ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب سوالات قلمرو زبانی ، ادبی و فکری درس دوم فارسی دهم

پاسخ و حل پرسش های کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی ، قلمرو ادبی و قلمرو فکری صفحه ۱۹ و ۲۰ درس ۲ دوم فارسی دهم

جواب سوالات قلمرو زبانی ، ادبی و فکری درس 2 دوم فارسی دهم ؛ در این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به پاسخ و جواب سوال های کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی ، قلمرو ادبی و قلمرو فکری صفحه ۱۹ و ۲۰ درس ۲ دوم از آموختن ننگ مدار کتاب ادبیات فارسی دهم انسانی ، تجربی و ریاضی متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: معنی و آرایه های ادبی درس دوم فارسی دهم
و
جواب سوال های کارگاه متن پژوهشی درس اول فارسی دهم

جواب سوالات قلمرو زبانی ، ادبی و فکری درس دوم فارسی دهم
جواب سوالات قلمرو زبانی ، ادبی و فکری درس دوم فارسی دهم

جواب سوال های قلمرو زبانی درس 2 فارسی دهم

1) معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد، ابداع کنم. سعدالدّین وراوینی

پاسخ: داد اول به معنای انصاف، دهش، عدالت و عدل / داد دوم به معنای فعل از مصدر دادن = ادا کردن

عشق شوری در نهادِ ما نهاد. فخرالدّین عراقی

پاسخ: نهاد اول به معنای سرشت و طبع / نهاد دوم به معنای فعل = قرار داد2) در متن درس، سه گروه کلمه متضاد بیابید.

پاسخ: 1) غم و شادی 2) حق و باطل 3) امیدوار و نومید 4) ایمن و ناایمن

3) به عبارت های زیر توجه کنید:

الف) هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد.
ب) آرزو گفت: «از نمایشگاه کتاب چه خبر؟»

در عبارت «الف»، فعل جملۀ دوم ذکر نشده است امّا خواننده یا شنونده از فعل جملۀ اوّل می‌تواند به فعل جملۀ دوم، یعنی «است» پی ببرد. در این جمله، حذف فعل به «قرینۀ لفظی» صورت گرفته است.
در عبارت «ب»، جای فعل «داری» یا «دارید» در جملۀ دوم خالی است امّا هیچ نشانه‌ای در ظاهر جمله، شنونده را به وجود فعل راهنمایی نمی‌کند. تنها از مفهوم عبارت می‌توان دریافت که فعل «داری» یا «دارید» از جملۀ دوم حذف شده است. در این جمله، حذف به «قرینۀ معنایی» صورت گرفته است.

هریک از اجزای کلام در صورت وجود قرینه می‌تواند حذف شود. اگر حذف به دلیل تکرار و برای پرهیز از تکرار صورت گیرد، آن را «حذف به قرینۀ لفظی» گویند. امّا اگر خواننده یا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده پی ببرد، «حذف به قرینۀ معنایی» است.در کدام جمله متن درس، حذف صورت گرفته است؟ نوع آن را مشخص کنید.

پاسخ: نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی / در این جمله فعل بسته دان در پایان جمله به قرینه لفظی حذف شده است.

4) جدول زیر را کامل نمایید. (با حفظ شخص)

فعلامرساخت منفیمضارع اخباری
شنیده بودیبشنونشنیده بودیمی‌شنوی
داری می‌رویبرونمی‌رویمی‌روی
خواهید پرسیدبپرسیدنخواهند پرسیدمی‌پرسند

جواب سوال های قلمرو ادبی درس دوم فارسی دهم

1) بهره گیری از «مثل» چه تأثیری در سخن دارد؟

پاسخ: 1) مضمون و مفهوم سخن را بهتر انتقل می دهد 2) موجب گیرایی، آرایش و تزیین کلام است 3) سبب ایجاز و کوتاهی متن می شود.

2) دو عبارت کنایی را از متن بیابید و بنویسید.

پاسخ: 1) گندم نمای جو فروش بودن کنایه از حیله گری در خرید و فروش و کنایه از افراد دورو و ریاکار 2) داد چیزی را دادن کنایه از حق چیزی را چنان که شایسته است ادا کردن، با آن چیز به عدالت رفتار کردن 3) از جای شدن کنایه از خشمگین و عصبانی شدن


جواب سوالات قلمرو فکری درس دوم فارسی دهم

1) نویسنده، چه کاری را کودکانه می شمارد؟

پاسخ: زود شاد و زود اندوهگین شدن در کارهای خوب و بد.

2) در جمله زیر، نویسنده بر کدام ویژگی های اخلاقی تأکید می کند؟

«اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن»

پاسخ: سنگینی و وقار، خویشتن دار و بلند همت بودن، پنهان کردن راز درونی از دیگران، داشتن روح بزرگ و بلندی طبع

توجه: شادی و اندوه انسان باید نزد خود او و در دل او باشد و پیش مردم و در چهره انسان آشکار نشود که غمش، شادی دیگران را از بین ببرد و شادیش موجب حسرت انسان های غمگین شود.

3) مفهوم عبارت «گندم نمای جو فروش مباش.» را بنویسید.

پاسخ: نفاق و دو رویی و این که ظاهر انسان با باطن او متفاوت نباشد. توضیحات بیشتر را می توانید در مقاله «مفهوم عبارت گندم نمای جو فروش مباش چیست» مشاهده نمایید.


4) برای مفهوم بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید.

شاد و بی غم بزی که شادی و غم / زود آیند و زود می‌گذرند ابن حسام خوسفی

پاسخ: و به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو، که این، فعل کودکان باشد.

5) حدیث «حاسِبواقَبلَ أَن تُحاسَبوا» با کدام عبارت درس، قرابت معنایی دارد؟

پاسخ: اندر همه کاری داد از خویستن بده، که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشی

همچنین بخوانید: معنی گنج حکمت پیرایه خرد فارسی دهم

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته های نظری ریاضی ، تجربی و انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به معنی کلمات و جواب سوالات تمرین درس های کتاب ادبیات فارسی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات کارگاه متن پژوهشی قلمرو زبانی ، ادبی و فکری صفحه 19 و 20 درس دوم کتاب ادبیات فارسی دهم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !