اخبارعلمی

جواب تمرین های دوره ای فصل ۱ اول شیمی دوازدهم

پاسخ و جواب پرسش های تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل 1 اول صفحه 33 و 34 و 35 و 36

جواب تمرین های دوره ای صفحه ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ و ۳۶ فصل اول شیمی دوازدهم ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات تمرین های دوره ای صفحه ی 33 و 34 و 35 و 36 فصل 1 اول مولکول ها در خدمت تندرستی کتاب شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۲ شیمی دوازدهم

جواب تمرین های دوره ای فصل ۱ اول شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۱ اول شیمی دوازدهم

پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۱ اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ و ۳۶

۱- برای هر یک از موارد زیر دلیلی بیاورید.

آ) اسید‌ها و بازها با ثابت یونش کوچک، الکترولیت ضعیف به شمار می‌روند.

پاسخ: ثابت یونش کوچک نشان دهنده میزان یونش کم و غلظت کم یون‌ها در محلول است.

ب) اغلب اسیدها و بازهای شناخته شده ضعیف هستند.

پاسخ: اغلب اسیدهای شناخته شده (آلی و معدنی) ضعیف هستند به طوری که مصرف خوراکی‌ها داروها و همچنین استفاده از بسیاری پاک‌کننده‌های گوناگون، این ویژگی را تایید می‌کند.

پ) در محلول 0/1 مولار نیتریک اسید [Na3] = 0/1molL-1 در دمای اتاق، است.

پاسخ: نیتریک‌اسید، یک اسید قوی است (Ka بزرگ). بزرگ). از این رو در محلول آن، یونش به طور کامل رخ می‌دهد و به ازای یونش هر HNO3 در محلول، یک هیدرونیوم و یک یون نیترات تولید می‌شود. پس:

[HNO3] = [H+] = [NO3] = 0/1 molL-1

ت) در محلول 0/1 مولار از فورمیک اسید [+H] < [HCOOH] است.

پاسخ: فورمیک‌اسید یک اسید ضعیف است (4-10 × 1/8 = Ka). از این رو در محلول به طور جزئی یونیده می‌شود در واقع مولکول‌های HCOOH به طور عمده به شکل یونیده نشده در محلول وجود دارند.

۲- کاغذ PH بر اثر آغشته شدن به نمونه‌ای از یک محلول، به رنگ سرخ در می‌آید. همچنین رسانایی الکتریکی این محلول در شرایط یکسان به طور آشکاری از محلول آبی سدیم کلرید کمتر است. این محلول محتوی کدام ماده حل شونده می‌تواند باشد؟ توضیح دهید.

CH3OH , KBr , KOH , HCOOH , HCl , NH3

پاسخ: رنگ سرخ کاغذ PH رنگ سرخ کاغذ نشانه اسیدی بودن محلول است. رسانایی الکتریکی کم آن، محلول الکترولیت ضعیف را یادآوری می‌کند. این ویژگی‌های محلول یک اسید ضعیف است که با HCOOH(aq) همخونی دارد. HCl و KOH و KBr الکترولیت‌های قوی بوده اما CH3OH غیر الکترولیت است. NH3 با اینکه الکترولیت ضعیف است اما محلول آبی آن خاصیت بازی دارد.

۳- در دما و غلظت یکسان، هر یک از شکل‌های زیر به کدام یک از محلول‌ها تعلق دارد؟ چرا؟

پاسخ: بر اساس مقدار ثابت یونش، محلول (۳) با هیدروبرمیک (۲) با استیک‌اسید و محلول (۱) با هیدروسیانیک‌اسید همخوانی دارد. زیرا اسیدهای تک پروتون‌دار هرچه غلظت یون هیدرونیوم بیشتر باشد، ثابت یونش بزرگ‌تر است.

آ) محلول استیک اسید (5-10 × 1/8 = Ka)
ب) محلول هیدروبرمیک اسید (Ka بسیار بزرگ)
پ) محلول هیدروسیانیک اسید (10-10 × 4/9 = Ka)

پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۱ اول شیمی دوازدهم
پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۱ اول شیمی دوازدهم

۴- رنگ گل ادریسی به میزان اسیدی بودن خاک بستگی دارد. این گل در خاکی که غلظت یون هیدرونیوم آن 5-10 × 2 است به رنگ آبی اما در خاک دیگری که غلظت یون هیدرونیوم 9-10 × 2 است به رنگ سرخ شکوفا می‌شود. PH این دو نوع خاک را حساب کنید.

جواب تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دوازدهم

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

حل تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دوازدهم
حل تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دوازدهم

۵- دانش آموزی برای نشان دادن ارتباط بین حاصل ضرب غلظت یون‌های هیدرونیوم و هیدروکسید با حجم محلول، شکل‌های آ تا پ را پیشنهاد داده است.

توضیح تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دوازدهم
توضیح تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دوازدهم

کدام یک از این شکل‌ها ارتباط بین کمیت‌های داده شده را به درستی نشان می‌دهد؟

جل تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دوازدهم
جل تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دوازدهم

پاسخ: با توجه به اینکه در دمای ثابت برای محلول‌های آبی حاصلضرب [OH][+H] همواره مقدار ثابتی است، از این‌رو با تغییر حجم محلول، حاصلضرب غلظت این یون‌ها ثابت می‌ماند در واقع نمودار (پ) برای این توصیف مناسب است.

۶- در نمونه‌ای از عصاره گوجه فرنگی، غلظت یون هیدرونیوم 6-10 × 4 برابر غلظت یون هیدروکسید است. PH آن را حساب کنید و در جای خالی بنویسید.

پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دوازدهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۱ شیمی دوازدهم

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول

۷- PH یک نمونه از آب سیب برابر با 4/7 است. نسبت غلظت یون‌های هیدرونیوم به یون‌های هیدروکسید را در این نمونه حساب کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول
پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول

۸- هر یک از شکل‌های زیر 500 میلی لیتر از محلول آبی یک حل شونده را نشان می‌دهد.

جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دوازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دوازدهم

آ) این حل شونده‌ها اسید آرنیوس هستند یا باز آرنیوس؟ چرا؟

پاسخ: اسید آرنیوس، زیرا با حل شدن در آب باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم شده‌اند.

ب) درجه یونش و PH را برای هر یک از آنها حساب کنید (هر ذره را 0/001 مول از آن گونه در نظر بگیرید).

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

حل تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول
حل تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول

۹- HX و HY دو اسید ضعیف هستند. اگر 12 گرم از HX و 8 گرم از HY جداگانه در یک لیتر آب حل شوند، PH این دو محلول برابر خواهد شد. با مقایسه درجه یونش آنها مشخص کنید کدام اسید قوی‌تری است؟ چرا؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل ۱
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل ۱

۱۰- با توجه به شکل حساب کنید، چه جرمی از هر ماده حل شونده به 200 لیتر آب افزوده شده است؟ (از تغییر حجم چشم پوشی کنید).

پاسخ تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دوازدهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل 1 شیمی دوازدهم

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل ۱
پاسخ تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل ۱

۱۱- با توجه به شکل زیر که نمای ذره‌ای از یک واکنش را نشان می‌دهد، به پرسش‌ها پاسخ دهید.

آ) هر یک از جاهای خالی را با فرمول شیمیایی مناسب پر کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

حل تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل ۱
حل تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل ۱

ب) از واکنش 100 میلی لیتر از محلول هیدروکلریک‌اسید 0/2 مول بر لیتر با مقدار کافی از سدیم هیدروژن کربنات چند لیتر گاز کربن دی اکسید در STP تولید می‌شود؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل 1
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل 1

۱۲- ثابت یونش برای محلول‌های BOH(aq) و B’OH(aq) در دمای اتاق به ترتیب برابر با 5-10 × 1/8 و 4-10 × 4/8 است.

آ) کدام‌یک باز قویتری است؟ چرا؟

پاسخ: B’OH(aq) باز قوی تری است – زیرا دارای ثابت یونش بزرگتری می باشد.

ب) pH کدام محلول کمتر است؟ چرا؟

پاسخ: BOH(aq) دارای pH کمتری است – زیرا باز ضعیف تری می باشد. به بیانی دیگر هر چه تعداد [+H] بیشتر باشد، باز ضعیف تر خواهد شد.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۹ و ۳۰ شیمی دوازدهم
و
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۸ شیمی دوازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته های نظری ریاضی فیزیک و تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات فصل های اول تا چهارم کتاب شیمی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب سوال های تمرین های دوره ای صفحه ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ و ۳۶ فصل ۱ اول شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

3 دیدگاه

  1. Alireza karami گفت:

    دمتون گرم عالییییییییییییییییییییییییییی

  2. None گفت:

    It’s so perfect and OK 👍 👌 I like it 👌 😀

  3. فاطمه گفت:

    عااااااالی بود 😻♥️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *