ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی و آرایه های شعر یاران عاشق درس یازدهم فارسی یازدهم

گام به گام معنی متن و کلمات و ارایه های قلمرو ادبی و زبانی و فکری شعر یاران عشق درس 11 یازدهم ادبیات فارسی یازدهم

معنی و آرایه های شعر یاران عاشق درس یازدهم فارسی یازدهم ؛ در این نوشته با معنی کلمات و آرایه های قلمرو ادبی و زبانی و فکری شعر یاران عاشق درس ۱۱ یازدهم کتاب ادبیات فارسی یازدهم متوسطه دوم رشته های تجربی و ریاضی و انسانی و فنی حرفه ای آشنا می شوید. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: معنی و آرایه های درس دوازدهم فارسی یازدهم

معنی و آرایه های شعر یاران عاشق درس یازدهم فارسی یازدهم
معنی و آرایه های شعر یاران عاشق درس یازدهم فارسی یازدهم

معنی و ارایه های ادبی شعر 11 یازدهم فارسی یازدهم یاران عشق

قالب و وزن شعر یاران عشق چیست ؟

پاسخ: قالب: مثنوی / وزن: فعولن فعولن فعولن فعل

۱- بیا عاشقی را رعایت کنیم / ز یاران عاشق حکایت کنیم

معنی: بیا راه و رسم عاشقی را به جای آوریم و عشق را گرامی بداریم و از دوستان عاشق پیشه (آزادگان و شهیدان) سخن بگوییم.

قلمرو ادبی: واج آرایی: آ، ع
جناس ناهمسان: عاشق و عاشقی
واژه آرایی: کنیم؛ ردیف
رعایت عاشقی کردن کنایه از حرکت عشق را نگاه داشتن.

پیام: یادکرد عاشقان

۲- از آن‌ها که خونین سفر کرده اند / سفر بر مدار خطر کرده اند

معنی: بیایید از آنهایی که در راه عشق به شهادت رسیده‌اند و همواره سفرشان با خطر همراه بوده است، حکایت کنیم.

قلمرو زبانی: مدار: جای دور زدن و گردیدن

قلمرو ادبی: خونین، سفر کردن: کنایه از شهید شدن
سفر بر مدار خطر کردن: کنایه از به جان خریدن خطرات عشق (شهادت)
واژه آرایی: سفر، کرده اند
واج آرایی: ر

پیام: یادکرد شهید

۳- از آن‌ها که خورشید فریادشان / دمید از گلوی سحرزادشان

معنی: از آن کسانی یاد کنیم که فریاد همچون خورشیدشان از دهانی می‌دمد که صبح از آنجا طلوع می‌کند. (فریاد شهیدان همه‌گیر و روشنگر بوده است.)

قلمرو زبانی: دمیدن : طلوع کردن
سحرزاد: زاییده سحر

قلمرو ادبی: فریاد، گلو: تناسب
خورشید فریاد: اضافه تشبیهی
گلوی سحرزاد: تشخیص
فریاد، گلو: تناسب
خورشید، سحر: تناسب
سحر زاد: کنایه از نورانی و معنوی
واج آرایی: ش
گلو:‌ مجاز از وجود

پیام: شهیدان فریاد روشنگرانه دارند.

۴- چه جانانه چرخ جنون می‌زنند / دف عشق با دست خون می‌زنند

معنی: آن ها چه عاشقانه، دیوانه وار می رقصند و با دست خونین دف عشق را می نوازند (و صدای موسیقی عشق را به گوش همگان می رسانند).

قلمرو زبانی: جانانه: با همه وجود، از ته قلب، عاشقانه
چرخ جنون می زنند: رقص عاشق وار، رقص درویشانه
دف: ساز کوبه‌ای
دست خون: در قمار، آخرین دور بازی برای کسی که همه‌چیز خود را باخته و خشمگین باشد و بر سر عضوی از اعضای بدن خود یا کسان خود گرو ببندد.

قلمرو ادبی: دف عشق: اضافه تشبیهی (تشبیه فشرده، تشبیه رسا)
دست خون: دست خونین، کنایه از شهادت
چرخ زدن و دف زدن: کنایه از شادی کردن
واج آرایی: «ن»
دف عشق با دست خونین زدن: کنایه از جان فشاری همراه با شادی
واژه آرایی: می زنند

پیام: به استقبال مرگ رفتن

۵- به رقصی که بی پا و سر می‌کنند / چنین نغمه عشق سر می‌کنند

معنی: با تمام وجودشان به رقص مرگ را آغاز می کنند و این چنین با شادی از عشقشان یعنی شهادت در راه خدا سخن می گویند.

قلمرو زبانی: نغمه: آواز

قلمرو ادبی: پا، سر : تناسب
نغمه عشق: اضافه تشبیهی
سر کردن: سردادن و آواز خواندن
بی پا و سر رقص کردن: کنایه از با همه وجود رقصیدن، متناقض نما
رقص، نغمه، پا، سر: تناسب
واژه آرایی: سر، می کنند

پیام: به استقبال شهادت رفتن

۶- هلا منکر جان و جانان ما / بزن زخم انکار بر جان ما

معنی: هان، ای کسی که معشوق ما را انکار می‌کنی، با انکارت که همچون زخمی است، ما را مجروح کن.

قلمرو زبانی: هلا: آگاه باش؛ هان
منکر: انکار کننده
جانان: دلبر
زخم: ضربه

قلمرو ادبی: زخم انکار: اضافه تشبیهی ( فشرده)
منکر، انکار: اشتقاق
واج آرایی: ج، ن ، ا
واژه آرایی: جان، ما

پیام: به انکار دشمن توجه نمی کنم

۷- بزن زخم، این مرهم عاشق است / که بی زخم مردن غم عاشق است

معنی: ای دشمن، آسیب و ضربه‌ی خود را بر عاشق بزن؛ این آسیب و آزار تو برای او مثل مرهم است؛ زیرا بدون زخم مردن برای عاشق عین غم و مصیبت است.

قلمرو زبانی: مرهم: التیام دهنده، دارویی که روی زخم گذارند
که: زیرا که

قلمرو ادبی: مرهم بودن زخم: متناقض نما
تشبیه: زخم مثل مرهمی برای عاشق است
تکرار (واژه آرایی): زخم، عاشق

پیام: انکار دشمن مرهم عاشق است.

۸- مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشی است‌ هان، اولین شرط عشق

معنی: شکایت و گله نکن که جان من از عشق فراوان سوخت و نابود شد. آگاه باش که سکوت و خاموشی، اولین شرط عاشقی است.

قلمرو زبانی: هان: آگاه باش
فرط،: شدت، فراوانی
خموش: ساکت بودن

قلمرو ادبی: جان سوختن: کنایه از رنج کشیدن
فرط، شرط: جناس
تکرار (واژه آرایی): عشق
جناس: جان و هان

پیام: سکوت شرط عشق است.

۹- ببین لاله‌هایی که در باغ ماست / خموشند و فریادشان تا خداست

معنی: توجه کن! این شهیدان راه خدا همچون لاله های آرام و بی صدا در زیر خاک خفته اند و سخنی نمی گویند اما راهشان ادامه دارد و حالا بسیاری از عاشق دیگر از زبان آنها سخن می گویند و آهنگ عشق سر می دهند.

قلمرو زبانی: خموش: ساکت

قلمرو ادبی: لاله‌هایی: نماد شهید
باغ: استعاره از میهن و سرزمین
لاله، باغ: تناسب
خموش بودن و رسیدن فریاد تا خدا: متناقض نما
لاله‌ها خموشند و فریاد می‌زنند: جانبخشی
فریاد تا خدا بودن: کنایه از بی نهایت، اغراق
واژه آرایی: است

۱۰- بیا با گل لاله بیعت کنیم / که آلاله‌ها را حمایت کنیم

معنی: بیایید با عاشقان و شهیدان پیمان ببندیم تا راهشان را ادامه دهیم و و از آن‌ها و آرمان‌هایشان پشتیبانی کنیم.

قلمرو زبانی: آلاله: شقایق، لاله وحشی
بیعت کردن: پیمان بستن

قلمرو ادبی: لاله، آلاله: نماد شهید
واج آرایی «ل» و «ا»
جانبخشی
واژه آرایی: کنیم

پیام: وفاداری به آرمان شهید

معنی کلمات و واژه های شعر یاران عشق درس یازدهم فارسی یازدهم

مدار: پیرامون، پهنه، مسیر
هلا: ندایی برای آگاه کردن، هان، آهای
منکر: منکِر: انکار کننده
فرط: شدت
انکار: باور نکردن، نپذیرفتن، نفی کردن

خاموشی: سکوت، تاریکی
هان: آگاه باش
گل لاله: سرده‌ای از تیرهٔ سوسنیان
آلاله: سرده ای از گیاهان علفی یک ساله
بیعت: پیمان بستن

مرهم: هر دارویی که روی زخم گذارند، التیام بخش.
چنبر: حلقه و هر چیز حلقه مانند؛ چنبر نفس: چنبر زدنِ مارِ نفس.

همچنین بخوانید: جواب قلمرو های کارگاه متن پژوهی درس دوازدهم فارسی یازدهم

توجه: شما دانش آموزان عزیز و کوشا می توانید برای دسترسی سریع تر و بهتر به مطالب کمک درسی کتاب فارسی پایه یازدهم متوسطه دوم ، کلمه و عبارت « ماگرتا » را به همراه مطلب مورد نظر خود جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی و آرایه های ادبی و زبانی شعر یاران عشق درس 11 یازدهم ادبیات فارسی یازدهم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.