سبک زندگی

سوالات متن درس ۱۱ یازدهم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 11 یازده کتاب جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۱۱ یازدهم «تحولات هویتی جهان اجتماعی» کتاب جامعه شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ۱۰ دهم جامعه شناسی دهم انسانی

سوالات متن درس ۱۱ یازدهم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب
سوالات متن درس ۱۱ یازدهم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 11 یازدهم جامعه شناسی دهم

۱) هویت فرهنگی جامعه بر چه اساسی شکل می گیرد؟ چه زمانی هویت فرهنگی محقق می شود؟

پاسخ: هویت فرهنگی جهان اجتماعی براساس عقاید و ارز ش‌های اجتماعی آن شکل می‌گیرد. این هویت هنگامی محقق می‌شود که در میان مردم، عقاید و ارز ش‌های مشترکی پدید آید. یعنی هرگاه نوعی از عقاید و ارزش‌ها از سوی افراد پذیرفته و به رسمیت شناخته شود، هویت فرهنگی جهان اجتماعی پدید می‌آید.

۲) چه تفاوت و نسبتی میان هویت فرهنگی با هویت اجتماعی وجود دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: هویت فرهنگی جامعه مربوط به عقاید و ارزش های مشترکی است که افراد یک جامعه آن را پذیرفته اند و به رسمیت شناخته اند در حاليکه هویت اجتماعی افراد مربوط به گروه هایی است که افراد عضو آنها هستند یا منش هایی است که بر عهده گرفته اند و همین طور هویت فرهنگی گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است یعنی هویت اجتماعی جزئی از هویت فرهنگی است.

۳) تاثیر هویت فرهنگی را بر هویت اجتماعی توضیح دهید.

پاسخ: هویت فرهنگی جهان اجتماعی، فرصت شکل گیری هویت‌های اجتماعیِ خانوادگی، شغلی و… متناسب با خود را پدید می‌آورد و در برابر انواع هویت‌های اجتماعی که با عقاید و ارزش‌های آن ناسازگار است، مقاومت می‌کند. 

۴) هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام می آورد؟‌و تا چه زمانی نابود می شود؟

پاسخ: هویت فرهنگی تا زمانی که عقاید و ارزش‌های مربوط به آن مورد پذیرش اعضای جهان اجتماعی و برای آنها مهم باشد، دوام می‌آورد. 

۵) تعارض بین چه بخش هایی می تواند به تزلزل فرهنگی منجر شود؟

پاسخ: گاهی تعارض فرهنگی یا همان شیوۀ زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش‌های یک جهان اجتماعی تداوم می‌یابد و جهان اجتماعی نمی‌تواند کنش‌های اجتماعی را براساس فرهنگ خود سامان دهد. این وضعیت می‌تواند به «تزلزل فرهنگی» منجر شود.

۶) تزلزل فرهنگی چه ارتباطی با بحران هویت دارد؟ دلیل آن چیست؟

پاسخ: تزلزل فرهنگی می‌تواند به «بحران هویت» منجر شود. بحران هویت فرهنگی در جایی به‌وجود می‌آید که جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش‌های اجتماعی خود را نداشته باشد.

۷) اگر بحران هویتی تداوم یابد، چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟

پاسخ: اگر در یک جهان اجتماعی بحران هویت پدید آید، راه برای دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می‌شود. در آن صورت تغییرات اجتماعی از محدوده تغییرات درون جهان اجتماعی فراتر می‌روند و به صورت تحولات فرهنگی در می‌آیند و جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می‌شود.

۸) تغییرات فرهنگی و تمدنی امری مثبت است یا منفی؟ با ذکر مثال پاسخ دهید.

پاسخ: اگر فرهنگی که گرفتار تزلزل، بحران و تحول می‌شود، فرهنگی باطل باشد و جهت تغییرات به سوی فرهنگ حق باشد، تحول فرهنگی مثبت است؛ اما اگر فرهنگی که اعتبار اجتماعی خود را از دست می‌دهد، فرهنگ حق باشد و جهت تغییرات به سوی فرهنگ باطل باشد، تحول فرهنگی منفی است. تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی، تحول فرهنگی مثبت و تحول جامعه نبوی به جامعه اموی، تحول فرهنگی منفی است.

۹) عواملی که بحران های فرهنگی و در نتیجه تغییر هویت های فرهنگی را به وجود می آورند، به چند بخش تقسیم می شوند؟

پاسخ: علل تحولات فرهنگی به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند.
علل درونی یا به ابداعات و نوآوری‌های مثبت و منفیِ افراد و اعضای جهان اجتماعی مربوط می‌شود که در درس قبل از آن سخن گفتیم، یا به کاستی‌ها و بن بست‌های موجود در هویت فرهنگی جهان اجتماعی باز می‌گردد.

۱۰) مرگ طبیعی یک فرهنگ چه زمانی رخ می دهد؟ توضیح دهید.

پاسخ: مرگ یک جهان اجتماعی هنگامی رخ می‌دهد که با وجود به کارگیری تمامی ظرفیت‌های خود، از پاسخ‌گویی به نیازهای طبیعی و جسمانی یا فطری و معنوی انسان‌ها باز می‌ماند.

۱۱) کدام فرهنگ با پوچ انگاری و آسیب مواجه می شود؟

پاسخ: فرهنگی که نتواند نیازهای جسمانی و طبیعی آدمیان را سازمان دهد با بحران های زیست محیطی و اقتصادی و معیشتی به بن بست می رسد.

۱۲) کاستی و خلا معنوی در برخی فرهنگ ها ، متفکران اجتماعی را به چه عملی تشویق می کند؟

پاسخ: کاستی و خلأ معنوی، دانشمندان و متفکران اجتماعی را به بازاندیشی درباره بنیان‌های عقیدتی و ارزشی جهان اجتماعی فرا می‌خواند و آنها را برای عبور از مرزهای هویت فرهنگیِ آن تشویق می‌کند.

۱۳) تزلزل فرهنگی چه زمانی رخ می دهد؟

پاسخ: تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می‌دهد که عقاید، آرمان‌ها و ارزش‌هایی که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می‌سازند، مورد تردید قرار گیرند و ثبات و استقرار خود را در زندگی مردم از دست بدهند. به عبارت دیگر، ناسازگاری اغلب از سطح رفتارها و هنجارها آغاز می‌شود و به سطوح عمیق‌تر یعنی عقاید و ارزش‌ها می‌رسد.

۱۴) گر یک جهان اجتماعی با کاستی‌ها و بن بست‌های درونی مواجه شود، گرفتار ……… و ………. می‌شود.

پاسخ: کهولت و مرگ

۱۵) در صورتی که فرهنگ یک جامعه پس از شکل گیری با کاستی ها و بن بست مواجه شود چه سرنوشتی خواهد یافت؟

پاسخ: گرفتار کهولت و مرگ می‌شود.

۱۶) هویت اجتماعی افراد، محصول …… گروهی آنهاست. مانند شهری، روستایی یا عشایری بودن یک فرد.

پاسخ: عضویت

۱۷) هر گاه نوعی از عقاید و ارزش های مشترک از سوی افراد پذیرفته و به رسمیت شناخته شود، هویت …….. جهان اجتماعی پدید می آید.

پاسخ: فرهنگی

۱۸) زمانی که جهان اجتماعی،‌توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش های اجتماعی خود را نداشته باشد، …… هویت فرهنگی به وجود می آید.

پاسخ: بحران

۱۹) تعارض فرهنگی، همان شیوه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی است. (صحیح – غلط)

پاسخ: صحیح

۲۰) با پدید آمدن بحران هویت در یک جهان اجتماعی، راه برای دگرگونی هویت فرهنگی آن باز می شود. (صحیح – غلط)

پاسخ: صحیح

۲۱) در صورت عدم بروز تحولات فرهنگی، جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگری تبدیل می شود. (صحیح – غلط)

پاسخ: غلط

۲۲) یکی از علل بیرونی تحولات فرهنگی، ابداعات و نوآوری های مثبت و منفی اعضای جهان اجتماعی است. (صحیح – غلط)

پاسخ: غلط

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس نهم جامعه شناسی دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۱۱ یازدهم کتاب جامعه شناسی پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + پنج =