سبک زندگی

سوالات متن درس ۱۲ دوازدهم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 12 دوازده کتاب جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۱۲ دوازدهم «تحولات هویتی جهان اجتماعی» کتاب جامعه شناسی ۱ پایه دهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ۱۱ یازدهم جامعه شناسی دهم انسانی

سوالات متن درس ۱۲ دوازدهم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب
سوالات متن درس ۱۲ دوازدهم جامعه شناسی دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 12 دوازدهم جامعه شناسی دهم

۱) شکل های مختلف روابط جهان های اجتماعی با یکدیگر را بنویسید.

پاسخ: روابط جهان های اجتماع ی با یکدیگر می تواند شکل های متفاوتی داشته باشد که هر کدام از آنها آثار هویتی متفاوت به دنبال می آورد. این روابط گاهی در محدود ە هنجارها و نمادها یا در شیوه های زندگی است و گاهی در سطح عقاید، آرمان ها و ارزش های اجتماعی است.

۲) جهان اسلام در سده های نخستین رویارویی با جهان های اجتماعی دیگر چگونه با آن ها به تعامل پرداخت و چه عناصری را از آن ها گرفت؟

پاسخ: جهان اسلام در سده‌های نخستینِ رویارویی با جهان‌های اجتماعی دیگر، با حفظ هویت فرهنگی خود به تعامل با آنها پرداخت و به همین دلیل، عناصر سازگار با هویت خود را از آنها گرفت و در موارد مورد نیاز، به بازسازی آن عناصر پرداخت.

۳) جهان های اجتماعی چگونه زمینه ی گسترش و پیشرفت خود را فراهم می کنند؟

پاسخ: اگر جهان اجتماعی با حفظ عقاید، آرمان‌ها و ارزش‌های خود، با جهان‌های اجتماعی دیگر تعامل و داد و ستد داشته باشد و در محدودۀ هنجارها و شیوۀ زندگی، عناصری را از جهان اجتماعی دیگر بگیرد و درصورت لزوم، تغییرات لازم را در آنها پدید آورد، زمینۀ گسترش و پیشرفت خود را فراهم می‌آورد.

۴) چرا جهان اسلام در مواجهه با فرهنگ یونان و روم تنها عناصر عقلی آن ها را اخذ کرد؟

پاسخ: به دلیل اهمیتی که اسلام برای عقل و عقلانیت قائل است، جهان اسلام در مواجهه با فرهنگ یونان و روم، تنها عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ کرد.

۵) چرا جهان اسلام در مواجهه با فرهنگ یونان و روم عناصر مشرکانه و اساطیری آن ها را اخذ نکرد؟

پاسخ: جهان اسلام در مواجهه با فرهنگ یونان و روم، تنها عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ کرد و به تناسب جهان‌ شناسی توحیدی خود در دانش‌های مختلف آنها دخل و تصرف کرد و عناصر اساطیری و مشرکانه آنها را نپذیرفت.

۶) با ذکر نمونه ای مشخص کنید که جهان اسلام عناصر عقلی را پذیرفت ولی عناصر مشرکانه را نپذیرفت؟

پاسخ: مسلمانان عناصر عقلی مثل آثار فلسفی، پزشکی، ریاضی و نجوم یونان و روم را ترجمه کردند ولی عناصر مشرکانه و اساطیری مثل آثار تاریخی ، ادبی، افسانه ها و اسطوره های آنها را رها کردند.

۷) یک جهان اجتماعی چه زمانی دچار تحولات هویتی می شود؟

پاسخ: اگر جهان اجتماعی در تعامل با جهان‌های دیگر، بر عقاید و ارزش‌های خود پافشاری نکند، داد و ستد فرهنگی به لایه‌های عمیق آن سرایت می‌کند و در صورتی که به مرور زمان، به عقاید و آرمان‌های خود پشت کند، دچار تحولات هویتی می‌شود.

۸) یک جهان اجتماعی چه زمانی به جهان اجتماعی دیگری ملحق می شود؟

پاسخ: اگر جهان اجتماعی در مسیر تحولات هویتی خود، ارزش ها و عقاید جهان اجتماع ی دیگری را قبول کند، به آن جامعه ملحق می شود.

۹) جهان اسلام در رویارویی با فرهنگ های دیگر چه تغییری در هویت آن ها پدید آورد؟

پاسخ: جهان اسلام در رویارویی با فرهنگ‌های دیگر، زمینۀ تحولات هویتی آنها را پدید آورد. بسیاری از فرهنگ‌ها همانند مصر و ایران و… در تعامل با جهان اسلام، عقاید و ارزش‌های توحیدی آن را پذیرفتند و به آن ملحق شدند.

۱۰) تحولات هویتی جهان های اجتماعی به چند شکل می باشد؟

پاسخ: به دو شکل:
۱- یک جهان اجتماعی ممکن است که ارزش ها و عقاید جهان اجتماعی دیگری را قبول کند و به آن ملحق شود. مانند جامعه مصر در تعامل با جهان اسلام و پذیرش عقاید و ارزش‌های توحید ی آن، دچار تحولات هویتی شد و به آن ملحق گردید.
۲- ممکن است یک جهان اجتماعی در مواجهه با جهان اجتماعی دیگر، ضمن پذیرش بخش‌هایی از آن، هویت جدیدی به دست آورد و بدون اینکه به جهان اجتماعی مقابل ملحق شود، دچار تحولات هویتی گردد. جهان غرب طی جنگ‌های صلیبی، پس از رویارویی با فرهنگ اسلامی و پذیرش برخی لایه‌های آن، بدون اینکه به جهان اسلام بپیوندد، تحولات هویتی پیدا کرد.

۱۱) جهان غرب بعد از قرون وسطی چه نوع هویتی پیدا کرد؟

پاسخ: جهان غرب با عبور از عقاید و ارزش های مسیحیت قرون وسطی، به عقاید و ارزش های دنیوی و سکولار روی آورد و هویت جد یدی پیدا کرد.

۱۲) جهان های اجتماعی چه زمانی با یکدیگر به داد و ستد و تعامل می پردازند؟

پاسخ: جهان های اجتماعی هنگامی به داد و ستد و تعامل می پردازد که اعضای آن، به طور فعال و خلاق بر اساس نیازها، مشکلات و مسائل خود، با جهان اجتماع ی دیگر رویارو شوند.

۱۳) یک جهان اجتماعی چگونه دچار « خودباختگی فرهنگی » می شود؟

پاسخ: اگر اعضای یک جهان اجتماعی مبهوت و مقهور جهان اجتماع ی دیگر شوند و در نتیجه، حالت فعال و خلاق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهند، دچار خودباختگی فرهنگی می شوند.

۱۴) جهان اجتماعی خودباخته (خودباختگی فرهنگی) چه ویژگی هایی دارد؟

پاسخ: ۱- عناصر فرهنگی جامعه دیگر را بدون تحقیق و گزینش و به صورت تقلیدی فرا می گیرد.
۲- جهان اجتماع ی خودباخته، به روش تقلیدی عمل می کند.
۳- -ارتباطش را با فرهنگ و تاریخ خود از دست می دهد.
۴- نمی تواند فرهنگ گذشته‌ی خود را تداوم ببخشد یا گسترش دهد.
۵- نمی تواند آن را رها کند و از آن بگذرد و به جهان اجتماعی دیگری که مبهوت و مقهور آن شده است، ملحق شود.

۱۵) چرا بسیاری از جوامع غیر غربی در رویارویی با جهان غرب به خود باختگی فرهنگی گرفتار شدند؟

پاسخ: به دلیل اینکه مرعوب قدرت اقتصادی و سیاسی برتر غرب گشتند، به خودباختگی فرهنگی گرفتار شدند.

۱۶) غرب زدگی را تعریف کنید.

پاسخ: به خود باختگی جوامع غیر غربی در برابر جهان غرب را غرب زدگی می نامند.

۱۷) از خودبیگانگی را تعریف کنید.

پاسخ: وقتی که انسان یا جامعه با خودش بیگانه شود، به این وضعیت از خود بیگانگی می گویند.

۱۸) انواع از خودبیگانگی را نام ببرید.

پاسخ: الف: از خود بیگانگی فردی
ب: از خود بیگانگی اجتماعی (از خود بیگانگی فرهنگی)

۱۹) از خود بیگانگی فرهنگی را تعریف کنید.

پاسخ: گاهی اوقات نه تنها افراد، بلکه جهان های اجتماعی نیز ممکن است دچار از خودبیگانگی شوند که به آن از خودبیگانگی فرهنگی گفته می شود.

۲۰) دو معنای متفاوت از خود بیگانگی فرهنگی را نام ببرید.

پاسخ: الف: از خود بیگانگی تاریخی
ب: از خود بیگانگی حقیقی (فطری)

۲۱) از خود بیگانگی تاریخی چیست؟

پاسخ: اگر جهان اجتماعی، فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند، دچار از خودبیگانگی تاریخی می شود. جوامع خودباخته ای که در مواجهه با فرهنگ دیگر، هویت خود را از یاد می برند، به این معنای از خودبیگانگی گرفتار می شوند.

۲۲)-از خود بیگانگی حقیقی یا فطری چیست ؟

پاسخ: اگر عقاید و ارزش های یک جهان اجتماعی، مانع آشنایی اعضای آن با حقیقت انسان و جهان شود، آن جهان دچار از خود بیگانگی حقیقی یا فطری می شود.

۲۳) کدام جهان های اجتماعی مانع شناخت انسان از عالم و آدم می شوند؟

پاسخ: جهان های اجتماعی که بر اساس فطرت انسان شکل نگرفته اند و از عقاید و ارزش های حق برخوردار نیستند، مانع از آن می شوند که انسان ها به شناخت و تفسیری صحیح از عالَم و آدم برسند.

۲۴) جهان هایی که دچار از خود بیگانگی حقیقی یا فطری شده اند چه پیامدهایی برای انسان دارند؟

پاسخ: ۱- انسان ها به شناخت و تفسیری صحیح از عالَم و آدم نمی رسند.
۲- انسان ها از حقیقت خود و هستی دور می مانند.
۳- تصویری که از انسان ارائه می شود، سرابی از حقیقت است.
۴- فطرت آدمی در این جهان به آرامش نمی رسد.
۵- به اضطراب و تشویش گرفتار می شود.
۶- و در نهایت، سر به عصیان و اعتراض برم ی دارد.

۲۵) از نظر قرآن انسان چه هنگامی به شناخت حقیقت خود و جهان می رسد؟

پاسخ: از نظر قرآن، انسان هنگامی به شناخت حقیقت خود و جهان می رسد که با نگاه توحیدی به خود و جهان بنگرد.

۲۶) مطابق قرآن کریم خداوند چه چیز را سبب فراموشی انسان از خود می داند؟ آیه مربوطه را بنویسید.

پاسخ: از نظر قرآن کریم عامل فراموشی انسان از خود عبارت است از: فراموش کردن خداوند، در سوره حشر آیه نوزدهم می فرماید همچون کسانی نباشید که خداوند را فراموش کردند و سپس خداوند آن ها را از یاد خودشان برد.

۲۷) بر اساس نگاه توحیدی قرآن کریم، تنها جهان اجتماعی ………………. است که درهای آسمان و زمین را به روی انسان می گشاید و او را با حقیقت خود و جهان هستی آشنا می کند.

پاسخ: توحیدی

۲۸) انسانی که به خودآگاهی می رسد.چه برتری هایی (امتیازهایی) پیدا می کند؟

پاسخ: انسانی که به خودآگاهی می رسد، خویش و جهان را آیات و نشانه های خداوند می یابد و همواره انیس و همنشین خداوند است.

۲۹) کدام یک از جهان های اجتماعی آدمی را از حقیقت جهان و حقیقت خود بیگانه می کنند؟

پاسخ: جهان اجتماعی مشرکانه‌ی اساطیری و جهان اجتماعی سکولار و دنیوی.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ۱۰ دهم جامعه شناسی دهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۱۲ دوازدهم کتاب جامعه شناسی پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *