سبک زندگی

سوالات متن درس ۱۳ مطالعات هشتم با جواب

گام به گام نمونه سوالات و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 13 سیزده مطالعات اجتماعی کلاس هشتم دبیرستان

سوالات متن درس ۱۳ سیزدهم مطالعات هشتم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس 13 سیزدهم غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان کتاب مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه اول را قرار داد ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۳ مطالعات هشتم

سوالات متن درس ۱۳ سیزدهم مطالعات هشتم با جواب
سوالات متن درس ۱۳ سیزدهم مطالعات هشتم با جواب

نمونه سوال های متن درس 13 سیزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن درس ۱۳ مطالعات هشتم :

۱) سه سلسله ترک تبار در ایران در چه دوره ای حکومت کردند؟

پاسخ: اواخر قرن چهارم تا اوایل قرن هفتم هجری

۲) غزنویان حکومت خود را از چه شهری آغاز کردند؟

پاسخ: غزنین

۳) محمود غزنوی کجا را تصرف کرد؟

پاسخ: خراسان

۴) پس از سلطان محمود چه کسی حکومت را به دست گرفت؟

پاسخ: مسعود

۵) قدرت و حکومت غزنویان بر نیروی نظامی استوار بود.

۶) سلطان مسعود از چه کسانی شکست خورد؟

پاسخ: سلجوقیان

۷) سرنوشت سلطان مسعود چه شد؟

پاسخ: توسط سپاهیان شورشی خود به قتل رسید.

۸) رابطه حکومت غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود؟

پاسخ: دوستانه

۹) اولین پادشاه سلجوقیان که بود؟‌

پاسخ: طغرل

۱۰) سلجوقیان کدام سلسله را برانداخت؟

پاسخ: آل بویه

۱۱) سلطان رکن الدین لقب که بود؟

پاسخ: طغرل

۱۲) خلیفه عباسی چه لقبی به طغرل داد؟

پاسخ: سلطان رکن الدین

۱۳) آب ارسلان که بود؟

پاسخ: برادرزاده و جانشین طغرل

۱۴) آلب ارسلان در چه نبردی امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت؟

پاسخ: ملازگرد

۱۵) بخش های وسیعی از آسیای صغیر در چه دوره ای به تصرف ایران درآمد؟

پاسخ: سلجوقیان

۱۶) چه کسی مناطقی از ماوراءالنهر و شام را فتح کرد؟

پاسخ: ملکشاه، پسر آلب ارسلان

۱۷) ملکشاه که بود؟

پاسخ: پسر آلب ارسلان

۱۸) پایتخت سلجوقیان کجا بود؟

پاسخ: اصفهان

۱۹) تجزیه و فروپاشی از چه زمانی شروع شد؟

پاسخ: پس از مرگ ملکشاه

۲۰) سلجوقیان را چه کسانی شکست دادند؟

پاسخ: خوارزمشاهیان

۲۱) خوارزمشاهیان چرا زود شکست خوردند؟‌

پاسخ: خلیفه عباسی فرمانروایی آنها را به رسمیت نمی شناخت – تسلطی بر فرمانروایان محلی نداشتند.

۲۲) غزنویان که بودند و چرا به این نام مشهور شدند؟

پاسخ: غزنویان دودمانی تر ک تبار بودند که چون حکومت خود را از شهر غزنین (غزنه) آغاز کردند بهاین نام مشهور شدند.

۲۳) غزنویان چگونه پس از سامانیان به قدرت رسیدند؟

پاسخ: پس از ضعف سامانیان، محمود غزنوی که حاکم غزنه بود، خراسان را تصرف کرد. خلیفهٔ عباسی نیز حکومت او را به رسمیت شناخت. سلطان محمود غزنوی به پشتوانهٔ سپاه نیرومند خود در اغلب جنگها، پیروزی هایی به دست آورد و قلمرو غزنویان را تا رِی در مرکز ایران گسترش داد.

۲۴) علت شهرت سلطان محمود غزنوی در تاریخ چیست؟

پاسخ: به سبب لشکرکشی های متعدد سلطان به هندوستان

ادامه سوالات متن درس ۱۳ مطالعات هشتم :

۲۵) علت اصلی لشکر کشی سلطان محمود غزنوی به هندوستان چه بود؟

پاسخ: به بهانهٔ رواج اسلام اما در اصل به طمع ثروت هنگفتی بود که در این کشور وجود داشت.

۲۶) سلطان محمود غزنوی در حمله به هندوستان چه اقداماتی انجام داد و چه غنایمی به دست آورد؟

پاسخ: وی در این لشکرکشی ها مناطقی از هندوستان را تصرف نمود و معبد سومَنات را خراب کرد. او اسیران زیادی را با خود به سرزمین های دیگر برد و ثروتها و غنائم زیادی به دست آورد که بخشی را به خلیفهٔ عباسی پیشکش کرد.

۲۷) پس از سلطان محمود چه کسی حاکم غزنویان شد و چه تفاوتی با وی داشت؟

پاسخ: پسرش سلطان مسعود – اگر چه، سلطان مسعود فرمانروایی بیباک و جسور بود اما تدبیر پدر را نداشت. او از سلجوقیان شکست خورد و مدتی بعد توسط سپاهیان شورشی خود به قتل رسید.

۲۸) قدرت و حکومت غزنویان بر چه چیزی استوار بود؟ چرا؟

پاسخ: بر نیروی نظامی استوار بود و آنها از محبوبیت و مقبولیتی که صفاریان و سامانیان و آل بویه در بینتودهٔ مردم داشتند، بی بهره بودند.

۲۹) رابطه غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود؟

پاسخ: رابطهٔ حکومت غزنویان با خلفای عباسی دوستانه بود و سلاطین غزنوی به ویژه سلطان محمود، خود را مطیع و تابع خلافت عباسی می دانستند.

۳۰) سلجوقیان چگونه به قدرت رسیدند؟

پاسخ: سلجوقیان نیز طایفه ای از ترکان بودند که پس از پذیرش اسلام به ماوراءالنهر مهاجرت کردند. یکی از نوادگان سلجوق (جدّ سلجوقیان) به نام طُغِرل پس از شکست سلطان مسعود غزنوی، در نیشابور بر تخت نشست.

۳۱) چرا خلیفه عباسی به طُغرِل لقب «سلطان رکن الدین» را داد و حکومت او را بر ایران و عراق تأیید کرد؟

پاسخ: الف) براندازی حکومت شیعه مذهب آل بویه
ب) از میان برداشتن خطری که از جانب خلافت فاطمی مصر متوجه خلافت عباسی بود.

۳۲) اوج قدرت سلجوقیان در زمان کدام حاکم سلجوقی بود؟ چرا؟

پاسخ: آلب ارسلان، برادرزاده و جانشین طُغِرل بود و توانست با راهنمایی خواجه نظام الملک وزیر، رقیبان داخلی را سرکوب کند و بر قدرت و استحکام حکومت سلجوقی بیفزاید. آلب ارسلان همچنین به ارمنستان و گرجستان لشکرکشی کرد. او در نبرد مَلازگِرد در سال 463 ق رومیان را شکست سختی داد و امپراتور روم شرقی را به اسارت گرفت. در نتیجهٔ این پیروزی، بخشهای وسیعی از آسیای صغیر به تصرف سپاهیان سلجوقی درآمد.

۳۳) قلمرو سلجوقیان در زمان چه کسی گسترش پیدا کرد؟ و به کدام شهر توجه بیشتری کرد؟

پاسخ: ملکشاه، پسر آلب ارسلان، از دیگر پادشاهان مشهور سلجوقی بود. وی مناطقی از ماوراءالنهر و شام را فتح کرد و حکومت سلجوقیان در دورهٔ او به اوج قدرت رسید. به طوری که در آن دوره، محدودهٔ جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان برابری می کرد و از ماوراء النهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب گسترش یافته بود. در آن زمان اصفهان که پایتخت سلجوقیان بود به شهری بزرگ و آباد تبدیل شد.

۳۴) از چه زمانی تجزیه و فروپاشی قلمرو سلجوقیان آغاز شد؟

پاسخ: پس از مرگ ملکشاه، شاهزادگان و فرماندهان نظامی برای رسیدن به تاج و تخت به جان یکدیگر افتادند و این اختلافات تا سقوط سلجوقیان، ادامه پیدا کرد.

۳۵) خوارزمشاهیان حاکم کدام منطقه بودند و چه زمانی سلجوقیان را شکست دادند؟

پاسخ: خوارزم، ناحیه ای حاصلخیز و آباد در جنوب دریاچهٔ خوارزم (آرال) بود و از عهد باستان به شاهان آنجا، خوارزم شاه می گفتند. خوارزمشاهیان، نخست دست نشاندهٔ سلجوقیان بودند اما وقتی حکومت سلجوقی ضعیف شد، آنها از فرمانبری سرپیچی کردند و سرانجام یکی از فرمانروایان خوارزم آخرین سلطان سلجوقی را شکست داد و بر بخش های زیادی از ایران چیره شد.

۳۶) را پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود و این مساله سبب هجوم چه قومی به ایران شد؟

پاسخ: از یک سو، خلیفهٔ عباسی فرمانروایی آنها را به رسمیت نمی شناخت از سوی دیگر، تسلطی بر فرمانروایان محلی نداشتند . در چنین شرایطی بود که چنگیزخان مغول به ایران هجوم آورد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم

سوالات متن درس ۱۳ سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی هشتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

22 دیدگاه

 1. سلام خسته نباشید سایتتون بی نظیر من که به شخصه راضی هستم و ممنون بابت تلاش هاتون
  فقط در سوال ۱۳ یک غلط املایی وجود داره که آلب ارسلان آب ارسلان نوشته شده است
  متشکرم ❤

 2. عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

 3. ممنون از سایت ماگرتا من خودم توی تمام درسام نمونه هستم و نمره هام همیشه ۲۰ هس فقط درس مطالعات بود که نمرم بالای ۱۷ نمی‌رفت ولی با کمک سایت ماگرتا تونستم مطالعات روهم ۲۰ کنم.
  واقعا خیلی خیلی ممنون از لطفتون🤩🤩

 4. عالی مرسی بابت لطفتون من شاگرد نمونه مدرسه هستم نمرم یه بار از بیست کمتر نشده بهتون توسیع میکنم خوب درس بخونین کاری نداره که اگه میبینید نمیتونین حفظ بشین برین مشاوره تریقه خوندنتون رو عوض کنید❤

  1. توی کدوم مدرسه هستی ?
   مدرسه های خاص یا عادی؟
   چقدر خوبه که درسخونی.🙂
   راست میگی من درسم متوسطه نه بد نه خوب ولی همونطور که تو گفتی میخوام روش خوندنم رو عوض کنم 🙃
   مثلا من هیچ وقت مطالعات یاد نمیگرفتم و الان تصمیم گرفتم که همه ی سوالات درسا رو بنویسم چون من واسه مطالعات سوال نمی‌نوشتم و فکر کنم اگه سوال بنویسم مطالعاتم بهتر شه 🙂
   من هنوز سوالات این سایت رو ننوشتم نمیدونم چجوری هستن ولی فکر کنم خوب باشن چون کلا ماگرتا سوالای خوبی داره همیشه
   راستی هدفت برای آیندت چیه ؟
   نمیخوام فضولی کنم فقط کنجکاوم🙂

 5. ماشالله سوالات زیادن هااا ولی خیلی خوبن اگ زیاد باشن بهتره
  جواباشون هم خیلی کمه😐🤧🤏🏻
  ولی من که رشته ام رومیخوام بزنم تجربی زیادازمطالعات علاقه ای هم ندارم ولی میخونمش تا نمرم زیادشه🙂💖

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *