اخبارعلمی

سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس فصل 5 پنج کتاب زیست شناسی 3 پایه دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات متن فصل درس ۵ پنجم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «از ماده به انرژی» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل چهارم زیست دوازدهم تجربی با جواب

سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 5 پنجم زیست شناسی دوازدهم تجربی

۱) شاید دیده باشید که در دانه های خشک و بدون آب مانند نخود و لوبیا حشرات و لارو آنها رشد و نمو میت توجه به این که این دانه ها خشک اند و تقریباً آبی ندارند، آب مورد نیاز این جانوران چگونه تأمین می شود؟

پاسخ: تنفس یاخته ای

۲) با توجه به نقش غشای درونی راکیزه در تنفس یاخته ای چین خورده بودن آن چه ارزشی برای یاخته دارد؟

پاسخ: غشا محل اجزای زنجیره انتقال الکترون و تولید ATP است. بنابراین گسترش غشا به شکل چین خوردگی امکان حضور عوامل زنجیره انتقال الکترون و تولید ATP را بیش تر می کند.

۳) توضیح دهید چرا ساخته شدن ATP در زنجیره ی انتقال الکترون از نوع ساخته شدن اکسایشی ATP است؟

پاسخ: براساس آنچه در زنجیره انتقال الکترون ساخته شدن ATP با اکسایش مولکول ها و در نهایت اکسیژن دو بار منفی همراه است.

۴) همان طور که میدانید در قند کافت ATP ساخته می شود. براساس روش هایی که درباره ی تولید ATP گفتیم، ساخته شدن ATP در قند کافت با کدام روش انجام می شود؟

پاسخ: ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده

۵) رادیکال های آزاد چگونه باعث بافت مردگی (نکروز) کبد می شوند؟

پاسخ: رادیکال های آزاد با حمله به DNA راكيزه، سبب تخریب راکیزه و در نتیجه مرگ یاخته های کبدی و بافت مردگی (نکروز) کبد می شوند.

۶) فرایندهای زیر توسط کدام نوع تخمیر، ایجاد می شوند؟
۱- ورآمدن خمیر نان ۲) تولید خیارشور

پاسخ: ۱- تخمیر الکلی ۲- تخمیر لاکتیکی

۷) در ازای تجزیه کامل گلوکز در بهترین شرایط در یاخته یوکاریوت حداکثر چند ATP تولید می شود؟

پاسخ: ۳۰ ATP

۸) در چرخه کربس ضمن ترکیب استیل کوآنزیم A با مولکولی چهار کربنی کدام مولکول جدا و کدام مولکول ایجاد می شود؟

پاسخ: کوآنزیم A جدا و مولکول شش کربنی ایجاد می شود.

۹) قند کافت (گلیکولیز) به چه معناست و در کجا انجام می شود؟

پاسخ: قند کافت به معنی تجزیه گلوکز است که در ماده زمینه سیتوپلاسم انجام می شود.

۱۰) نمونه ای از ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده در ماهیچه ها دیده می شود. در این نمونه نام پیش ماده چیست؟

پاسخ: کراتین فسفات

۱۱) پاداکسنده ها چگونه از بدن محافظت می کنند؟

پاسخ: پاداکسنده ها در واکنش با رادیکال های آزاد مانع از اثر تخریبی آنها بر مولکوله ای زیستی و در نتیجه تخریب بافت های بدن می شوند.

۱۲) چگونه امکان تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن در فرآیند تنفس هوازی وجود دارد؟

پاسخ: اکسیژن با پذیرش الکترون در پایان زنجیره ی انتقال الکترون به یون اسید (O) تبدیل می شود. یون های اکسید با یون های هیدروژن ترکیب می شوند و در نتیجه مولکول آب به وجود می آید اما گاه پیش می آید که درصدی از اکسیژن ها وارد واکنش تشکیل آب نمی شوند بلکه به صورت رادیکال آزاد در می آیند رادیکالهای آزاد از عوامل ایجاد سرطانند.

۱۳) سیانید چگونه باعث توقف انتقال الکترون می شود؟

پاسخ: سیانید یکی از این ترکیب هاست که واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به O۲ را مهار و در نتیجه باعث توقف زنجیره انتقال الکترون می شود.

۱۴) آیا مبارزه با رادیکال های آزاد در راکیزه همیشه با موفقیت انجام می شود؟

پاسخ: اگر به هر علت سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از سرعت مبارزه با آنها بیشتر باشد، در چنین شرایطی، رادیکال های آزاد در راکیزه تجمع می یابند و آن را تخریب می کنند کنند. در نتیجه یاخته ها هم تخریب می شوند.

۱۵) چرا خوردن میوه ها و سبزیجات در حفظ سلامتی بدن نقش دارد؟

پاسخ: این موادغذایی دارای پاداکسنده هایی مانند کاروتنوئیدها هستند. پاداکسنده ها در واکنش با رادیکال های آزاد مانع از اثر تخریبی آنها بر مولکول های زیستی و در نتیجه تخریب بافت های بدن می شوند.

۱۶) اگر اکسیژن در چرخه ی انتقال الکترون در راکیزه وارد واکنش با H نشود چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: گاه پیش می آید که درصدی از اکسیژن ها وارد واکنش تشکیل آب نمی شوند و به صورت رادیکال آزاد در می آیند. رادیکال های آزاد از عوامل ایجاد سرطانند.

۱۷) اثر الکل را در اختلال در کار راکیزه برای مبارزه با رادیکال های آزاد بیان کنید.

پاسخ: مطالعات نشان می دهد که الکل سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد و مانع از عملکرد راکیزه در جهت کاهش آنها می شود. رادیکال های آزاد حمله به DNA راکیزه سبب تخریب راکیزه و در نتیجه مرگ یاخته های کبدی و بافت مردگی (نکروز) کبد می شوند، به همین علت اختلال در کار کبد و از کار افتادن آن از شایع ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی است.

۱۸) چه عواملی راکیزه را در مبارزه با رادیکال های آزاد با مشکل روبه رو می کند؟

پاسخ: عوامل فراوانی می توانند، مثلاً الكل و نقص ژنی

۱۹) اگر به علتی سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از سرعت مبارزه با آنها بیشتر شود، چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: در چنین شرایطی رادیکال های آزاد در راکیزه تجمع می یابند و آن را تخریب می کنند. در نتیجه یاخته هم تخریب می شوند.

۲۰) نقص ژنی چگونه می تواند مانع از مبارزه ی موثر راکیزه با رادیکال های آزاد شود؟

پاسخ: گاه نقص در ژن های مربوط به پروتئین های زنجیره انتقال الکترون به ساخته شدن پروتئین های معیوب می انجامد. راکیزه ای که این پروتئین های معیوب را داشته باشد در مبارزه با رادیکال های آزاد، عملکرد مناسبی ندارد.

۲۱) مواردی را که با اثر بر تنفس یاخته ای سبب مرگ سلول می شوند را بیان کنید.

پاسخ: ١- اثر الکل ۲- نقص ژنی ۳- سیانید ۴- کربن مونواکسید ۵- رادیکال های آزاد

۲۲) کربن مونواکسید چگونه باعث توقف انتقال الکترون می شود؟

پاسخ: گاز کربن مونواکسید با اتصال به هموگلوبین، مانع از اتصال اکسیژن به آن می شود و چون به آسانی از هموگلوبین جدا نمی شود ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش می دهد. این عملکرد مونواکسید کربن در واقع در انجام تنفس یاخته ای اختلال ایجاد می کند. مونواکسید کربن به شکل دیگری نیز بر تنفس یاخته ای اثر می گذارد. این گاز سبب توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن می شود.

۲۳) آیا سلول به جز از ATP، از سایر محصولات تنفس یاخته ای هم استفاده می کند؟ با مثال توضیح دهید.

پاسخ: محصولات دیگر تنفس یاخته ای CO، است. در یاخته های گیاهی CO۲ برای تولید کربوهیدرات در دیسه ها به کار می رود. از طرفی هم پس از خروج از راکیزه مورد استفاده یاخته قرار می گیرد. برای مثال حشراتی که در حبوبات خشک و بدون آب زندگی می کنند تنها منبع تأمین آبشان همین تنفس یاخته ای است.

۲۴) آب موردنیاز در حشراتی که در دانه های خشک حبوبات زندگی می کنند چگونه تأمین می شود؟

پاسخ: یکی از محصولات تنفس یاخته ای هوازی آب است که در انتهای این فرآیند تولید می شود. این آب از راکیزه ها خارج شده و مورد استفاده یاخته های این جانوران قرار می گیرد.

۲۵) تخمیر الکلی را تعریف کنید.

پاسخ: در این فرآیند پیروات حاصل از قند کافت با از دست دادن CO۲ به اتانال تبدیل می شود. اتانال با گرفتن الکترون های NADH، اتانول ایجاد می کند.

۲۶) تخمیر را توضیح دهید.

پاسخ: تخمیر از روش های تأمین انرژی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن است که در انواعی از جانداران رخ می دهد. در فرایند تخمیر راکیزه ها و در نتیجه زنجیره انتقال الکترون نقشی ندارند. تخمير الكلى و تخمیر لاکتیکی انواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت از آنها بهره می بریم.

۲۷) چهار مثال از تخمیر لاکتیکی را بنویسید.

پاسخ: ۱- در صورت کافی نبودن اکسیژن در ماهیچه های اسکلتی
۲- ترش شدن شیر و فساد غذا توسط باکتری ها
٣- تخمیر لاکتیکی در تولید فراورده های شیری
۴- تخمیر لاکتیکی در خوراکی هایی مانند خیارشور

۲۸) تخمیر لاکتیکی را توضیح دهید.

پاسخ: فعالیت شدید ماهیچه ها به اکسیژن فراوان نیاز دارد. اگر اکسیژن کافی نباشد، پیروات حاصل از قند کافت وار در راکیزه ها نمی شود. بلکه با گرفتن الکترون های NADH، به لاکتات تبدیل می شود.

۲۹) فرآیند تخمیر را به طور خلاصه شرح دهید.

پاسخ: این فرآیند با قند کافت و تولید پیروات آغاز میشود تشکیل پیروات در قند کافت همراه با ایجاد NADH از +NAD است. پس برای این که قند کافت تداوم پیدا کند +NAD ضروری است و اگر نباشد قند کافت متوقف می شود. در تخمیر درواقع مولکول هایی ایجاد می شوند که در فرآیند تشکیل آنها +NAD به وجود می آید.

۳۰) آیا در محیط هایی که اکسیژن ندارند یا اکسیژن اندکی دارند حیات وجود ندارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر – بلکه از روش هایی که به اکسیژن نیاز ندارد برای تأمین انرژی استفاده می کنند. تخمیر یکی از روش هاست. در این فرآیند راکیزه و زنجیره انتقال الکترون نقشی ندارند.

۳۱) آیا تجزیه گلوکز و تأمین انرژی، همیشه وابسته به حضور اکسیژن است؟

پاسخ: خیر، در شرایط کم اکسیژن یا فاقد اکسیژن نیز ما تأمین انرژی را داریم یکی از این شرایط تخمیر است که در برخی جانداران انجام می شود و انرژی مورد نیاز جاندار را تأمین می کند.

۳۲) در چه صورت فرآیند قند کافت متوقف می شود؟

پاسخ: در قند کافت همراه با پیروات، NADH هم از +NAD تولید می شود. بنابراین برای تداوم قند کافت، +NAD ضروری است و اگر نباشد قند کافت متوقف می شود.

۳۳) واکنش تخمير الكلی را بنویسید و محل انجام آن را نیز بیان کنید.

پاسخ: در سیتوپلاسم انجام می شود.

واکنش: ATP + اتانول → ADP + گلوکز

۳۴) فرآیند تخمیر الکلی را به شکل ساده ترسیم کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

۳۵) تخمیر لاکتیکی در باکتری ها سبب تولید چه موادی می شود؟

پاسخ: ترش شدن شیر – فساد غذا – تولید فراورده های غذایی مثل فراورده های شیری و خوراکی مثل خیارشور

۳۶) اگر اکسیژن کافی نباشد چه اتفاقی در ماهیچه ها می افتد؟

پاسخ: ۱- به علت کمبود تولید ATP، مسیر تخمیر در سلول های ماهیچه فعال می شود و تخمیر لاکتیکی در این ماهیچه ها انجام می شود که در نتیجه آن لاکتات در ماهیچه ها تجمع می یابد.
۲- در ماهیچه ها کراتین فسفات وجود دارد که ADP با گرفتن فسفات از آن ATP تولید می کند و انرژی مورد نیاز ماهیچه ها را فراهم می کند.

۳۷) واکنش تخمیر لاکتیکی را بنویسید و محل انجام آن را بیان کنید.

پاسخ: در سیتوپلاسم انجام می شود.

واکنش: ATP + لاكتات → ADP + گلوکز

۳۸) فرآیند تخمیر لاکتیکی را به شکل ساده ترسیم کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

۳۹) اگر اکسیژن در محیط گیاهان کم باشد یا نباشد چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: به هر حال اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد، تخمیر انجام می شود. هر دو نوع تخمیر الکلى و لاکتیکی در گیاهان وجود دارد. توجه داشته باشید که تجمع الکل یا لاکتیک اسید در یاخته گیاهی به مرگ آن می انجامد. بنابراین باید از یاخته ها دور شوند.

۴۰) سازوکار گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند چیست؟

پاسخ: تشکیل بافت نرم آکنه ای هوادار در گیاهان آبزی و شش ریشه ای در درختان حرا

۴۱) توضیح دهید چرا ساخته شدن ATP در زنجیره انتقال الکترون از نوع ساخته شدن اکسایشی ATP است؟

پاسخ: انرژی مورد نیاز این واکنش ها از اکسایش ADH و FADH۲ صورت می گیرد. در واقع این مولکول ها با از دست دادن الکترون های پرانرژی، انرژی پمپ های پروتون را برای خروج پروتون از بخش داخلی فراهم می کنند و باعث ایجاد شیب غلظت می شوند. سپس پروتون ها برای ورود به بخش داخلی انرژی کانال ATP ساز را تأمین می کند و ATP ساخته می شود.

۴۲) چگونه انرژی مولکول های حامل الکترون برای تولید ATP به کار می رود؟

پاسخ: مولکول های ADH و FADH۲ تجزیه می شوند و الکترون های پرانرژی آنها، انرژی لازم بر پمپ +H را به فضای بین دو غشا در راکیزه فراهم می کند. +Hها براساس شیب غلظت، تمایل دارند که به سمت بخش داخلی برگردند، آنها در حین عبور از کانالی به نام آنزیم ATP ساز انرژی مورد نیاز برای تشکیل ATP را از ADP فراهم می کنند.

۴۳) جهت حرکت پروتون ها در کدام مورد هماهنگ با شیب غلظت است؟
۱) آنزیم ATP ساز ۲) موکلول های زنجیره ای انتقال الکترون
۳) کانال های دریچه دار سدیمی ۴) پمپ سدیم – پتاسیم

پاسخ: گزینه ۱ پاسخ صحیح می شود. منظور از پروتون، +H است. در آنزیم ATP ساز پروتون در جهت غلظت جا به جا می شود. توجه کنید کانال های دریچه دار سدیمی و پمپ سدیم – پتاسیم اصلاً مربوط به جابه جا شدن +H نیستند.

۴۴) طرحی نوشتاری از تنفس یاخته ای هوازی به طور خلاصه و با استفاده از واژه ها بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

۴۵) خلاصه تنفس یاخته ای هوازی را بنویسید.

پاسخ: در فرایند قند کافت از گلوکز پیرووات ایجاد می شود. پیرووات به راکیزه میرود و در آنجا به استیل کوانیزم A اکسایش می یابد. استیل کوآنزیم A وارد چرخه کربس می شود در تنفس یاخته ای مولکول های کربن دی اکسید FADH ،NADH، ATP تولید می شوند.

۴۶) مولکول های حامل الکترون را در تنفس یاخته ای با توجه به محل و واکنشی که تولید می شوند بیان کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

۴۷) محصولات نهایی تنفس یاخته ای هوازی را بنویسید.

پاسخ: توجه کنید که سؤال محصولات نهایی را خواسته است. پس مواردی مثل استیل کوآنزیم A یا NADH که مصرف می شوند به حساب نمی آیند.

ATP + H2O + CO2

۴۸) واکنش کلی تنفس یاخته ای را نوشته و تولید هر کدام از محصولات را گام به گام همراه با محل و واکنش مربوط به آن محصول بیان کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن فصل ۵ زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل ۵ زیست دوازدهم تجربی با جواب

۴۹) ATP در چه محل هایی و در کدام واکنش ها در تنفس یاخته ای هوازی تولید می شود؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن فصل 5 زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل 5 زیست دوازدهم تجربی با جواب

۵۰) نقش ویتامین های B را در تنفس یاخته ای توضیح دهید.

پاسخ: ویتامین های B نقش کوآنزیمی در واکنش های موجود در تنفس یاخته ای دارند.
ویتامین B۱ کوآنزیم واکنش تشکیل استیل کوآنزیم A است.
ویتامین B۲ و B۳ هم نقش کوآنزیم در تنفس یاخته ای دارند.

۵۱) آیا می توانید نقش مولکول های کوچکی که در زنجیره انتقال الکترون بین پمپ های پروتون قرار دارند را بیان کنید؟

پاسخ: این مولکول ها در واقع انتقال الکترون بین پمپ ها را برعهده دارند. پمپ ها در جای خود ثابت هستند و در غشا حرکت نمی کنند پس لازم است چیزی الکترون ها را بین آنها مبادله کند، این مولکول با توانایی حرکتی که درون غشا دارند الکترون ها را بین پمپ های پروتون جا به جا می کنند.

۵۲) مقدار ATP در سلولهای یوکاریوتی به چه چیزی وابسته است؟

پاسخ: تولید ATP در یاخته های متفاوت و متناسب با نیاز بدن فرق می کند و نمی توان گفت در ازای تجزیه هر مقدار گلوکز چه مقدار ATP در یاخته ها تولید می شود.

۵۳) مقدار ATP تولیدی در سلول های یوکاریوتی چه مقدار است؟

پاسخ: در ازای تجزیه کامل گلوکز در بهترین شرایط، حداکثر ۳۰ ATP تولید می شود. ابتدا تولید ATP در یاخته های متفاوت و متناسب با نیاز بدن فرق می کند. پس نمی توان گفت در ازای تجزیه هر مقدار گلوکز چه مقدار ATP در یاخته ها تولید می شود.

۵۴) اگر میزان ATP یاخته زیاد باشد چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: اگر ATP زیاد باشد، آنزیم های درگیر در قند کافت و چرخه کربس مهار می شوند تا تولید ATP کم شود.

۵۵) تنفس یاخته ای چگونه تنظیم می شود؟

پاسخ: تولید ATP تحت کنترل میزان ATP و ADP است. اگر ATP زیاد باشد، آنزیمهای درگیر در قند کافت چرخه کربس مهار می شوند تا تولید ATP کم شود. در صورتی که مقدار ATP کم و ADP زیاد باشد، این آنزیم ها فعال و تولید ATP افزایش می یابد.

۵۶) سوءتغذیه و فقر غذایی شدید و طولانی چه پیامدی در پی دارد؟ چرا؟

پاسخ: باعث تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های اسکلتی و سیستم ایمنی می شود. در صورت کافی نبودن گلوکز و ذخیره قندی کبدی بدن به سراغ چربی ها و پروتئین ها می رود و از آنها استفاده می کند.

۵۷) در صورتی که گلوکز و ذخیره قندی کبد برای تأمین انرژی کافی نباشد بدن چه می کند؟

پاسخ: آنها برای تولید ATP به سراغ چربی ها و پروتئین ها می روند.

۵۸) فردی در برابر سوء تغذیه ی شدید قرار می گیرد، وقایعی که در بدن او از ابتدای این فرآیند اتفاق می افتد را تا آخر شرح دهید.

پاسخ: در ابتدا که مقدار ATP کم و ADP زیاد باشد آنزیم های کربس و قند کافت فعال می شوند و تولید ATP افزایش می یابد. این تنظیم مانع از هدر رفتن منابع می شود.
سپس یاخته های بدن ما به طور معمول از ذخیره قندی کبد برای تأمین انرژی استفاده می کنند. در صورتی که این منابع کافی نباشند، آنها برای تولید ATP به سراغ تجزیه ی چربی ها و پروتئین ها می روند و به همین علت تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های اسکلتی و سیستم ایمنی از عوارض سوءتغذیه و فقر غذایی شدید و طولانی مدت است.

۵۹) آیا تولید ATP در یاخته های یوکاریوتی بیشتر است یا یاخته های پروکاریوتی؟

پاسخ: اندازه گیری های واقعی در شرایط بهینه آزمایشگاهی نشان می دهد که مقدار ATP تولید شده در ازای تجزیه کامل گلوکز در بهترین شرایط در یاخته ی یوکاریوت حداکثر ATP ۳۰ است. باکتری ها راکیزه ندارند در نتیجه قند کافت و چرخه کربس در سیتوپلاسم باکتری های هوازی انجام می شوند. بنابراین به ازای اکسایش هر مولکول گلوکز در تنفس یاخته ای در باکتریها تا ۳۲ ATP ممکن است تولید شود.

۶۰) ساختار راکیزه را شرح دهید.

پاسخ: راکیزه دو غشا دارد غشای بیرونی صاف، غشای درونی آن به داخل چین خورده است. در نتیجه فضای درون راکیزه به بخش داخلی و بخش بیرونی (فضای بین دو غشا) تقسیم می شود.

۶۱) پروتئین های موجود در راكيزه چگونه ساخته می شود؟

پاسخ: از دو طریق: ‍۱- رونویسی از ژن های هسته ← ترجمه توسط رناتن های سیتوپلاسمی
۲- رونویسی از ژن های خودراکیزه ← ترجمه توسط رناتن های خودراکیزه

۶۲) مولکول پیرووات برای این که وارد بخش داخلی میتوکندری شود از چند لایهی فسفولیپید باید عبور کند؟

پاسخ: میتوکندری دارای ۲ غشای است که هر غشا دارای ۲ لایه فسفولیپدی است، پس می شود ۴ لایه فسفولیپدی.

۶۳) تقسیم راکیزه ها نسبت به یاخته چگونه است؟ چرا؟

پاسخ: راکیزه همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تفسیم می شود. بعضی از یاخته به مقدار بسیار زیادی انرژی احتیاج دارند و یا بعضی از یاخته اصلاً تقسیم نمی شوند، اگر تقسیم راکیزه وابسته به تقسیم سلولی می بود، آنگاه سلول نمی توانست انرژی موردنیاز خود را تأمین کند.

۶۴) اگر آنزیم هایی که اکسایش پیروات را انجام می دهند توسط ژن های هسته رمز شده باشند باید برای انجام فعالیت از چند لایه فسفولیپیدی عبور کنند؟

پاسخ: این آنزیم ها توسط رناتنه ای سیتوپلاسمی تولید می شوند و وارد راکیزه می شوند و در غشای درونی آن قرار می گیرند.
پس یک غشای بیرونی دو لایه ی فسفولیپیدی + غشای درونی دو لایه ی فسفولیپیدی ⇐ ۴ لایه ی فسفولیپیدی

۶۵) محصولاتی را که در اکسایش پیروات تولید می شوند بنویسید.

پاسخ: استیل کوآنزیم NADH + CO2 + A

۶۶) واکنش چرخه کربس را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

نمونه سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب
نمونه سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

۶۷) سرنوشت گلوکز در تنفس هوازی چیست؟

پاسخ: مولکول گلوکز در تنفس هوازی باید تا حد تشکیل مولکول های CO تجزیه شود. بخشی از این تجزیه در قند کافت و بخش دیگر آن در چرخه کربس انجام می شود.

۶۸) محصولات چرخه کربس را بیان کنید.

پاسخ: CO۲, ATP, FADH۲, NADH

۶۹) چرخه کربس را به طور مختصر بیان کنید.

پاسخ: در این چرخه ضمن ترکیب استیل، استیل کوآنزیم A با مولکولی چهار کربنی کوآنزیم A جدا و مولکولی شش کربنی، ایجاد می شود. پس از آن در طی واکنش های متفاوتی که در چرخه کربس رخ می دهد. دو اتم کربن به صورت CO آزاد و مولکول چهار کربنی برای گرفتن استیل کوآنزیم دیگر بازساری می شود.

۷۰) چرخه ی روبه رو را کامل کنید و بیان کنید چه نوع چرخه ای است و در کجا انجام می شود؟

نمونه سوالات متن فصل ۵ زیست دوازدهم تجربی با جواب
نمونه سوالات متن فصل ۵ زیست دوازدهم تجربی با جواب

پاسخ: این چرخه، چرخه کربس است و در راکیزه انجام می شود.

۱: مولکول های چهار کربنی
۲: استیل کوآنزیم A
۳: مولکول پنج کربنی
۴: CO2

۷۱) FADH چیست؟ واکنش تولید آن را بنویسید.

پاسخ: FADH۲ ترکیبی نوکلئوتیددار است که حامل الکترون است.

FAD + 2H+ + 2e ⇌ FADH2

۷۲) سرنوشت پیروات را پس از تولید در قند کافت به طور خلاصه بیان کنید.

پاسخ: این مولکول از طریق انتقال فعال وارد راکیزه می شود و در آنجا اکسایش می یابد و به بنیان استیل تبدیل می شود. با از دست دادن یک کربن استیل به کوآنزیم A متصل می شود و استیل کوآنزیم A را می سازد.

۷۳) واکنش اکسایش پیروات و تشکیل استیل کوآنزیم A را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

نمونه سوالات متن فصل 5 زیست دوازدهم تجربی با جواب
نمونه سوالات متن فصل 5 زیست دوازدهم تجربی با جواب

۷۴) آب چگونه در زنجیره انتقال الکترون تولید می شود؟

پاسخ: در زنجیره انتقال الکترون الکترون ها در نهایت به اکسیژن مولکولی می رسند. اکسیژن با گرفتن الکترون به یون اکسید (اتم اکسیژن با دو بار منفی) تبدیل می شود.

۷۵) در زنجیره انتقال الکترون چه اتفاقاتی صورت می گیرد؟

پاسخ: از NADH و FADH2 برای تولید ADP استفاده می شود. و مولکول های آب تولید می شود.

۷۶) آنزیم ATP ساز چگونه ATP می سازد؟

پاسخ: با ورود پروتون ها از بخش داخلی به فضای بین دو غشا، تراکم آنها در این فضا نسبت به بخش داخلی افزایش می یابد. پروتون ها بر اساس شیب غلظت تمایل دارند که به سمت بخش برگردند، اما تنها راه پیش روی پروتون ها برای برگشتن به این بخش مجموعه پروتئین آنزیم ATP ساز که ADP را به ATP تبدیل می کند.

۷۷) واکنش تشکیل آب را در راکیزه بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

نمونه سوال های متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب
نمونه سوال های متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

۷۸) واکنش هایی را که در زنجیره انتقال الکترون صورت می گیرند بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

نمونه سوال های متن فصل ۵ زیست دوازدهم تجربی با جواب
نمونه سوال های متن فصل ۵ زیست دوازدهم تجربی با جواب

۷۹) چین خورده بودن غشای داخلی چه ارزشی برای یاخته دارد؟

پاسخ: در غشای درون راکیزه آنزیم های مورد نیاز برای تجزیه انتقال الکترون وجود دارد. پس هر چه سطح این غشا بیشتر باشد کارایی راکیزه نیز بیشتر می شود. با چین خورده شدن غشا این افزایش سطح مهیا می شود.

۸۰) محل هر کدام از واکنش های زیر را بنویسید.
۱) ساخته شدن نوری ADP
۲) برداشتن فسفات کراتین فسفات
۳) برون رانی پروتئین
۴) رونویسی از ژن رنابسپاراز ۱
۵) ساخته شدن اکسایشی ADP

پاسخ: ۱) سبزیسه ۲) ماهیچه ها ۳) غشای یاخته ۴) هسته یاخته

۸۱) یک نمونه واکنش ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن خط به خط فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن خط به خط فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

۸۲) ساخته شدن اکسایشی ATP را توضیح دهید.

پاسخ: در ساخته شدن اکسایشی، ATP از یون فسفات و انرژی حاصل از انتقال الکترون ها در راکیزه ساخته می شود.

۸۳) برداشت فسفات از مولکول کراتین فسفات در چه یاخته ای و به چه منظور انجام می شود؟

پاسخ: فسفات برداشته شده به ADP منتقل می شوند و در سطح پیش ماده ساخته می شود. ماهیچه ها برای انقباض به ATP نیاز دارند و یکی از راه های تأمین آن در ماهیچه ها برداشت فسفات از کراتین فسفات است.

۸۴) ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده را توضیح دهید. یک نمونه برای آن بیان کنید.

پاسخ: یکی از روش های ساخته شدن ATP برداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار افزودن آن به ADP است. برداشت فسفات از مولکول کراتین فسفات و انتقال آن به ADP

۸۵) انواع ساخته شدن ATP را نام ببرید.

پاسخ: ۱- ساخته شدن در سطح پیش ماده ۲- ساخته شدن اکسایشی ۳- ساخته شدن نوری

۸۶) مراحل ساخته شدن ATP را از آدنوزین بنویسید.

پاسخ: رابطه زیر:

آدنوزین + P → AMP + P → ADP + P → ATP

افزوده شدن فسفات به آدنوزین در سه مرحله روی می دهد.

۸۷) ساختار ATP را رسم کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن خط به خط فصل ۵ زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن خط به خط فصل ۵ زیست دوازدهم تجربی با جواب

۸۸) ATP چیست؟

پاسخ: ATP یا آدنوزین تری فسفات شکل رایج و قابل استفاده انرژی در یاخته ها و نوکلئوتیدی تشکیل شده از باز آلی آدنین، قند ۶ کربنی ریبوز و سه گروه فسفات است.

۸۹) چرا ورزش و فعالیتهای بدنی شدید، سبب می شوند تا احساس گرما کنیم و مقداری آب به شکل عرق از دست دهیم؟

پاسخ: طبق واكنش تنفس یاخته ای در حین استفاده از ماده ی مغذی (گلوکز) آب تولید می شود و ATP هنگام تأمین انرژی مورد نیاز سلول گرما آزاد می کند. گرمای زیاد سبب عرق کردن می شود.

۹۰) چرا تنفس یاخته ای هوازی را به این نام می گویند؟

پاسخ: زیرا تجزیه ماده غذایی و تولید ATP با حضور اکسیژن انجام می شود.

۹۱) واکنش تنفس یاخته ای هوازی را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن خط به خط فصل 5 زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن خط به خط فصل 5 زیست دوازدهم تجربی با جواب

۹۲) مراحل قند کافت را به صورت شماتیک کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن خط به خط فصل پنج زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن خط به خط فصل پنج زیست دوازدهم تجربی با جواب

۹۳) گلیکولیز چیست؟

پاسخ: اولین مرحله تنفس یاخته ای قند کافت یا گلیکولیز به معنی تجزیه گلوکز است که در سیتوپلاسم انجام می شود و در نهایت دو مولکول پیروات از تجزیه گلوکز تولید می شود.

۹۴) NADH چیست و چگونه عمل می کند؟

پاسخ: NADH حامل الکترون ،است دو نوکلئوتید دارد و از +NAD به اضافه الکترون و پروتون تشکیل می شود. +NAD و NADH با گرفتن و از دست دادن الکترون و پروتون، به همدیگر تبدیل می شوند. +NAD با گرفتن الکترون کاهش و NADH با از دست دادن الکترون اکسایش می یابد.

۹۵) در واکنش روبه رو چرا محصول به این شکل نوشته شده است؟

سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

پاسخ: یک الکترون برای خنثی کردن +NAD به کار می رود. به همین دلیل محصول به شکل +NADH + H نوشته می شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل سوم زیست دوازدهم تجربی با جواب

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۵ پنجم کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − شش =