سبک زندگیمهارت های زندگی

سوالات متن درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 2 دوم پدیده های اجتماعی کتاب هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۲ دو پدیده های اجتماعی کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول هویت اجتماعی دوازدهم

سوالات متن درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب
سوالات متن درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس 2 دوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

۱) کنش اجتماعی چیست و نقش دیگران در انجام آن چگونه است؟

پاسخ: کنش اجتماعی نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می شود. در کنش اجتماعی اراده و آگاهی کنشگر، ناظر به دیگران،‌ ویژگی‌ها و اعمال آنهاست.

۲) درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید و صحیح آن را بنویسید.
الف) کنش اجتماعی تنها در حضور دیگران صورت می گیرد.
ب) به شیوه انجام کنش اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته باشد، ارزش گویند.

پاسخ: الف) غلط است؛ تنها در حضور دیگران صورت نمی گیرد.
ب) غلط است؛ به آن هنجار می گویند.

۳) چرا توقف راننده‌ای پشت چراغ قرمز را می توان یک کنش اجتماعی دانست؟

پاسخ: زیرا وی مقرراتی را رعایت می کند که مورد قبول دیگران است. حتی اگر این اتفاق در نیمه شب و دور از چشم دیگران و دوربین مخفی باشد.

۴) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) به کنش اجتماعی و پیامدهای آن ….. می گویند.
ب) …… خردترین پدیده اجتماعی است و سایر پدیده‌های اجتماعی، آثار و پیامدهای آن می باشند.

پاسخ: الف) پدیده اجتماعی
ب) کنش اجتماعی

۵) چند نمونه از پدیده‌های اجتماعی را نام ببرید.

پاسخ: بانک، مسجد، پلیس، مدرسه، خانواده،‌ نمادها، هنجارها و ارزش ها

۶) چه هنگام پای هنجارها و ارزش‌های اجتماعی به میان می‌آید؟ با ذکر مثالی توضیح دهید.

پاسخ: هنگامی که یک کنش در ارتباط با دیگران قرار گیرد. به عنوان مثال فردی به تنهایی و با صدای دلخواه در حال مطالعه است. اگر فرد دیگری وارد اتاق شود، مطالعه او به یک کنش اجتماعی تبدیل شده و پای هنجارها و ارزش های اجتماعی تبدیل شده و پای هنجارها و ارزش‌های اجتماعی به میان می آید و او باید آرام به مطالعه بپردازد.

۷) ارزش اجتماعی را با ذکر مثال تعریف کنید.

پاسخ: آن دسته از پدیده‌های مطلوب و خواستنی اند که مورد توجه و پذیرش همگان بوده و افراد یک جامعه، نسبت به آنها گرایش و تمایل دارند. مانند عدالت، سعادت، صلح، آزادی و امنیت.

۸) اگر کنش اجتماعی نباشد، چه پیامدهایی ایجاد می شود؟

پاسخ: در صورت نبودن کنش اجتماعی، هیچ هنجاری شکل نمی گیرد و هیچ یک ارزش های اجتماعی محقق نمی شود.

۹) هنجارها و ارزش‌های اجتماعی چگونه به نسل‌های بعد انتقال یافته و تداوم می یابند؟

پاسخ: ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی بعد از اینکه از طریق کنش‌های اجتماعی دیگر، یعنی جامعه پذیری و کنش اجتماعی را ضروری می سازند تا ارزش ها و هنجارها از این طریق به افراد منتقل شوند. افراد نیز با انجام کنش های خود بر اساس ارزش ها و هنجارها، به آنها تداوم می بخشند.

۱۰) در چه صورت پدیده‌های اجتماعی معنادار می باشند؟

پاسخ: آن هنگام که افراد با آگاهی، اراده و هدف عمل می کنند، پدیده‌های اجتماعی معنادار خواهند بود.

۱۱) آیا کنش های اجتماعی حتما باید در حضور فیزیکی دیگران صورت گیرد؟ مثال بزنید.

پاسخ: خیر – رعایت مقررات حتی بدون حضور دیگران نیز کنشی اجتماعی محسوب می شود. دیگران اگر فیزیکی هم حضور نداشته باشند حضور ذهنی برای کنشگر می‌توانند داشته باشند و بر کنش‌های او تاثیر خواهند داشت.
مثال: رعایت قوانین رانندگی در نیمه شب و بدون حضور دیگران

۱۲) آیا کنش هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه به آنها اتفاق می افتد کنش اجتماعی اند؟

پاسخ: کنشی که موجب ایجاد آگاهی و تاثیرپذیری در دیگران نشود کنش اجتماعی نیست.بنابراین اگر من کنشی در حضور دیگری انجام دهم که او را متاثر نسازد این کنش من جنبه ی اجتماعی نخواهد داشت.

۱۳) با ذکر مثالی توضیح دهید که شما چگونه با گذشتگان ارتباط اجتماعی برقرار می کنید؟

پاسخ: وقتی ما برای گذشتگان خود بزرگداشت برگزار می کنیم یا فاتحه ای نثار آنها می کنیم یا طلب آمرزش برای آنها داریم، درحال برقراری ارتباط با گذشتگان هستیم.

۱۴) با ذکر مثالی توضیح دهید که شما چگونه با آیندگان ارتباط اجتماعی برقرار می کنید؟

پاسخ: وقتی کنشی انجام می دهیم که برای آیندگان عواقبی به دنبال دارد. مثلا مطلبی می نویسیم تا آنها را از حال خود با خبر سازیم. یا با مصرف بی رویه آب و انرژی محیط زیست نامناسبی برای آنها به ارمغان می گذاریم، درحال برقراری ارتباط با آیندگان هستیم.

۱۵) با ذکر مثالی توضیح دهید که شما چگونه با معاصران ارتباط اجتماعی برقرار می کنید؟

پاسخ: من در حال نوشتن این متن هستم و شما درحال خواندن آن هستید پس شما در حال تاثیرپذیری از کنش من هستید.

۱۶) آیا قواعد و شکل ارتباط اجتماعی ما با دوست و دشمن یکسان است؟ مثال بزنید.

پاسخ: خیر – به قول حافظ شیرازی: با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
به قول جامعه شناسان: از دشمنان فاصله می گیریم و به دوستان نزدیک می شویم.

۱۷) آیا قواعد و شکل ارتباط اجتماعی ما با غریبه و آشنا یکسان است؟ مثال بزنید.

پاسخ: خیر، ارتباط با غریبه‌ها ساده است ولی ارتباط با آشنایان پیچیده تر و گسترده تراست.

۱۸) خردترین پدیده ی اجتماعی چیست؟

پاسخ: کنش اجتماعی

۱۹) منظور از پدیده های اجتماعی چیست؟

پاسخ: به کنش‌ها و پیامدهای کنش (تاثیرات اجتماعی کنش‌ها) پدیده اجتماعی گفته می شود. مانند: کنش ها، نقش ها، ارزش ها، هنجارها، فرهنگ، عقاید، گروه های اجتماعی، نظام ها و نهادهای اجتماعی و….

۲۰) چرا برخی از پدیده‌ها را پدیده های اجتماعی می نامند؟

پاسخ: زیرا برخی از پدیده های موجود در اطراف ما در کنش های انسان ها نسبت به یکدیگر تاثیر دارند و دیگران را به واکنش وا می دارند.
مثلا: خط کشی خیابان یک پدیده اجتماعی زیرا دیگران را به واکنش و تغییر رفتار وا می دارد.

۲۱) مفاهیم ارزش، هنجار، نقش اجتماعی، جامعه پذیری،کنترل اجتماعی را توضیح دهید و برای هر یک مثال بزنید.

پاسخ: ارزش های اجتماعی: پدیده های مطلوب و خواستنی که مورد پذیرش افراد جامعه اند و اعضای جامعه می خواهند به آنها دست یابند.(گرایش نسبت به آنها دارند.)
مانند: تعلیم و تربیت ،موفقیت، اخلاص، سخاوت، سعادت

هنجارهای اجتماعی: شیوه های انجام کنش های اجتماعی هستند که مورد قبول افراد جامعه اند و راه های رسیدن به ارزش های اجتماعی محسوب می شوند.
مانند قوانین و مقررات، الگوهای رفتاری ارزش های اجتماعی ذهنی هستند و در ذهن انسان اعتبار می یابند ولی هنجارهای اجتماعی عینی ،ملموس و محسوس هستند و جنبه بیرونی دارند.

کنترل اجتماعی: مجموعه فعالیت هایی که فرد را برای انطباق با انتظارات و پذیرش فرهنگ جامعه آماده می سازد. اقداماتی که ما را وادار به رعایت فرهنگ و مقررات اجتماعی می کند.
مثلا: برای درس خوان تر شدن دانش آموز معلم با نمره یا جایزه او را تشویق می کند و یا او را مورد مواخذه قرار می دهد.

۲۲) کنش اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و ارزش های اجتماعی با یکدیگر چه ارتباطی دارند؟ مثال بزنید.

پاسخ: وقتی کنشی از حالت فردی به اجتماعی تبدیل می شود نیازمند هنجار و ارزش اجتماعی می شود. بدون ارزش اجتماعی هنجار و کنش اجتماعی به وجود نمی آید. اگر هدفی مطلوب است باید برای رسیدن به آن شیوه هایی (هنجارهایی) تعریف شود و این شیوه ها باید قابلیت اجرا (کنش اجتماعی) داشته باشند.

مثال: برای کلاس درس جامعه شناسی علاوه بر ارزش آموزش مفاهیم اجتماعی، ارزش تنوع و شادابی راهم اضافه می کنیم بنابراین لازم است که از جای برخیزیم و با رعایت فاصله نسبی با یکدیگر حرکات کششی و نرمشی را انجام دهیم تا انبساط خاطر و شادابی در فضای کلاس ایجاد شود.

۲۳) پدیده های اجتماعی (مانند ساختمان اداری، مدرسه،بیمارستان، پادگان، ارزش های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی ، برنامه امتحانات و…) با پدیده های طبیعی (مانند کوه، جنگل، بیابان، دریا، باران و…) چه تفاوت هایی دارند؟

پاسخ: ۱- پدیده های اجتماعی با نقش و اراده انسان پدید می آیند، ولی پدیده های طبیعی خارج از اراده و نقش انسان هستند.
۲- پدیده های اجتماعی با ذهنیت انسان پدید می آیند و دارای معانی ذهنی هستند. ولی پدیده های طبیعی محسوس (از طریق حواس قابل حس هستند.) هستند.
۳- پدیده های طبیعی توسط انسان خلق نمی شوند و نتیجه کنش انسان نیستند. جنبه عینی و بیرونی دارند و خارج از ذهنیت انسان نیز به صورت مستقل وجود دارند.

۲۴) پدیده ای طبیعی مثال بزنید که جنبه ی اجتماعی پیدا می کند؟

پاسخ: خشکسالی و کم آبی که پدیده ای طبیعی است موجب ایجاد مهاجرت یا تغییر نقش های اقتصادی که جنبه‌ی اجتماعی دارند، می شود.

۲۵) هنجارهای اجتماعی چه رابطه ای با کنش اجتماعی و ارزش های اجتماعی دارد؟

پاسخ: هنجارها شیوه های انجام کنش اجتماعی هستند و به کمک هنجارها به ارزش های اجتماعی می رسیم اگر ارزش ها عوض شوند هنجارها و کنش های اجتماعی تغییر می کند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب سوالات درس ۲ هویت اجتماعی دوازدهم

✅ سوالات متن درس ۲ دوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *