سبک زندگی

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 2 دو کتاب جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۲ دوم «فرهنگ جهانی» کتاب جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی
سوالات متن درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 2 دوم جامعه شناسی یازدهم

۱) چرا فرهنگ ها متنوع هستند؟

پاسخ: زیرا عقاید و ارزش های اساسی و کلان آنها با یکدیگر متفاوت است.

۲) فرهنگ ها از نظر قابلیت گستره ی جغرافیایی، تداوم و انتقال چند دسته اند؟

پاسخ: ۱- فرهنگ هایی که در طول زمان در یک سرزمین واحد به وجود آمده اند و فرهنگ هایی که در زمان واحد در سرزمین های متعدد به وجود آمده اند.
۲- فرهنگ هایی با عمر کوتاه و فرهنگ هایی بادوام طولانی
۳- فرهنگ هایی که قابلیت عبور از مرزهای جغرافیایی را دارند و جهانی می شوند ، فرهنگ هایی که ناظر به قوم خاص و محدوده‌ی خاص جغرافیایی هستند.

۳) فرهنگ جهانی چیست؟

پاسخ: فرهنگی که از مرزهای جغرافیایی و قومی عبور می‌کند و در جهان گسترش می‌یابد فرهنگ جهانی است.

۴) در چه صورتی فرهنگ منطقه خاصی جهانی می شود؟

پاسخ: در صورتی که نسبت به سایر اقوام و مناطق نگاه سلطه جویانه داشته باشند.

۵) فرهنگ هایی که به سوی جهانی شدن حرکت می کنند چند دسته اند؟

پاسخ: گونه اول: فرهنگی است که عقاید، ارزش‌ها یا هنجارهای آن متعلق به قوم، منطقه یا گروه خاصی است ولی نگاهی سلطه‌جویانه دارد. فرهنگ صهیونیسم و فرهنگ سرمایه‌داری دو نمونه از این گونه‌اند.
گونه دوم: فرهنگی است که عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصی نیست بلکه سعادت همهٔ انسان‌ها را دنبال می‌کند و از عقاید و آرمان‌های مشترک انسانی سخن می‌گوید.

۶) فرهنگ سرمایه داری (فرهنگ سلطه ، فرهنگ استکبار) از چه ویژگی هایی برخوردار است؟

پاسخ: : ۱- ثروت و قدرت در کانون توجه اوست.
۲- کشورهای دیگر را در پیرامون قدرت و ثروت به خدمت می گیرد.
۳- تسلط یک قوم، جامعه و گروه خاص را بر دیگران دنبال می کند.
۴- دیگران را به ضعف و ناتوانی می کشاند.

۷) کدام فرهنگ ها از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گویند؟

پاسخ: فرهنگی که در خدمت گروه و قوم خاصی نیست و سعادت همه انسان‌ها را دنبال می کند.

۸) کدام فرهنگ ها شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ جهانی رادارند؟

پاسخ: ۱- عقاید، ارزش‌ها و آرمان هایشان موافق فطرت آدمیان باشد.
۲- هنجارها و رفتارش مطابق با آرمان ها و عقایدش باشد.

۹) فرهنگ حق چه نوع فرهنگی است؟

پاسخ: فرهنگی که عقاید، ارزش ها و رفتارهایش مطابق نیازهای فطری انسان ها باشد.

۱۰) مدینه‌ی فاسقه فارابی چه نوع جامعه ای است؟

پاسخ: جامعه ای که عقاید و ارزش هایش حق است ولی هنجارها و رفتارهایش موافق با آن عقاید و ارزش ها نباشد.

۱۱) نمونه هایی از جوامع فاسقه نام ببرید.

پاسخ: خوارج، امویان، عباسیان

۱۲) فرهنگ مطلوب جهانی از چه ویژگی های عام و جهان شمولی باید برخوردار باشد؟

پاسخ: حقیقت، معنویت، عدالت، حریت (آزادگی) مسئولیت و عدالت.

۱۳) چرا حقیقت یکی از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب است؟

پاسخ: زیرا فرهنگی که به حقیقتی قایل نباشد نمی تواند از معیار سنجش ارزش ها برخوردار باشد و توان دفاع عقیدتی از خود را ندارد.

۱۴) چه نوع فرهنگ هایی در صورت گسترش انسانیت را با بحران های روحی و روانی گرفتار می سازند؟ چرا؟

پاسخ: فرهنگ هایی که فقط به نیازهای مادی انسان توجه می کنند. زیرا از پاسخ به پرسش های بنیادین درباره مرگ و زندگی، سعادت معنوی و ابدی انسان ها ناتوان و غافل اند.

