سبک زندگی

سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 5 پنج کتاب جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۵ پنجم «باور‌ها و ارزش‌های بنیادین فرهنگ غرب» کتاب جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی
سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 5 پنجم جامعه شناسی یازدهم

۱) چرا استفاده از تمثیل در علوم اجتماعی رایج است؟

پاسخ: استفاده از تمثیل در علوم اجتماعی رایج است از جمله برای شناسایی و معرفیِ پیچیدگی ها و ظرافت های زندگی فرهنگی و اجتماعی انسان، آنها را به چیزهای آشناتری تشبیه می کنند.

۲) از عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ در حکم ………………………. فرهنگ یاد می شود.

پاسخ: شالوده و روح

۳) چند مثال ذکر کنید که نشان دهد عقاید و ارزش های بنیادین در حکم روح و شالوده فرهنگ هستند؟

پاسخ: اگر فرهنگ را به انسان تشبیه کنیم، عقاید و ارزش‌ها همانند روح و هنجارها و نمادها مانند جسم آن هستند. اگر فرهنگ را به ساختمان تشبیه کنیم، عقاید و ارزش‌ها پی و شالوده آن‌اند و کل ساختمان به آن تکیه دارد. اگر فرهنگ را به درخت تشبیه کنیم، عقاید و ارزش‌های بنیادین مانند ریشه‌های آن هستند.

۴) عمیق ترین لایه های هرفرهنگ چیست؟

پاسخ: عقاید و ارزش های بنیادین هر فرهنگ، عمیق ترین الیه های آن را تشکیل می دهند.

۵) عقاید و ارزش های بنیادین هر فرهنگ چگونه پدید می آیند؟

پاسخ: عقاید و ارزش های بنیادین هر فرهنگ در پاسخ به پرسش های اساسی انسان پدید می آیند؛ یعنی همان پرسش های هستی شناسانه، انسان شناسانه و معرفت شناسانه.

۶) در پنج قرن اخیر اروپا، کانون شکل گیری فرهنگ جدیدی بوده است که آن را با نام …………….. می شناسیم.

پاسخ: فرهنگ غرب

۷) ریشه هنجارها، رفتارها و نمادهای غربی در چیست؟

پاسخ: هنجارها، رفتارها و نمادهای مختلف غربی ریشه در باورها و ارزش های بنیادین این فرهنگ دارند.

۸) پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسش های هستی شناسانه بشر چیست؟

پاسخ: سکولاریسم

۹) جهان بینی فرهنگ غرب یا تصور آن از جهان هستی چیست؟

پاسخ: سکولاریسم

۱۰) سکولاریسم به چه معناست؟

پاسخ: سکولاریسم به معنای رویکرد دنیوی و صرفاً این جهانی به هستی است.

۱۱) در رویکرد سکولاریسم ظرفیت های انسان متوجه چه آرمان ها و اهدافی می شود؟

پاسخ: در این رویکرد، همه ظرفیت های انسان، متوجه آرمان ها و اهداف دنیوی و این جهانی می شود.

۱۲) برخورد رویکرد سکولاریسم نسبت به ابعاد معنوی انسان چگونه است؟

پاسخ: ابعاد معنوی انسان و جهان به فراموشی سپرده می شود یا به صورت گزینشی در خدمت اهداف و نیازهای دنیوی قرار می گیرد.

۱۳) چرا می توان، باور سکولار در فرهنگ غرب را به دو دسته «آشکار» و «پنهان» تقسیم کرد؟

پاسخ: چون در رویکرد سکولار، همه ظرفیت های انسان، متوجه آرمان ها و اهداف دنیوی و این جهانی می شود.(سکولاریسم آشکار)، ابعاد معنوی انسان و جهان به فراموشی سپرده می شود یا به صورت گزینشی در خدمت اهداف و نیازهای دنیوی قرار می گیرد. (سکولاریسم پنهان)

۱۴) منظور از سکولاریسم آشکار چیست؟

پاسخ: سکولاریسم آشکار: باورها و فلسفه هایی را شامل می شود که آشکارا، ابعاد غیرمادیِ جهان هستی را انکار می کنند.

۱۵) منظور از سکولاریسم پنهان چیست؟

پاسخ: سکولاریسم پنهان: شامل باورها و فلسفه هایی است که ابعاد معنوی هستی را نفی نمی کنند؛ بلکه بخش هایی از باورهای معنوی و دینی را در خدمت اهداف دنیوی و این جهانی قرار می دهند و از توجه یا عمل به بخش های دیگر سر باز می زنند.

۱۶) رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان، منجر به پیدایش چه نهضت هایی شده است؟

پاسخ: رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان، سبب پیدایش و رشد برخی نهضت های جدید دینی شده است که از آن با عنوان «پروتستانتیسم» یاد می شود.

۱۷) منظور از «پروتستانتیسم» چیست؟

پاسخ: رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان.

۱۸) در فرهنگ معنوی و دینی آبادی دنیا به عنوان هدف در نظر گرفته می شود یا به عنوان وسیله؟

پاسخ: در فرهنگ معنوی و دینی، آبادی دنیا هدف مستقلی نیست بلکه خود وسیله ای است که در خدمت اهداف معنوی قرار می گیرد.

۱۹) افرادی که درون فرهنگ دینی زندگی می کنند رفتار دنیوی خود را چگونه بروز می دهند؟

پاسخ: اگر افرادی که درون فرهنگ دینی زندگی می کنند، دنیا را هدف برتر خود قرار داده باشند، از آشکار کردن آن پرهیز می کنند و رفتار دنیوی خود را توجیه دینی می کنند.

۲۰) دین داران در جهان غرب هنجارها و رفتارهای دینی خود را چگونه بروز می دهند؟چرا؟

پاسخ: در جهان غرب دین داران، ناگزیرند هنجارها و رفتارهای دینی خود را توجیه دنیوی و این جهانی کنند. چون در جهان غرب، سکولاریسم به صورت جهان بینی غالب درآمده است.

۲۱) جهان بینی غالب در جهان غرب چیست؟

پاسخ: سکولاریسم

۲۲) مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب چیست؟

پاسخ: اومانیسم

۲۳) اومانیسم به چه معناست؟

پاسخ: اومانیسم به معنای اصالت انسان دنیوی و این جهانی است.

۲۴) …………. از نتایج منطقی سکولاریسم است.

پاسخ: اومانیسم

۲۵) اگر در کانون هستی یک وجود مقدس و متعالی باشد اصالت موجودات چگونه می باشد؟

پاسخ: اگر در کانون هستی یک وجود مقدس و متعالی باشد، هیچ موجودی در مقابل آن نمی تواند اصالت داشته باشد و همه موجودات از جمله انسان، آیات و نشانه های او خواهند بود.

۲۶) در فرهنگ اسلامی برترین آیت و نشانه خداوند سبحان چیست؟

پاسخ: در فرهنگ اسلامی، انسان برترین آیت و نشانه خداوند سبحان و خلیفه او در زمین است.

۲۷) به چه دلیل در فرهنگ اسلامی انسان بر موجودات دیگر برتری دارد؟

پاسخ: در فرهنگ اسلامی، انسان برترین آیت و نشانه خداوند سبحان و خلیفه او در زمین است به همین دلیل بر موجودات دیگر برتری دارد.

۲۸) بر اساس آیات قرآن کریم، انسان چه هنگامی به کرامت و خلافت دست می یابد؟

پاسخ: بر اساس آیات قرآن کریم، انسان هنگامی به کرامت و خلافت دست می یابد که به ابعاد دنیوی و این جهانی خود محدود نشود و هرچه می تواند به خداوند نزدیک تر شود.

۲۹) بر اساس آیات قرآن کریم، انسان چه هنگامی گمراه می شود و حیاتی حیوانی یاپست تر از آن خواهد داشت؟

پاسخ: اگر انسان به ابعاد دنیوی خود محدود بماند، گمراه می شود و حیاتی حیوانی یا پست تر از آن خواهد داشت.

۳۰) نگاه فرهنگ غیرتوحیدی نسبت به انسان چگونه است؟

پاسخ: در فرهنگی که نگاه توحیدی ندارد، انسان موجودی صرفاً این جهانی است که مستقل از خدا، اجازه هرگونه تصرفی را در دیگر موجودات دارد.

۳۱) اومانیسم در کدام بخش های فرهنگ غرب بروز یافته است؟

پاسخ: اومانیسم در بخش های مختلف فرهنگ غرب نظیر هنر، ادبیات و حقوق بروز یافته است.

۳۲) هنر قرون وسطی چه تفاوتی با هنر قرون مدرن دارد؟

پاسخ: هنر قرون وسطی، بر بعد معنوی و آسمانی انسان تأکید می کرد و نقاشان، چهره انسان های اسوه را در هاله ای از قداست ترسیم می کردند امّا هنر مدرن، بر بعد جسمانی و زیبایی های بدنی تمرکز می کند.

۳۳) حقوق انسان در فرهنگ دینی، چه تفاوتی با حقوق انسان در اندیشه اومانیستی دارد؟

پاسخ: حقوق انسان در فرهنگ دینی، مبتنی بر فطرت الهی انسان است امّا حقوق بشر بر مبنای اندیشه اومانیستی، صرفاً بر اساس خواسته ها، عادت ها و تمایلات طبیعی آدمیان شکل می گیرد.

۳۴) اگر در فرهنگ های دینی، افرادی رفتارهای نفسانی خود را دنبال کنند آن را چگونه اظهار می کنند؟ مثال بزنید.

پاسخ: اگر در فرهنگ های دینی، افرادی هواهای نفسانی خود را دنبال کنند، آن را به صورت آشکار و رسمی اظهار نمی کنند، بلکه نفس پرستی خویش را در قالب مفاهیم دینی پنهان می کنند؛ مثلا فرعون از خواسته های نفسانی خود تبعیت می کرد و از دیگران می خواست که از او پیروی کنند. او ناگزیر بود خود را در زمره خدایان معرفی کند تا بتواند موقعیت و رفتار ظالمانه خود را توجیه نماید و می گفت: «أنا رَبکُُّمُ الاعَلی؛ من پروردگار برتر شما هستم.»

۳۵) چرا فرعون در توجیه رفتارش خود را در زمره خدایان معرفی می کرد؟

پاسخ: چون در فرهنگ دینی افراد هواهای نفسانی خود را در قالب مفاهیم دینی پنهان می کنند و آن را به صورت آشکار و رسمی اظهار نمی کنند. فرعون از خواسته های نفسانی خود تبعیت می کرد و از دیگران می خواست که از او پیروی کنند. او ناگزیر بود خود را در زمرة خدایان معرفی کند تا بتواند موقعیت و رفتار ظالمانه خود را توجیه نماید و می گفت: «أنا رَبکُُّمُ الاعَلی؛ من پروردگار برتر شما هستم.»

۳۶) انسان مدرن خواسته های دنیوی واین جهانی خود را چگونه به رسمیت می شناسد؟

پاسخ: انسان مدرن خواسته های دنیوی و این جهانی خود را بدون آنکه نیازی به توجیه الهی و آسمانی داشته باشد به رسمیت می شناسند.

۳۷) چرا از اندیشه اومانیستی به فرعونیت آشکار (تفرعنی عریان) تعبیر می شود؟

پاسخ: چون انسان مدرن خواسته های دنیوی و این جهانی خود را بدون آنکه نیازی به توجیه الهی و آسمانی داشته باشد به رسمیت می شناسد.

۳۸) مهم ترین ویژگی معرفت شناختی فرهنگ معاصر غرب چیست؟

پاسخ: روشنگری

۳۹) منظور از روشنگری چیست؟

پاسخ: روشنگری راه شناخت حقیقت و موانع شناخت آن را معرفی می کند.

۴۰) منظور از روشنگری در معنای عام چیست؟

پاسخ: روشنگری در معنای عام، پدیده ای مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر غرب نیست. انبیای الهی از دیرباز برای روشنگری و از بین بردن موانعی آمده اند که راه را بر حقیقت بسته اند. در فرهنگ دینی اسلام، عقل، وحی و تجربه روش های شناخت حقیقت اند.

۴۱) در فرهنگ دینی اسلام، روش های شناخت حقیقت چیست؟

پاسخ: در فرهنگ دینی اسلام، عقل، وحی و تجربه روش های شناخت حقیقت اند.

۴۲) روشنگری در معنای عام در چه صورت تفسیری دینی از انسان و جهان ارائه می دهد؟

پاسخ: روشنگری در این معنا، اگر با هستی شناسی و انسان شناسی دینی همراه باشد، با استفاده از وحی، عقل و تجربه، تفسیری دینی از انسان و جهان ارائه می دهد.

۴۳) منظور از روشنگری در معنای خاص چیست؟

پاسخ: روشنگری در معنای خاص، به مبنای معرفت شناسی پذیرفته شده در فرهنگ غرب گفته می شود و روشی از معرفت و شناخت است که با سکولاریسم و اومانیسم همراه شده است. این روش در طول بیش از چهارصد سال فرهنگ جدید غرب، شکل های مختلفی پیدا کرده است.

۴۴) وجه مشترک همه صورت های روشنگری در فرهنگ مدرن غرب چیست؟

پاسخ: وجه مشترک همه آنها کنار گذاشتن وحی و شهود در شناخت حقیقت است.

۴۵) روشنگری در سده های هفدهم و هجدهم چه شکلی داشت؟

پاسخ: روشنگری در سده های هفدهم و هجدهم میلادی، بیشتر شکلی عقل گرایانه داشت.

۴۶) در چه صورت روشنگری به دئیسم منجر می شود؟

پاسخ: روشنگری با رویکرد دنیوی، اگر با شناخت عقلی همراه باشد، به دلیل اینکه وحی را نمی پذیرد به دئیسم منجر می شود

۴۷) پیامد ما دود شدن روشنگری به شناخت عقلی چیست؟

پاسخ: دئیسم

۴۸) منظور از دئیسم چیست؟

پاسخ: دئیسم یعنی اعتقاد به خدایی که هیچ برنامه ای برای هدایت و سعادت بشر ندارد.

۴۹) روشنگری در سده های نوزدهم و بیستم چه شکلی پیدا کرد؟

پاسخ: روشنگری در سده های نوزدهم و بیستم، بیشتر شکل حس گرایانه پیدا کرد.

۵۰) محدود شدن روشنگری به شناخت حسی و تجربی منجر به پیدایش چه علمی می شود؟

پاسخ: وقتی روشنگری به شناخت حسی و تجربی محدود شود، نوعی علم تجربی سکولار پدید می آورد.

۵۱) علم تجربی سکولار چه ویژگی هایی دارد؟

پاسخ: این علم، توان داوری درباره ارزش ها و آرمان های انسانی را ندارد. (زیرا این پدیده ها حسی نیستند) و صرفاً به صورت دانش ابزاری، در خدمت اهداف دنیوی انسان قرار می گیرد.

۵۲) چرا علم تجربی توان داوری درباره ارزش ها و آرمان های انسانی را ندارد؟

پاسخ: زیرا این پدیده ها حسی نیستند.

۵۳) روشنگری چه تاثیری بر علم در جهان متجدد گذاشته است؟

پاسخ: روشنگری در سده های هفدهم و هجدهم میلادی، بیشتر شکلی عقل گرایانه پیدا کرد و به دلیل نپذیرفتن وحی باعث کنار گذاشتن شناخت شهودی شد. و نیز روشنگری در سده های نوزدهم و بیستم، بیشتر شکل حس گرایانه پیدا کرد و منجر به پیدایش علم تجربی سکولار در جهان متجدد شد. و از پایان قرن بیستم با افول حس گرایی ،فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت شناختی شده است.

۵۴) از چه زمانی فرهنگ غرب گرفتار باران معرفت شناختی شده است؟

پاسخ: از پایان قرن بیستم با افول حس گرایی، فرهنگ غرب گرفتار بحران معرفت شناختی شده است.

۵۵) منظور از باران معرفت شناختی چیست؟

پاسخ: در بحران معرفت شناختی امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و اندیشه ها و خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب می شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۵ پنجم کتاب جامعه شناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💕

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *