سبک زندگیمهارت های زندگی

سوالات متن درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 4 چهارم ارزیابی فرهنگ ها کتاب هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۴ چهارم ارزیابی فرهنگ ها کتاب هویت اجتماعی پایه دوازدهم متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات متن درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب
سوالات متن درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن درس ۴ چهارم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

۱) فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی را تعریف کنید.

پاسخ: بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه از آن جانب داری می کنند و رعایت آن را لازم می دانند اما در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند، فرهنگ آرمانی نامیده می شود. آن بخش از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند فرهنگ واقعی نام دارد.

۲) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) وقتی مردم مطابق آرمان ها عمل کنند، آرمان ها به ….. تبدیل می شوند.
ب) مرز و محدوده فرهنگ آرمانی و واقعی بر اساس ….. تغییر می کند.

پاسخ: الف) واقعیت
ب) عمل مردم

۳) در چه صورت آرمان ها به فرهنگ واقعی ورود پیدا می کنند؟

پاسخ: هر اندازه مردم مطابق آرمان ها و ارزش ها عمل کنند به همان اندازه وارد فرهنگ واقعی می شوند.

۴) چه هنگام فرهنگ واقعی از فرهنگ آرمانی فاصله می گیرد؟

پاسخ: اگر مردم به ارزش هایی که رعایت آنها در فرهنگ آرمانی لازم دانسته می شود عمل نکنند، فرهنگ واقعی از فرهنگ آرمانی فاصله می گیرد.

۵) چه کسانی و چگونه زمینه ساز ورود بیشتر فرهنگ آرمانی به فرهنگ واقعی می شوند؟

پاسخ: برنامه ریزان فرهنگی از طریق تعلیم و تربیت

۶) چرا مرز و محدوده فرهنگ آرمانی و واقعی متغیر بوده و از جامعه ای به جامعه ای دیگر متفاوت است؟

پاسخ: زیرا آرمانی یا واقعی بودن یک پدیده بر اساس نوع نگاه و رفتار افراد و جوامع تعیین می شود. پدیده ای در یک جامعه، درون فرهنگ آرمانی و در جامعه دیگر درون فرهنگ واقعی قرار می گیرد.

۷) واقعیت های هر جامعه چگونه ارزیابی می شوند؟

پاسخ: بر اساس آرمان ها و ارزش های جامعه،‌ یعنی می توان بررسی نمود که آیا مردم مطابق آرمان ها و ارزش ها عمل می کنند یا خیر.

۸) دلایل باطل بودن یک فرهنگ چیست؟

پاسخ: بخش‌هایی که از نظر علمی قابل دفاع نباشد و بر اساس خرافات شکل گرفته باشد، «فرهنگ باطل» است.

۹) فرهنگ حق چیست؟

پاسخ: بخش‌هایی از فرهنگ که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد، «فرهنگ حق» است.

۱۰) نمونه هایی از ارزش های حق و عقاید باطل را در جوامع انسانی ذکر نمایید.

پاسخ: ارزش های حق: توحید، عدالت، حمایت از محرومین، مهربانی، وفای به عهد و تحمل دیگران
ارزش های باطل: شرک، ظلم، بی عدالتی، تجاوز به حریم دیگران و دنیاپرستی

۱۱) حق یا باطل بودن هر بخش از فرهنگ چگونه شناخته می شود؟ با ذکر مثال آن را توضیح دهید.

پاسخ: حق یا باطل بودن هر بخش از فرهنگ، با علم متناسب با همان بخش شناخته می‌شود. علوم تجربی می‌توانند دربارهٔ فنون و روش‌های اجرایی داوری کنند؛ مثلاً درست یا نادرست بودن شیوهٔ مداوای بیماران را با روش‌های تجربی می‌توان شناخت.

۱۲) ابزار مهم علوم برای شناخت عقاید و ارزش‌ها کدام‌اند؟

پاسخ: عقل و وحی

۱۳) نقش آگاهی یا جهل مردم در حق یا باطل بودن هنجارها و ارزش‌ها چگونه است؟

پاسخ: می توان گفت آگاهی یا عدم آگاهی، توجه یا عدم توجه مردم جوامع مختلف در حق یا باطل بودن هنجارها و ارزش ها تعیین کننده نیستند.

۱۴) جوامع چگونه حقیقت را به فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی وارد می نمایند؟

پاسخ: جوامع با ایمان به حق،حقیقت را به فرهنگ آرمانی خود وارد می کنند و با عمل به حق، آن را به فرهنگ واقعی‌شان وارد می نمایند.

۱۵) در چه صورت حق به فرهنگ آرمانی و واقعی ورود نمی یابد؟

پاسخ: در صورتی که جوامع به حق ایمان نداشته و بر اساس آن عمل ننمایند.

۱۶) معنای جمله زیر چیست؟
«حقایق ثابت‌اند ولی از نظر وارد شدن به فرهنگ آرمانی و واقعی جوامع، تغییرپذیرند»

پاسخ: یعنی برای جوامع امکان پذیرش حق و ترک باطل یا برعکس وجود دارد. جوامع می توانند حق یا باطل را برگزینند اما حق و باطل بر اساس گزینش آنها دچار تغییر نمی شوند.

۱۷) مرز و محدوده فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی بر چه اساسی تغییر می کند؟

پاسخ: بر اساس عمل مردم تغییر می کند. هر اندازه مردم مطابق آرمان ها و ارزش ها عمل کنند به همان اندازه آرمان ها وارد فرهنگ واقعی می شوند. اما اگر مردم به آرمان ها و ارزش هایی که رعایت آنها در فرهنگ آرمانی لازم دانسته می شود عمل نکنند، فرهنگ واقعی از فرهنگ آرمانی فاصله می گیرد.

۱۸) برای بخشی از فرهنگ واقعی که خارج از فرهنگ آرمانی است مثال بزنید

پاسخ: ثروت اندوزی، سبزه درست کردن در ایام نوروز ،تنبلی برخی از مردم، و ….

۱۹) کدام بخش از فرهنگ حق و کدام بخش باطل است؟

پاسخ: بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد و بر اساس خرافات شکل گرفته باشد فرهنگ باطل و بخش هایی که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد فرهنگ حق است.

۲۰) نقش برنامه ریزان فرهنگی در جامعه چیست؟

پاسخ: تلاش می کنند از طریق نهادهای فرهنگی، تعلیم و تربیت لازم را برای ورود فرهنگ آرمانی به عرصه فرهنگ واقعی فراهم آورند.

۲۱) علوم تجربی کدام روش ها رامی توانند داوری کنند؟

پاسخ: فنون و روش های اجرایی که جنبه تجربی و حسی را دارند.

۲۲) چند نمونه از عناصر فرهنگ حق که در اغلب جوامع حضور دارد را نام ببرید.

پاسخ: وفای به عهد، راستگویی، پرستش خدا، عدالت خواهی، گذشت، رعایت پوشش، دفاع از مظلوم، احترام به همنوع، کمک به هم نوع

۲۳) آیا حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها، هنجارها و کنش ها بر اساس آگاهی و توجه یا عدم آگاهی مردم تعیین می شود؟

پاسخ: خیر، مالک حق و باطل بودن ارزش ها و عقاید فرهنگ را آگاهی یا جهل مردم، توجه یا بی توجهی مردم جوامع مختلف نسبت به آنها تعیین نمی کند. مثلا پیروی مردم از نژادپرستی یا پول پرستی مانع باطل بودن آنها نمی شود.

۲۴) چگونه جوامع مختلف حقیقت را به فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی خود وارد می کنند؟

پاسخ: با ایمان به حق ،حقیقت را به فرهنگ آرمانی خود وارد می کنند و با عمل کردن به حق، آن را وارد فرهنگ واقعی شان وارد می نمایند.

۲۵) حقایق ثابت‌اند یا متغیر هستند؟

پاسخ: حقایق ثابت اند ولی از نظر وارد شدن به فرهنگ آرمانی و واقعی جوامع تغییرپذیرند. یعنی برای جوامع امکان پذیرش حق و ترک باطل وجود دارد. همان گونه که امکان انحراف از حق و روی آوردن به باطل نیز وجود دارد.(چه مردم حق را انتخاب کنند چه نکنند، حق همیشه حق و ثابت است. یعنی حق اعتبار خود را از مردم نمی گیرد از خدا (وحی) می گیرد.)

۲۶) چه تفاوتی بین فرهنگ آرمانی و فرهنگ حق وجود دارد ؟

پاسخ: حق یا باطل بودن فرهنگ (عقاید، ارزش ها ، هنجارها، کنش ها) بر اساس آگاهی یا جهل، علاقه یا بی توجهی مردم جوامع مختلف نسبت به آنها تعیین نمی شود. ولی فرهنگ آرمانی با اعتبار دادن و توجه مردم شکل می گیرد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: جواب درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم

✅ سوالات متن درس ۴ چهارم هویت اجتماعی دوازدهم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *