اخبارعلمی

سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس فصل 6 شش کتاب زیست شناسی 3 پایه دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوالات متن فصل درس ۶ ششم گفتار ۱ و ۲ و ۳ «از انرژی به ماده» کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن فصل پنجم زیست دوازدهم تجربی با جواب

سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب

نمونه سوال های متن امتحانی فصل 6 ششم زیست شناسی دوازدهم تجربی

۱) سبزینه همان طور که از نامش پیداست به رنگ سبز دیده می شود، توضیح دهید این رنگیزه چرا به رنگ سبز دیده می شود؟

پاسخ: بازتاب بخش سبز نور مرئی از گیاه.

۲) چه نوع باکتری هایی در معادن اعماق اقیانوس ها و اطراف دهانه آتشفشان های زیر آب وجود دارند؟

پاسخ: شیمیوسنتز کننده

۳) یک باکتری فتوسنتز کننده ی اکسیژن را نام ببرید.

پاسخ: سیانوباکتری ها

۴) شکل مقابل فتوسنتز در گیاهان CAM را نشان می دهد. دو ویژگی مناطقی که این گیاهان در آنجا زندگی می کنند را بنویسید.

سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب

پاسخ: این گیاهان در مناطقی زندگی کنند که با مسئله دما و نور شدید در طول روز و کمبود آب مواجه اند.

۵) به فرایند استفاده از CO۲ برای تشکیل ترکیب های آلی چه می گویند؟

پاسخ: تثبیت کربن

۶) در چرخه کالوین CO۲ با فعالیت کدام آنزیم با ریبولوز بیس فسفات ترکیب می شود؟

پاسخ: روبيسكو

۷) کمبود الکترون سبزینه a در فتوسیستم ۲ چگونه جبران می شود؟

پاسخ: از تجزیه نوری آب

۸) بیشترین جذب کاروتنوئیدها در چه بخش هایی از نور مرئی است؟

پاسخ: آبی و سبز

۹) میان برگ گیاهان دولپه و تک لپه شامل یاخته های نرم آکنه است یا سخت آکنه؟

پاسخ: نرم آکنه

۱۰) برای این که جانداری بتواند فتوسنتز انجام دهد چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

پاسخ: داشتن مولکول هایی رنگیزه ای است که بتوانند انرژی نور خورشید را جذب کنند. باید سامانه ای برای تبدیل این انرژی به انرژی شیمیایی وجود داشته باشد.

۱۱) واکنش کلی فتوسنتز را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب

۱۲) رابطه فتوسنتز و تنفس سلولی را با توجه به واکنش کلی آنها شرح دهید.

پاسخ: در فتوسنتز کربن دی اکسید و آب مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از به دام انداختن نور خورشید تولید مولکول هایی از قبیل کربوهیدرات ها صورت می گیرد، در واقع نور خورشید در این مولکول ها به دام می افتد همراه با آن O۲ هم تولید می شود. در فرآیند تنفس یاخته ای دقیقاً عمل عکس واکنش انجام می شود تا انرژی ذخیره شده در مولکول های ساخته شده آزاد شود و به مصرف سلول برسد. در واقع انرژی که ما استفاده می کنیم منبع آن نور خورشید است و دوباره CO۲ و H۲O تولید می شود.

۱۳) میزان فتوسنتز را چگونه می توان تعیین کرد؟

پاسخ: می توان میزان فتوسنتز را با تعیین میزان کربن دی اکسید مصرف شده و یا اکسیژن تولید شده، اندازه گرفت.

۱۴) ساختار برگ گیاهان دولپه ای را شرح دهید.

پاسخ: برگ گیاهان دولپه ای دارای پهنک و دم برگ است. پهنک شامل روپوست میان برگ و دسته های آوندی (رگبرگ) است. روپوست رویی و زیرین به ترتیب در سطح رویی و زیرین پهنک برگ قرار دارد.

۱۵) مناسب ترین ساختار برای فتوسنتز در گیاهان چیست؟ چرا؟

پاسخ: برگ مناسب ترین ساختار برای فتوسنتز در اکثر گیاهان است. زیرا تعداد فراوانی سبز دیسه دارد چرا که فتوسنتز در سبز دیسه ها انجام می شود.

۱۶) یاخته های نرده ای در گیاهان در کجا قرار دارند؟

پاسخ: یاخته های نرده ای جزء میان برگ هستند و بعد از روپوست رویی قرار می گیرند. این یاخته ها در برگ قرار می گیرند.

۱۷) میان برگ از چه ساختارهایی تشکیل شده است؟

پاسخ: میان برگ شامل یاخته های نرم آکنه است. میان برگ از یاخته های نرم آکنه ای نرده ای و اسفنجی تشکیل شده است. یاخته های نرده ای بعد از روپوست رویی قرار دارند و به هم فشرده اند، در حالی که یاخته های اسفنجی به سمت روپوست زیرین قرار دارند. میان برگ در بعضی گیاهان از یاخته های اسفنجی تشکیل شده است.

۱۸) لایه های یک برگ را از سطح به زیر بنویسید. (یاخته های زیر روپوست آن به هم فشرده اند.)

پاسخ: چون در صورت سوال بیان شده است که یاخته های زیر روپوست آن به هم فشرده است پس دارای یاخته های نرده ای باشد که زیر روپوست بالایی قرار می گیرد.
به ترتیب از سطح به زیر:

پوستک ← روپوست رویی ← یاخته های نرده ای ← آوند چوبی ← آوند آبکش / یاخته های اسفنجی ← روپوست پایینی ← پوستک.
توجه کنید: یاخته های اسفنجی و رگبرگ ها در یک سطح قرار دارند.

۱۹) چه موادی می توانند از روزن ها عبور کنند؟

پاسخ: O۲ ،CO۲ و آب

۲۰) تفاوت هایی برگی که میان برگ آن از یاخته های نرده ای و اسفنجی تشکیل شده است با برگی که میان برگ آن از یاخته های اسفنجی تشکیل شده است را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب

۲۱) تیلاکوئید چیست؟

پاسخ: فضای درون سبز دیسه ها با سامانه ای غشایی به نام تیلاکوئید به دو بخش فضای درون تیلاکوئید و بستره تقسیم شده است. تیلاکوئیدها ساختارهایی غشایی و کیسه مانند و به هم متصل هستند که رنگیزه های فتوسنتزی را در غشای خود دارند.

۲۲) ویژگی های سبز دیسه ها را بیان کنید.

پاسخ: دارای دو غشا هستند.
فضای درون آنها سامانه هایی غشایی به نام تیلاکوئید دارد.
دارای رنا دنا و رناتن هستند، پس می تواند برخی از پروتئین های مورد نیاز خود را بسازد.
سبز دیسه ها می توانند به طور مستقل تقسیم شوند.

۲۳) راکیزه را با سبز دیسه از نظر ساختار مقایسه کنید.

پاسخ: راکیزه: غشاء داخلی اش چین خورده است و فاقد ساختار تیلاکوئید و رنگیزه در بخش درونی خود است.
سبز دیسه: غشای داخلی اش صاف و بدون چین خوردگی است و دارای تیلاکوئید است.
هر دو دارای دو غشا هستند، هر دو دارای رنا، دنا و رناتن مخصوص خود هستند.

۲۴) فضاهای موجود در سبز دیسه ها را بیان کنید.

پاسخ: ۱- فضای بین غشای بیرونی و درونی
۲- فضای بین تیلاکوئید و غشای درونی (بستره)
فضای بین تیلاکوئیدها

۲۵) فراوانی راکیزه را با سبز دیسه در جانداران مقایسه کنید.

پاسخ: سبز دیسه در جانداران یوکاریوتی با قابلیت عمل فتوسنتز وجود دارد، اما راکیزه در تمامی جانداران یوکاریوتی وجود دارد. پس فراوانی راکیزه از سبز دیسه ها بیشتر است.

۲۶) راکیزه و سبز دیسه را از نظر عملکرد مقایسه کنید.

پاسخ: راكيزه: تنفس یاخته ای در آن انجام می شود، تولید انرژی ATP را برعهده دارد.
سبز دیسه: فتوسنتز را انجام می دهد، تولید ماده ی غذایی را برعهده دارد.
هر دو دارای دنا و رنا و رناتن مخصوص به خود هستند و قادر به پروتئین سازی برای خود هستند، می توانند مستقل از
یاخته تقسیم شوند.

۲۷) وجود رنگیزه های متفاوت چه نفعی برای گیاه دارد؟

پاسخ: کارایی گیاه را در استفاده از طول موج های متفاوت نور افزایش می دهد.

۲۸) رنگیزه های فتوسنتزی کدام ها هستند و در کجا قرار دارند؟

پاسخ: رنگیزه های فتوسنتزی در غشای تیلاکوئید قرار دارند. سبزینه و کاروتنوئید از جمله رنگیزه ها هستند.

۲۹) هر کدام از رنگیزه ها در گیاهان به چه رنگی دیده می شوند؟

پاسخ: سبزینه های a و b به رنگ سبز – کاروتنوئیدها به رنگ قرمز، زرد و نارنجی

۳۰) انواع رنگیزه ها را با بیشترین محدوده ی جذبشان بیان کنید.

پاسخ: سبزینه های a و b که بیشترین جذب هر دو محدوده های ۴۰۰ و ۵۰۰ نانومتر (بنفش – آبی) و ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر (نارنجی – قرمز) است.
کاروتنوئیدها که بیشترین جذب آنها در بخش آبی و سبز نور مرئی است.

۳۱) وظیفه آنتن های گیرنده نور در فتوسیستم را بیان کنید.

پاسخ: هر آنتن که از رنگیزه های متفاوت کلروفیل و کاروتنوئیدها و انواعی پروتئین ساخته شده است، انرژی نور را می گیرد و به مرکز واکنش منتقل می کند.

۳۲) فتوسیستم چیست؟

پاسخ: رنگیزه های فتوسنتزی همراه با انواعی پروتئین در سامانه هایی به نام فتوسیستم و ۲ قرار دارند. هر فتوسیستم شامل آنتن های گیرنده نور و یک مرکز واکنش است.

۳۳) حداکثر جذب سبزینه ی a را در هر فتوسیستم بیان کنید.

پاسخ: حداکثر جذب سبزینه a در مرکز واکنش فتوسیستم ۱، در طول موج ۷۰۰ نانومتر و حداکثر جذب آن در فتوسیستم ۲، در طول موج ۶۸۰ نانومتر است.

۳۴) مرکز واکنش در فتوسیستم ها شامل چیست؟

پاسخ: مرکز واکنش شامل مولکول های کلروفیل a است که در بستری پروتئینی قرار دارند.

۳۵) P۶۸۰ و P۷۰۰ چیست؟

پاسخ: حداکثر جذب سبزینه ی a در مرکز واکنش فتوسیستم ۱، در طول موج ۷۰۰ نانومتر و حداکثر جذب آن در فتوسیستم ۲، در طول موج ۶۸۰ نانومتر است. بر همین اساس، به سبزینه a در فتوسیستم ۱، P۷۰۰ و در فتوسیستم ۲، P۶۸۰ می گویند.

۳۶) ناقل های الکترون چه نقشی برای فتوسیستم ها انجام می دهند؟

پاسخ: فتوسیستم ها که در غشای تیلاکوئیدها قرار دارند با مولکول های ناقل الکترون به هم مرتبط می شود. این مولکول ها می توانند الکترون بگیرند یا این که الکترون از دست بدهند.

۳۷) آیا همه طول موج های نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز نقش دارند؟

پاسخ: خیر، زیرا رنگیزه های فتوسنتزی هر کدام حداکثر جذب و حداقل جذبشان با این که با هم متفاوت است اما تقریباً در یک محدوده خاص بیشترین جذب در (۷۰۰ تا ۶۰۰ و ۵۰۰ تا ۴۰۰) را دارند و در محدوده ی دیگر (۶۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر) حداقل جذب را دارند. در نتیجه در تمام طیف نور مرئی فتوسنتز به یک اندازه نیست و متفاوت است.

۳۸) آزمایشی طراحی کنید که بررسی کند آیا طول موج های نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز نقش دارند یا خیر.

پاسخ: از اسپیروژیر باکتری های هوازی منشور و منبع نور استفاده می کنیم.
با استفاده از منشور طیفی از طول موج های مرئی را به وجود می آوریم. جلبک را روی سطحی ثابت می کنیم و بدون لوله آزمایشی شامل آب و باکتری های هوازی قرار می دهیم. لوله آزمایش را در برابر نوری که تجزیه کردیم قرار می دهیم. بعد از مدتی مشاهده شد باکتری ها در بعضی قسمت یا بهتر بگوییم طیف ها تجمع یافته اند که این نشان دهنده تأثیرگذار بودن طول موج نور در فرآیند فتوسنتز است.

۳۹) اگر همه طول موج های نور مرئی به یک اندازه در فتوسنتز مؤثر ،باشند چه انتظاری داریم؟ (از اسپیروژیر به عنوان فتوسنتز کننده استفاده می کنیم.)

پاسخ: از آن جایی که اسپیروژیر دارای سبز دیسه ای نواری و درازی است اگر آن را در طیف های مختلف نوری مرئی قرار دهیم، انتظار داریم تراکم اکسیژن در همه اطراف جلبک رشته ای، یکسان باشد.

۴۰) چگونه می توان از آزمایش اسپیروژیر و باکتریهای هوازی نتیجه گرفت که سبزینه، رنگیزه های اصلی در فتوسنتز است؟

پاسخ: میزان باکتری های هوازی در محدوده بیشترین جذب رنگیزه های سبز قرار دارد. توجه کنید که کاروتنوئید از ۵۰۰ نانومتر به بالا قابلیت جذب ندارد در حالی که در طیف ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر ما میزان باکتری های هوازی زیادی داریم که نشان دهنده زیاد بودن عمل فتوسنتز در این طیف است که فقط رنگیزه های سبزینه قادر به جذب هستند رنگیزه ی اصلی همان سبزینه است.

۴۱) بیشترین تجمع باکتری ها در آزمایش اسپیروژیر در طیف های مختلف نور مرئی در چه طول موج هایی بوده است؟

پاسخ: در طول موج های بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر و طول موج ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر بوده است.

۴۲) چه مواردی از ویژگی های نور بر فتوسنتز اثر می گذارد؟

پاسخ: طول موج، شدت و مدت زمان تابش نور

۴۳) چه عوامل محیطی بر فتوسنتز اثر می گذارند؟

پاسخ: نور، CO۲، دما، O٢

۴۴) چرا دما روی فتوسنتز اثر می گذارد؟

پاسخ: فتوسنتز فرآیندی آنزیمی است، بیشترین فعالیت آنزیم ها در گستره دمایی خاصی انجام می شود، بنابراین دما بر فتوسنتز اثر می گذارد.

۴۵) چرا طول موج نور در میزان فتوسنتز اثر می گذارد؟ شدت و مدت نور را در این باره توضیح دهید.

پاسخ: طول موج در غشای تیلاکوئید فتوسیستم ها قرار دارند که دارای رنگیزه های فتوسنتزی هستند. هر رنگیزه در محدوده خاصی حداکثر جذب را دارد از طرفی در بعضی طیف ها اصلاً جذب ندارد، در نتیجه طول موج روی میزان جذب نوری رنگیزه و در نتیجه میزان فتوسنتز تأثیر می گذارد.

شدت هر چه شدت بیشتر باشد میزان انرژی دریافتی الکترون های رنگیزه ها هم بیشتر است. مدت هر چه مدت تابیدن نور بیشتر باشد گیاه فرصت بیشتری برای انجام فرآیند فتوسنتز خواهد داشت.

۴۶) آیا این جمله درست است؟ چرا؟
«با افزایش اکسیژن، میزان فتوسنتز تا حدی افزایش می یابد و پس از آن ثابت می شود.»

پاسخ: خیر، این جمله صحیح نیست. افزایش تراکم اکسیژن بر سرعت فتوسنتز اثر می گذارد نه میزان فتوسنتز. توجه کنید که این دو، دو مقوله ی جدا هستند. در اثر افزایش سرعت فتوسنتز امکان دارد میزان آن کاهش یابد، اما زیاد بودن میزان فتوسنتز به معنی زیاد بودن سرعت آن نیست.

۴۷) با توجه به نمودار زیر تأثیر میزان اکسیژن بر میزان فتوسنتز گیاه را بیان کنید و نیز بیان کنید که گیاه روبه رو چه گیاهی است؟

سوالات متن فصل ۶ زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل ۶ زیست دوازدهم تجربی با جواب

پاسخ: هر چه تراکم اکسیژن کم باشد، سرعت فتوسنتز هم زیاد است، در حدی که اگر میزان اکسیژن صفر باشد ما بیشترین میزان فتوسنتز را خواهیم داشت. اما به مرور با افزایش میزان اکسیژن از سرعت فتوسنتز هم کاسته می شود تا حدی که هر چه قدر میزان اکسیژن افزایش یابد اثری بر سرعت فتوسنتز نخواهد داشت.
این نمودار مربوط به یک گیاه C۳ است.

۴۸) در چه حالتی وضعیتی برای نقش اکسیژنازی روبیسکو مساعد است؟

پاسخ: هنگامی که روزنه ها بسته است، تبادل گازهای O۲ و CO۲ متوقف می شود اما فتوسنتز داریم. در چنین حالتی که میزان CO۲ برگ کم می شود میزان اکسیژن در آن افزایش می یابد.

۴۹) با بسته شدن روزنه ها در گیاه چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: وقتی روزنه ها به منظور کاهش تعرق بسته می شوند تبادل گازهای اکسیژن و کربن دی اکسید از روزنه ها نیز توقف می یابد اما فتوسنتز همچنان ادامه دارد. بنابراین در حالی که میزان CO۲ برگ کم می شود، میزان اکسیژن در آن افزایش می یابد.

۵۰) نقش اکسیژنازی آنزیم روبیسکو باعث چه چیزی می شود؟

پاسخ: در صورت افزایش مقدار اکسیژن در برگ و کاهش کربن دی اکسید در آن، آنزیم روبیسکو با نقش اکسیژنازی خود، اکسیژن را با ریبولوزبيس فسفات ترکیب می کند. مولکول حاصل ناپایدار است و به دو مولکول سه کربنی و دو کربنی تجزیه می شود.

۵۱) نقش آنزیم روبیسکو به چه چیزهایی بستگی دارد؟

پاسخ: نقش کربوکسیلازی یا اکسیژنازی آنزیم روبیسکو به میزان CO۲ و اکسیژن در محیط عملکرد آن ارتباط دارد.

۵۲) چه عواملی سبب بسته شدن روزنه می شود؟

پاسخ: افزایش بیش از حد دما و نور سبب بسته شدن روزنه ها می شود.

۵۳) چه اتفاقی برای محصولات حاصل از فعالیت اکسیژنازی روبیسکو می افتد؟

پاسخ: پس از ترکیب اکسیژن با ریبولوز بیس فسفات، مولکولی ناپایدار به وجود می آید که به دو مولکول سه کربنی و دو کربنی تجزیه می شود. مولکول سه کربنی به مصرف بازسازی ریبولوز بیس فسفات می رسد مولکول دو کربنی از کلروپلاست خارج و در واکنشهایی که بخشی از آنها در راکیزه انجام می گیرد، از آن مولکول CO۲ آزاد می شود.

۵۴) چرا تنفس نوری باعث کاهش فرآورده های فتوسنتز می شود؟

پاسخ: در تنفس نوری گر چه ماده آلی تجزیه می شود اما برخلاف تنفس یاخته ای، ATP از آن ایجاد نمی شود به همین دلیل باعث کاهش فرآورده های فتوسنتز می شود.

۵۵) تنفس نوری چیست؟

پاسخ: در صورت بسته بودن روزنه ها O۲ و ریبولوز بیس فسفات توسط آنزیم روبیسکو با هم ترکیب می شوند و یک محصول ناپایدار تولید می شود که به یک مولکول سه کربنه و یک مولکول دو کربنه تجزیه می شود. مولکول دو کربنه از کلروپلاست خارج و در واکنش هایی که بخشی از آن در راکیزه انجام می شود. از آن CO۲ آزاد می شود چون این فرآیند با مصرف اکسیژن آزاد شدن CO۲ و همراه با فتوسنتز است تنفس نوری نامیده می شود.

۵۶) افزایش شدت نور تأثیر بیشتری روی فتوسنتز می گذارد یا افزایش CO۲؟

پاسخ: با توجه به نمودارهای فعالیت ها میزان افزایش CO۲ باعث افزایش میزان فتوسنتز به میزان بیشتری شده است و میزان افزایش شدت نور تأثیرش از میزان CO۲ کمتر است.

۵۷) علت افزایش میزان فتوسنتز در گیاهان C برخلاف گیاهان C۳ در شدت های بالای نور چه می تواند باشد؟

پاسخ: گیاهان C۴، کربن دی اکسید را در دو مرحله تثبیت می کنند و در شدت های بالای نور با این که روزنه ها بسته است و هیچ CO۲ وارد نمی شود با این ترفند تثبیت دو مرحله ای CO۲، میزان CO۲ را در کنار آنزیم روبیسکو بالا نگه می دارد و باعث انجام فتوسنتز می شود، از طرفی افزایش شدت نور باعث برانگیخته شدن بیشتر الکترون رنگیزه های گیرنده های نور می شود و این خود باعث افزایش فتوسنتز می شود.

۵۸) انواع جانداران فتوسنتز کننده را نام ببرید.

پاسخ: ۱- انواعی باکتری ها ۲- انواعی آغازیان ۳- گیاهان

۵۹) با توجه به گرم شدن کره زمین انتظار داریم کدام نوع گیاهان افزایش یابند؟

پاسخ: گیاهان C۴ زیرا با شرایط گرمای زیاد و کمبود آب سازگارترند و کارایی بیشتری دارند.

۶۰) ویژگی باکتری هایی که فتوسنتز می کنند چیست؟

پاسخ: باکتری هایی که فتوسنتز می کنند سبزینه ندارند، اما دارای رنگیزه های جذب کننده ی نورند.

۶۱) بخش عمده فتوسنتز توسط چه جاندارانی انجام می شود؟

پاسخ: بخش عمده فتوسنتز را جاندارانی انجام می دهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمی کنند که شامل انواعی از باکتری ها و آغازیان می شوند.

۶۲) باکتری های فتوسنتز کننده غیر اکسیژن زا، چه باکتری هایی هستند؟

پاسخ: این باکتری ها CO۲ را جذب می کنند اما اکسیژن تولید نمی کنند، زیرا منبع تأمین الکترون در آنها ترکیبی به غیر از آب است رنگیزه فتوسنتزی این باکتری ها باکتری و کلروفیل است.

۶۳) باکتری های فتوسنتز کننده اکسیژن زا، چه نوع باکتری هایی هستند؟

پاسخ: بعضی باکتری ها سبزینه دارند، مثل سیانوباکتری ها که سبزینه a دارند و همانند گیاهان با استفاده از CO۲ و نور، ماده آلی می سازند و چون همانند گیاهان در فرآیند فتوسنتز اکسیژن تولید می کنند، باکتری های فتوسنتز کننده اکسیژن زا نامیده می شوند.

۶۴) واکنش فتوسنتز در باکتری های گوگردی را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات متن فصل 6 زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل 6 زیست دوازدهم تجربی با جواب

۶۵) باکتری های گوگردی ارغوانی و سبز از چه گروهی هستند و منبع الکترون آنها چیست؟

پاسخ: فتوسنتز کننده غیر اکسیژن زا هستند، منبع تأمین الکترون آنها از H۲S است و به جای اکسیژن، گوگرد ایجاد می شود.

۶۶) HS چیست و در کجا یافت می شود؟

پاسخ: هیدروژن سولفید گازی بی رنگ است و بویی شبیه تخم مرغ گندیده دارد در فاضلاب ها یافت می شود، بعضی باکتری ها از آن به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند.

۶۷) از باکتری های گوگردی ارغوانی و سبز در چه کارهایی استفاده می شود؟

پاسخ: از این باکتری ها در تصفیه فاضلاب ها برای حذف هیدروژن سولفید استفاده می کنند.

۶۸) چند نوع از آغازیانی که فتوسنتز می کنند را نام ببرید.

پاسخ: جلبک های قرمز، سبز، قهوه ای، اوگلنا

۶۹) باکتری و کلروفیل چیست؟

پاسخ: باکتری های فتوسنتز کننده غیر اکسیژن را دارای رنگیزه های فتوسنتزی مخصوص به خود هستند که باکتریوکلروفیل نام دارد.

۷۰) یک جاندار تک یاخته ای فتوسنتز کننده نام ببرید که دارای غشاهای تیلاکوئیدی است؟

پاسخ: غشاهای تیلاکوئیدی در کلروپلاست وجود دارند، پس منظور جانداری تک یاخته ای کلروپلاست دار است، با توجه این که باکتری ها تک یاخته ای هستند، اما کلروپلاست ندارند. اوگلنا یک جاندار تک یاخته ای است که توانایی فتوسنتز دارد.

۷۱) اوگلنا جز کدام فرمانرو است و غذای خود را چگونه به دست می آورد؟

پاسخ: اوگلنا جزء آغازیان است و از دو طریق می تواند غذای خود را به دست آورد:

۱- در حضور نور ← فتوسنتز می کند.
۲- بدون نور ← سبز دیسه های خود را از دست می دهد و با تغذیه از مواد آلی مواد مورد نیاز خود را به دست می آورد.

۷۲) باکتری های شیموسنتز کننده چگونه مواد آلی مورد نیاز خود را می سازند؟

پاسخ: این باکتری ها می توانند بدون نیاز به نور از کربن دی اکسید ماده آلی بسازند، انرژی مورد نیاز خود را از واکنش های شیمیایی به ویژه اکسایش ترکیبات معدنی به دست می آورند.

۷۳) آیا تولید کنندگان در اعماق تاریکی وجود ندارند؟

پاسخ: انواعی از باکتری ها هستند که بدون نیاز به نور از کربن دی اکسید ماده ی آلی می سازند، انرژی مورد نیاز برای ساختن مواد آلی از مواد معدنی را از واکنش های شیمیایی به ویژه اکسایش ترکیبات معدنی (غیر آلی) به دست می آورند.

۷۴) سه محل نام ببرید که باکتری های شیموسنتز کننده در آنجا قادر به حیات هستند.

پاسخ: ۱- در دهان ۲- اعماق اقیانوس ها ۴- اطراف دهانه آتشفشان های زیر آب

۷۵) یک نوع باکتری شیموسنتز کننده نام ببرید.

پاسخ: باکتری های نیترات ساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند از باکتریهای شیموسنتز کننده اند.

۷۶) الکترون برانگیخته چه نوع الکترونی است؟

پاسخ: الکترون با گرفتن انرژی از مدار خود خارج می شود، به چنین الکترونی، الکترون برانگیخته می گویند زیرا پرانرژی است. و از مدار خود خارج شده است.

۷۷) واکنش های فتوسنتزی چند دسته هستند؟

پاسخ: دو دسته اند: ۱- وابسته به نور ۲- مستقل از نور

۷۸) در عمل فتوسنتز الکترونی که در آنتن های گیرنده نور برانگیخته می شود چه سرنوشتی پیدا می کند؟

پاسخ: انرژی الکترون های برانگیخته در رنگیزه های موجود در آنتن ها از رنگیزه ای به رنگیزه دیگر منتقل و در نهایت، به مرکز واکنش می رود و در آنجا سبب ایجاد الکترون برانگیخته در سبزینه a و خروج الکترون از آن می شود.

۷۹) بعد از این که نور به مولکول های رنگیزه می رسد، چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: وقتی نور به مولکول های رنگیزه می تابد الکترون انرژی می گیرد و برانگیخته می شود. الکترون برانگیخته ممکن است با انتقال انرژی به مولکول رنگیزه بعدی، به مدار خود برگردد یا از رنگیزه ی خارج و به وسیله ی رنگیزه یا مولکولی دیگر گرفته شود.

۸۰) چند نوع زنجیره انتقال الکترون در غشای تیلاکوئید وجود دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: دو نوع زنجیره انتقال الکترون در غشای تیلاکوئید وجود دارد، یک زنجیره بین فتوسیستم و فتوسیستم ۱ و دیگری بين فتوسیستم ۱ و +NADP قرار دارد.

۸۱) سرنوشت الکترون برانگیخته از فتوسیستم ۲ چیست؟

پاسخ: الکترون برانگیخته از فتوسیستم ۲، بعد از عبور از زنجیره انتقال الکترون به مرکز واکنش در فتوسیستم ۱ می رود. همچنین، الکترون برانگیخته از فتوسیستم ۱ در نهایت به مولکول +NADP می رسد.

۸۲) کمبود الکترون سبزینه a فتوسیستم ۱ چگونه تأمین می شود؟

پاسخ: الکترونی که از سبزینه a در مرکز واکنش فتوسیستم ۲ می آید، کمبود الکترون سبزینه a در فتوسیستم ۱ را جبران می کند.

۸۳) واكنش تشكيل NADPH را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات خط به خط فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات خط به خط فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب

۸۴) تجزیه نوری آب را توضیح دهید.

پاسخ: به تجزیه آب در اثر فرآیندهایی که به اثر نور مربوط می شود تجزیه نوری آب می گویند.

۸۵) کمبود الکترون سبزینه a در مرکز فتوسیستم ۲ چگونه تأمین می شود؟

پاسخ: در اثر تجزیه نوری آب الکترون ایجاد می شود که کمبود الکترونی سبزینه ی a در مرکز فتوسیستم ۲ را جبران می کند.

۸۶) واکنش تجزیه آب را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات خط به خط فصل ۶ زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات خط به خط فصل ۶ زیست دوازدهم تجربی با جواب

۸۷) عامل تجزیه نوری آب را بنویسید و بگویید در کجا انجام می شود؟

پاسخ: تجزیه نوری آب در فتوسیستم ۲ و در سطح داخلی تیلاکوئید انجام می شود. حاصل تجزیه آب الکترون، پروتون و اکسیژن است.

۸۸) انتقال انرژی و انتقال الکترون را در واکنش های تیلاکوئیدی توضیح دهید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

سوالات خط به خط فصل 6 زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات خط به خط فصل 6 زیست دوازدهم تجربی با جواب

۸۹) سرنوشت هر یک از محصولات تجزیه نوری آب را بنویسید.

پاسخ: اکسیژن: از طریق روزن‌ها خارج می شود یا در راکیزه مورد استفاده قرار می گیرد.
الكترون: کمبود الکترونی سبزینه a در مرکز واکنش فتوسیستم ۲ را جبران می کند.
پروتون: در فضای درون تیلاکوئیدها تجمع می یابد.

۹۰) مراحل تولید NADPH از +NADP را بیان کنید.

پاسخ: +NADP با گرفتن دو الکترون فتوسیستم ۱، با منفی پیدا می کند و با ایجاد پیوند با پروتون به مولکول NADPH تبدیل می شود.

سوال های متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوال های متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب

۹۱) در برگ گیاه اوریمی مولکول آب هم تجزیه می شود و هم تولید، توضیح دهید چگونه و در کجا این اتفاقات می افتد.

پاسخ: تجزیه آب در سطح داخلی تیلاکوئید انجام می شود، این تجزیه آب به علت فرآیندهایی است که به اثر نور مربوط می شود و به آن تجزیه ی نوری آب می گویند:

سوال های متن فصل ۶ زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوال های متن فصل ۶ زیست دوازدهم تجربی با جواب

تولید آب در فضای داخلی راکیزه در طی زنجیره انتقال الکترون صورت می گیرد، O۲ آخرین گیرنده الکترون است که با گرفتن الکترون تبدیل به یون اکسید می شود و سپس با گرفتن پروتون تولید H۲O می کند.

سوال های متن فصل 6 زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوال های متن فصل 6 زیست دوازدهم تجربی با جواب

۹۲) چه مواردی شیبی از غلظت پروتون از فضای درون تیلاکوئیدها به سمت بستره ایجاد می کند؟

پاسخ: ۱- پمپ پروتون که در زنجیره انتقال الکترون قرار دارد و پروتون ها را از بستره به درون تیلاکوئید پمپ می کند.
۲- تجزیه شدن آب که تعدادی پروتون را در تیلاکوئید به وجود می آورد.

۹۳) پمپ پروتون درون دیسه در کجا قرار دارد و چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ: یکی از اجزای زنجیره انتقال الکترون که بین فتوسیستم ۲ و ۱ در غشای تیلاکوئید قرار دارد، پروتئینی است که یون های H را از بستره به فضای درون تیلاکوئیدها پمپ می کند.

۹۴) در فرآیند ساخته شدن نوری ATP چند اجزای سراسری نقش دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: ۳ عدد: ۱- فتوسیستم ۱ ← تجزیه ی آب و انتقال الکترون برانگیخته
۲- پمپ پروتون ← پمپ +H از بستره به درون تیلاکوئید و ایجاد شیب غلظت
۳- آنزیم ATP ساز ← با عبور پروتون از درون آن ATP ساخته می شود.

۹۵) ساخته شدن نوری ATP را توضیح دهید.

پاسخ: درون تیلاکوئید مقدار پروتون بیشتر از بستره می شود (به علت فعالیت پمپ پروتون و تجزیه ی آب)، شیب غلظت ایجاد می شود، تنها راه عبور پروتون ها آنزیم ATP ساز است. همراه با عبور پروتون ها از این آنزیم، ATP ساخته می شود. به این گونه ساخته شدن که حاصل فرآیندی است که با نور راه می افتد ساخته شدن نوری ATP می گویند.

۹۶) نمودار زیر را تفسیر کنید.

سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب
سوالات متن فصل ششم زیست دوازدهم تجربی با جواب

پاسخ: میزان فتوسنتز در گیاهان C۳ و C۴ با افزایش شدت نور افزایش می یابد، اما این افزایش در گیاهان C۴ بیشتر از گیاهان C۳ است، پس از مدتی گیاهان C۳ با افزایش شدت نور هیچ افزایشی در میزان فتوسنتز خود ندارند، در حالی که گیاهان C۴ همچنان به افزایش خود ادامه می دهند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل ششم زیست دوازدهم تجربی
و
سوالات متن فصل چهارم زیست دوازدهم تجربی با جواب

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب فعالیت ها و سوالات دروس کتاب زیست شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن فصل ۶ ششم کتاب زیست شناسی ۳ پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 2 =