ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب خودارزیابی درس پنجم علوم و فنون یازدهم انسانی ☀️ صفحه ۴۶ تا ۵۰

پاسخ و حل سوال های خودارزیابی صفحه 46 ، 47 ، 48 ، 49 و 50 درس 5 پنج کتاب علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم انسانی

جواب خودارزیابی درس پنجم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات خودارزیابی صفحه ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ ، ۴۹ و ۵۰ درس ۵ پنجم «پایه های آوایی همسان (۱)» کتاب علوم و فنون ادبی ۲ پایه یازدهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خودارزیابی درس چهارم علوم و فنون یازدهم انسانی

جواب خودارزیابی درس پنجم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی
جواب خودارزیابی درس پنجم علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی

جواب خودارزیابی صفحه ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ ، ۴۹ و ۵۰ درس ۵ پنجم علوم و فنون ادبی یازدهم

۱- برای هر یک از موارد زیر؛ نمونه وزن واژه‌ مناسب بنویسید و نشانه‌های هجایی آن را مشخص کنید:

نمونهوزن واژهنشانه‌های هجایی
کبوترفعولنU – –
می‌نوشتمفاعلاتن– U – –
دریادلانمستفعلن– – U –
نمی‌دانممفاعیلنU – – –
دری بگشامفاعیلنU – – –
بامدادیفاعلاتن– U – –
با ادبانمفتعلن– U U –
کجاییفعولنU – –

۲- بیت‌های زیر را متناسب با پایه‌های آوایی تفکیک کنید، سپس وزن آنها را بنویسید.

الف) به گیتی هر کجا درد دلی بود / به هم کردند و عشقش نام کردند فخرالدین عراقی

پایه های آواییب گی تی هَرکُ جا دَر دِدِ لی بود
پایه های آواییبِ هَم کرَ دَندُ عِش قَش نام کرَ دَند
وزنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

ب) چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را / که کس آهوی وحشی را از این بهتر نمی‌گیرد حافظ

پایه های آواییچِ خُش صی دِدِ لم کَردیبِ نا زَم چَشمِ مَس تَت را
پایه های آواییکِ کس آ هویِ وح شی رااَ زین بِه ترَنِ می گی رَد
وزنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

پ) تا نگردی بی خبر از جسم و جان / کی خبر یابی ز جانان یک زمان عطّار

پایه های آواییتا نَ گرَ دیبی خَ بَر ازجِس مُ جان
پایه های آواییکی خَ بَر یابی زِ جا نانیِک زَ مان
وزنفاعلاتنفاعلاتنفاعلن

۳- بیت‌های زیر را متناسب با پایه‌های آوایی تفکیک کنید، سپس نشانه‌‌های هجایی هر یک را در خانه‌ها قرار دهید.

الف) چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان / چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان سعدی

پایه های آواییچ غَم دی وارِ اُم مَت راکِ دا رَد چُنتُ پُش تی بان
پایه های آواییچِ با کَز موج بَح ران راکِ با شَد نوح کِش تی بان
نشانه‌های هجاییU – – –U – – –U – – –U – – –

ب) هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست / دل افسرده غیر از آب و گل نیست وحشی بافقی

پایه های آواییهَ ران دِل راکِ سو زی نیست دِل نیست
پایه های آواییدِ لِ اَف سُردِ غی رَز آبُ گِل نیست
نشانه‌های هجاییU – – –U – – –U – –

پ) سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی / دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی حافظ

پایه های آواییسی نِ ما لاما ل دَر دَستِیْ د ری غامَر هَ می
پایه های آواییدل ز تن هایی ب جا نامد خ دا راهم د می
نشانه‌های هجایی– U – –– U – –– U – –– U –

ت) ز حسرت بر سر و بر رو، همی زدبه سانِ فاخته کوکو همی زد فدایی مازندرانی

پایه های آواییز حَس رَت بَرسَ رُ بَر روهَ می زد
پایه های آواییب سا ن فاخ ت کو کوه می زد
نشانه‌های هجاییU – – –U – – –U – – –

۴- بیت‌های زیر را متناسب با پایه‌های آوایی تفکیک کنید،سپس وزن و نشانه‌های هجایی آن را بنویسید .

الف) سحرگه بلبلی آواز می‌کرد / همی نالید و با گل راز می‌کرد سلمان ساوجی

پایه های آواییسَ حرَ گَه بُلبُ لی آ واز می کَرد
پایه های آواییهَ می نا لیدُ با گُل راز می کَرد
وزنمفاعیلنمفاعیلنمفاعی
نشانه‌های هجاییU – – –U – – –U – –

ب) ما به غم خو کرده‌ایم ای دوست ما را غم فرست / تحفه‌ای کز غم فرستی نزد ما هر دم فرست خاقانی

پایه های آواییما بِ غَم خوکَر دِ ای مِیدو ست ما راغَم فِ رِست
پایه های آواییتُح فِ ای کزَغَم فِ رسِ تینزَ دِ ما هردم فِ رست
وزنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتنفاعلن
نشانه‌های هجایی– U – –– U – –– U – –– U –

پ) خوشا از نی خوشا از سر سرودن / خوشا نی نامه‌ای دیگر سرودن قیصر امین‌پور

پایه های آواییخُ شا اَز نیخُ شا اَز سَرسُ رو دَن
پایه های آواییخُ شا نی نامِ اِی دی گَرسُ رو دن
وزنمفاعیلنمفاعیلنمفاعی
نشانه‌های هجاییU – – –U – – –U – –

ت) عزیزا کاسهٔ چشمم سرایت / میان هردو چشمم جای پایت باباطاهر

پایه های آواییعَ زی زا کاسِ یِ چِش مَمسَ را یَت
پایه های آواییمِ یو نِ هردُ چِش مَم جایِ پا یَت
وزنمفاعیلنمفاعیلنمفاعی
نشانه‌های هجاییU – – –U – – –U – –

۵- ابیات زیر را بخوانید و به پرسش‌ها پاسخ دهید:

ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی / چه کنم که هست این‌ها گل باغ آشنایی
درِ گلسِتان چشمم ز چه رو همیشه باز است؟ / به امید آن که شاید تو به چشم من درآیی
سرِ برگ گل ندارم، ز چه رو روم به گلشن؟ / که شنیده‌ام ز گل‌ها همه بوی بی وفایی فخرالدّین عراقی

الف) ویژگی‌های ادبی سبک عراقی را در آن بیابید.

پاسخ: غالب شعر غزل است که در سبک عراقی مرسوم بوده و در شعر بع علوم ادبی همچون بیان و بدیع اشاره شده است.

پاسخ دیگر: قالب شعر غزل است که در سبک عراقی بسیار پر بسامد است و از ویژگی‌های بارز این سبک محسوب می‌شود. شاعر در این ابیات به مفهومی عاشقانه پرداخته و با بهره‌گیری از آرایه‌ٔ تشبیه، زیبایی سخن خود را غنا بخشیده است. تشبیهاتی چون: «باغ آشنایی»، «گلستان چشم» و تشبیه «اشک خونین» به «گل». زبان شعر روان ساده است که زیور آرایه‌های ادبی آراسته شده است.

ب) دو مورد از ویژگی‌های فکری ابیات را بنویسید.

پاسخ: توجه به غم و غم گرایی – فراق و شکایت از دوری – روحیه عرفانی شعر

پاسخ دیگر: غم گرایی و فراق دو ویژگی بارز این ابیات است.

همچنین بخوانید: جواب کارگاه تحلیل فصل اول علوم و فنون یازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات دروس کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات خودارزیابی درس ۵ پنجم کتاب علوم و فنون ادبی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫4 دیدگاه ها

    1. سلام چندتا اشکال بود که پیدا کردم
      سوال ۲ بخش الف رکن آخر فعولن هستش
      و بخش ت هم رکن آخر فعولن هستش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =