عربی دوازدهم انسانی

کتاب عربی زبان قرآن 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی شامل 5 درس است که موضوعات مختلفی از جمله شعر، ادبیات، واژه‌های عربی، و مباحث گرامری را پوشش داده است.