سبک زندگیمهارت های زندگی

سوالات متن درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 3 سوم جامعه و فرهنگ کتاب هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۳ سوم جامعه و فرهنگ کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب
سوالات متن درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس 3 سوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

۱) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) هنگامی که به شهری مسافرت می کنیم آنچه در نخستین برخورد مشاهده می کنیم …… و آنچه به تدریج می آموزیم ….. است.
ب) جامعه و فرهنگ هر دو پدیده اجتماعی ….. هستند که توسط انسان ها پدید آمده اند.

پاسخ: الف) جامعه – فرهنگ
ب) کلان

۲) جامعه و فرهنگ را تعریف کنید.

پاسخ: جامعه به گروهی از انسان ها گفته می شود که برای سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند. فرهنگ شیوه‌ی زندگی گروهی از انسان‌هاست که با یکدیگر زندگی می کنند.

۳) نمونه هایی از مصادیق فرهنگ را برای یک جامعه ذکر کنید.

پاسخ: خوراکی ها، پوشش ها، گویش ها، آداب و رسوم عروسی و عزاداری، آداب معاشرت، شیوه‌های گذران اوقات فراغت، شیوه‌های یاددهی و یادگیری، ارزش ها و باورهای اخلاقی، نوع نگرش به عالم و آدم و …

۴) چه رابطه‌ای می توان بین یک جامعه و فرهنگ آن ترسیم کرد؟

پاسخ: جامعه و فرهنگ را می توان به جسم و جان یک موجود زنده تشبیه کرد. جامعه مانند جسم (کالبد) و فرهنگ منزله جان و روح آن است. جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ نیز بدون جامعه پدید نمی آید. ضمن آنکه هر دو با آگاهی و اراده انسان ها پدید می آیند.

۵) فرهنگ چگونه از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد؟

پاسخ: از آنجا که فرهنگ مشترک مردم یک جامعه است، از طریق آموزش به نسل های بعد انتقال می بابد.

۶) فرهنگ عمومی را تعریف کرده و برای آن مثالی بیاورید.

پاسخ: فرهنگ عمومی بخشی از فرهنگ است که همه مردم جامعه در آن اشتراک دارند،‌ مانند راستگویی، فداکاری و …

۷) خرده فرهنگ را تعریف کنید؟ مثال بزنید.

پاسخ: خرده فرهنگ آن بخش هایی از فرهنگ است که مربوط به یک قوم، قشر، صنف یا گروه است. به عنوان مثال سازان و جواهر فروشان، خرده فرهنگ پزشکان

۸) ضد فرهنگ چیست؟

پاسخ: در مواردی ممکن است عقاید، ارزش ها، هنجارها و مهارت پذیرفته شده در یک خرده فرهنگ، ناسازگار و مخالف با فرهنگ عمومی باشد. در این صورت این خرده فرهنگ، ضد فرهنگ نامیده می شود.

۹) خرده فرهنگ موافق چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: خرده فرهنگ هایی که درون یک فرهنگ عمومی قرار دارند و با آن فرهنگ عمومی سازگار هستند را خرده فرهنگ موافق می گویند. مانند خرده فرهنگ های اقوام و صنف های مختلف جامعه

۱۰) آیا انسان ها در جامعه و فرهنگ خود کنشگر منفعل است؟

پاسخ: خیر، درست است که باورها، ارزش ها و هنجارهای یک جامعه بیشتر توسط گذشتگان به وجود آمده اند، اما آدمی با اراده و آگاهی می تواند برای تداوم و پیشرفت جامعه خود تلاش کند یا به سوی جامعه و فرهنگ دیگری گام بردارد.

۱۱) رابطه پیامدهای جامعه و فرهنگ با اراده انسان ها چگونه است؟

پاسخ: پیامدهای حاصل از پیدایش جامعه و فرهنگ وابسته به اراده تک تک افراد نیستند. این پیامدها فرصت و محدودیت هایی را برای کنش های بعدی فراهم می آورند و زندگی ما را متاثر می سازند.

۱۲) تا چه زمانی پیامدهای جامعه و فرهنگ ماندگار است؟

پاسخ: تا زمانی که جامعه و فرهنگ از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست، پیامدهای آن ماندگار می باشد.

۱۳) ارزیابی جوامع و فرهنگ های مختلف با چه معیارهایی صورت می گیرد با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: جوامع و فرهنگ های مختلف را می توان بر اساس آرمان ها و ارزش های آنها و فرصت ها و محدودیت هایی که به دنبال آن می آید ارزیابی کرد. به عنوان مثال برخی جوامع و فرهنگ ها نیازهای روحی و معنوی انسان را نادیده می گیرند و برخی نیازهای مادی و دنیوی انسان را در نظر دارند.

۱۴) منظور از «جوامع مختلف ،فرهنگ های متفاوت دارند.» چیست؟ چرا؟

پاسخ: یعنی مردم هر جامعه، شیوه زندگی خاصی برای خود دارند، که با شیوه زندگی دیگر جوامع تفاوت هایی دارد. زیرا فرهنگ، آگاهی مشترک مردم است که آموختنی است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

۱۵) ویژگی های فرهنگ را بنویسید.

پاسخ: ۱- فرهنگ آگاهی بر شناخت مشترک است.
۲- فرهنگ آموختنی و آموزش پذیر است.
۳- فرهنگ قابل انتقال است.
۴- هر جامعه ای دارای فرهنگ است.
۵- فرهنگ قابلیت تغییر دارد.

۱۶) آیا در یک جامعه شیوه زندگی مردم در همه مناطق یکسان است؟

پاسخ: خیر ، مردم یک جامعه در بخشی از فرهنگ مشترک و یکسان هستند و در بخش هایی از فرهنگ، اقوام ،اقشار ، گروه ها، صنف ها دارای تفاوت هایی هستند. آن بخش از فرهنگ که همه مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند فرهنگ عمومی است و آن بخشی که مربوط به یک قسمت از جامعه (قشر، صنف، گروه، قوم ) می شود خرده فرهنگ است.

۱۷) برخی از ویژگی های فرهنگ عمومی ایرانی – اسلامی را بنویسید و برخی از خرده های رایج درون این فرهنگ عمومی را نام ببرید.

پاسخ: اعیاد ملی مانند نوروز، اعیاد مذهبی مانند عید قربان و عید فطر، مناسب های ملی و مذهبی ، ارزش های دینی و معنوی، تشکیل خانواده با آداب دینی ،…
خرده فرهنگ های اقوام مختلف سرزمین ایران، خرده فرهنگ های مشاغل و صنف های مختلف مانند خرده فرهنگ طلا سازان و جواهر فروشان، خرده فرهنگ پزشکان، خرده فرهنگ رانندگان و کامیون داران، خرده فرهنگ معلمان و …

۱۸) آیا جامعه و فرهنگ صرفا تابع خواست و اراده افرادند؟

پاسخ: خیر انسان ها با آگاهی و اراده خود به کنش اجتماعی می پردازند و جامعه ای را پدید می آورند ولی پس از پدید آمدن پیامد هایی الزامی دارند که بر افراد تاثیر می گذارند. و وابسته به اراده تک تک افراد نیستند.
مثال: شما با تعدادی دیگر به دلخواه یک کلاس درس در مدرسه ای را پدید می آورید و از آن پس آن کلاس برای شما فرصت ها و محدودیت هایی به وجود می آورد.

۱۹) فرصت ها و محدودیت های پدیده های اجتماعی چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟

پاسخ: پدیده های اجتماعی در جامعه فرصت هایی در اختیار افراد قرار می دهند و محدودیت هایی به وجود می آورند که به یکدیگر وابسته اند و دو روی یک سکه اند.
مثال: چراغ راهنمایی و رانندگی در سر چهار راه‌ها فرصت ساز و محدود کننده اند.

۲۰) سهم ما در ساختن جامعه و فرهنگ نسبت به گذشتگان و آیندگان چگونه است؟

پاسخ: سهم پیشینیان ما در ساختن جامعه بیشتر از ما بوده است. همچنان که سهم ما در ساختن جامعه و فرهنگ آیندگان بیش از آیندگان است. چون ما با کنش های اجتماعی خود جامعه و فرهنگ را می سازیم.

۲۱) گذشتگان چگونه بر ما تاثیر می گذارند؟

پاسخ: ما در جامعه ای چشم به جهان می گشاییم که توسط گذشتگان ما پدید آمده است. جامعه ای که باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادهای آن قبل از ما شکل گرفته است. (البته ما می توانیم ان را ادامه دهیم یا به سوی جامعه و فرهنگ دیگری گام برداریم.) فرهنگ شکل یافته گذشتگان برای ما فرصت و محدودیت ایجاد می کند.
مثال: حجاب برای خانم ها می تواند فرصت ساز (آرامش وامنیت) ایجاد کند و می تواند محدودیت های فیزیکی به همراه داشته باشد.

۲۲) تا چه زمانی پیامدهای اجتماعی یک فرهنگ و جامعه برقرار هستند؟

پاسخ: تا زمانی که در هر جامعه و فرهنگی مشارکت اجتماعی افراد پابرجا باشد.با تغییر جامعه و فرهنگ پیامدهای آن نیز تغییر می کند.

۲۳) جوامع و فرهنگ های مختلف را چگونه می توان ارزیابی کرد؟

پاسخ: ۱- بر اساس آرمان‌ها و ارزش‌هایشان
۲- فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که به دنبال می آورند.

۲۴) آیا جامعه و فرهنگی رامی شناسید که برخی از نیازهای انسان را نادیده گرفته باشد؟

پاسخ: برخی از جوامع غربی یا خرده فرهنگ ها نیاز های معنوی و روحی انسان را نادیده می گیرند. برخی از خرده فرهنگ های شرق آسیا به نیازهای مادی و دنیوی بی توجه اند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب سوالات درس ۳ هویت اجتماعی دوازدهم

✅ سوالات متن درس ۳ سوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *