سبک زندگی

سوالات متن درس نهم فلسفه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 9 نه کتاب فلسفه پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۹ نهم «چیستی انسان (۱)» کتاب فلسفه پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هشتم فلسفه یازدهم انسانی

سوالات متن درس نهم فلسفه یازدهم انسانی با جواب
سوالات متن درس نهم فلسفه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی درس 9 نهم فلسفه یازدهم

۱) یکی از مسائل مورد توجه فیلسوفان از ابتدای شکل‌گیری فلسفه تاکنون مسئله ……… بوده است.

پاسخ: «حقیقت انسان»

۲) در دوره یونان باستان نظر دقیق و روشن درباره انسان اولین بار از جانب چه کسی ابراز شد؟

پاسخ: از جانب افلاطون ابراز شد.

۳) چرا دیدگاه افلاطون به میزان زیادی منعکس کننده اندیشه های سقراط نیز هست؟

پاسخ: از آنجا که مجموعه آثار افلاطون منعکس کنندهاندیشه‌های سقراط نیز هست، می‌توان گفت که دیدگاه افلاطون، به میزان زیادی، منعکس کننده دیدگاه استاد وی، سقراط نیز هست.

۴) دیدگاه افلاطون درباره انسان را بنویسید.

پاسخ: افلاطون به صورت روشن بیان کرد که انسان، علاوه بر بدن، دارای حقیقتی برتر است که محدودیت‌های بدن را ندارد. این حقیقت برتر همان نفس است که قابل رؤیت نیست. از نظر افلاطون، نفس با ارزش‌ترین دارایی انسان است و توجه و مراقبت از نفس باید وظیفه اصلی هر انسانی باشد تا بدین وسیله نفس زیبا شود و به فضایل آراسته گردد. او می‌گوید:«تنها موجودی که به‌طور خاص دارای عقل و خرد است، نفس است و این نفس چیزی نامرئی است.» او همچنین می‌گوید:«نفس، جزء عقلانی انسان است که او را از حیوانات متمایز می‌کند و غیر فانی و جاوید است.»

۵) ارسطو مقصود از ناطق بودن انسان را چه می داند؟

پاسخ: ارسطو نظر استاد خود افلاطون را پذیرفت که قوّه نطق و قابلیت حیات مربوط به نفس است، نه بدن. بدنِ بدون نفس، یک موجود مرده است. از نظر ارسطو نفس انسان در هنگام تولد، حالت بالقوه دارد و هیچ چیز بالفعلی ندارد، نه علم، نه احساس، نه محبت و نه نفرت و نه هیچ چیز دیگر. نفس، به تدریج این امور را کسب می‌کند و به «فعلیت» می‌رسد و کامل و کامل‌تر می‌شود. مقصود از «ناطق» بودن انسان هم صرفاً سخن گفتن او نیست، بلکه مقصود اصلی، قوه تفکر و تعقّل است.

۶) از نظر ارسطو انسان چگونه استدلال می کند و محتوای آن را به دیگران منتقل می نماید؟

پاسخ: انسان با قوه تفکر خود استدلال می‌کند؛ یعنی از تصدیقات و تصورات خود کمک می‌گیرد و استدلال را سامان می‌دهد. گویا در هنگام استدلال، با خود نطق می‌کند. پس از تنظیم استدلال نیز با سخن گفتن و نطق، محتوای استدلال را به دیگران منتقل می‌نماید.

۷) فیلسوفان اروپایی از جهت معرفت شناسی به چند دسته تقسیم می شوند؟

پاسخ: به دو گروه «عقل گرایان» و «تجربه گرایان» تقسیم شدند.

۸) فیلسوفان اروپایی از جهت انسان شناسی به تدریج دو تلقی از انسان پیدا کردند، این دو تلقی را بنویسید.

پاسخ: یک جریان، همانند افلاطون و ارسطو، همچنان معتقد به وجود «نفس» یا «روح» هستند و برای انسان دو بُعد روحی و مادی قائل‌اند و حقیقت انسان را همان روح و نفس وی می‌دانند.

جریان دیگر، به این سو تمایل دارند که یا اصولاً وجود «نفس» را انکار کنند و انسان را یک موجود مادی بدانند و یا نفس را چیزی فرعی نسبت به بدن تلقی کنند و از آثار و لوازم بدن به شمار آورند.

۹) نظر دکارت در مورد حقیقت انسان و «من» را توضیح دهید.

پاسخ: دکارت، فیلسوف فرانسوی که هم درباره بدن و هم درباره نفس تحقیق کرده، بدن را ماشینی پیچیده می‌داند که به‌طور خودکار فعالیت می‌کند. اما این بدن، «من» انسان را تشکیل نمی‌دهد. از نظر وی «من»، همان «روح» یا «نفس» است که مرکز اندیشه‌های ماست. این روح است که استدلال می‌کند، می‌پذیرد یا رد می‌کند. روح و بدن کاملاً از یکدیگر مجزا هستند و خاصیت‌های متفاوت دارند، گرچه با یکدیگر هستند و روح از بدن استفاده می‌کند. روح از قوانین فیزیکی آزاد است ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت می‌کند و آزاد نیست.

۱۰) نظر دکارت درباره ویژگی ها و رابطه روح و بدن را بنویسید.

پاسخ: این روح است که استدلال می‌کند، می‌پذیرد یا رد می‌کند. روح و بدن کاملاً از یکدیگر مجزا هستند و خاصیت‌های متفاوت دارند، گرچه با یکدیگر هستند و روح از بدن استفاده می‌کند. روح از قوانین فیزیکی آزاد است ولی بدن مانند دیگر اجسام از قوانین فیزیکی تبعیت می‌کند و آزاد نیست.

۱۱) کانت چگونه اثبات کرد که اختیار ویژگی نفس انسان است؟

پاسخ: او نفس مختار و اراده آزاد انسان را اثبات کرد و گفت انسان یک موجود اخلاقی و برخوردار از وجدان اخلاقی است و یک چنین ویژگی بدون وجود اختیار و اراده آزاد معنا ندارد. اختیار نیز ویژگی نفس است، نه بدن که یک امر مادی است.

۱۲) ……………. ، فیلسوف بزرگ دیگر اروپا که در قرن هجدهم می‌زیست با استدلال دیگری که با استدلال دکارت متفاوت بود، به اثبات حقیقت نفسانی انسان و اراده و اختیار آن پرداخت.

پاسخ: کانت

۱۳) فیلسوفان عقل گرای عموما در مورد انسان چه دیدگاهی دارند؟

پاسخ: فیلسوفان عقل‌گرای عموماً، مانند دکارت و کانت، اعتقاد دارند که انسان علاوه بر بدن، یک حقیقت روحانی برتر دارد که اختیار و اراده مربوط به آن است.

۱۴) دیدگاه ماتریالیست ها درباره حقیقت انسان را بنویسید.

پاسخ: ماتریالیست‌ها دسته‌ای از فیلسوفان هستند که می‌گویند همۀ موجودات و از جمله انسان فقط یک بُعد و یک ساحَت دارند که همان بُعد مادی و جسمانی است. آنان می‌گویند ذهن و روان هم چیزی جز مغز و سلسلۀ اعصاب انسان نیست. از نظر ماتریالیست‌ها انسان یک ماشین مادی بسیار پیچیده است، نه چیزی فراتر از آن.

۱۵) توماس هابز ذهن بشر را به چه چیزی تشبیه می کند.

پاسخ: او ذهن بشر را یک ماشین پیچیده مادی تلقی می‌کرد که شبیه یک دستگاه مکانیکی، مثل موتور اتومبیل، کار می‌کند.

۱۶) دیدگاه مارکس درباره حقیقت انسان را بنویسید.

پاسخ: مارکْس، فیلسوف ماتریالیست قرن نوزدهم نیز انسان را فقط یک موجود مادی می‌دانست که نیازهای اصلی او را نیازهای مادی تشکیل می‌دهند و نیازهایی مانند نیاز به اجتماع و قانون و نیاز به اخلاق، همه به خاطر نیازهای مادی پیدا شده‌اند.

۱۷) داروینیست ها چگونه فیلسوفانی هستند و فرق انسان و حیوان را در چه می دانند؟

پاسخ: داروینیست‌ها نیز که عقایدی نزدیک به ماتریالیست‌ها دارند، فیلسوفانی هستند که از نظریه داروین درباره پیدایش حیات و تحوّل تدریجی موجودات زنده و پیدایش انسان از حیوان نتایج فلسفی گرفتند و گفتند که انسان چیزی نیست، جز یک حیوان راست قامت؛ با این تفاوت که از سایر حیوانات پیچیده‌تر است و همان‌طور که یک کِرم با یک پرنده تفاوت ندارد و هر دو حیوان شمرده می‌شوند، انسان نیز به جز پیچیدگی بیشتر، تفاوت حقیقی با آنها ندارد.

۱۸) یکی از ماتریالیست‌های اولیه توماس ……. است که در قرن هفدهم در انگلستان می‌زیست.

پاسخ: هابزْ

۱۹) چرا از نظر ماتریالیست ها و داروینیست ها، نمی توان برای انسان ارزش ویژه ای قائل شد؟

پاسخ: از نظر ماتریالیست‌ها و داروینیست‌ها، چون تفاوت واقعی میان انسان و سایر حیوانات وجود ندارد، نمی‌توان برای انسان ارزش ویژه‌ای قائل شد.

۲۰) از نظر ماتریالیست ها و داروینیست ها چرا انسان به اخلاق و فضائل اخلاقی توجه می کند؟

پاسخ: اگر انسان به اخلاق و فضائل اخلاقی توجه می‌کند، به این دلیل نیست که فضیلت گرایی در روح و فطرت او وجود دارد، بلکه به این دلیل است که انسان‌ها، وارد زندگی اجتماعی و زیست اجتماعی شده‌اند و این زیست اجتماعی آنها را وادار به ابداع اصول اخلاقی و رعایت آنها کرده است تا بتوانند با هم زندگی کنند.

۲۱) تعیین کنید کدام یک از عبارات زیر صحیح و کدام یک غلط است؟

۱- یکی از مسائل مورد توجه فیلسوفان از ابتدای شکل گیری فلسفه تاکنون مسئله حقیقت انسان بوده است.
۲- از نظر ارسطو نفس انسان در هنگام تولد، حالت بالفعل دارد . هیچ چیز بالقوه ای ندارد.
۳- از نظر دکارت من، همان روح یا نفس است که مرکز اندیشه های ماست.
۴- داروین نفس مختار و اراده آزاد انسان را اثبات کرد و گفت انسان یکی موجود اخلاقی و برخوردار از وجدان اخلاقی است.
۵- از نظر ماتریالیست ها انسان یک ماشین مادی بسیار پیچیده است،‌نه چیزی فراتر از آن.
۶- از نظر ماتریالیست ها و داروینیست ها، چون تفاوت واقعی میان انسان و سایر حیوانات وجود دارد، می توان برای انسان ارزش ویژگی قائل شد.

پاسخ: ۱- صحیح
۲- غلط
۳- صحیح
۴- غلط
۵- صحیح
۶- غلط

۲۲) جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید.

۱- مقصود از «ناطق» بودن انسان صرفا سخن گفتن او نیست، بلکه مقصود اصلی، …… است.
۲- فیلسوفان اروپایی از جهت معرفت شناسی به دو گروه ………. تقسیم شدند.
۳- از نظر کانت اختیار ویژگی نفس است، نه بدن که ………….. است.
۴- توماس هابز ذهن بشر را یک ……………….. تلقی می کرد که شبیه یک دستگاه مکانیکی، مثل موتور اتومبیل، کار می کند.
۵- افلاطون به صورت روشن بیان کرد که انسان، علاوه بر بدن،‌ دارای حقیقتی برتر است که ……. را ندارد.
۶- از نظر ……….. چون تفاوت واقعی میان انسان و سایر حیوانات وجود ندارد. نمی توان برای انسان ارزش ویژه ای قائل شد.

پاسخ: ۱- قوه تفکر و تعقل
۲- عقل گرایان و تجربه گرایان
۳- یک امر عادی
۴- ماشین پیچیده مادی
۵- محدودیت های بدن
۶- ماتریالیست ها و داروینیست ها

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس هفتم فلسفه یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب فلسفه یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۹ نهم کتاب فلسفه پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 20 =