سبک زندگی

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 2 دو کتاب جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۲ دوم «علوم اجتماعی» کتاب جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی
سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 2 دوم جامعه شناسی دوازدهم

۱) کلاس درس چگونه واقعیتی است؟

پاسخ: کلاس درس، هرچند از اجزا و عناصری مانند اتاق، میزها، صندلی‌ها، دانش‌آموزان و معلم تشکیل شده اما خود، واقعیتی بیشتر از این اجزا و عناصر که بر همهٔ آنها تأثیر می‌گذارد.

۲) بین محیط های اجتماعی و کنش افراد چه ارتباطی وجود دارد؟

پاسخ: همه ما، تأثیر اجتماعاتی مثل کلاس، محله، خانواده، روستا، شهر، کشور و جهانی را که در آن زندگی می‌کنیم بر رفتار خودمان احساس می‌کنیم و در مقابل، کم و بیش متوجه تأثیر کنش‌های خودمان بر ایجاد، تداوم و تغییر این اجتماعات نیز هستیم که خود پدید می‌آوریم.

۳) علوم اجتماعی به چه دانش هایی گفته می شود؟

پاسخ: در واقع علوم اجتماعی به دانش‌هایی گفته می‌شود که اجتماعات انسانی و چگونگی اثرگذاری آنها بر کنش‌ها و شیوهٔ زندگی ما و همچنین اثرپذیری آنها از کنش‌ها و شیوهٔ زندگی ما را به روش علمی مطالعه می‌کنند.

۴) علوم انسانی درباره‌ی ………… بحث می کند.

پاسخ: کنش های انسان

۵) علوم اجتماعی درباره‌ی ……….. بحث می کند.

پاسخ: کنش های اجتماعی

۶) هر علمی درباره …………. بحث می‌کند.

پاسخ: موضوع خاصی

۷) به چه دلیل شناخت کنش بدون فهم هدف و معنای آن ممکن نیست؟

پاسخ: می‌دانید کنش با آگاهی و اراده انسان انجام می‌شود و هدف و معنای خاصی دارد و به همین دلیل شناخت آن بدون فهم هدف و معنای آن ممکن نیست.

۸) چرا علوم انسانی از فعالیت های غیر ارادی انسان ها بحث نمی کند؟

پاسخ: علوم انسانی از فعالیت‌های غیرارادی انسان‌ها بحث نمی‌کند؛ زیرا فعالیت‌های غیرارادی، کنش نیستند.

۹) علوم انسانی چه چیزی را مطالعه می کند؟

پاسخ: علوم انسانی، کنش های انسانی و پیامدهای ان را مطالعه می کنند.

۱۰) علوم اجتماعی چه چیزی را مطالعه می کند؟

پاسخ: علوم اجتماعی، کنش های اجتماعی و پیامدهای آن را مطالعه می کنند.

۱۱) موضوع …………… عام‌تر از موضوع علوم اجتماعی است و علوم اجتماعی خود بخشی از علوم انسانی محسوب می‌شوند.

پاسخ: علوم انسانی

۱۲) ………… نمونه‌ای از علوم انسانی و ………… نمونه‌ای از علوم اجتماعی‌اند.

پاسخ: روان‌شناسی – جامعه‌شناسی

۱۳) موضوع ………..، پدیده‌های طبیعی است.

پاسخ: علوم طبیعی

۱۴) موضوع ………… و ………… نیز کنش‌های آدمیان و پیامدهای آن هستند.

پاسخ: علوم انسانی و اجتماعی

۱۵) موضوع فلسفه ……….. است.

پاسخ: اصل وجود

۱۶) منظور از قانون علیت چیست؟

پاسخ: قانون علّیت می‌گوید هر پدیده طبیعی، انسانی و اجتماعی علتّی دارد و خود به خود، اتفاقی در جهان رخ نمی‌دهد.

۱۷) بنابراین ………….. نه جزء علوم طبیعی است و نه جزء علوم انسانی و اجتماعی؛ بلکه خود ……….. است.

پاسخ: فلسفه – دانشی مستقل

۱۸) علوم طبیعی، …………… و …………… را مطالعه می‌کنند.

پاسخ: جهان طبیعی و پدیده‌های آن

۱۹) فواید علوم طبیعی را بنویسید.

پاسخ: این علوم با شناخت طبیعت و قوانین آن، به انسان قدرت پیش‌بینی حوادث طبیعی و پیشگیری از آنها را می‌دهند و به او در استفاده از طبیعت کمک می‌کنند. علوم طبیعی و فنّاوری حاصل از آنها، ابزار بهره‌مندی انسان از طبیعت و همچنین وسیله غلبه او بر محدودیت‌های طبیعی‌اند.

۲۰) چرا پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی است؟

پاسخ: علوم اجتماعی نیز با شناخت پدیده‌های اجتماعی، به انسان‌ها امکان می‌دهند که آثار و پیامدهای پدیده‌های اجتماعی را پیش‌بینی کنند. البته به سبب آگاهانه و ارادی بودن کنش‌های اجتماعی پیش‌بینی در علوم اجتماعی پیچیده‌تر از علوم طبیعی است.

۲۱) کدام فواید در علوم اجتماعی وجود دارد که علوم طبیعی از آن برخوردار نیستند؟

پاسخ: علوم اجتماعی زمینه فهم متقابل انسان‌ها و جوامع مختلف از یکدیگر را فراهم می‌سازند و به افزایش همدلی و همراهی انسان‌ها کمک می‌کنند.

۲۲) چگونه علوم اجتماعی فرصت موضع گیری مناسب و صحیح را برای دانشمندان اجتماعی فراهم آورد؟

پاسخ: علوم اجتماعی، ظرفیت داوری درباره ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و نقد و اصلاح آنها را دارند. علوم اجتماعی با داوری درباره پدیده‌های اجتماعی و انتقاد از آنها، فرصت موضع‌گیری اجتماعی مناسب و صحیح را برای دانشمندان فراهم می‌آورند.

۲۳) ………………، ظرفیت داوری دربارهٔ ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و نقد و اصلاح آنها را دارند.

پاسخ: علوم اجتماعی

۲۴) علوم اجتماعی چگونه به ما کمک می کند از طبیعت و علوم طبیعی به نحو احسن استفاده کنیم؟

پاسخ: علوم اجتماعی ظرفیت داوری درباره علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن را نیز دارند. علوم اجتماعی، درباره فرصت‌ها و محدودیت‌های فناوری به انسان‌ها آگاهی می‌دهند و به آنها کمک می‌کنند که از طبیعت و علوم طبیعی به شیوهٔ صحیح استفاده کنند. از این‌رو، علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

۲۵) علوم طبیعی را به دلیل اینکه ابزار تسلط انسان بر طبیعت و ابزار رهاسازی انسان از محدودیت‌های طبیعی‌اند …………. نیز می‌گویند.

پاسخ: علوم ابزاری

۲۶) علوم‌ انسانی به‌دلیل اینکه به فهم معانی کنش‌های انسان‌ها می‌پردازند، …………. نامیده می‌شوند و از این نظر که به انتقاد از کنش‌های ناپسند آدمیان می‌پردازند، ………. گفته می‌شود.

پاسخ: علوم تفهمی – علوم انتقادی

۲۷) علوم اجتماعی، کنش‌های اجتماعی و پیامدهای آن؛ یعنی …………… را مطالعه می‌کنند.

پاسخ: پدیده‌های اجتماعی

۲۸) چرا شاخه ها و دانش های اجتماعی متفاوتی پدید آمد است؟

پاسخ: زندگی اجتماعی انسان نیز به دلیل اینکه ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… دارد، شاخه‌ها و دانش‌های اجتماعی متفاوتی را پدید آورده است.

۲۹) چند نمونه از رشته هایی که پدیده های اجتماعی را مطالعه می کنند، نام ببرید.

پاسخ: اقتصاد، حقوق، سیاست، تاریخ، باستان شناسی، ارتباطات، مردم شناسی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، زبان شناسی، مدیریت، روان شناسی اجتماعی و جغرافیای انسانی از جمله رشته‌هایی هستند که پدیده‌های اجتماعی را مطالعه می‌کنند.

۳۰) …………. کنش اجتماعی و سایر پدیده‌های اجتماعی خرد را بررسی و مطالعه می‌کند.

پاسخ: جامعه‌شناسی خُرد

۳۱) …………… ساختار اجتماعی و سایر پدیده‌های اجتماعی کلان را بررسی و مطالعه می‌کند.

پاسخ: جامعه‌شناسی کلان

۳۲) دلیل شکل گیری رویکردهای مختلف در جامعه شناسی چیست؟

پاسخ: دوری و نزدیکی به علوم طبیعی

۳۳) ………. ، …………… و ………………. سه رویکرد اصلی جامعه‌شناسی‌اند.

پاسخ: جامعه‌شناسی تبیینی، جامعه‌شناسی تفسیری و جامعه‌شناسی انتقادی

۳۴) جامعه شناسی انتقادی بیشتر از جامعه شناسی تفهمی از …………. فاصله گرفت.

پاسخ: علوم طبیعی

۳۵) در قرن بیستم جامعه شناسی انتقادی بیشتر از جامعه شناسی …………. از علوم طبیعی فاصله گرفت.

پاسخ: تفسیری

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس دوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۲ دوم کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *