اخبارعلمی

جواب فصل ۸ علوم هفتم ؛ انرژی و تبدیل های آن

گام به گام فصل 8 علوم هفتم : جواب سوالات فکر کنید ، فعالیت ، آزمایش کنید درس انرژی و تبدیل های آن از صفحه 63 تا 72

جواب سوالات فصل هشتم (8) علوم هفتم ، درس انرژی و تبدیل های آن که شامل گفت و گو کنید، آزمایش کنید، فعالیت، اطلاعات جمع آوری کنید و خود را بیازمایید صفحه های ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۲ می باشد را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید: جواب فصل ۹ علوم هفتم

جواب فصل ۸ علوم هفتم ؛ انرژی و تبدیل های آن

جواب فعالیت صفحه ۶۳ فصل ۸ علوم هفتم

به فهرست زیر، جمله‌هایی اضافه کنید که واژه کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد.

  • امروز خیلی کار دارم.
  • من در یک شرکت تولید بازی‌های رایانه‌ای کار می‌کنم.
  • کار خوبی کردی به من سر زدی.
  • مسخره کردن دیگران، کار زیبایی نیست.

پاسخ فکر کنید صفحه ۶۴ فصل 8 علوم هفتم

در علوم، مفهوم کار را چنان تعریف می‌کنیم که اندازه‌گیری آن ممکن باشد. به نظر شما کار انجام شده در کدام یک از جمله‌های فعالیت صفحه قبل قابل اندازه‌گیری است؟ جمله آخر.

اگر پاسخ مثبت است، چگونه کار انجام شده را اندازه می گیرید؟
مقدار کار انجام شده به نیروی مصرفی برای انجام کار و میزان جابجایی جسم بستگی دارد. با اندازه گیری این دو مقدار و ضرب آن ها، میزان کار انجام شده را بدست می آوریم.

پاسخ آزمایش کنید صفحه ۶۴ انرژی و تبدیل های آن

وسایل و مواد: نیروسنج، متر یا خط‌کش و دو قطعه چوب (یا آجر)

روش آزمایش
۱- نیروسنج را به یکی از چوب‌ها وصل کنید که روی سطح افقی یک میز قرار دارد. (شکل الف)
۲- چوب را به آرامی توسط نیروسنج بکشید تا به مقدار دلخواه (مثلاً ۳۰ سانتی‌متر) جابه‌جا شود.
۳- هنگام حرکت جسم به نیروسنج نگاه کنید و مقدار نیروی وارد شده بر قطعه آجر را بخوانید و در جدول زیر وارد کنید.
۴- مراحل ۲ و ۳ را برای حالتی که قطعه چوب ۵۰ سانتی‌متر جابه‌جا می‌شود، تکرار کنید.
۵- اکنون دو قطعه چوب را مطابق شکل (ب) روی یکدیگر قرار دهید و مراحل ۲ و ۳ را برای آن تکرار کنید. در این آزمایش نیز باید سعی کنید تا اجسام به آرامی و با سرعت ثابتی جابه‌جا شوند.

پاسخ آزمایش کنید صفحه ۶۴ انرژی و تبدیل های آن

جواب خود را بیازمایید صفحه ۶۶ فصل ۸ علوم هفتم

۱- شکل روبه رو شخصی را نشان می دهد که با نیروی افقی ۳۲۵ نیوتونی جعبه ای را به اندازه‌ی ۲ متر در امتداد نیروی وارد شده به آن جابه جا می کند. کاری که این شخص روی جعبه انجام می دهد، چقدر است؟

ژول ۶۵۰ = ۲ × ۳۲۵ = کار

۲- به شکل روبه‌رو و عددهای نوشته شده روی آن توجه کنید. برداشت خود را از این شکل با توجه به مفهوم کار بیان کنید. شما کدام روش را برای جابه جایی جسم ترجیح می دهید؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

برای بالا بردن جسم تا ارتفاع ۱ متر یا می توانیم با اعمال ۱۰۰ نیوتون نیرو جسم را به صورت قائم به اندازه ۱ متر بلند کرد و یا اینکه با اعمال ۵۰ نیوتون نیرو، جسم را به اندازه‌ی ۲ متر روی سطح شیب‌دار بالا برد.

مقدار کار انجام شده در روش اول:
ژول ۱۰۰N×۱m=۱۰۰ = مقدار کار در امتداد قائم

مقدار کار انجام شده در روش دوم:
ژول ۵۰N×۲m=۱۰۰ = مقدار کار در امتداد سطح شیبدار

در هر دو روش مقدار کار یکسان می باشد.
روش دوم بهتر و راحت تر می باشد.

پاسخ فعالیت صفحه ۶۷ فصل هشتم علوم هفتم

عبارت های زیر را با استفاده از جعبه کلمه ها کامل کنید. هر واژه ممکن است یک بار یا بیش از یک بار استفاده شود یا هیچ استفاده ای از آن نشود.

مطلب پیشنهادی: جواب فصل ۷ علوم هفتم

گرمایی، صوتی، الکتریکی، شیمیایی، جنبشی، نورانی

الف) در یک رادیو، بخش زیادی از انرژی الکتریکی به انرژی صوتی تبدیل می‌شود.
ب) در یک چراغ قوه، انرژی شیمیایی ذخیره شده در باتری به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. پس از آن لامپ، انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی و انرژی گرمایی تبدیل می کند.

پاسخ فکر کنید صفحه ۶۷ فصل 8 علوم هفتم

در هریک از حالت‌های زیر انرژی جنبشی (حرکتی) دو جسم را با هم مقایسه کنید.
الف) در شکل زیر هر دو اتومبیل مشابه‌اند، ولی اتومبیل سبز رنگ تندتر از اتومبیل قرمز رنگ حرکت می‌کند.
جرم هر دو ماشین یکسان است اما ماشین سبز سریعتر است. بنابراین انرژی جنبشی بیشتری دارد.

مطلب پیشنهادی: جواب فصل ۶ علوم هفتم

ب) در شکل زیر اتومبیل و کامیون با یک سرعت حرکت می‌کنند.
سرعت ماشین و کامیون یکسان است، اما جرم کامیون از جرم ماشین بیشتر است، بنابراین انرژی جنبشی کامیون بیشتر است.

پاسخ آزمایش کنید صفحه ۶۴ انرژی و تبدیل های آن

با توجه به شکل روبه رو، هر یک از عبارت های زیر را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

پاسخ آزمایش کنید صفحه ۶۴ انرژی و تبدیل های آن

الف) اگر روی جسمی کار انجام دهیم، می تواند انرژی جنبشی به دست آورد. جسمی که انرژی جنبشی داشته باشد، می تواند کار انجام دهد.
وقتی کاری را روی یک جسم انجام می دهیم و کار باعث حرکت آن جسم می شود، جسم انرژی جنبشی دریافت می کند. جسمی که انرژی جنبشی دارد حرکت می کند. هنگامی که این جسم با جسم دیگری برخورد می کند، به آن جسم نیرو وارد می کند و اگر آن را به حرکت وادار کند، روی آن کار انجام داده است.

ب) کار، انرژی را منتقل می کند.
وقتی جسمی انرژی دارد با اعمال نیرو به اجسام دیگر روی آن اجسام کار می کند یعنی انرژی خود را به اجسام دیگر منتقل می کند.

پاسخ آزمایش کنید صفحه ۶۸ فصل ۸ علوم هفتم

وسایل و مواد: چند گلوله به جرم‌های متفاوت، یک قطعه نخ و یک تکه چوب

پاسخ آزمایش کنید صفحه ۶۸ فصل ۸ علوم هفتم

روش آزمایش
۱- هرگاه یک سر قطعه نخی را به گلوله‌ای وصل کنیم و سر دیگر نخ را همانند شکل روبه‌رو از نقطه‌ای آویزان کنیم به مجموعه نخ و گلوله، آونگ گفته می‌شود.
۲- همانند شکل روبه‌رو یک قطعه چوب را در مسیر حرکت آونگ قرار دهید.
۳- آونگ را از وضعیت قائم منحرف و رها کنید. پس از برخورد گلوله آونگ به قطعه چوب، جابه‌جایی آن را اندازه بگیرید.

۴- آزمایش را به ازای چند ارتفاع گلوله نسبت به سطح زمین انجام دهید و جابه‌جایی قطعه چوب را پس از برخورد گلوله آونگ با آن یادداشت کنید.
هر چه ارتفاع گلوله نسبت به زمین بیشتر باشد، جابجایی قطعه چوب بیشتر می شود.

۵- آزمایش را برای گلوله‌های دیگری با جرم متفاوت تکرار کنید و نتایج حاصل را در گروه خود به بحث بگذارید و به کلاس درس ارائه کنید.
هر چه جرم گلوله بیشتر باشد، جابجایی قطعه چوب بیشتر می شود. بر اساس مشاهدات فوق می توان نتیجه گرفت که هر چه جرم جسم و ارتفاع آن از سطح زمین بیشتر باشد، انرژی بیشتری دارد.

جواب فکر کنید صفحه ۶۹ فصل ۸ علوم هفتم

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل گرانشی و تبدیل انرژی بیان کنید.

جواب فکر کنید صفحه ۶۹ فصل ۸ علوم هفتم

الف) وقتی سنگی را از روی زمین بلند می کنیم و آن را بالا نگه می داریم، انرژی پتانسیل گرانشی دارد.
ب) وقتی سنگ را رها می کنیم، انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی جنبشی تبدیل می شود و حداکثر انرژی جنبشی قبل از لحظه برخورد است.

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۷۰ فصل ۸ علوم هفتم

با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو کامل کنید.

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۷۰ فصل ۸ علوم هفتم

۹۰۰ ژول به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۱ فصل هشتم علوم هفتم

مقدار انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز (حدود ۶۰ گرم)، یک گوجه فرنگی (حدود ۵۰ گرم) و یک نان لواش (حدود ١٠٠ گرم) کسب می کند، چقدر است؟

ابتدا انرژی هر یک از این غذاها را از جدول داده شده مشاهده می کنیم و آن را در جرم هر کدام ضرب می کنیم و در نهایت اعداد حاصل را با هم جمع می کنیم.

کیلوژول 408 = 60 × 6/8 = تخم مرغ
کیلوژول 45 = 50 × 0/9 = گوجه فرنگی
کیلوژول 1130 = 100 × 11/3 = نان لواش
کیلوژول 1583 = 1130 + 45 + 408 = مقدار کل انرژی

بنابراین، بدن ما از خوردن این غذا 1583 کیلوژول (یا 1583000 ژول) دریافت می کند. اگر بخواهیم این عدد را به کیلو کالری تبدیل کنیم، باید آن را بر 4200 تقسیم کنیم:

کیلوکالری 376 = 4200 ÷ 1583000 = مقدار کل انرژی برحسب کیلوکالری

پاسخ فعالیت صفحه ۷۲ فصل ۸ علوم هفتم

فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف می‌کنید به همراه مقدار تقریبی آنها تهیه کنید. با توجه به این فهرست تعیین کنید که در این روز معین، بدن شما چه مقدار انرژی از این مواد غذایی کسب می کند.

به عهده دانش آموز می باشد.

حل فکر کنید صفحه ۷۲ انرژی و تبدیل های آن

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیمی که در این فصل فرا گرفتید، بیان کنید.

حل فکر کنید صفحه ۷۲ انرژی و تبدیل های آن

انرژی نور خورشید در گیاه به انرژی پتانسیل شیمیایی تبدیل می شود. گیاه با استفاده از انرژی پتانسیل شیمیایی فتوسنتز و انرژی پتانسیل شیمیایی مواد معدنی در خاک رشد می کند. با افزودن این سبزیجات به غذا، انرژی شیمیایی آنها در بدن ذخیره شده و در حین فعالیت به انرژی جنبشی تبدیل می شود.

پاسخ فکر کنید صفحه ۷۲ فصل ۸ علوم هفتم

انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد برای یک شبانه روز به طور متوسط بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ کیلو ژول است. با توجه به نتیجه‌ی خود را بیازمایید صفحه‌ی قبل، آیا این وعده‌ی غذایی برای صبحانه‌ی یک نوجوان در سن و سال شما کافی است یا خیر؟

نه، این کافی نیست زیرا گفته می شود یک سوم انرژی دریافتی در طول روز باید از طریق صبحانه به بدن برسد و 1583 کیلوژول انرژی بسیار کمتر از یک سوم انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال در طول روز است.

همچنین بخوانید
جواب فعالیت های فصل ۵ علوم هفتم
و
جواب فعالیت های فصل ۴ علوم هفتم

✅ در این بخش جواب فکر کنید، فعالیت، آزمایش کنید و … فصل ۸ هشتم علوم هفتم درس انرژی و تبدیل های آن را مرور کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر درس های کتاب کافیست شماره آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.