اخبارعلمی

جواب تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی یازدهم

پاسخ و جواب پرسش های تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل 2 دوم صفحه 94 و 95 و 96

جواب تمرین های دوره ای صفحه ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ فصل ۲ دوم شیمی یازدهم ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات تمرین های دوره ای صفحه ی 94 و 95 و 96 فصل 2 دو قدر هدایای زمینی را بدانیم کتاب شیمی یازدهم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۹۳ شیمی یازدهم

جواب تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی یازدهم

پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی یازدهم صفحه ۹۴ و ۹۵ و ۹۶

۱) اغلب ورزشکاران برای درمان آسیب دیدگی‌های خود از بسته‌هایی استفاده می‌کنند که به سرعت گرما را انتقال می‌دهند. اساس کار این بسته‌ها، انحلال برخی ترکیب‌های یونی در آب است. با توجه به معادله‌های ترموشیمیایی زیر به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید:

پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی یازدهم
پاسخ و حل تمرین های دوره ای فصل ۲ دوم شیمی یازدهم

الف) کدام فرایند انحلال برای سرد کردن محل آسیب دیدگی مناسب است؟ چرا؟

پاسخ: واکنش اول(انحلال آمونیوم‌ نیترات در آب)؛ چون گرماگیر است و با جذب گرما از محل آسیب‌دیده آن را سرد می‌کند.

ب) از انحلال کامل 2/22g کلسیم کلرید خشک در آب چند کیلوژول گرما آزاد می‌شود؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای فصل دو شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل دو شیمی یازدهم

۲) چربی ذخیره شده در کوهان شتر هنگام اکسایش افزون بر آب مورد نیاز، انرژی لازم برای فعالیت‌های جانور را نیز تأمین می‌کند. واکنش ترموشیمیایی آن به صورت زیر است:

2C57H110O6(s) + 163O2(g) → 114CO2(g) + 110H2O(l) ، ΔH = -75520 kJ

حساب کنید از اکسایش هر کیلوگرم چربی، چند کیلوژول انرژی آزاد می‌شود؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای فصل 2 شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل 2 شیمی یازدهم

۳) کلسترول، یکی از مواد آلی موجود در غذاهای جانوری است که مقدار اضافی آن در دیواره رگ‌ها رسوب می‌کند، فرایندی که منجر به گرفتگی رگ‌ها و سکته می‌شود. با توجه به ساختار آن به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.

جواب تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی یازدهم
جواب تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی یازدهم

الف) توضیح دهید چرا شیمی‌دان‌ها آن را یک الکل سیر نشده می‌دانند؟

پاسخ: چون در ساختار این مولکول، علاوه بر گروه عاملی الکلی (هیدروکسیل) یک پیوند دوگانه کربن کربن وجود دارد.

ب) با توجه به جدول شماره 3، در شرایط یکسان کدام پیوندهای اشتراکی یگانه در ساختار کلسترول آسان‌تر شکسته می‌شود؟ چرا؟

پاسخ: در ساختار کلسترول، پیوندهای یگانه به صورت زیر می‌باشد:

[C−O ، C−C ، C−H ، O−H]

که به ترتیب از راست به چپ، دارای آنتالپی‌های پیوند 463 ، 413 ، 348 و 380 کیلوژول بر مول می‌باشند. بنابراین پیوند C−C راحت‌تر شکسته می‌شود.

پاسخ دیگر: با توجه به مقادیر آنتالپی پیوند در جدول شماره 3، پیوند ساده کربن-کربن مقدار انرژی کمتری برای شکسته شدن نیاز دارد و آسان‌تر شکسته می‌شود.

۴) از مصرف هر گرم آلومینیم در واکنش ترمیت، 15/24kJ گرما آزاد می‌شود.

2Al(s) + Fe2O3(s) → Al2O3(s) + 2Fe(l)

الف) این مقدار گرما، دمای صد گرم آب خالص را چند درجه سلسیوس افزایش می‌دهد؟

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم تجربی
جواب تمرین های دوره ای فصل دوم شیمی یازدهم تجربی

ب) ΔH واکنش ترمیت را حساب کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای شیمی یازدهم تجربی فصل دوم
جواب تمرین های دوره ای شیمی یازدهم تجربی فصل دوم

۵) با توجه به واکنش ترموشیمیایی: H2(g) + I2(s) + 53kJ → 2HI(g)، آنتالپی واکنش  را حساب کنید. راهنمایی: آنتالپی فرازش (تصعید) یُد را 62/5kJmol-1 در نظر بگیرید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

حل تمرین های دوره ای شیمی یازدهم تجربی فصل دوم
حل تمرین های دوره ای شیمی یازدهم تجربی فصل دوم

۶) شکل زیر واکنش میان گاز هیدروژن و بخار بنفش رنگ ید را در دمای معینی نشان می‌دهد.

پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی یازدهم
پاسخ تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی یازدهم

اگر هر ذره هم ارز با 0/1 مول از ماده و سامانه دو لیتری باشد، سرعت واکنش را پس از 20 دقیقه (b) و پس از 40 دقیقه (c)  بر حسب mol L-1h-1 حساب و با یکدیگر مقایسه کنید.

پاسخ: از آنجا که زمان بر حسب min داده و بر حسب h خواسته شده است، بنابراین min را به h تبدیل می کنیم:

H2(g) + I2 → 2HI(g)

cbaظرف / مولکول
0/50/60/8H2
0/50/60/8I2
0/60/40HI

ادامه پاسخ: در تصویر زیر می توانید ادامه پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل دوم
پاسخ تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل دوم

۷) ΔH واکنش C2H4(g) + H2(g) → (25c) C2H6(g) را با استفاده از:

الف) جدول 2 و 3 حساب کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

حل تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل ۲
حل تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل ۲

ب) آنتالپی سوختن اتن، اتان و هیدروژن که به ترتیب برابر با ، 1410- ، 1560- و 286- کیلو ژول بر مول است، حساب کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

جواب تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل ۲
جواب تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل ۲

پ) ΔH محاسبه شده از کدام قسمت را برای یک گزارش علمی انتخاب می‌کنید؟ توضیح دهید.

پاسخ: محاسبات نشان می‌دهد که مقدار H∆ محاسبه شده به روش آنتالپی پیوند با مقدار اندازه‌گیری شده به روش تجربی تفاوت دارد و با خطای بیشتری همراه است. بنابراین آنتالپی واکنش بر حسب واکنش سوختن که خطای کمتری دارد انتخاب می‌شود.

۸) با توجه به جدول زیر به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.

حل تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی یازدهم
حل تمرین های دوره ای فصل ۲ شیمی یازدهم

الف) اگر بدن فردی نیاز فوری و ضروری به تأمین انرژی داشته باشد، کدام خوراکی را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟

پاسخ: برگه زردآلو. چون مقدار کربوهیدرات موجود در آن بیشتر است و زودتر تولید انرژی می‌کند.

ب) مصرف کدام خوراکی را برای فعالیت‌های فیزیکی که در مدت طولانی تری انجام می‌شوند، مناسب می‌دانید؟ توضیح دهید.

پاسخ: بادام زمینی. زیرا میزان چربی موجود در آن بیشتر است و چربی‌ها در مدت زمان طولانی‌تری در سوخت‌ و ساز شرکت می‌کنند و کم کم انرژی خود را از دست می‌دهند.

پ) اگر یک فرد 70 کیلوگرمی، 25 گرم بادام خورده باشد، برای مصرف انرژی حاصل از آن چه مدت باید پیاده روی کند؟

آهنگ مصرف انرژی در پیاده روی را 190kcal h-1 در نظر بگیرید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

پاسخ تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل ۲
پاسخ تمرین های دوره ای شیمی یازدهم فصل ۲

همچنین بخوانید: جواب باهم بیندیشیم صفحه ۹۰ و ۹۱ شیمی یازدهم
و
جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۹ و ۹۰ شیمی یازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه یازدهم رشته های نظری ریاضی فیزیک و تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات فصل های اول و دوم و سوم کتاب شیمی یازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب سوال های تمرین های دوره ای صفحه ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ فصل دوم شیمی یازدهم تجربی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.