اخبارعلمی

پاسخ فعالیت های فصل سوم علوم هشتم ⏺ از درون اتم چه خبر

جواب سوال های فکر کنید ، آزمایش کنید ، خود را بیازمایید و فعالیت های فصل ۳ سوم علوم هشتم

پاسخ فعالیت های فصل 3 سوم علوم هشتم ؛ در این مقاله پاسخ و جواب گفت و گو کنید و فعالیت صفحه ۲۲ ، خود را بیازمایید صفحه ۲۳ ، گفت و گو کنید و فعالیت صفحه ۲۴ و ۲۵ ، فکر کنید و فعالیت صفحه ۲۵ ، خود را بیازمایید صفحه ۲۶ ، فکر کنید و خود را بیازمایید صفحه ۲۷ فصل ۳ سوم از درون اتم چه خبر علوم هشتم متوسطه اول را جمع آوری کرده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل ۲ دوم علوم هشتم

پاسخ فعالیت های فصل سوم علوم هشتم
پاسخ فعالیت های فصل سوم علوم هشتم

جواب فعالیت های فصل ۳ سوم علوم هشتم


جواب گفت و گو کنید صفحه 22 فصل سوم علوم هشتم

جواب گفت و گو کنید صفحه 22 فصل سوم علوم هشتم

در گروه خود درباره جدول بالا گفتوگو کنید. نتایج گفت و گو را در دو عبارت بنویسید.

پاسخ: الکترون دارای بار الکتریکی منفی ، پروتون دارای بار مثبت و نوترون بدون بار یا خنثی است.

تعداد بارهای مثبت و منفی (الکترون ها و پروتون ها) در یک اتم مساوی (برابر) است و مجموع آنها صفر است ، یعنی اتم خنثی است و جرم نسبی الکترون بسیار کم است و جرم نسبی پروتون و نوترون تقریبا با یکدیگر برابر است.

جواب فعالیت صفحه 22 فصل 3 علوم هشتم

با توجه به اینکه بار الکتریکی هر اتم از مجموع بارهای الکتریکی مثبت و منفی ذره‌های سازندهٔ آن به دست می‌آید:

الف) نشان دهید اتم‌های کربن، هیدروژن و اورانیم بار الکتریکی ندارند.

پاسخ: اتم کربن: دارای 6 الکترون و 6 پروتون است زیرا عدد اتمی آن 6 است ، بنابراین 6 بار منفی و 6 بار مثبت دارد و در مجموع آنها بارها یکدیگر را خنثی می کنند ، بنابراین بار الکتریکی ندارد.

اتم هیدرون: دارای 1 الکترون و 1 پروتون است زیرا عدد اتمی آن 1 است ، بنابراین دارای 1 بار منفی و 1 بار مثبت است و در مجموع یکدیگر را خنثی می کنند ، بنابراین بار الکتریکی ندارد.

اتم های اورانیوم: دارای 92 الکترون و 92 پروتون است زیرا عدد اتمی آن 92 است ، بنابراین دارای 92 بار منفی و 92 بار مثبت است و در مجموع آنها بارها یکدیگر را خنثی می کنند ، بنابراین بار الکتریکی ندارد.

ب) از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ: اتم در حالت خنثی قرار دارد ، بدین معنی که مجموع بارهای مثبت و منفی آن صفر است و تعداد الکترون ها و پروتون ها برابر است.

پاسخ خود را بیازمایید صفحه 23 فصل سوم علوم هشتم

با توجه به نشانهٔ عنصر نئون، تعداد الکترون‌ها و تعداد پروتون‌های این عنصر را مشخص کنید.

پاسخ: 10Ne عدد اتمی نئون 10 است ، بنابراین دارای 10 الکترون و 10 پروتون است زیرا تعداد الکترون ها و پروتون ها برابر با تعداد اتمی است.

پاسخ گفت و گو کنید صفحه 24 فصل 3 علوم هشتم

در شکل زیر مدل اتمی بور برای یک عنصر نمایش داده شده است. با توجه به آن دربارهٔ ساختار اتم‌ها گفت‌وگو کنید. (شکل صفحه 24)

پاسخ: بر اساس مدل اتمی بور ، هسته یک اتم مانند خورشید در وسط ، و الکترون ها ، مانند سیارات در مدارهای اطراف هسته می چرخند و بیشتر حجم اتم خالی است. (فضاهای خالی بین الکترون ها (سیارات)). بیشتر جرم اتم درون هسته اتم است و تعداد الکترون ها و پروتون ها برابر است.

جواب فعالیت صفحه 24 و 25 فصل سوم علوم هشتم

الف) تعداد الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها و عدد اتمی پنج عنصر نشان داده شده در بالا را مشخص کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده نمایید.

جواب فعالیت صفحه 24 و 25 فصل سوم علوم هشتم

ب) چرا در عنصرهای لیتیم، بریلیم و …، الکترون‌های سوم و بعد از آن در مدار بعدی قرار گرفته‌اند؟

پاسخ: بر اساس مدل بور ، هر مدار دارای سطح و ظرفیت انرژی خاصی است، یعنی تعداد الکترون مشخصی را دارد. در مدار اول یا سطح انرژی همیشه ظرفیت 2 الکترون وجود دارد و الکترون های بعدی به سطوح انرژی بالاتر می روند.

پ) ساختار اتم‌های گفته شده در این بخش را مطابق مدل بور رسم کنید.

پاسخ: مدار یا سطح انرژی اول همیشه دارای ظرفیت 2 الکترون است و الکترون های بعدی به سطوح انرژی بالاتر می روند.

ت) با توجه به موارد صفحهٔ قبل، مشخص کنید در مدار اول و دوم حداکثر چند الکترون جای می‌گیرد؟

نماد شیمیاییتعداد الکترونتعداد الکترون مدار اولنعداد الکترون مدار دومPNZ عدد اتمی
۹۴Be423454
۱۰۵B523555
۱۲۶C624666
۷۳Li321343
۲۰۱۰Ne10219101010
۱۹۹F9299109
۱۸۸O826888
۱۱H110101
۴۲He220222
۱۴۷N725777

ث) برای 10Ne (با ۱۰n) کدام ساختار اتمی روبه‌رو درست است؟

پاسخ: شکل الف

جواب فکر کنید صفحه 25 فصل 3 علوم هشتم

با بررسی شکل‌های بالا به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) این سه اتم با یکدیگر چه شباهت‌هایی دارند؟

پاسخ: هر سه اتم؛ پروتون‌های برابر دارند. هر سه عنصر کربن هستند (دارای 6 پروتون هستند)

ب) این اتم‌ها با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟

پاسخ: این اتم ها در تعداد نوترون تفاوت دارند. اتم شماره 1: 6 نوترون / اتم شماره 2: 7 نوترون / اتم شماره 3: 8 نوترون

پ) هر یک از این اتم‌ها به چه عنصری تعلق دارند؟

پاسخ: هر سه نوع اتم مربوط به کربن هستند که ایزوتوپ های آن نامیده می شوند.

پاسخ فعالیت صفحه 25 فصل سوم علوم هشتم

الف) با مراجعه به شکل ۳، برای هر ایزوتوپ کربن مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها را مشخص کنید.

پاسخ: تعداد پروتون ها یکسان و برابر 6 است ، اما تعداد نوترون ها از راست به چپ به ترتیب برابر 8 ، 7 و 6 است.

ب) به مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها، عدد جرمی می‌گویند. کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ‌های کربن را مشخص کنید.

پاسخ: کمترین برابر است با 6 + 6 = 12 | بیشترین برابر است با با 8 + 6 = 14

جواب خود را بیازمایید صفحه 26 فصل سوم علوم هشتم

عنصر هیدروژن سه ایزوتوپ دارد که عدد جرمی آنها به ترتیب برابر ۱ ، ۲ و ۳، است. نماد شیمیایی این سه ایزوتوپ را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آنها بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده نمایید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 26 فصل سوم علوم هشتم

جواب فکر کنید صفحه 27 فصل 3 علوم هشتم

با مراجعه به شکل ۶ به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید:

الف) جدول زیر را کامل کنید.

شماره ذرهتعداد الکترون‌هاتعداد پروتون‌هابار ذرهنام ذره
الف1011مثبتیون سدیم
ب1817منفییون کلرید

ب) با توجه به اینکه ذّره‌های سازندهٔ نمک خوراکی (سدیم کلرید) یون‌های مثبت و منفی‌اند، یون را تعریف کنید.

پاسخ: ذره ای که تعداد الکترون ها و پروتون های آنها یکسان نباشد، یون نامیده می شود. (ذره باردار)

پ) نشانهٔ شیمیایی یون سدیم و یون کلرید را بنویسید.

پاسخ: یون سدیم +(NA) / یون کلرید (Cl)

پاسخ خود را بیازمایید صفحه 27 فصل 3 علوم هشتم

الف) شکل روبه رو، ساختار اتمی یک ذره را بر اساس مدل بور نشان می‌دهد. این ساختار به یک اتم خنثی، یون مثبت یا منفی تعلق دارد. چرا؟

پاسخ: یک اتم یون منفی است، چون تعداد الکترون‌ها (10 تا) بیشتر از پروتون‌ها (8 تا) می باشد.

ب) نشانهٔ شیمیایی این ذره را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آن بنویسید (نشانهٔ اتم این ذره را A در نظر بگیرید).

پاسخ: عدد اتمی = 8 . عدد جرمی = 16 / A منفی دو / A-2

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل اول علوم هشتم

توجه: شما دانش آموزان عزیز اگر می خواهید به راحتی به جواب فعالیت های کتاب علوم هشتم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب فصل مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در این مقاله پاسخ همه سوالات فعالیت های فصل 3 سوم از درون اتم چه خبر کتاب علوم تجربی پایه هشتم را به صورت کامل بررسی کردیم، شما دانش آموزان عزیز می توانید از قسمت دیدگاه، نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫15 دیدگاه ها

 1. Army گفت:

  عالی بود ممنون از سایت خوبتون

 2. آرین گفت:

  من هیچی از علوم هفتم و هشتم نفهمیدم
  معلمم خوب درس نمیده

  هرچی تدریس های گوگل هم نگاه می کنم نمیفهمم

  چه کنم؟!😥😩😭

  1. ارین گفت:

   ترک تحصیل 😂😂😂

  2. ناشناس گفت:

   عالی بودند❤❤❤❤❤❤❤👍👍👍👍

  3. فاطمه گفت:

   منم😭😢

 3. سپهر گفت:

  بنظرم این سایت یکی از کاملترین سایت هاست و جواب مستقیم به آدم میده و لازم نیست کلی بگردیم و آخرش جواب رو پیدا نکنیم .

  1. ناشناس گفت:

   عه جدی میگی؟ نمیدونستم همچین چیزی رو وای !

 4. Mehrnaz گفت:

  تو عالی هستی اقای زنجیران ۲۰

 5. ‌yeganeh گفت:

  خیلی عالی بود من همشو نوشتم

 6. نارویی گفت:

  واقعاکه عااااااااااالیییییییییی بووووووووود

 7. Hossein گفت:

  واقعا عالی هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.