ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی لغات درس ۳ فارسی هشتم ؛ ارمغان ایران

معنی روان متن و معنای لغات درس سوم فارسی هشتم ، کلمات مهم امتحانی درس ارمغان به همراه آرایه های ادبی

معنی لغت های درس ۳ سوم فارسی هشتم و معنای کلمات درس ارمغان ایران صفحه ۳۰، ۳۱ و ۳۲ را به همراه دانش زبانی و ادبی آن به صورت کامل در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

همچنین بخوانید: جواب سوالات درس ۳ فارسی هشتم

معنی لغات درس ۳ فارسی هشتم ؛ ارمغان ایران

معنی کلمات و لغات درس ۳ فارسی هشتم

کلمهمعنا
بسبسیار
کهنقدیمی
دیریزمان طولانی
درازنایطول
لیکاما
بر می کشدبالا می رود
سپندپاکی
فرشکوه
فرزانگیدانایی
فرهیختگیعلم آموختگی
دادعدالت
آزادگانجوانمرد
تیره رایبد فکر
ارجمندبا ارزش
خردعقل و دانایی
خامهقلم
پیراستهپاک شده
آلایشکثیفی
پلشتیناپاکی
ددیوحشیگری
بخرددانا
روشن رایانروش فکران
گردپهلوان
یلانپهلوانان
پر دلشجاع
نامدارمشهور
می نازیمافتخار می کنیم
همگنانهم نوعان
سر بر می افرازیمافتخار می کنیم
بن جانته دل
تبارنژاد
نژادهاصیل
تابناکروشن
پر فروغتابناک
نستوهخستگی ناپذیر
بسندهکافی
گرانیسنگینی
ستبرقوی
دریغ نورزدکوتاهی نکند
خیرگیتعجب
بهروزیروز خوب
زدودپاک کرد
هان و هانبدان و آگاه باش
خوار مدارپست و فرومایه نکن
برهانآزاد کن
بیشهدشت سر سبز
بپویجستجو کن
برگزیدانتخاب کرد
بی گزندبدون آسیب

معنی روان متن درس ارمغان ایران و آرایه های ادبی

۷ خط اول صفحه ۳۰: فرزند باهوش و دوست داشتنی من، ایران یک سرزمین خیلی قدیمی است که همیشه در طول تاریخ بزرگترین و آباد ترین کشور جهان بوده است. کشور ما همیشه سرزمینی مقدس، با شکوه و علم آموز بوده است و همین عوامل باعث شده است که ایران از بقیه کشورهای نیرومند جهان جدا شود و بالاتر برود.

دانش ادبی

 • فرزندم (منادا) حرف ندا محذوف است (ای)
 • سرزمین ما (بدل) برای ایران
 • بزرگترین ، آباد ترین (صفت عالی)
 • سپند و فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی (مراعات النظیر)
 • واج آرای حرف (و)

دانش زبانی

 • فرزندم ، دلبندم (مضاف و مضاف الیه) ترکیب اضافی
 • سرزمین ما ترکیب اضافی بوده است (ماضی نقلی)

مطلب پیشنهادی: معنی لغات درس ۴ فارسی هشتم

۴ خط دوم صفحه ۳۰: مردم ایران همیشه با مردمان سایر سرزمین ها با عدالت و خردمندی رفتار کرده اند، بیهوده نیست که نام آن را ایران گذاشته اند که به معنی سرزمین جوان مردان است.

دانش ادبی

 • داد و دانایی (مراعات النظیر )
 • واج آرایی حرف (د)
 • آزادگان است (مسند و فعل اسنادی)

دانش زبانی

 • ایرانیان (مشتق)
 • آزادگان ( مشتق )
 • آزاد زادگان (مشتق مرکب)

۳ خط سوم صفحه ۳۰: دشمن های بدفکر و گستاخ ایران نیز از روی اجبار و ناچارا ایران را به این نام مقدس و ارجمند می نامند، آن ها ایرانی ها را بخاطر داشتن آزاد مردهایشان بسیار ستایش می کنند و به همین شکل بهترین سوغات ایران به دیگر سرزمین ها، علم و خرد و فرهنگ بوده است.

دانش ادبی

 • دشمنان تیره رای (موصوف و صفت)
 • خیره روی (صفت دوم) بواسطه (و)
 • سپند و ارجمند (مراعات نظیر و مترادف)
 • برترین و گرمی ترین (صفت عالی)
 • اندیشه و خرد و فرهنگ (مراعات النظیر)

دانش زبانی

 • تیره رای و خیره روی (مرکب)
 • سپند (ساده)
 • ارجمند (مشتق)
 • می ستایند (مضارع اخباری)
 • بوده است (ماضی نقلی)

۵ خط اول صفحه ۳۱ درس ۳ فارسی هشتم: فرزند گرامی من، بهترین ستایش چیزی است که بر زبان و قلم دشمن جاری می شود، زیرا مدحی است که از هر آلودگی دور شده باشد. دشمنی که به جز زشتی و نا پاکی و کم کاری و نادرستی و وحشی گری و بدی نمی خواهد و نمی خواهد ببیند؛ هنگامی که ایران و ایرانی را تقدیری می کند از روی ناچاری این کار را انجام می دهد که در برابر بزرگی و ارجمندی این دو سر تعظیم فرود می آورد و اقرار به ستایش می کند.

دانش ادبی

 • گرامیم (منادا)
 • زبان و خامه (مراعات النظیر)
 • زشتی و پلشتی و کاستی و ناراستی و ددی و بدی (مترادف و مراعات النظیر)
 • واج آرایی حرف ( ی ) و ( -ُ )
 • سر فرود آوردن (کنایه از تعظیم کردن)
 • زبان به ستایش بگشاید (کنایه از اقرار کردن)

دانش زبانی

 • برترین و استوار ترین (صفت عالی)
 • می دانی (مضارع اخباری)
 • آلایش (مشتق)

۳ خط دوم صفحه ۳۱: بله میهن با جلال و شکوه ما محل پیدایش عالمان، خردمندان، مردان پهلوان و دلیرانی که مثل شیر هستند می باشد که ما به آن افتخار می کنیم و سرمان رابالا نگه می داریم.

دانش ادبی

 • خردان و دانایان و روشن رایان (مراعات النظیر و مترادف)
 • مردان گرد، یلان پر دل، دلیران و شیران، پهلوانانی نامدار (مراعات النظیر و مترادف)

دانش زبانی

 • شکوهمند (مشتق)
 • آری (شبه جمله)
 • روشن رایان (صفت جانشین اسم)
 • مردان گرد، یلان پردل (موصوف و صفت)
 • همگنان (مشتق)
 • بر می افرازیم (فعل پیشوندی)

مطلب مشابه:‌ معنی لغات درس ۲ فارسی هشتم ؛ خوب جهان را ببین

۶ خط سوم صفحه ۳۱: ای فرزند من ، من می دانم و تردیدی ندارم که تو ایران را از صمیم قلب دوست داری زیرا تو یک ایرانی نجیب و جوانمرد هستی. از آن پاک نهادان که روح و روانشان از عشق به ایران آشکار است و قلبشان به نام و یاد ایران می تپد و ایران را دوست دارند؛ یکی از آن خردمندان که اکنون ایران را به گذشته روشن آن وصل می کند. شما از آن دسته روشنفکرانی هستید که مانند کوهی ثابت قدم و خستگی ناپذیر هستید و سعی می کنید آن گروه از ایرانیان را که از خود بیگانه شده اند به خود باز گردانند و اصالت خود را بشناسند.

دانش ادبی

 • فرزندم (منادا)
 • نژاده و آزاده (مترادف و مراعات النظیر)
 • یاد ایران می تپد (کنایه از عاشق شدن)
 • تو استوار چون کوه (تشبیه)

دانش زبانی

 • دوست می داری (مضارع اخباری)
 • باز آورند (فعل پیشوندی)
 • تابناک است (مسند و فعل اسنادی)
 • نژاده و آزاده (صفت نسبی)

۳ خط آخر صفحه ۳۱: فرزندم، کوچکترین تردیدی در من وجود ندارد که شما ایران را دوست دارید، اما دوست داشتن کافی نیست و باید ایران را خوب بشناسی تا بتوانید آن را آنطور که شایسته آن است به دیگران معرفی کنید. این مسئولیتی است که آنها بر عهده شما گذاشته اند.

دانش ادبی

 • ای فرزندم (ندا و منادا)
 • می باید (قید تاکید)
 • شایسته و سزاوار (مترادف)
 • بردوش نهادن (کنایه از دادن مسئولیت به کسی)

دانش زبانی

 • نیست (وجود ندارد)
 • فعل غیر ربطی
 • مرا (برای من) که (من) متمم می باشد

۲ خط اول صفحه ۳۲: مسئولیتی به سنگینی کوه دماوند که هر پشتی را خم می کند و می شکند، مگر پشت محکم و استوار فرزند ایران که شما هستید.

دانش ادبی

 • پشت خرد کردن (کنایه از شکست خوردن)
 • باری به گرانی دماوند (تشبیه گرانی وجه شبه و باری مشبه و دماوند مشبه به)
 • باری کنایه از سنگینی
 • ستبر و ستوار (مترادف)

دانش زبانی

 • فرزند ایران (ترکیب اضافی)
 • تویی (تو هستی) مسند و فعل اسنادی

۳ خط دوم صفحه ۳۲: در هر صورت، من می دانم که هر کسی که ایران را به خوبی بشناسد، به آن علاقه مند خواهد شد و با تمام وجود تلاش خواهد کرد تا در سعادت، آزادی، رفاه، توانایی، پیروزی و شادی آن از هیچ تلاشی دریغ نکند.

دانش ادبی

 • جوشان و پر توان (مترادف و مراعات النظیر)
 • آبادی و آزادی (مراعات النظیر) و جناس
 • شکوفایی، توانایی، پیروزی و بهروزی (واج آرایی حرف (و))
 • تلاش و تکاپو (مراعات النظیر و مترادف)

دانش زبانی

 • می دانم (مضارع اخباری)
 • خواهد کوشید (مستقبل)

۶ خط سوم صفحه ۳۲: این را بدانید و آگاه باشید که آنچه من به شما می گویم آگاهانه است و از اعتقادات قوی در آنچه شما باید بدانید و انجام دهید ایجاد شده است. شما کسی هستید که بر شکوه و روشنایی ایران می افزاید و چشم همه جهان را خیره می کند و تاریکی را از نشناختن سرزمین خود و بیگانگی خود پاک می کنید. آگاه باشید! خودتو تحقیر نکن! زیرا در این روزها شما چشم و چراغ ایران هستید؛ بنابراین قلب خود را از هرگونه آلودگی و تردید در مورد خود و سرزمین خود پاک کنید و باور کنید که شما فرزند ایران و سرزمین فرهنگ ، ادبیات و اندیشه مانند شیرهای شجاع و قدرتمند هستید.

دانش ادبی

 • فر و فروغ (مراعات النظیر)
 • هان و هان (اصوات)
 • چشم و چراغ ایران (کنایه از اینکه عزیز ایران هستی)
 • جهان (مجاز از مردم)
 • گرامی ترین (صفت عالی)
 • شیر شیران (تشبیه) فرزند ایران مشبه ، شیر بیشه مشبه به و وجه شبه دلیری و شجاعت داشتن (تشبیه بلیغ)

دانش زبانی

 • بدان و آگاه باش (فعل امر)
 • آگاهی است (مسند و فعل اسنادی)
 • بر آمده (ایجاد شده)
 • می باید بکنی (فعل امر)
 • جهانیان را ( مفعول )
 • پاک ساز (فعل امر)
 • خوار مدار (فعل امر)

۴ خط آخر صفحه ۳۲: بخوان و جست و جو کن و ایران و خود را بشناس و خداوند پاک را ستایش کن به خاطر اینکه تو را فرزند ایران انتخاب کرده است. بله تو هستی که آینده میهن را درخشان و نورانی خواهی کرد. خدای بزرگ پشت و پناه تو و میهن باشد و تن و جانت از گزند دشمنان در امان باشد و میهن تو آبادان باشد.

دانش زبانی

 • بخوان و بدان و بپوی (فعل امر)
 • بشناس (فعل امر)
 • بگزار (فعل امر)
 • تو هستی (مسند و فعل اسنادی)
 • خواهی ساخت (فعل مستقبل)

همچنین در اینجا فعل باد که دعایی است بعد از (میهن ) و (بی گزند)به قرینیه لفظی که در پایان جمله آمده حذف شده است . هر سه جمله دعایی هستند.

همچنین بخوانید: معنی درس اول پیش از اینها فارسی هشتم

✅ در این نوشته معنی لغات درس ۳ فارسی هشتم «ارمغان ایران» را به همراه آرایه ها ادبی آن بررسی کردیم، جهت مشاهده معنی کلمات سایر درس ها کافیست نام آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید. همچنین اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بنویسید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

26 دیدگاه

 1. sono گفت:

  مترادف آلودگی ؛ آلایش
  متضاد آلودگی ؛ پاکیزگی/تمیزی

 2. ابوالفضل گفت:

  بازم ممنون از سایت عالی و باحال ماگرتا

 3. محمد گفت:

  ممنون.. من هر موقع جایی رو بلد نباشم از سایت شما کمک میگیرم واقعا عالی هستید😍.

 4. کیپاپر ایرانی بدبخت🤌💔 گفت:

  سایت نایسی دارین👌
  من هرچی حس می کنم ناقص انجام دادم و کامل نیست یه سری به سایت شما میزنم و چک میکنم 👌🌝💜

 5. انیمه لاور گفت:

  عالی واقعا مفید بود من خودم نصفشون رو پیدا کرده بودم ولی کامل نبود . ممنون

  1. جولی گفت:

   تنک نایس

 6. ارتین گفت:

  ممنون عالی بود

 7. امیر محمد گفت:

  آلی همه اینها مهم هستند

  1. ناشناس گفت:

   چقدر خنگی که اومدی درباره ادبیات نظر بدی بعد عالی رو با الف نوشتی

   1. ناشناس گفت:

    منم موافقم 👌🏻👌🏻

    آدم های خنک همیشه و همه جا هستن

   2. فاطی گفت:

    😂😂😂😂😂❤

   3. ناشناس گفت:

    به خودش خیلی فشار اورده

   4. فاطیما گفت:

    عالی هست مطالب

   5. ابوالفضل گفت:

    درسته

  2. حسین بیانی گفت:

   بله

  1. مهسا سلیمانپور گفت:

   عالیه ازممنون بیشترباید بگیم

 8. ناشناس گفت:

  سلام
  میگم معنی مترادف همه چی میشه لطفا با آلودگی مترادفش و طول

 9. چکاره گفت:

  ببخشید سلام مترادف آلودگی چی میشه

   1. امیرعلی آینه‌بند گفت:

    مترادف نه متضاد

  1. TARA گفت:

   پاکی \تمیزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *