ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب تمرین و معنی کلمات درس چهاردهم فارسی هفتم ✅ درس امام خمینی

معنی کلمات سخت و آرایه های ادبی درس چهاردهم ۱۴ فارسی هفتم و جواب خود ارزیابی و کار گروهی و نوشتن درس 14 فارسی پایه هفتم متوسطه درس امام خمینی (قدس سره)

سوالات درس چهاردهم فارسی هفتم : در این مقاله جواب خود ارزیابی صفحه ۱۲۴ درس چهارده ۱۴ امام خمینی (قدس سره) اول متوسطه پایه هفتم و کارگروهی و نوشتن صفحه ۱۲۵ ادبیات فارسی هفتم و درک و دریافت صفحه ۱۳۱ و معنی کلمات روان خوانی و درس امام خمینی را برای تان گردآوری کرده ایم. در ادامه نوشته با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: معنی کلمات و سوالات درس سیزدهم فارسی هفتم درس اسوه نیکو
و
معنی کلمات و شعر رستگاری درس دوازدهم فارسی هفتم

درس چهاردهم فارسی هفتم امام خمینی

معنی کلمات درس چهاردهم فارسی هفتم ، امام خمینی (قدس سره)

در ادامه با معنی کلمات سخت درس چهاردهم فارسی هفتم داریم :

شلّیک: صدای گلوله ، صدای تیر
سوار: سوارکار ، راننده
سرفراز: سربلند، پرافتخار ، عزیز
مزدوران: دست نشانده، آدم اجیر شده با پول ، کسی که برای پول کار میکند.
خان: لقب مالکان زمین، بزرگان دهکده

عوض کردن: دگرگون کردن، تغییر دادن ، چنج
آزادیخواه: دوستدار آزادی ، طرفدار آزادی
مظلوم: ستمدیده، ظلم شده ، سمت بهش کردن
عالَم: دنیا، جهان
سلام الله علیها: درود خدا بر او باد

ختم قرآن: پایان، یک بار خواندن از ابتدا تا انتهای قرآن
حوزهی علمیّه: مرکز آموزش علوم دینی اسلامی
برگزید: انتخاب کرد
تأسیس کرد: به وجود آورد، تشکیل داد
عالِم: دانشمند

فروتن: متواضع، افتاده
خوش بیانی: گرم زبانی، دلنشینی کلام
سیمای جذّاب: چهرهی دوست داشتنی
صاحب: دارا
خصوصیّات: جمع خصوصیه، ویژگیها
اعتقاد: باور
دگرگون کرد: تغییر داد

ناجوان مردانه: از روی نامردی
دلاور: دلیر، شجاع
بدین گونه: اینطور
تحصیل: درس خواندن، یاد گرفتن
مکتب خانه: مدرسه در قدیم

نهضت: جُنبش، حرکت مردمی
اعتراض: مخالفت، شکایت
حمایت: طرفداری
تظاهرات: راهپیمایی ، شعار دادن گروهی

عُلما: جمع عالِم، دانشمندان
روحانیون: جمع روحانی
مرجعیّت: رهبری دینی، مرجع تقلید بودن
اطاعت: پیروی

اعتصاب: دست از کار کشیدن به نشانهی اعتراض
فرمان: دستور
بانگ: صدا، فریاد
آموزگار: معلّم، آموزنده
گریخت: فرار کرد
استقبال: پیشواز کسی رفتن
نظام شاهنشاهی: حکومت پادشاهی

واژگون: سرنگون
پایهگذاری: به وجود آوردن، راهاندازی
غافل: بیخبر
میراث: باقی مانده
گرانبها: با ارزش

استعمارگر: کشور زورگو و ستمگر
برافراشته: بلند کرده
ممنوع: منع شده
ناگزیر: ناچار
فعّال: کوشا، پُرکار

تبعید: دور کردن، به جای دور فرستادن
طرز: شیوه، روش
مرموز: نامعلوم، مُبهم، مشکوک
تألیف: نوشتن

آرایه ها درس چهاردهم فارسی هفتم

گوش جهانیان ⇐ اضافه ی استعاری
جهانیان ⇐ مجاز از مردم دنیا و جهان
مردم از جان و دل؛  جان و دل ⇐ مجاز از تمام وجود
شبی تلخ ⇐ حس آمیزی
به خدا پیوست ⇐ کنایه از اینکه فوت شد، از دنیا رفت
مانند جان ⇐ تشبیه جمهوری اسلامی به جان

یک صدا بودن ⇐ کنایه از متّحد بودن
بر خاک افتاد ⇐ کنایه از کشته شدن و مردن
از پا درآمد ⇐ کنایه از نابود شد، از بین رفت
پرچم مبارزه ⇐ اضافه ی اقترانی
پرچم را برافراشته نگاه داشت ⇐ کنایه از ادامه دادن مبارزه

معنی کلمات سخت روان خوانی مرخصی ۱۴ فارسی هفتم

عوض میکردم: تغییر میدادم
طفره رفتن: زیر بار مسئولیت نرفتن ، حواس پرت کردن
بالاخره: عاقبت، سرانجام و فرجام
پادگان: سربازخانه ، سرباز دونی
اعزام: فرستادن، روانه کردن
الحمدالله: شکر خدا
دکّان: مغازه

گُردان: واحد نظامی
مرخّصی: استراحت از کار
آقایم: منظور پدرم
جبهه: محلّ نبرد با دشمن، خط اول جنگ
وِل: آزاد، رها راحت
چه بسا: بسیار، فراوان
تسویه: مساوی کردن، }در اینجا{ حقوق پایان کار

کُلون: قفل چوبی درب
ژیان: خشمگین
یک پارچه: سرتاسر
چریک: نیروی ضربتی، سرباز آموزش دیده
پُل صراط: پلی که در روز قیامت که همه باید از آن عبور کنند امّا انسان های خوب در جهنم نمی افتند.
کَرَم: بخشش
دخالت: فضولی
چینه: لبه ی دیوار گلی

پاورچین پاورچین: آرام آرام
کَلَک: حقه، فریب
جورواجور: مختلف
سوءِ ظن: بد گمانی
پز دادن: خودنمایی کردن، فخر فروشی
یک عالمه: بسیار زیاد
سوا: جدا
سفت: محکم

غَش کردن: بیهوش شدن
گوش تا گوش: پشت سرهم، کنار هم
هجوم بیاورند: حمله کنند
تقصیر: کوتاهی
از سر گرفت: شروع کرد
روضه: ذکر مصیبت
از غذا کم و کسر نگذار: غذایت را خوب و کامل بخور
محوّطه: فضا، محدوده مکانی، حیاط
محو: ناپدید
هل دادن: فشار دادن و به سمت جلو راندن

عذرخواهی: طلب بخشش
بدبخت: بیچاره و گرفتار
گول میزنی: فریب میدهی
ارواح: جمع روح
رفتگان: مردگان، اموات
از جانب من: از طرف من
فامیل: اقوام
بغض: گرفتگی گلو از ناراحتی
رعد: تندر

آرایه ها روان خوانی مرخصی درس چهارده فارسی هفتم

مثل شیر ژیان ⇐ تشبیه مادر به شیر
ننهام یک پارچه چریک شده بود ⇐ تشبیه است.
بچه هایشان را لای پنبه خواباند هاند ⇐ کنایه از توجه زیاد به فرزندان
مثل بچهی آدم ⇐ کنایه از وضعیت و حالت عادی
یقهات را بچسبند ⇐ کنایه از پیگیری جدی و مداوم
گوشش پُر بود ⇐ کنایه از آگاهی زیاد

به کامم تلخ کنند ⇐ کنایه از لذت نبردن
مرخصیام مثل باد گذشت ⇐ تشبیه + کنایه از تند و سریع بودن
عزا گرفته بودم ⇐ کنایه از اضطراب و دلهره و دلشوره
هول بودم ⇐ کنایه از دستپاچگی
جا خوردم ⇐ کنایه از تعجب ناگهانی
یک عالمه ⇐ اغراق و بزرگ نمایی و مبالغه
مِن و مِن کردم ⇐ کنایه از تعلل و کندی در صحبت و صبر در گفتمان
هوا پس است ⇐ کنایه از نامناسب نبودن اوضاع

گوشش بدهکار نیست ⇐ کنایه از توجه نکردن
سرش را گرم کردم ⇐ کنایه از مشغول کاری کردن
حلال کردن ⇐ کنایه از گذشتن از خطا و بدی کسی
شیرم را حرامت میکنم ⇐ کنایه از نفرین کردن و دلخور بودن
از سرم بگذر ⇐ کنایه از مرا ببخش، بی خیالم شو
بدی و خوبی ⇐ تضاد
جوش آورد ⇐ کنایه از عصبانی شد
دهانت بوی شیر میدهد ⇐ کنایه و طعنه از بچّه و کم سن و سال بودن

شیرش کردی ⇐ کنایه از جرئت بخشیدن، تهییج کردن
آب غوره نگیر ⇐ کنایه از گریه کردن
نگاه چپ چپ ⇐ کنایه از نگاه اخم آلود
دلش آب میشد ⇐ کنایه از اثرپذیری
بو برده بود ⇐ کنایه از باخبر شدن و پی بردن
باد گرم، دست خود را به صورتم میکشید ⇐ جان بخشی

جگرم را خون کردی ⇐ کنایه از ناراحتی و غصهی شدید
مثل رعد پریدن ⇐ تشبیه + کنایه از اقدام سریع
سرک میکشیدم ⇐ کنایه از تحقیق و بررسی
نفس راحتی کشیدم ⇐ کنایه از آرامش و آسودگی خیال
خَرَم از روی پل گذشت ⇐ کنایه از انجام شدن کار با خال راحت
یک ایل آدم ⇐ اغراق و بزرگ نمایی

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۴ فارسی هفتم درس امام خمینی قدس سره

در خود ارزیابی درس ۱۴ فارسی هفتم داریم :

١- چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی (ره) را در دوره نوجوانی و جوانی بیان کنید.  
جواب: مهربانی، سادگی، فروتنی، خوش بیانی، نظم و دقت و سیمای جذاب

۲- چرا در دورهٔ انقلاب، همهٔ ایران یک معلّم داشت؟
جواب: زیرا نیمه‌ های پاییز سال ۱۳۵۷ بود. بر خلاف همه‌ ی پاییز ها که کلاس درس مدارس و دانشگاه ‌ها فعّال بودند، در آن پاییز دانش ‌آموزان و دانشجویان به فرمان امام اعتصاب کرده بودند و به مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها نمی‌رفتند.  دیگر نه میز و نیمکتی در کار بود و نه معلمی که مثل همیشه بیاید و درس بدهد همه به فرمان امام در کوچه‌ها و خیابان‌ها تظاهرات می‌کردند و درس انقلاب را به بانگ بلند به گوش جهانیان می‌رساندند.

۳- به نظر شما راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسلامی چیست؟  
جواب: فروتنی، مردمی بودن و اسلامی بودن ساده ‌زیستی، شجاعت، ایمان‌ قوی، فروتنی و محبت به مردم.

کارگروهی صفحه ۱۲۵ درس ۱۴ فارسی هفتم

جواب کار گروهی درس ۱۴ فارسی هفتم :

١- امام خمینی (ره) شاگرد و پیرو راه پیامبر (ص) بود. چه خصوصیاتی از پیامبر در اخلاق و رفتار او دیده می‌شد؟ 
پاسخ: مهربانی و دوستی با مردم و دشمنی با کافران و دشمنان، سادگی، فروتنی، خوش بیانی، نظم و دقت و مخالفت با ظالمان

۲- خاطراتی از مبارزات امام خمینی و دوران انقلاب را در کلاس بازگو کنید.
جواب: وقتی امام در اوایل انقلاب تهران را به مقصد قم ترک کرد ، گروههای مختلفی به دیدار وی آمدند. روزی تعدادی از کشتی گیران با بدنهای ورزیده و پیراهن های آستین کوتاه به خدمت حضرت آمدند. امام توجه ویژه ای به آنها داشت و در مورد اهمیت ورزش و اینکه ذهن سالم جسمی سالم است ، اظهاراتی فرمود و به ورزشکارانی که متعجب بودند اجازه اظهارات داد. [امام در این جلسه] ، با خنده گفت: من از این بازوهای شما خوشم می آید.

۳- درباره این مصراع حافظ دیو چو بیرون رود فرشته درآید که در سال 1357 بسیار مشهور بود گفتگو کنید.

بر سر آنم که گر ز دست برآید
دست به کاری زنم که غصه سر آید
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشته درآید

هنگامی که دیو (نماد شر و باطل) از حریم قلب خارج می شود ، فرشته (نماد خوبی و خوبی و حقیقت) اجازه ورود و ورود به حریم قلب را دارد. این شاعر می خواهد بگوید اگر کسی قصد دارد حکومت کشور دل خود را به پادشاه نهاد فرشته و پاک حقیقت تحویل دهد ، باید دیو شیطانی و باطل و انحراف را از آن بیرون کند تا همه چیز در آن سقوط کند دستان حقیقت ، در غیر این صورت این امکان پذیر نخواهد بود.

نوشتن صفحه 125 درس چهاردهم فارسی پایه هفتم

در نوشتن درس ۱۴ فارسی هفتم داریم:

1- برای هریک از واژه‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
مظلوم: ظالم، ظلم ، مظالم       جذاب: جاذبه، مجذوب، جذب          قدرت: قادر، مقدور ، قدر        محبوب: حبیب، محبت، حب ، محبوبه

2- با حرفهای درهم ریخته زیر، حداقل چهار کلمه بنویسید. (ت، ی، د، ب، ع، ا)    
عبادت، عابد، تبعید، تداعی، عادی، ابداع، بعید، ابتدا

3- بن ماضی فعل های زیر را بنویسید.
رسیدند = رسید      گرفتی = گرفت      گریختید = گریخت      گذشتیم = گذشت

جواب درک و دریافت فارسی هفتم صفحه ۱۳۱ مرخصی

١- پیام این داستان چیست؟ 
همه ی مردم وظیفه دارند از وطن و سرزمین و آزادی خود دفاع کنند. و همه‌ی مردم علاقه دارند که از میهن خویش در برابر دشمن دفاع کنند.

۲- یک بسیجی نوجوان، چگونه میتواند در پاسداری و سازندگی کشور، سهیم باشد؟  
با درس خواندن و کسب مدارج علمی بالا و به کار بستن علم و اخلاق در جامعه و با کسب علم و دانش از طریق خواندن درس و به کاربردنِ این تحصیلات در راه پیشرفت کشور. 

در این مقاله، جواب سوالات خودارزیابی، کارگروهی، نوشتن، درک و دریافت درس چهاردهم فارسی هفتم را دیدید که امیدوارم مورد رضایت شما باشد. همچنین معنی کلمات و آرایه های ادبی درس ۱۴ فارسی هفتم معنی کلمات درس امام خمینی و معنی کلمات درس روان خوانی مرخصی را قرار دادیم. ازین جواب ها فقط برای کمک گرفتن استفاده کنید یا با جواب های خود مقایسه کنید. اگر سوالی از ماگرتا دارید در قسمت دیدگاه از ما بپرسید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

15 دیدگاه

 1. آخه بتوچه که اسمم چیه🗿🤟 گفت:

  بهترین سایت بود که تا حالا دیدم واقعا ممنون♥️🧸

 2. ناشناس گفت:

  عالی بود لذت بردم

 3. محمد متین گفت:

  عالی 👏 خیلی ممنون 🙏❤️

  1. ناشناس گفت:

   علی بود ممنون

 4. .... ناشناس.... گفت:

  عالی تاثیر گذار بود ❤️❤️

 5. لیلی علی محمد زاده گفت:

  سلام خسته نباشید
  بنده مدرس ادبیات دوره متوسطه اول هستم
  من خیلی وقت ها میبینم که دانش آموزان وقتی میبینن که لغات یک درس زیاده براشون سخت میاد که حفظش کنن الآنم که درس ها مجازی هست از سایت هایی مثل سایت شما که خیلی هم مطالب عالی داره ، کمک میگیرن و ازتون خواهش میکنم که لغاتی که در درس مهم هست و در پرسش و امتحان میاد رو بزارید و لغات اضافی رو نزارید چون باعث گیج شدن دانش آموزان میشه
  با تشکر

  1. صداقتی گفت:

   بله درسته

 6. دوست داشتی ترین انسان 💕 گفت:

  خیلی خوب بود واقعا عالی عالی بود👏🎉✨🎊💕❤️😘💓خیلی ممنونم 😘😘😘💞💖❣️💕

 7. ناشناس گفت:

  عاااااالیییییییی‌
  مرسی ممنون
  😘😛🤩🥳🤘🤟

 8. پرنسس گفت:

  خیلی خوب بود ممنون

 9. پرنسس گفت:

  عالیییییی خیلی خوب بودن مطالبتون👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺💐💐💐💐💐💐💐

 10. الناز گفت:

  عالی و کامل بود 👏👏👏👏
  دست داشت واقعا 👏

 11. زهرا گفت:

  سلام ممنون ازمطالب خوبتان .خیلی خوب وعالی بود

 12. افروز گفت:

  کوثر جون

  1. ناشناس گفت:

   وووووای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *