سبک زندگی

سوالات متن درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 6 ششم کتاب جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۶ ششم «چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب» کتاب جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی

سوالات متن درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی
سوالات متن درس ششم جامعه شناسی یازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 6 ششم جامعه شناسی یازدهم

۱) فرهنگ معاصر غرب در ………………….. آن ریشه دارد.

پاسخ: گذشته تاریخی

۲) تاریخ فرهنگ غرب به چند دوره تقسیم می شود؟

پاسخ: یونان و روم باستان، قرون وسطی، رنسانس و غرب جدید.

۳) رنسانس به چه معناست؟

پاسخ: رنسانس به معنای «تجدید حیات» و «تولد دوباره» است.

۴) رنسانس در فرهنگ غرب چه قرونی را شامل می شود؟

پاسخ: از قرن چهاردهم تا شانزدهم میلادی را شامل می شود.

۵) دلیل نام گذاری قرون چهاردهم تا شانزدهم میلادی در فرهنگ غرب به رنسانس چیست؟

پاسخ: دلیل نام گذاری این دوره به رنسانس، این است که غرب در این زمان به فرهنگ یونان و روم بازگشت.

۶) فرهنگ یونان و روم باستان، و فرهنگ قرون وسطی چگونه بود؟

پاسخ: فرهنگ یونان و روم باستان، فرهنگ اساطیری بود امّا فرهنگ قرون وسطی ،فرهنگ دینی مسیحیت است. در فرهنگ اساطیری یونان و روم، خداوندگاران متکثّر پرستیده می شدند اما فرهنگ مسیحیت با دعوت به توحید شکل گرفت.

۷) طی قرون وسطی عملکرد آباء کلیسا چگونه بود؟

پاسخ: طی قرون وسطی، آباء کلیسا از شعارها و مفاهیم معنوی و توحیدی استفاده می‌کردند اما رویکرد دنیوی داشتند و دنیاگرایی و سکولاریسمِ در عمل را دنبال می‌کردند. آنها به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می‌گرفتند و همچنین به بهانه ایمان و وحی، عقل را از اعتبار می‌انداختند.

۸) چه عواملی زمینه های فروریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد؟

پاسخ: جنگ های صلیبی، مواجهه اروپاییان با مسلمانان و بالاخره فتح قسطنطنیه، زمینه های فرو ریختن اقتدار کلیسا را فراهم کرد.

۹) فروریختن اقتدار کلیسا چه پیامدی به دنبال داشت؟

پاسخ: فرو ریختن اقتدار کلیسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت هاي محلی به عنوان رقیبانِ دنیا طلبِ کلیسا، فرصت بروز و ظهور پیدا کنند. این رقیبان به دلیل رویکرد دنیوی خود و برای حذف کلیسا، به جای انتقاد به عملکرد آباء کلیسا به تدریج دخالت دین را در امور دنیوی انکار کردند.

۱۰) چرا پادشاهان و قدرت های محلی به عنوان رقیبان دنیاطلب کلیسا، دخالت دین در امور معنوی را انکار کردند؟

پاسخ: این رقیبان به دلیل رویکرد دنیوی خود و برای حذف کلیسا، به جای انتقاد به عملکرد آباء کلیسا به تدریج دخالت دین را در امور دنیوی انکار کردند.

۱۱) رویکرد دنیوی به عالم در دوره رنسانس، در کدام سطوح فرهنگ غرب آشکار شد؟

پاسخ: در دوران رنسانس رویکرد دنیوی به عالم، در سطح هنر ،اقتصاد، سیاست و همچنین در قالب حرکت‌های اعتراض آمیز مذهبی آشکار شد.

۱۲) رویکرد دنیوی به عالم،چه تغییراتی در هنر فرهنگ غرب ایجاد کرد؟

پاسخ: هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنر یونان، به ابعاد جسمانی و دنیوي انسان اهمیت دادند.

۱۳) چگونه در دوره رنسانس زمینه های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب-رعیتی فراهم شد؟ (تغییرات رنسانس در زمینه اقتصاد)

پاسخ: با رشد تجارت، کشف آمریکا و بالا گرفتن تب طلا، زمینه های عبور از اقتصاد کشاورزی ارباب ـ رعیتی فراهم آمد.

۱۴) در دوره رنسانس در فرهنگ غرب،چه تغییراتی در زمینه سیاست ایجاد شد؟

پاسخ: شاهزادگان اروپایی به رقابت با قدرت کلیسا پرداختند و در این جهت از حرکت های اعتراض آمیز کشیشانی حمایت کردند که با قدرت پاپ مخالف بودند.

۱۵) حرکت های اعتراض آمیز مذهبی (پروتستانتیسم) در جهت ……………………….پدید آمدند.

پاسخ: اصلاح دینی

۱۶) حرکت های مذهبی که در دوره رنسانس در فرهنگ غرب ایجاد شد چند نوع بودند؟

پاسخ: الف) بخشی از این حرکت ها، فقط با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جریان دنیاگرا تقابل نداشتند.
ب) بخشی دیگر رویکرد معنوی داشتند و در تقابل با جریان دنیاگرا قرار گرفتند.

۱۷) کدام نوع حرکت های مذهبی ایجادشده دوره رنسانس در فرهنگ غرب،گسترش پیدا کردند؟ چرا؟

پاسخ: حرکت های نوع اول «حرکت های مذهبی که، فقط با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جریان دنیاگرا تقابل نداشتند» با حمایت قدرت های محلی توانستند بخشی از اروپای مسیحی را از تسلط کلیسا خارج سازند.

۱۸) کدام نوع حرکت های مذهبی ایجادشده دوره رنسانس در فرهنگ غرب،امکان گسترش پیدا نکردند؟ چرا؟

پاسخ: حرکت های نوع دوم «حرکت هایی که رویکرد معنوی داشتند و در تقابل با جریان دنیاگرا قرار گرفتند.»، مورد هجوم کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند.

۱۹) روشنگری در معنای خاص نوعی معرفت شناسی است که با ……………….. و …………………. همراه می شود.

پاسخ: سکولاریسم و اومانیسم

۲۰) در فرهنگ اساطیری یونان و روم باستان با غفلت از نگاه توحیدی به عالم، ……………….. پرستیده می شدند.

پاسخ: خداوندگاران متکثّر

۲۱) تحریفاتی که در مسیحیت قرون وسطی رخ داد چه پیامدهایی به دنبال داشت؟

پاسخ: در سطح اندیشه و نظر، مسیحیت آمیخته با رویکردهای اساطیری شد و با قبول تثلیث از ابعاد عقلانی توحید دور ماند. در سطح زندگی و عمل، مسیحیان و آباء کلیسا در تعامل با فرهنگ امپراتوری روم، به سوی نوعی دنیاگرایی گام برداشتند کلیسا در این مقطع، عملکرد دنیوی خود را در پوشش معنوی و دینی توجیه می کرد.

۲۲) در دوره رنسانس فرهنگ غرب با چه هدفی به فرهنگ یونان و روم باستان بازگشت؟

پاسخ: در دوره رنسانس فرهنگ غرب برای بسط و گسترش ابعاد دنیوی خود، به سوی حذف پوشش دینی گام برداشت و به تفسیر غیرتوحیدی فرهنگ یونان و روم باستان بازگشت.

۲۳) فرهنگ جدید غرب چگونه آغاز می شود؟

پاسخ: فرهنگ جدید غرب با پیدایش فلسفه های روشنگری آغاز می شود.

۲۴) رویکرد سکولار چگونه عمیق ترین الیه های فرهنگ غرب را تسخیر کرد؟

پاسخ: رویکرد سکولار که پیش از آن، از طریق هنر و تفاسیر پروتستانی از دین در زندگی اجتماعی و فرهنگ عمومی گسترش پیدا کرده بود، با فلسفه‌های روشنگری، عمیق‌ترین لایه‌های فرهنگ غرب را تسخیر کرد. دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم، زمینهٔ گسترش فلسفه‌های روشنگری را فراهم آورد و فلسفه‌های روشنگری، سکولاریسم را از لایه‌های سطحی فرهنگ غرب به لایه‌های عمیق آن تسری داد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آورد.

۲۵) چه عاملی زمینه های گسترش فلسفه های روشنگری را فراهم آورد؟

پاسخ: دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم، زمینه گسترش فلسفه های روشنگری را فراهم آورد.

۲۶) عقاید و ارزش های بنیادین غرب، آثار خود را در چه عرصه هایی آشکار کردند؟

پاسخ: عقاید و ارزش های بنیادین غرب آثار خود را از طریق هنر، دین و فلسفه های جدید به تدریج در عرصه های علم و فنّاوری و صنعت، اقتصاد، حقوق و سیاست آشکار کردند.

۲۷) فرهنگ جدید غرب چه تغییری در زمینه علم ایجاد کرد؟

پاسخ: علم جدید با رویکرد دنیوی خود، دیگر وظیفه شناخت حقیقت عالم و مسئولیت عبور انسان را از ملک به ملکوت برعهده نداشت؛ بلکه به تدریج به ابزار تسلط انسان بر طبیعت تبدیل شد و از این جهت به دستاوردهای شگرفی نائل آمد.در رویکرد جدید، علوم تجربی در بین علوم مختلف بیشترین اهمیت را پیدا کرد. فنّاوری و صنعت، رهاورد این بخش از علوم بود.

۲۸) در رویکرد جدید فرهنگ غرب ،کدام علوم بیشترین اهمیت را پیدا کرد و رهاورد آن چه بود؟

پاسخ: در رویکرد جدید، علوم تجربی در بین علوم مختلف بیشترین اهمیت را پیدا کرد. فنّاوری و صنعت، رهاورد این بخش از علوم بود.

۲۹) انقلاب صنعتی از چه قرنی و از کدام کشور آغاز شد؟

پاسخ: در قرن هجدهم، انقلاب صنعتی از انگلستان آغاز شد و به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی گسترش یافت.

۳۰) اقتصاد قرون وسطی بر مبنای چه چیزی بود؟

پاسخ: اقتصاد قرون وسطی بر مبنای کشاورزی و روابط اجتماعی ارباب ـ رعیتی بود.

۳۱) نظام ارباب –رعیتی در غرب چه نام داشت؟ و چرا نوعی برده داری بود؟

پاسخ: نظام ارباب ـ رعیتی در غرب که از آن با عنوان فئودالیسم یاد می شود، نوعی برده داری بود؛ زیرا کشاورزان، وابسته به زمین های اربابان خود بودند و امکان جابه جایی نداشتند.

۳۲) -چه عواملی باعث شد اقتصاد کشاورزی فئودالی به اقتصاد صنعتی سرمایه داری متحول شود و روابط ارباب – رعیتی به روابط کارگران-سرمایه داران تغییر یابد؟

پاسخ: گسترش تجارت و به دنبال آن رشد صنعت، قشر جدید سرمایه داران را به وجود آورد؛ بدین ترتیب، اقتصادِ کشاورزی فئودالی به اقتصادِ صنعتیِ سرمایه داری متحول شد و روابط ارباب ـ رعیتی به روابط کارگران ـ سرمایه داران تغییر یافت.

۳۳) در فرهنگ دینی حقوق انسان مبتنی بر چیست؟

پاسخ: در فرهنگ دینی، حقوق انسانی، مبتنی بر ربوبیت پروردگار و فطرت الهی انسان است.

۳۴) چرا در دوران رنسانس به جای حقوق فطری الهی انسان،حقوق طبیعی بشر شکل گرفت؟

پاسخ: در قرون وسطی، رفتارهای دنیوی، توجیه دینی می شد. حرکت های اعتراض آمیز رنسانس، به جای بازگشت به سوی حقیقت الهی انسان، به رویگردانی از نگاه معنوی منجر شد. بدین ترتیب ،به جای حقوق فطری الهی انسان، حقوق طبیعی بشر شکل گرفت.

۳۵) حقوق فطری الهی انسان،کدام ابعاد و نیازهای انسان را مورد توجه قرار می داد؟

پاسخ: حقوق فطری الهی انسان، ابعاد و نیازهای معنوی و دنیوی انسان را مورد توجه قرار می داد.

۳۶) حقوق فطری الهی انسان، با چه ابزاری شناخته می شد؟

پاسخ: با دو ابزار وحی و عقل شناخته می شد.

۳۷) حقوق طبیعی بشر چگونه شناخته می شود؟

پاسخ: حقوق طبیعی بشر، با توجه به خواسته ها و نیازهای صرفاً طبیعی و این جهانی او شناخته می شود.

۳۸) نظام سیاسی که متناسب با باورها ارزش های بنیادین غرب شکل گرفت چگونه بود؟

پاسخ: متناسب با باورها و ارزش‌های بنیادین غرب (سکولاریسم، اومانیسم و روشنگری) یک نظام سیاسی کاملاً دنیوی شکل گرفت. چنین نظامی نه می‌توانست به دنبال حاکمیت ارزش‌های الهی باشد و نه می‌خواست عملکرد یا خطاهای دنیوی خود را توجیه دینی نماید.

۳۹) لیبرالیسم چگونه شکل می گیرد؟

پاسخ: لیبرالیسم اندیشه سیاسی جدیدی است که بر اساس اصالت بخشیدن به انسان دنیوی (اومانیسم) شکل می گیرد و خواست و اراده آدمی را مبدأ قانونگذاری می داند.

۴۰) لیبرالیسم چه چیزی را مبدا قانون گذاری می داند؟

پاسخ: خواست و اراده آدمی

۴۱) منظور از لیبرالیسم چیست؟

پاسخ: لیبرالیسم را جایز دانستن همه امور در قیاس با خواست انسان تعریف کرده اند. این به معنای آزادی انسان از همه ارزش های متعالی است که مستقل از او باشد.

۴۲) نخستین انقلاب لیبرال جهان، کدام انقلاب می باشد؟

پاسخ: انقلاب فرانسه

۴۳) ریشه های شکل گیری انقلاب فرانسه چه بود؟

پاسخ: انقلاب فرانسه ریشه در دوران رنسانس و اندیشه های فلسفی روشنگری و تغییرات اجتماعی مربوط به انقلاب صنعتی دارد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۶ ششم کتاب جامعه شناسی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *