اخبارعلمی

جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دهم

پاسخ و جواب پرسش های تمرین های دوره ای شیمی دهم فصل 3 سوم صفحه 120 و 121 و 122

جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دهم صفحه ۱۲۰ ، ۱۲۱ و ۱۲۲ ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات تمرین های دوره ای صفحه ی 120 ، 121 و 122 فصل 3 سوم آب آهنگ زندگی کتاب شیمی دهم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۹ شیمی دهم

جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دهم

پاسخ و حل سوال های تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دهم

۱) اگر در محلول‌های آبی (١) تا (۶) هر ذره حل شونده هم ارز با ۰/۰۲ مول باشد، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

پاسخ و حل سوال های تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دهم
پاسخ و حل سوال های تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم شیمی دهم

آ) کدام محلول غلیظ‌‌‌‌تر است؟ چرا؟

پاسخ: محلول (۲)، زیرا دارای تعداد ذرات حل شونده‌ی بیشتری در واحد حجم است. بنابراین دارای بالاترین غلظت مولار است. (طبق تصویر زیر)

جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی دهم

ب) غلظت مولی کدام محلول‌ها با هم برابر است؟

پاسخ: محلول ۱ با ۶ و محلول‌های ۳ و ۴ و ۵

پ) غلظت مولی محلول به دست آمده از مخلوط کردن محلول (۱) و (۳) را حساب کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی دهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی دهم

ت) غلظت مولی محلول (۴) را پس از افزودن ۱۱۰ میلی لیتر آب به آن حساب کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

حل تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی دهم
حل تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی دهم

ث) غلظت مولی محلول (۵) را پس از انحلال ۰/۰۲ مول حل شونده به دست آورید (از تغییر حجم چشم پوشی کنید).

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

توضیح تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی دهم
توضیح تمرین های دوره ای فصل ۳ شیمی دهم

۲) ادامه زندگی اغلب ماهی‌ها هنگامی امکان پذیر است که غلظت اکسیژن محلول در آب بیشتر از 5ppm باشد. با انجام محاسبه مشخص کنید که آیا 9kg آب حاوی 6/75 میلی گرم اکسیژن محلول برای ادامه زندگی ماهی‌ها مناسب است؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دهم

۳) با توجه به نمودار زیر به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید. جرم مولی هر سه مادۀ آلی A و B و C با یکدیگر برابر است.

پاسخ تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دهم

آ) جهت گیری و منظم شدن مولکول‌های کدام ترکیب در میدان الکتریکی محسوس‌تر است؟ چرا؟

پاسخ: ترکیب (C) – زیرا دارای بیشترین گشتاور دو قطبی می‌باشد.

ب) سه ترکیب داده شده را بر اساس کاهش قدرت نیروهای بین مولکولی مرتب کنید؟

پاسخ: C > B > A
به ترتیب ترکیب C بیشتر از B و ترکیب B بیشتر از A قدرت دارد.

پ) پیش بینی می‌کنید کدام ماده در شرایط یکسان انحلال پذیری بیشتری در هگزان دارد؟ چرا؟

پاسخ: ماده‌ی A – زیرا هگزان ناقطبی بوده و طبق قاعده شبیه در شبیه حل می‌شود. ماده‌ی ناقطبی (A) که دارای کمترین گشتاور دو قطبی است در هگزان حل می‌شود.

۴) در نمودار زیر انحلال پذیری گاز اکسیژن در آب آشامیدنی و آب دریا نشان داده شده است.

حل تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دهم
حل تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دهم

آ) در دمای 5C انحلال پذیری گاز اکسیژن چقدر است؟

پاسخ: در آب آشامیدنی: 1/4 و در آب دریا: 1/1 است.

ب) با افزایش دما چه تغییری در مقدار حل شدن گاز اکسیژن مشاهده می‌شود؟

پاسخ: با افزایش دما از میزان انحلال پذیری گاز اکسیژن هم در آب آشامیدنی و هم در آب دریا کاسته می‌شود.

پ) آیا می‌توان گفت با افزایش مقدار نمک در آب، انحلال پذیری گاز اکسیژن کاهش می‌یابد؟ توضیح دهید.

پاسخ: بله، نمک ها ترکیب های یونی هستند که هنگام انحلال در آب، یونها جاذبه‌های قوی یون-دو قطبی با مولکولها تشکیل می‌دهند. از این رو اغلب آنها به خوبی در آب حل می‌شوند. اما اکسیژن از مولکولهای ناقطبی تشکیل شده که با جاذبه‌های ضعیف واندروالسی در آب حل می‌شوند. حال اگر در یک نمونه آب، حل شونده‌های یونی به میزان زیادی حل شده باشند، مولکولهای آب تمایل کمتری برای انحلال مواد دیگر و نیز گازها دارند. می‌توان گفت انحلال ترکیب جامد در مایع، راه را برای خروج گازهای حل شده هموار کرده و گاز کمتری در مایع حل می‌شود.

۵) هر یک از شکل‌های زیر نمایی از آغاز و پایان آزمایشی برای درک مفهوم انحلال پذیری سه ماده در آب و دمای 25C است. نتیجه هریک از این آزمایش‌ها را بنویسید.

توضیح تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دهم
توضیح تمرین های دوره ای فصل سوم شیمی دهم

پاسخ: آزمایش ردیف نخست:

(پ)(ب)(آ)آزمایش
اتانول در آب حل می‌شود.روغن در آب حل نشده و روی سطح آب قرار می‌گیرد.یک گرم شکر به طور کامل در آب حل می‌شود.مشاهده

آزمایش ردیف دوم:

(پ)(ب)(آ)آزمایش
اتانول بیشتر به طور کامل در آب حل می‌شود.قطره‌های روغن همچنان روی سطح آب شناورند.اگر 300 گرم از شکر در آب حل کنیم 205 گرم حل شده و 95گرم حل نشده باقی می‌ماند.مشاهده

نتیجه ۱: انحلال شکر در آب در دمای مشخص مقدار مشخصی بوده و مولکول‌های آب نمی‌توانند بی از حد معینی شکر را در خود جای دهند.
نتیجه ۲: قطرات روغن (ناقطبی) در آب (قطبی) حل نمی‌شوند.
نتیجه ۳: اتانول به هر نسبتی در آب حل می‌شود.

۶) هر یک از شکل‌های زیر، کاربردی از یک ترکیب یونی را نشان می‌دهد.

جواب تمرین های دوره ای فصل 3 شیمی دهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 3 شیمی دهم

آ) کدام شکل کاربرد کلسیم سولفات و کدام شکل کاربرد آمونیوم نیترات را نشان می‌دهد؟ توضیح دهید.

پاسخ: شکل سمت چپ (پای گچ گرفته) کلسیم سولفات و دیگری آمونیوم نیترات است. از کلسیم سولفات برای ساختمان سازی، گچ گرفتن و … استفاده می‌شود. از آمونیوم نیترات که یک کود شیمیایی است، برای نیترات کردن خاک، جهت رشد بهتر گیاهان استفاده می‌شود.

ب) اگر انحلال پذیری کلسیم سولفات و آمونیوم نیترات در آب و دمای 50C به ترتیب برابر با 0/2 و 65/5 گرم باشد، درصد جرمی محلول سیر شده هریک را در این دما حساب کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای فصل 3 شیمی دهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل 3 شیمی دهم

۷) کوسه‌های شکارچی حس بویایی بسیار قوی دارند و می‌توانند بوی خون را از فاصله دورتر حس کنند. اگر یک قطره (0/1 گرم) از خون یک شکار در فضایی از آب دریا به حجم 1012 × 4 لیتر پخش شود، این کوسه‌ها بوی خون را حس می‌کنند. حساب کنید حس بویایی این کوسه‌ها به حداقل چند ppm خون حساس است؟ (جرم یک لیتر آب دریا را یک کیلوگرم در نظر بگیرید).

حل تمرین های دوره ای فصل 3 شیمی دهم
حل تمرین های دوره ای فصل 3 شیمی دهم

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

توضیح تمرین های دوره ای فصل 3 شیمی دهم
توضیح تمرین های دوره ای فصل 3 شیمی دهم

همچنین بخوانید: جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۱۸ شیمی دهم
و
جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۱۴ و ۱۱۵ شیمی دهم

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته های نظری ریاضی فیزیک و تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات فصل های اول و دوم و سوم کتاب شیمی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب سوال های تمرین های دوره ای فصل ۳ سوم صفحه ۱۲۰ ، ۱۲۱ و ‍۱۲۲ فصل دوم شیمی دهم تجربی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.