبند به اندیشه های سیاسی مارکس را مارکسیسم می گویند.

۳۳) جامعه آرمانی مارکس چه ویژگی هایی داشت؟

پاسخ: الف) جامعه آرمانی مارکس از فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه داری عبور می کرد.
ب) مالکیت خصوصی را از بین می برد.
ج) صورتی سوسیالیستی و کمونیستی پیدا می کرد.

۳۴) مارکس مرحله انتقالی برای رسیدن به کمونیسم را چه می داند؟

پاسخ: مارکس، سوسیالیسم را مرحله ای انتقالی برای رسیدن به کمونیسم می دانست.

۳۵) رویکردهای سوسیالیسم و کمونیسم – لیبرالیسم چگونه می باشند؟

پاسخ: سوسیالیسم و کمونیسم: جامعه گرا
لیبرالیسم: فردگرا

۳۶) رویکرد سوسیالیسم و کمونیسم چه دیدگاهی نسبت به مالکیت خصوصی دارند؟

پاسخ: سوسیالیسم به مالکیت خصوصی معتقد است ولی برخلاف سرمایه داری آن را مطلق نمی داند ولی کمونیسم به مالکیت خصوصی قائل نیست.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس نهم جامعه شناسی دهم انسانی
و
سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۹ نهم کتاب جامعه شناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

1 دیدگاه

  1. ناشناس گفت:

    کارخانه ها باعث آلودگی هوا و رود می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *