سرگرمی

تعبیر خواب مرغ ☑️ دیدن خواب مرغ را چگونه تعبیر کنیم؟

تعبیر خواب مرغ و خروس ، تعبیر خواب مرغ خانگی ،تعبیر خواب خوردن مرغ ، تعبیر خواب تخم گذاشتن مرغ

گاهی دیدن برخی خواب ها برای ما و زندگی ما معنا و مفاهیم پنهانی‌ دارد که با کمک منابع و معبرین مختلف می‌توانیم از آن‌ها آگاه شویم. در این بخش تعبیر خواب ماگرتا سعی کردیم درباره تعبیر خواب مرغ، حالات مختلف و پرتکرار آن صحبت کنیم و آن‌ها را به اختصار بیان نماییم.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب رنگین کمان

تعبیر خواب مرغ
تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ به گفته‌ی معبرین مختلف

تعبیر خواب مرغ به فرموده‌ی امام صادق (ع)
اگر شخصی مرغ در خواب بییند به سه معنی زیر است. به معنی زنی با کمالات و زیبارو است. به معنی کنیزک است. به معنی خدمتکار خانه است.

تعبیر خواب مرغ به فرموده‌ی حضرت یوسف(ع)
اگر شخصی در خواب مرغ(هرنوع مرغی) ببیند، به معنی وفور نعمت و خوبی برای او است.

تعبیر خواب مرغ به فرموده‌ی حضرت دانیال(ع)
اگر شخصی در خواب تخم گذاشتن مرغی را ببیند، یعنی به زودی فرزندی از یک کنیز خواهد داشت.

تعبیر خواب مرغ به گفته‌ی جابر مغربی
اگر شخصی در خواب مرغ ببیند، تعبیر خوب و نیکویی دارد اما دیدن خروس در خواب بهتر است.

تعبیر خواب مرغ به گفته‌ی آنلی بیتون
اگر شخصی خواب مرغ ببیند، یعنی اعضای خانواده او به همراه تعدادی از نزدیکان یا دوستانش، دور هم جمع خواهند شد.

تعبیر خواب مرغ به گفته‌ی ابن سیرین
اگر شخصی خواب مرغ ببیند

هر چقدر مرغ بزرگتر باشد، یعنی پشتکارِ شخص بیشتر است.

اگر تعداد زیادی مرغ در خواب او در حال سرو صدا کردن باشند، یعنی مشکل و غمی به زودی در زندگی‌ او به وجود می‌آید.

اگر شخص بیضه‌ی مرغ را خواب ببیند، یعنی صاحب فرزند خواهد شد.

تعبیر خواب مرغ به گفته‌ی ابراهیم کرمانی
اگر شخصی خواب مرغ ببیند، یعنی به زودی زنی زیبارو وارد زندگی‌اش می‌شود.
اگر شخصی در خواب ببیند که مرغ در خانه‌اش لانه دارد یا تخم گذاشته، یعنی از یک زن سود و فایده ای به او می‌رسد.
اگر شخصی در خواب ببیند مرغ یک تکه از گوشت بدن او را می‌کند، یعنی به زودی از اموالش دزدی خواهد شد.

تعبیر خواب مرغ به گفته‌ی کارل گوستاو یونگ
اگر شخصی خواب مرغ ببیند به سه معنی زیر می‌باشد. نشان‌دهنده ی مشکلات و غیبت است. نماد مادرانه است. نماد ترسو بودن و نداشتن اراده و پشت‌کار است.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب آسانسور

تعبیر خواب مرغ به گفته‌ی امام صادق

اگر شخصی مرغ در خواب ببیند، یعنی وضع مالی او خوب می‌شود، به زودی ازدواج خواهد کرد، شروع جدیدی خواهد داشت و اتفاقات خوبی در زندگی‌اش می‌افتد.

اگر شخصی در خواب ببیند مرغی در مقابلش تخم می‌گذارد، یعنی

به آرزوهایش خواهد رسید.

به زودی خبر خوبی خواهد شنید.

اگر شخصی در خواب ببیند مرغ خانگی‌ را می‌کشد، یعنی

اگر در خانه‌اش خدمتکار دارد و او مریض است، به زودی بهبود می‌یابد.

اگر خدمتکار خانه‌اش قرض و بدهی‌ای دارد، پرداخت و ادا خواهد شد.

گر خدتکار خانه‌اش بی‌دین و ایمان است، دیندار و درستکار می‌شود.

احتمال دارد، خدمتکار خانه‌اش را اخراج کند.

احتمال دارد ،زن خود را از کار کردن و خدمت کردن، منع یا معاف کند.

اگر شخصی در خواب مرغ مرده‌ای را ببیند، یعنی:

کسی در زندگی او سعی دارد که او را آزار دهد و زندگی‌ او را تحت سلطه خود درآورد.

اگر شخص ببیند، مرغ زنده‌ای داشته و سپس می‌میرد، احتمالا خدمتکار خانه‌ او از آن‌جا می‌رود و دیگر به او خدمت نخواهد کرد‌.

اگر شخصی در خواب مرغ را در حال دویدن ببیند، یعنی مدت‌ها پیش کسی در زندگی شخص بوده که به زودی با او دیدار خواهد کرد و برای شخص دیدار این فرد مهم و ارزشمند است.

اگر شخصی در خواب ببیند مرغ زنده ای دارد که پرهایش ریخته، یعنی از اعتبار و آبروی خانم خانه‌اش کاسته می‌شود.

اگر شخصی در خواب ببیند مرغی پرکنده و زنده را به خانه‌اش آورده، یعنی به زودی ثروت و مالی به او می‌رسد که زحمتی برایش نکشیده.

اگر شخصی در خواب صدای قدقد کردن مرغی را بشنود، یعنی به سفری که همیشه آرزویش را داشته، می‌رود.

اگر شخصی در خواب مرغ را به همراه جوجه‌هایش ببیند، یعنی

در زندگی یکی از نزدیکانش مشکل بزرگی وجود دارد که او از آن بی‌اطلاع است.

همچنین یعنی شخص نگرانی زیادی نسبت به زندگی فرزندانش دارد.

اگر شخصی خواب تخم مرغ ببیند، یعنی مرد یا زنی جذاب به زودی وارد زندگی‌اش می‌شود و مشکلاتی را برای او به وجود‌ می‌آورد.

اگر شخصی در خواب، مرغ را در قفس ببیند، یعنی به زودی مشکلات مالی برایش به وجود می‌آید.

اگر شخصی در خواب ببیند مرغی را از قفس آزاد می‌کند، یعنی در آینده‌ای نزدیک به موفقیت های بزرگ می‌رسد.

اگر شخصی مرغ در حال پرواز را خواب ببیند، یعنی به تازگی در کار یا زندگی خود اشتباهی کرده که به زودی ثمرات و نتایج آن را میبیند.

اگر شخصی در خواب ببیند مرغی را خریده، یعنی اتفاقات خوبی برای آینده شغلی و زندگی شخصی اش به زودی رخ می‌دهد و به موفقیت های بزرگ دست پیدا می‌کند.

اگر شخصی در خواب ببیند، مرغی به او حمله کرده، یعنی باید بیشتر مراقب خود و اطرافیانش باشد.

اگر شخصی در خواب، مرغی را در مزرعه دید، یعنی به زودی با یکی از دوستانش به مشکل برمی‌خورد و مشکلات بین آن‌ها به مرور بیشتر خواهد شد.

اگر شخصی در خواب ببیند که به مرغی غذا می‌دهد، یعنی

به زودی به آرزوها و اهدافش می‌رسد و موفق خواهد شد.

به یکی از اطرافیان خود، هدیه خواهد داد.

اگر شخصی در خواب ببیند، گوشت مرغ خریده، یعنی به زودی صاحب مال و ثروتی زیاد خواهد شد‌. هر چقدر گوشتی که در خواب می‌بیند، بیشتر باشد، ثروتی که به دست می‌آورد، نیز بیشتر است.

اگر شخصی در خواب مرغ را درون لانه ببیند، یعنی به زودی ازدواج خواهد کرد و آرامش و شادی در زندگی‌ او زیاد خواهد شد.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب بغل کردن مرده

تعبیر دیدن مرغ در خواب

تعبیر خواب مرغ بر اساس رنگ آن

مرغ سیاه
اگر شخصی در خواب ببیند مرغی سیاه را خریده، یعنی با زنی خوب و متین ازدواج خواهد کرد.

اگر زنی این خواب را ببیند، یعنی شخصی متین و باعزت در حق او خوبی‌ و کمکی خواهد کرد.
اگر شخصی در خواب ببیند مرغ سفیدی را در خانه‌اش دارد که ناگهان به رنگ سیاه در می‌آید، یعنی خانم خانه یا خدمتکار خانه او را ناراحت خواهد کرد و مشکل و ناراحتی‌ای پیش می‌آید و در نهایت باعث دوری و جدایی خواهد شد.
اگر شخصی در خواب مرغ سیاهی ببیند، به طور کلی می‌تواند نشان دهنده ی مشکلات جنسی و جدایی و تجاوز باشد.

مرغ سفید
اگر شخصی در خواب مرغ سفید ببیند، یعنی: به زودی کسب و کار او بهتر و از نظر مالی رشد می‌کند. به زودی یکی از نزدیکانش ازدواج می‌کند و او را به عروسی‌اش دعوت خواهد کرد.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب زایمان

توجه داشته باشید با توجه به شخصی که خواب می‌بیند، موقعیت جغرافیای او و معبر آن، تعابیر مختلفی وجود دارد و همچنین اعتقادات و احساسات شخص نیز در تعبیر خواب های او موثر است که در این مقاله سایت ماگرتا این موارد را بیان کنیم تا بتوانید به راحتی خواب مرغ خودتان را تعبیر کنید.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.