۱۵) چرا معنویت یکی از ارزش های فرهنگ مطلوب جهانی است؟

پاسخ: چون این فرهنگ می تواند به پرسش های بنیادین انسان‌ها در خصوص مرگ وزندگی و سعادت معنوی و ابدی پاسخ دهد و مانع بحران های روحی انسان ها می شود.

۱۶) ارزش عدالت و قسط چه تاثیری در فرهنگ جهانی دارد؟

پاسخ: مانع پایمال شدن حقوق انسان ها و دوقطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانه می شود.

۱۷) حریت و آزادگی در معنای راستین چگونه است؟

پاسخ: آزادی از قید و بندهایی که مانع از رسیدن آدمی به حقیقت و حقوق انسانی اش می شود.

۱۸) انواع آزادی و حریت را نام ببرید.

پاسخ: ۱- آزادی که انسان را از معنویت و بندگی خدا دور می کند.
۲- آزادی که وسیله ای برای رسیدن به خدا است.

۱۹) کدام ارزش هایک فرهنگ رادر برابر فرهنگ های رقیب مقاوم می سازند؟ و زمینه ساز گسترش آن هستند؟ چرا؟

پاسخ: مسئولیت و تعهد زیرا رویکردهای تقدیر گرایانه و غیر مسئولانه مقاومت فرهنگی را از بین برده و زمینه ساز نفوذ و تسلط بیگانگان هستند.

۲۰) فرهنگی که مطلوبیت جهانی دارد باید دارای چه سطوحی از عقلانیت باشد؟

پاسخ: ۱- عقلانیتی که از جهان بینی و ارزش های آن دفاع کند.
۲- عقلانیتی که بر اساس ارزش ها و عقاید خود به نظام سازی و مدیریت اجتماعی بپردازد.

۲۱) در چه صورتی فرهنگ دچار نسبیت می شود؟

پاسخ: در صورتی که از عقلانیتی برخوردار نباشد که از جهان بینی و ارزش های کلان، ولایه های بنیادین و هویتی خود دفاع کند.

۲۲) عدم برخورداری از هریک از ارزش های مطلوب و جهان شمول فرهنگ جهانی چه نتایجی به دنبال دارد؟

پاسخ: عدم برخورداری از حقیقت = عدم توانایی دردآوری ارزشی.
عدم برخورداری از معنویت = بحران روحی و روانی مردم.
عدم برخورداری از عدالت و قسط = قطبی شدن جهان و بهره کشی ظالمانه.
عدم برخورداری از حریت و آزادی = ایجاد قید و بند برای رسیدن انسان به کمال و حقوق انسانی.
عدم برخورداری از تعهد و مسئولیت = جبرگرایی و گرفتن مقاومت انسان دربرابر نفوذ سلطه گران.
عدم برخورداری از عقلانیت = ناتوانی در پاسخ به پرسش های بنیادین و دفاع از هویت فرهنگی و نیازهای متغییر مردم جامعه.

۲۳) در سرزمین پهناور ایران درطول تاریخ چه فرهنگ هایی شکل گرفته اند؟ چه عناصری از این فرهنگ ها باقی مانده است؟

پاسخ: ۱- ایران باستان با عناصر: نوع دوستی،عدالت خواهی، دین مداری،خانواده و قداست آن،عفاف، عید نوروز، اهمیت نور.
۲- ایران اسلامی با عناصر: آخرت ، توحید، علم آموزی، خانواده و جایگاه زن، عدالت
۳- ایران معاصر با عناصر: مقاومت، مشروطه، استکبار ستیزی، بازگشت به خویشتن، انقلاب، هویت یابی، مقاومت فرهنگی

۲۴) ارزش آزادی در فرهنگ اسلامی و فرهنگ سکولار غربی چه تفاوتی دارد؟

پاسخ: ۱- مرز آزادی غربی منافع دیگران است ولی آزادی اسلامی نزدیک شدن به خدا است.
۲- آزادی غربی نوعی اسارت انسان در مادی گرایی است ولی آزادی اسلامی آزاد شدن انسان برای رسیدن به خدا است. (آزادی از نفس اماره)
۳- آزادی غربی انسان را از معنویت و بندگی خدا دور می کند ولی آزادی اسلامی راهی برای رسیدن به خدا است.

۲۵) انسان هایی که در جامعه ای بافرهنگ جهانی مطلوب (جهان شمول) پرورش می یابند چگونه انسان هایی هستند؟

پاسخ: انسان های سعادتمند، مسئول، آزاده و با معنویتی که بدون بحران های روحی روبه سوی خدا و نزدیک شدن به او هستند.

۲۶) چه انسان هایی می توانند فرهنگ جهانی را پدید آورند؟

پاسخ: انسان های آزاده ای که از معیار حقیقت برای سنجش ارزش ها برخوردارند و به ارزش های جهان شمول عدالت، آزادی، عقلانیت و معنویت تعهد هستند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس دوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۲ دوم کتاب جامعه شناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *