سبک زندگی

سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 8 هشت کتاب جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۸ هشتم «تحولات نظام جهانی» کتاب جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی یازدهم انسانی
سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 8 هشتم جامعه شناسی یازدهم

۱) برای ابعاد اقتصادی،سیاسی و فرهنگی واحد اجتماعی کشور مثال بزنید.

پاسخ: مزرعه، کارخانه، بانک، اشتغال، تورم، ثروت، امنیت، قدرت، دولت، انتخابات، نیروهای مسلح، معرفت، رسانه، هنر، ادبیات، دانشگاه، مسجد و مدرسه (فرهنگی)

۲) نظام جهانی چیست؟

پاسخ: واحد اجتماعی کلان در سطح جهانی که دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

۳) نظام نوین جهانی در ابعاد اقتصادی چه تحولاتی را از سر گذراندند؟

پاسخ: اقتصاد کشورهای استعمارزده را دگرگون کردند و به تدریج آنها را به بازار ،تهیه کننده مواد خام و نیروی کار کشورهای غربی تبدیل کردند و با اقتصاد تک محصولی به کشورهای استعمارگر وابسته کردند. اقتصاد سرمایه محور با انباشت ثروت، شرکت های چندملیتی بزرگ و گسترش صنعت ارتباطات و نهادهای بین المللی اقتصادی را شکل داد.

۴) نظام نوین جهانی در ابعاد سیاسی چه تحولاتی را از سر گذراندند؟

پاسخ: قدرت های استعماری با فتوحات استعماری، جغرافیای سیاسی جدیدی را در مناطق حضور خود برای دیگر فرهنگ ها پدید آوردند که نام دولت – ملت باهویتی قومی و سکولار داشتند که با جهانی شدن از اهمیت مرزهای سیاسی کاسته شد.

۵) نظام نوین جهانی در ابعاد فرهنگی چه تحولاتی را از سر گذراندند؟

پاسخ: استعمارگران در کنار ایجاد وابستگی های اقتصادی و سیاسی جوامع غیر غربی با استفاده از صنعت ارتباطات، موجب خودباختگی فرهنگی این جوامع و تشکیل امپراتوری رسانه ای خود شدند.

۶) عملکرد اقتصادی کشورهای غربی در چارچوب روابط دولت – ملت های جدید چگونه شکل گرفت؟

پاسخ: قدرت سیاسی دولت – ملت ها با منافع اقتصادی صاحبان ثروت و صنعت و تجارت هماهنگ بود و رقابت های سیاسی استعمارگران با منافع اقتصادی آنان پیوند داشت.

۷) نظام اقتصادی کشورهای غیر غربی پیش از استعمار را با دوران استعمار مقایسه کنید.

پاسخ: نظام اقتصادی این کشورها پیش از استعمار اغلب در تعامل با محیط جغرافیایی خود و به گونه ای مستقل عمل می کرد و روابط تجاری آنها در حدی نبود که استقلال سیاسی شان را درمعرض خطر قرار دهد. اما در دوران استعمار ساختار اقتصادی شان دگرگون شد و در راستای پاسخ به نیازهای کشورهای غربی درآمدند و دچار اقتصاد تک محصولی، وابستگی اقتصادی، بازار کالاهای غربی ،تامین کننده مواد خام و نیروی کار برای غربی ها شدند.

۸) تغییرات ساختار اقتصادی کشورهای غیر غربی در دوران استعمار دارای چه ویژگی هایی است؟

پاسخ: ۱- بازار مصرفی غرب تبدیل شدند.
۲- تامین کننده نیروی کار و مواد اولیه غرب شدند.
۳- صادرکننده یک ماده خام شدند. (تک محصولی شدند.)
۴- دچار کاهش قدرت چانه زنی در اقتصاد شدند. (افزایش وابستگی اقتصادی به غرب)
۵- مبادلات نابرابر در سطح جهانی به نفع کشورهای غربی
۶- انتقال برخی صنایع وابسته از غرب به کشورهای غیر غربی در جهت منافع استعمارگران (نه تعدیل جهانی ثروت)
۷- ورود به استعمار نو و ادامه حضور در چرخه نامتعادل توزیع ثروت جهانی

۹) دولت – ملت ها چه تفاوتی با حاکمیت های پیشین دارند؟

پاسخ: حاکمیت های پیشین هویتی دینی و معنوی داشتند ولی دولت – ملت ها، هویتی ناسیونالیستی، قومی با جغرافیایی سیاسی و اقتصادی جدیدی داشتند.

۱۰) گروه سرزمینی ،دولت – ملت چه نوع جامعه ای است؟

پاسخ: واحدهای اجتماعی که در سرزمینی به نام کشور دارای نظام سیاسی، اقتصادی ، آموزشی مشترکی هستند و توسط یک دولت اداره می شوند و اعضای آن خود را یک ملت می شناسند.

۱۱) دولت – ملت ها چگونه پدید آمدند؟

پاسخ: دولت – ملت ها حاکمیت های سیاسی نوینی بودند که نخستین بار با افول قدرت کلیسا پدید آمدند.

۱۲) دولت – ملت های جدید از چه هویتی برخوردار بودند و چگونه عمل می نمودند؟

پاسخ: هویتی سکولار، دنیوی، قوم گرایانه، ناسیونالیست داشتند. در مسیر توسعه و گسترش خود به صورت قدرت های استعماری درآمدند و با فتوحات استعماری جغرافیای سیاسی جدیدی برای دیگر فرهنگ ها پدید آوردند.

۱۳) هویتی که استعمارگران برای فتوحات خود شکل دادند چگونه بود؟

پاسخ: هویتی قومی و سکولار

۱۴) فرایند جهانی شدن چگونه شکل گرفت؟

پاسخ: ۱- انباشت ثروت و پدید آمدن شرکت های بزرگ چند ملیتی
۲- گسترش صنعت ارتباطات
۳- کاهش اهمیت مرزهای سیاسی
۴- شکل گیری بازارهای مشترک منطقه ای و نهادهای بین المللی
۵- مدیریت سرمایه گذاری شرکت های بین المللی در سطح جهانی
۶- مخدوش شدن استقلال اقتصادی و سیاست های ملی

۱۵) دیدگاه موافقان و مخالفان جهانی شدن را مقایسه کنید.

پاسخ: موافقان: جهانی شدن بدون اعتنا به مرزهای ملی نظم نوینی با جریان های نیرومند تجارت و تولید بین الملل را پیش می راند.
مخالفان: جهانی شدن انسجام مطلوب جهانی را به دنبال نداشته است بلکه چالش ها و تضادهایی فراتر از مرزهای سیاسی دولت ها پدید آورده است.

۱۶) مبادلات فرهنگی جوامع از دیرباز چگونه شکل می گرفته است؟

پاسخ: از طریق تجارت، مهاجرت و جنگ، برخورد، انتقال، اشاعه فرهنگ و مبادلات فرهنگی شکل می گرفته است.

۱۷) نظام جهانی در عرصه فرهنگی شاهد چه تحولاتی بوده است؟ (نظام جهانی چه تاثیراتی بر فرهنگ جوامع غیر غربی داشته است؟)

پاسخ: برخورد استعماری غرب:
۱- موجب ضعف اقتصادی و سیاسی و خودباختگی فرهنگی جوامع غیر غربی شد.
۲- جوامع غیر غربی مدیریت خود را در گزینش عناصر فرهنگی از دست می دهند.
۳- مدیریت فرهنگی جوامع غیر غربی در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی در دست استعمارگران غربی قرار می گیرد.

۱۸) مفهوم امپراتوری رسانه ها را توضیح دهید؟

پاسخ: توسعه صنعت ارتباطات فاصله های زمانی و مکانی را کوچک کرده و مرزهای جغرافیایی را فروریخته، کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا با موقعیت قدرت و ثروت برتر با تولید و پخش رسانه ها به مدیریت فرهنگی جوامع خودباخته غیر غربی پرداختند.

۱۹) چرا کشورهای کمتر توسعه یافته در برابر امپراتوری فرهنگی آسیب پذیرترند؟

پاسخ: زیرا منابع و امکانات لازم برای حفظ استقلال فرهنگی خود را ندارند.

۲۰) تجمع قدرت رسانه ای دردست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی چه تاثیراتی داشته است؟

پاسخ: ۱- هویت فرهنگی جوامع غیر غربی را متزلزل ساخته است.
۲- ارزش های دموکراتیک و ساز و کارهای دموکراسی جهان غرب را به سخره گرفته و تضعیف نموده است.

۲۱) جهان غرب از طریق رسانه ها چگونه به مدیریت فرهنگی جوامع غیر غربی می پردازند؟

پاسخ: فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را مدیریت می کنند.

۲۲) چگونه جهان غرب به تثبیت مرجعیت علمی خود می پردازد؟

پاسخ: با تربیت نخبگان کشورهای غیر غربی و توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی

۲۳) منظور از توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی توسط جهان غرب چیست؟

پاسخ: بخشی از علوم طبیعی را که مورد نیاز برای خدمت رسانی به کالاهای غربی است به کشورهای در حال توسعه آموزش می دهد ولی از آموزش دانش های راهبردی خودداری می کنند.

۲۴) به چه منظوری غرب به تربیت نخبگان کشورهای غیر غربی می پردازد؟

پاسخ: ۱- تثبیت مرجعیت علمی غرب
۲- توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی

۲۵) علوم انسانی غرب زندگی آدمی را چگونه تعریف می کند و سازمان می دهد؟

پاسخ: بر بنیان های هستی شناختی، انسان شناختی و روش های معرفتی بعد از رنسانس زندگی آدمی را صرف نظر از ابعاد معنوی به گونه ای سکولار و دنیوی تعریف می کند و سازمان می دهد.

۲۶) ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیر غربی چه نقش و تاثیری داشته است؟

پاسخ: علوم انسانی غربی در کشورهای غیر غربی عمیق ترین نقش را در توزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند تا فرهنگ های دینی خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند و از بنیان های معرفتی دینی و قدسی محروم شوند.

۲۷) چرا ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیر غربی عمیق ترین نقش را در توزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند؟

پاسخ: زیرا موجب می شوند فرهنگ های دینی خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند و از بنیان های معرفتی دینی و قدسی محروم شوند.

۲۸) دلیل تلاش کشورهای غربی برای ممانعت از دستیابی ایران به تکنولوژی هسته ای چیست؟

پاسخ: ۱- حفظ مرجعیت علمی غرب
۲- مانع استقلال علمی و هویت مستقل ایرانی شوند.

۲۹) چرا در برابر تالش جامعه ی علمی ایران برای تدوین علوم انسانی مبتنی بر نیازهای بومی و مبانی معرفتی اسلامی مقاومت می شود؟

پاسخ: ۱- جلوی خودباوری فرهنگی ایران و سایر کشورها گرفته شود.
۲- مانع از مقاومت فرهنگی ایران در برابر بنیان های هستی شناسانه،انسان شناسانه و معرفت شناسانه فرهنگ جهان غرب شوند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس هشتم جامعه شناسی یازدهم انسانی
و
سوالات متن درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۸ هشتم کتاب جامعه شناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *