ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون دهم انسانی ☄️ صفحه ۷۱ و ۷۲

پاسخ سوال های درس هشتم «وزن شعر فارسی» علوم و فنون ادبی (۱) دهم انسانی

جواب سوالات درس هشتم «وزن شعر فارسی» کتاب علوم و فنون ادبی (۱) پایه دهم انسانی که شامل خودارزیابی صفحه ۷۱ و ۷۲ می باشد را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز آماده کرده‌ایم.

مطلب پیشنهادی: جواب خودارزیابی درس هفتم علوم و فنون دهم انسانی

جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون دهم انسانی

جواب خودارزیابی صفحه ۷۱ درس هشتم علوم و فنون دهم انسانی

۱- نام و نام خانوادگی خود را با خط عروضی بنویسید.

مجید زنجیران:
مَ ج ی دِ زَ ن ج ی ر ا ن

۲- هجاهای بیت زیر را، مشخص کنید.

مروّت نباشد بر افتاده زور
بَرَد مرغ دون، دانه از پیش مور
سعدی

پایه های آواییمُ رُو وَتنَ با شَدبَ رُف تادِ زور
پایه های آواییبَ رَد مُرغِ دون دانِ از پیشِ مور
نشانه هجایی∪ ـ ـ∪ ـ ـ∪ ـ ـ∪ ـ

۳- واژه‌های زیر را با خط عروضی بنویسید و مرز هر کدام از واژه‌ها را که بیش از یک هجا دارد، مشخص کنید.

رهایی، لانه، خویشتن شناسی، محبت، دلنوازان، نیکو، خواهش، رهرو، بزرگراه، بنفشه، ملالت، التماس، خود، سفینه، چون، پشتوانه، مجموعه، روزنه، خواستن، موذن، کاشته، راهوار.

رهایی : رَ ها یی (U –)
لانه : لا نِ ( -U)
خویشتن شناسی: خی ش تَن شِ نا سی (-U- U –)
محبت : مَ حب بت (U –)
دلنوازان : دل نَ وا زان (-U–ٰ)
نیکو : نی کو (–)
خواهش : خا هش (–)
رهرو : ره رو (–)
بزرگراه : بُ زُرگ راه (U – U -U)
بنفشه : بَ نف شِ (U- U)
ملالت : مَ لا لت (U–)
التماس : ال تِ ماس (-U- U)
خود : خُد (-)
سفینه : سَ فی نِ (U – U)
چون : چُن (-)
پشتوانه : پُشت وا نِ (-U- U)
مجموعه : مج مو عِ (– U)
روزنه : رو زَ ن (-U -)
خواستن : خاس تَن (-U)
مؤذن : مُ ئَذ ذ ن (U–)
کاشته : کاش تِ (- U)
راهوار : راه وار (-U- U)

۴- واژه‌های زیر را یک بار با حذف همزه و بار دیگر با همزه بخوانید و به خط عروضی بنویسید.

سرآمد، دل انگیز، جنگ آور، شب آهنگ، شیرافکن، دارآباد.
سَ | را | مَد: سَر | آ | مد
دِ | لَن | گیز: دل | ان | گیز
جَن | گاو | وَر: جنگ | آ | وَر
شَ | با | هَنگ: شب | آ | هنگ
شی | رَف | کَن: شیر | اَف | کن
دا | را | باد: دار | آ | باد

۵- ابیات زیر را درست بخوانید و با خط عروضی بنویسید. سپس مرز هجاها را مشخص کنید و زیر هر هجا علامت آن را بگذارید.

با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو
خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو آهی بگو
اوستا
با مَن بِگو تا کیستی، مِهری بِگو، ماهی بِگو
خابی خیالی چیستی، اَشکی بِگو، آهی بِگو

پایه‌های آواییوزننشانه‌های هجایی
با من بِ گو تا کی س تیمستفعلن– U – –
مه ری ب گو ما هی ب گومستفعلن– U – –
خا بی خِ یا لی چی س تیمستفعلن– U – –
اش کی ب گو آ هی ب گومستفعلن– U – –

بر سرآنم که گر ز دست برآید
دست به کاری زنم که غصه سر آید
حافظ
بَر سَرِ آنَم کِ گَر ز دست بَرایَد
دَست بِ کاری زَنَم کِ غُصصِ سَرایَد

پایه‌های آواییوزننشانه‌های هجایی
بر سَ ر آ دس ت بِ کامفتعلن– U U –
نم کِ گر ز ری زَ نم کِفاعلاتU – U –
دس ت بَ را غص ص س رامفتعلن– U U –
ید یدفع

۶- تقطیع هجایی ابیات زیر، را انجام دهید.

کی رفته‌ای ز دل که تمنّا کنم تو را؟
کی بوده‌ای نهفته که پیدا کنم تو را؟
فروغ بسطامی

گام به گام درس هشتم علوم و فنون ادبی پایه دهم انسانی

آینه ار نقش تو بنمود راست
خودشکن، آیینه شکستن خطاست
نظامی

حل سوالات درس ۸ علوم و فنون دهم انسانی

اگر کاری کنی مزدی ستانی
چو بیکاری، یقین بی‌مزد مانی
ناصر خسرو

جواب سوالات درس دهم علوم و فنون دهم انسانی

۷- با توجه به علامت هجاها، کدام واژه‌ها با حذف همزه، تلفظ شده‌اند؟

بادآورده: – – – U
پلنگ افکن: U -U – –
دانش‌آموز: – – – – U
گل اندام: – – – U
پیام‌آور: U – – –
خوش اندام: U – -U
کارآزموده: — U -U

جواب : بادآورده، پیام‌آور، خوش‌اندام و کارآزموده

همچنین بخوانید:
جواب کارگاه تحلیل فصل دوم علوم و فنون دهم انسانی
و
جواب خودارزیابی درس ششم علوم و فنون دهم انسانی

✅ به پایان جواب خودارزیابی درس هفتم صفحه ۷۱ و ۷۲ علوم و فنون دهم انسانی رسیدیم، جهت مشاهده گام به گام سایر دروستان کافیست نام آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید. همچنین اگر سوالی داشتید حتما آن را از بخش نظرات بپرسید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *