ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب و حل تمرین های درس هشتم عربی پایه هشتم متوسطه اول

حل تمرینات درس هشتم کتاب عربی پایه هشتم ، جواب تمرین های صفحه ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ و ۹۴ درس ۸ عربی پایه هشت

جواب و حل تمرین های صفحه ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ و ۹۴ درس هشتم عربی هشتم ؛ دانش آموزان کوشا و عزیز پایه هشتم متوسطه اول برای مشاهده جواب و حل تمرین های اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم درس ۸ هشتم کتاب عربی پایه هشتم در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: ترجمه درس هشتم عربی هشتم

جواب و حل تمرینات درس هشتم عربی هشتم

جواب بخش بدانیم درس هشتم صفحه 90 عربی هشتم
جواب بخش بدانیم درس هشتم صفحه 90 عربی هشتم

جواب بخش بدانیم درس هشتم صفحه ۹۰ عربی هشتم

در بخش بدانیم صفحه 90 درس 8 کتاب عربی هشتم گفته شده ” به فعال های زیر توجه کنید.فعل ماضیترجمهفعل مضارعفعل مضارع
هُمْ فَعَلواآنها انجام دادند.هُمْ يَفعَلونَآنها انجام می‌دهند.
هُنَّ فَعَلْنَآنها انجام دادند.هُنَّ يَفعَلْنَآنها انجام می‌دهند.
هُنَّ فَعَلْنَآنها انجام دادند.هُما يَفعَلانِآنها انجام می‌دهند.
هُما فَعَلَتاآنها انجام دادند.هُما تَفعَلانِآنها انجام می‌دهند.

چرا ترجمه چهار فعل عربی در فارسی یک فعل است؟

پاسخ: چون در زبان فارسی مذکر و مونث برابر هستند، علاوه بر اینکه مثنی وجود ندارد.

جواب تمرین اول درس هشتم صفحه 91 عربی هشتم
جواب تمرین اول درس هشتم صفحه 91 عربی هشتم

جواب تمرین اول درس هشتم صفحه ۹۱ عربی هشتم

در التمرین الاول صفحه 91 درس هشتم کتاب عربی هشتم گفته شده ” با توجه به متن درس پاسخ درست کدام است؟ ” که در زیر به پاسخ صحیح آنها پرداخته ایم.

1) لِماذا طَلَبَ صاحِبُ الْمَزرَعَةِ الْمُساعَدَةَ؟ | پاسخ صحیح: لِجَمعِ مَحصولِ الْقَمْحِ

2) مَتَی يَقْدِرُ الْإنْسانُ عَلَی کُلِّ شَيءٍ؟ | پاسخ صحیح: عِنْدَما يَعْتَمِدُ عَلی نَفْسِهِ

3) في أَيِّ يَومٍ خافَتْ أُمُّ الْفِراخِ مِن صاحِبِ الْمَزرَعَةِ؟ | پاسخ صحیح: عِنْدَما بَدَأَ بِجَمْعِ الْمَحصولِ بِنَفْسِهِ

4) کَمْ عَدَدُ الْفِراخِ؟ | پاسخ صحیح: ثَلاثَةٌ

5) هَلْ کانَت الْمَزرَعَةُ صَغيرَةً؟ | پاسخ صحیح: لا؛ کانَتْ کَبيرَةً

ترجمه جملات بالا:

1) چرا مزرعه دار کمک میخواست؟
2) چه وقت انسان توانایی هر چیزی را دارد؟
3) مادر جوجه ها در کدام روز از مزرعه دار ترسید؟
4) جوجه ها چند تا هستند؟
5) آیا مزرعه کوچک بود؟جواب تمرین دوم درس ۸ صفحه ۹۲ عربی هشتم

در التمرین الثانی صفحه 92 درس هشتم کتاب عربی هشتم گفته شده ” جمله های زیر را ترجمه کنید ؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید. ” که در زیر به ترجمه این جمله ها پرداخته ایم و فعل های مضارع را در هر جمله با رنگ آبی مشخص کرده ایم.

1) أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
ترجمه: بدان، قطعا وعده خدا حق است ولی بیشترشان نمی دانند.

2) أولٰئِكَ الْجاراتُ يَرْجِعْنَ مِنَ الضّيافَةِ.
ترجمه: آن همسایه ها از میهمانی برمیگردند.

3) هاتانِ الطِّفْلَتانِ تَلْعَبانِ بَيْنَ الْأَشْجارِ.
ترجمه: این دو کودک (دختر بچه) بین درختان بازی می کنند.

4) هٰذانِ الفَلّاحانِ يَزْرَعانِ الرُّزَّ فِي الرَّبيعِ.
ترجمه: این دو کشاوز در بهار برنج می کارند.جواب تمرین سوم صفحه ۹۲ و ۹۳ درس هشتم عربی هشتم

در التمرین الثالث صفحه 92 و 93 درس 8 کتاب عربی هشتم گفته شده ” جمله های زیر را با توجه به تصویر ترجمه کنید. ” که در زیر به ترجمه این جمله ها پرداخته ایم.

1) أولئٰكَِ الْمُجاهِدونَ يَکتُبونَ رَسائلَِ.
ترجمه: آن رزمندگان نامه هایی می نویسند.

2) هٰؤلاءِ المُْجاهِداتُ يَخدِمْنَ لنِصَرِ وَطنَِهِنَّ.
ترجمه: این رزمندگان (زن)، برای یاری (کمک به) میهنشان خدمت می کنند.

3) ماذا يَزرَعونَ؟
ترجمه: چه می کارند؟
يَزرَعونَ الْقَمْحَ.
ترجمه: گندم می کارند.

4) ماذا يَجْمَعانِ؟
ترجمه: چه چیزی جمع می کنند؟
يَجْمَعانِ الْبُرتُقالَ
ترجمه: پرتقال (ها) را جمع می کنند.

جواب تمرین چهارم صفحه ۹۳ درس هشتم عربی هشتم

در التمرین الرابع صفحه 93 درس هشتم کتاب عربی هشتم گفته شده ” ترجمه کنید. ” که در زیر به ترجمه این لغات پرداخته ایم.

ما رَجَعوا.برنگشتند.لا يَرْجِعونَ.بر نمی‌گردند.
قَدَرا.توانستند.يَقْدِرانِ.می‌توانند.
يَصْدُقْنَ.آنها راست می‌گویند.صَدَقْنَ.راست گفتند.
يَأمُْرانِ.دستور می‌دهند.سَوفَ يَأْمُرانِ.دستور خواهند داد.
ما نَظَرتُنَّ.نگاه نکرديد.لا تَنْظُرْنَ.نگاه نمی‌کنید.
جواب تمرین پنجم صفحه 93 درس هشتم عربی هشتم
جواب تمرین پنجم صفحه 93 درس هشتم عربی هشتم

جواب تمرین پنجم صفحه ۹۳ درس ۸ عربی هشتم

در التمرین الخامس صفحه 93 درس 8 کتاب عربی هشتم گفته شده ” گزینه مناسب را انتخاب کنید. ” که در زیر به پاسخ صحیح آنها پرداخته ایم.

1) هاتانِ الْبِنتانِ الْعاقِلَتانِ …………. واجِبَهُما. | پاسخ صحیح: تَکتُبانِ
2) اَلطُّلّابُ سَ …………… إلَی الصُّفوفِ غَداً. | پاسخ صحیح: يَرجِعونَ
3) اَلْمُسافِرانِ ………….. إلَی الْفُندُقِ أَمْسِ. | پاسخ صحیح: ذَهَبا
4) اَلطّالِباتُ ………….. حَولَ عِلْمِ الْکيمياءِ. | پاسخ صحیح: يَسأَلْنَ

ترجمه کامل جملات بالا:

1) این دو دختر دانا تکلیفشان می نویسند.
2) دانشجویان یا دانش آموزان فردا به کلاس ها برخواهند گشت.
3) مسافران دیروز به مسافرخانه رفتند.
4) دانشجویان یا دانش آموزان (دختر) پیرامون علم شیمی می پرسند.

جواب تمرین ششم درس هشتم صفحه ۹۴ عربی هشتم

در التمرین السادس صفحه 94 درس هشتم کتاب عربی هشتم گفته شده ” در گروه های دو نفر مکابه کنید ” که در زیر به تکمیل این جدول مکالمه پرداخته ایم.

1) لِماذا تَحضُرُ (تَحْضُرینَ) فِي الْمَدرَسَةِ؟لِلتَّعَلُّم یا لِلتَّزکیَهُِ
2) مَتی تَرجِعُ (تَرجِعينَ) إلَی الْبَيتِ؟لِلدَّرسِ بَعدَ الظُهر یا ارجِعُ عصرًا
3) أينَ تَأکُلُ (تَأکُلينَ) الطَّعامَ؟فِي المَطعَمِ یا عِندَ اُسرَتِی
4) کَم مُعَلِّماً عِندَكَ؟ (کَم مُعَلِّمَةً عِندَكِ؟)خَمسَهٔ یا ثلاثَةَ معلّمینَ یا ثلاث معلّماتِ
5) هَل عُشُّ عُصفورٍ في مَدرَسَتِکُم (مَدرَسَتِکُنَّ)؟لا یا نَعَم

ترجمه جملات گفته شده در جدول بالا:

1) چرا به مدرسه حاضر می شوی؟
2) کی به خانه بر میگردی؟
3) کجا غذا می خوری؟
4) چند معلم پیش توست؟
5) آیا در مدرسه شما لانه ی گنجشک هست؟

جواب تمرین هفتم درس ۸ صفحه ۹۴ عربی هشتم

در التمرین السابع صفحه 94 و 95 درس هشتم کتاب عربی هشتم گفته شده ” در خانه های جدول کلمات مناسب بنویسید ؛ سپس رمز را پیدا کنید. ” که در زیر به تکمیل این جدول و یافتن رمز آن پرداخته ایم.

کلمات داده شده: قَمْح / جَوّالات / قَبلَ سَنَة / أَنفُسُهُم / ضَحِكْتُنَّ / يَحرُسونَ / خَوف / عِندَما / ضيافَة / فِراخي / يئَسِوا / لايَكذِبُ / يجَلبُِ / غزِلان / ساجِد / فِضَّة / أَقرِباء / مَحزونَة / واسِعَة / اِبنُ آدَم / جُنود / قافِلَة

در جواب هر کلمه را جلوی معنی آن نوشته ایم:

1) نگهبانی می‌دهند: يَحرُسونَ
2) دروغ نمی‌گويد: لايَكذِبُ
3) ترسيدن، ترس: خَوف
4) خنديديد: ضَحِكْتُنَّ
5) وقتی كه: عِندَما
6) می‌آورَد: يجَلبُِ
7) تلفن‌های همراه: جَوّالات
8) خودشان: أَنفُسُهُم
9) مهمانی: ضيافَة
10) سال گذشته: قَبلَ سَنَة
11) نااميد شدند: يئَسِوا
12) كاروان: قافِلَة
13) جوجه‌هايم: فِراخي
14) گندم: قَمْح
15) نقره: فِضَّة
16) سجده كننده: ساجِد
17) آهوها: غزِلان
18) آدمی‌زاد: اِبنُ آدَم
19) سربازان: جُنود
20) پهناور: واسِعَة
21) خويشاوندان: أَقرِباء
22) غمگين: مَحزونَة

جواب رمز : «سکوتُ اللسان سَلامةُ الإنسانِ» (رسولُ اللهِ)
ترجمه: زبان سرخ سرِ سبز می دهد بر باد.

توجه: پاسخ تمرین و ترجمه بخش الفعل المضارع صفحه 89 و فن ترجمه صفحه 90 و 91 و جواب بخوانید و ترجمه کنید صفحه 96 را می توانید در این لینک مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: جواب و حل تمرین های درس هفتم عربی هشتم

در انتها امیدواریم که مقاله جواب و حل تمرین های درس هشتم صفحه 90 ، 91 ، 92 ، 93 و 94 کتاب عربی پایه هشتم متوسطه اول ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !