سبک زندگیمهارت های زندگی

سوالات متن درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 6 ششم بازتولید هویت اجتماعی کتاب هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۶ ششم بازتولید هویت اجتماعی کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب
سوالات متن درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۶ ششم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

۱) انسان چگونه می توانید هویت اجتماعی خود را شکل دهد؟

پاسخ: انسان باید آگاهانه موقعیت اجتماعی خود یعنی جایگاه خود در جامعه را بشناسد، حقوق و تکالیف خود را یاد بگیرد و با عمل به آنها به هویت اجتماعی خود شکل بخشد.

۲) این جمله به چه معناست؟
«جامعه پس از تولد فرد، بخشی از هویت اجتماعی او را تعیین می کند»

پاسخ: یعنی آن فرد را به عنوان یکی از اعضای خود به رسمیت می شناسد و برای او ویژگی هایی متناسب با موقعیتی که در آن قرار گرفته است در نظر می گیرد.

۳) رابطه متقابل جامعه و فرد را در مورد فراگیری هنجارها و ارزش ها بررسی کنید.

پاسخ: هر جامعه‌ای برای بقا و تداوم خود، عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای خود را به فرد آموزش می دهد. فرد نیز برای مشارکت در جامعه، این عقاید، ارزش‌ها و هنجارها را می آموزد. شیوه زندگی در جامعه را فرا می گیرد و به تدریج با موقعیت خود در جامعه و حقوق و تکالیفش آشنا می شود.

۴) اولین و مهمترین جایی که فرد با جامعه خود آشنا می شود چه نام دارد؟

پاسخ: خانواده

۵) علاوه بر خانواده چه عواملی در آشنایی فرد با جامعه تاثیرگذارند؟

پاسخ: مدرسه، مسجد، مجالس علمی و مذهبی، گروه هم‌سالان و رسانه های جمعی

۶) جامعه پذیری چیست؟

پاسخ: به فرایندی که هر فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال می کند و مسری که برای شکل گیری هویت اجتماعی افراد طی می شود،‌ جامعه پذیری می گویند.

۷) در چه صورت می توانیم بگوییم فرایند جامعه پذیری با موفقیت همراه نبوده است؟

پاسخ: در صورتی که این فرایند کامل انجام نگیرد، یعنی افراد از پذیرش عقاید، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی سر باز زنند، به حقوق و تکالیف خود پایبند نباشند و نقشی را که در جامعه از آنها انتظار دارد نپذیرند و رفتارهایی مختلف آن انجام دهند.

۸) کجروی اجتماعی به چه معناست؟

پاسخ: به کنش‌هایی که برخلاف عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه باشد، کجروی اجتماعی می گویند.

۹) چه روش هایی برای پیشگیری از کجروی‌های اجتماعی و کنترل آن در هر جامعه وجود دارد؟

پاسخ: ۱- تبلیغ و اقناع
۲- تشویق و پاداش
۳- تنبیه و مجازات

۱۰) کنترل اجتماعی به چه معناست؟

پاسخ: به مجموعه فعالیت‌هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد. کنترل اجتماعی می گویند.

۱۱) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) جامعه از طریق ….. افراد را قانع می کند که عقاید و ارزش های آن جامعه را بپذیرند.
ب)‌ انسان به صورت …. نمی داند چه موقعیتی در جامعه دارد و در این موقعیت چه وظایفی بر عهده اوست.
پ) ….. فرد ممکن است در طول زندگی او تغییر کند.

پاسخ: الف) آموزش
ب) غریزی
پ) هویت اجتماعی

۱۲) جامعه ای که روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی ندارد با چه پیامدهایی روبه‌روست؟

پاسخ: ۱- آسیب پذیر است. ۲- بازتولیدش با مشکل روبه‌روست

۱۳) اسلام چه راهکاری برای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی پیشنهاد می کند؟

پاسخ: امر به معروف و نهی از منکر

۱۴) تحرک اجتماعی را تعریف کرده و انواع آن را بنویسید.

پاسخ: جابه‌جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را تحرک اجتماعی می گویند که انواع آن عبارت است از: صعودی، نزولی و افقی.

۱۵) برای هر یک از تحرک‌های اجتماعی زیر یک مثال بیاورید.
الف) تحرک صعودی
ب) تحرک نزولی
پ) تحرک افقی

پاسخ: الف) کارمند اداره‌ای که به سِمت مدیریت می رسد.
ب) مدیر اداره‌ای که از مدیریت عزل شده و به عنوان کارمند عادی به کار خود ادامه می دهد.
پ) کارمندی که از یک بخش اداره به بخش دیگری انتقال می یابد.

۱۶) در چه صورتی یک تحرک اجتماعی را افقی می نامیم؟

پاسخ: در صورتی که موقعیت اجتماعی فرد را تغییر ندهد.

۱۷) موقعیت اجتماعی افراد به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ: شغل، علم، ایمان، تقوا، هنر، مهارت و احترام

۱۸) آیا میزان تحرک اجتماعی در جوامع یکسان است؟

پاسخ: خیر، فرصت های پیش روی افراد برای تحرک اجتماعی و کسب هویت های جدید در جوامع مختلف متفاوت می باشد.

۱۹) تحرک اجتماعی افراد در هر جامعه متناسب با چیست؟

پاسخ: تحرک اجتماعی و تغییرات هویتی در هر جامعه متناسب با عقاید و ارزش های همان جامعه امکان پذیر می‌باشد.

۲۰) معیار تحرک اجتماعی را در جوامع زیر مشخص کنید.
الف) جامعه نژادپرست (آپارتاید)
ب) جامعه‌ای که به ارزش‌های اقتصادی اولویت می‌هد.

پاسخ: الف) داشتن یک نژاد خاص (مثلا سفید پوست بودن)
ب) ثروت

۲۱) با ذکر یک مثال بنویسید در یک جامعه غیردینی به کدام هویت افراد اجازه ظهور نمی دهد؟

پاسخ: به هویت دینی و معنوی افراد اجازه ظهور اجتماعی نمی دهد. به عنوان مثال به دختران باحجاب (در برخی کشورهای غربی) اجازه تحصیل نمی دهند.

۲۲) در یک جامعه دینی کدام ابعاد هویتی رسمیت نمی یابند؟

پاسخ: هویت‌هایی که ابعاد متعالی و الهی وجود انسان را نادیده می گیرند.

۲۳) آیا جامعه پذیری در جوامع مختلف شیوه واحد و ثابتی دارد یا متفاوت است؟

پاسخ: شیوه های جامعه پذیری جوامع مختلف متفاوت است . چون عوامل جامعه پذیری این جوامع با یکدیگر متفاوت است. خانواده ، رسانه ها ، مدارس و شیوه های آموزشی و میزان اهمیتشان متفاوت است. (میزان تاثیرگذاری و قدرت هریک از عوامل فوق در جوامع مختلف متفاوت است.)

۲۴) انسان‌ها چگونه به موقعیت اجتماعی خود پی می برند؟ چگونه هویت اجتماعی خود را شکل می دهند؟

پاسخ: برخی از موقعیت های اجتماعی انتسابی اند (محل تولد، جنسیت) و برخی اکتسابی اند (معلم بودن، دانشجو بودن و.. ). انسان‌ها از طریق عضویت در گروه ها (خانواده، دوستان و…)، تعامل با دیگران ، برعهده گرفتن نقش ها و فرایند جامعه پذیری نهادهای فرهنگی و آموزش این نهادها هویت اجتماعی شان شکل می گیرد.

۲۵) کدام جوامع در بازتولید هویت اجتماعی با مشکل مواجه می شوند؟

پاسخ: جوامعی که روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشند.

۲۶) هویت و جامعه پذیری با کنترل اجتماعی چه رابطه ای دارند؟

پاسخ: افراد جامعه از طریق کنترل اجتماعی قواعد و ارزش های اجتماعی جامعه را می شناسند و خود را با آنها تطبیق می دهند و جامعه پذیر می شوند.

۲۷) برخی از کجروی های اجتماعی پزشکی را نام ببرید و راه های پیشگیری و کنترل آن را بیان کنید.

پاسخ: انجام جراحی توسط پزشکان غیر متخصص ، عدم تعهد نسبت به سلامتی جسمی و روحی بیماران ، گرفتن هزینه های اضافی و دستمزد بالا ، سقط جنین ، جراحی های غیرمتعارف و اشتباه.
راه های کنترل و پیشگیری: ۱- تشویق پزشکان متعهد و کارا ۲- تنبیه پزشکان خطاکار (مثال لغو پروانه پزشکی) ۳- تبلیغ زندگی اخروی و دنیوی توام با یکدیگر ۴- تقبیح پول پرستی و دنیازدگی ۵- امر به معروف و نهی از منکر

۲۸) دو عنصر فرهنگی آموزه های اسلامی که در فرایندهای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی نقش مهمی دارند را نام ببرید؟

پاسخ: ۱- امر به معروف ۲- نهی از منکر

۲۹) جامعه پذیری و کنترل اجتماعی چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

پاسخ: برای تحقق جامعه پذیری نیازمند کنترل اجتماعی هستیم.بدون کنترل اجتماعی ،جامعه پذیری به وجود نمی آید. یعنی باید مجموعه اقداماتی انجام دهیم تا بتوانیم افراد جامعه را به انطباق با فرهنگ جامعه وادار نماییم.

۳۰) تحرک اجتماعی درون نسلی و تحرک اجتماعی میان نسلی را با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: وقتی فردی درطول زندگی و فعالیت شغلی اش موقعیت اجتماعی اش تغییر کند تحرک اجتماعی درون نسلی داشته است. مثلا تا ۴ سال پیش کارمند بوده الان مدیر کل شده، وقتی موقعیت اجتماعی بین دو نسل تغییر کند تحرک اجتماعی میان نسلی است. مثلا پدرش کارمند بوده ولی خودش مدیرکل شده است.

۳۱) موقعیت اجتماعی افراد به جز شغل، تابع چه مالک ها و عوامل دیگری می تواند قرار گیرد؟

پاسخ: علم، ایمان، تقوا، هنر، احترام، نوآوری و خلاقیت، ارتباطات اجتماعی و …

۳۲) آیا افراد در جهانی که زندگی می کنند، می توانند هر نوع هویت اجتماعی را به دست بیاورند؟ مثال بزنید.

پاسخ: خیر، تحرک اجتماعی در جوامع مختلف وابسته به فرصت هایی است که جامعه در اختیار افراد قرار می دهد. مثلا معلولان جسمی در برخی از مشاغل نمی توانند فعالیت کنند.درایران زنان نمی توانند قاضی یا رییس جمهور شوند.

۳۳) بر چه اساسی جوامع برخی از تغییرات هویتی را تشویق و با برخی را مخالفت می نمایند؟

پاسخ: به تناسب عقاید و ارزش‌هایی که دارند، برخی تغییرات و تحرکات اجتماعی را تشویق و برخی دیگر را منع می نمایند.

۳۴) منظور از فرصت های هویتی چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: هر جامعه متناسب با عقاید و ارزش‌هایی که دارد برخی تغییرات هویتی و تحرکات اجتماعی را برای عده ای تشویق می کند و مجاز می داند. مثلا جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شگل گرفته صرفا برای یک نژاد خاص امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم می آورد و یا در جهان غیردینی فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند منع می شوند.

۳۵) فرصت های هویتی در جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شکل گرفته است چگونه است؟

پاسخ: صرفا برای یک نژاد خاص امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم می آورد.

۳۶) فرصت های هویتی در جامعه ای که مناسبات و روابط آن برمدار ارزش های اقتصادی شکل می گیرد چگونه است؟

پاسخ: تحرکات اجتماعی صعودی را تنها برای کسانی ممکن می سازد که منابع ثروت را در اختیار دارند.

۳۷) فرصت های هویتی برای تحرکات اجتماعی در جامعه ای که برمدار ارزش های دنیوی واین جهانی شکل گرفته است چگونه است؟

پاسخ: تحرکات اجتماعی را در محدوده‌ی همان ارزش‌ها به رسمیت می شناسد.

۳۸) در جوامع غیردینی کدام فعالیت‌ها منع می شوند؟

پاسخ: فعالیت‌هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند. مثلا استفاده از حجاب در اماکن عمومی.

۳۹) در جهان دینی و معنوی کدام هویت‌ها به رسمیت شناخته نمی شوند؟

پاسخ: هویت‌هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی کنند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب سوالات درس ۶ هویت اجتماعی دوازدهم

✅ سوالات متن درس ۶ ششم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید.  💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 10 =