فرهنگ و هنر

سوالات متن درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 14 چهارده دین و اعتقادات کتاب تاریخ کلاس دهم رشته انسانی با جواب

سوالات متن درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۱۴ چهاردهم دین و اعتقادات کتاب تاریخ دهم رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس ۱۴ تاریخ دهم انسانی

سوالات متن درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی با جواب
سوالات متن درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن 14 چهاردهم تاریخ دهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس چهاردهم تاریخ دهم انسانی :

۱) دین در میان اقوام آریایی چگونه بود؟

پاسخ: اقوام آریایی مهاجر به ایران خدایان متعددی را می پرستیدند و آنها را بغ (خدا / خدایگان)، اهوره (سرور) و امرتا (بی مرگ) می خواندند. آنان برای خشنودی خدایان، حیوانات را قربانی می کردند و سرودها و نیایش های گوناگونی می خواندند. افرادی با عنوان مغ، مراسم و تشریفات دینی را اجرا می کردند. اقوام آریایی بر خلاف مردمان ایلام، بین النهرین، یونان و …. برای خدایان خویش معابد باشکوه نمی ساختند. آنان اعتقاد داشتند که نفوذ و قدرت خدایانشان محدود به ناحیه و شهر خاصی نمی شود، بلکه تمام قلمرو گیتی را در بر می گیرد. آریاییان همچنین برخی عناصر طبیعی مانند آب، آتش و خاک را مقدس می شمردند.

۲) دینکرد چیست؟

پاسخ: در عصر ساسانیان، اوستا به زبان پهلوی ترجمه و شرح و تفسیرهایی بر آن نوشته شد. همچنین کتاب های اعتقادی براساس تعالیم زرتشت به زبان پهلوی تألیف گردید. از جمله مهم ترین و مفصل ترین این کتاب ها باید از دینکرد، نام برد که دانشنامه ای مشتمل بر عقاید زرتشتی است. کتاب بندهش از جمله دیگر کتاب های آن دوره به شمار می آید.

۳) مغان چه کسانی بودند؟

پاسخ: روحانیون مادی که مغ نامیده می شدند، برگزاری آیین های دینی از جمله خواندن نیایش ها و سرودها و رسم قربانی کردن را برعهده داشتند. مغان، بعدها که به تدریج دین زرتشتی را پذیرفتند، به پیشوایان دینی جامعه زرتشتی تبدیل شدند. آنان نقش مهمی در آمیختن باورهای دینی کهن خود با تعالیم زرتشت داشتند.

۴) آتشکده های مهم دوره ی ساسانی را ذکر کنید.

پاسخ: ۱- آذربرزین مهر در خراسان، مخصوص کشاورزان.
۲- آذرگشسنپ در آذربایجان، ویژه شاهان.
۳- آذرفرنبغ در فارس، خاص موبدان، بزر گتر و شکوهمندتر از دیگر آتشکده ها بودند.

۵) رفتار کورش در پس از فتح بابل را بنویسید.

پاسخ: وقتی بابل را بدون خونریزی و غارت فتح کرد، به نیایش و ستایش مردوک، خدای بزرگ بابلیان پرداخت.

۶) چه کسانی گسترش و رسمیت یافتن دین زرتشتی، نفوذ و قدرت را به طرز چشمگیری افزایش داد؟

پاسخ: روحانیان زرتشتی

۷) در دورهی اشکانیان چه عاملی زمینه مناسبی را برای همزیستی مسالمت آمیز پیروان دین ها و عقاید مختلف فراهم آورد؟

پاسخ: آزادی دینی اشکانیان

۸) منابع اخبار و آگاهی ها از وضعیت دین در دوره ی ساسانیان را ذکر کنید؟

پاسخ: سنگ نوشته ها نقش برجسته ها، شواهد باستانشناسی، سکه ها، کتاب های دینی و اندرز نامه های زرتشتیان، برخی آثار مورخان مسلمان، یونانی و رومی و نیز شاهنامه فردوسی

۹) چرا دوره ساسانیان اهمیت بسزایی در تاریخ دین زرتشتی دارد؟

پاسخ: چرا که حکومت ساسانی، این دین را دین رسمی ایران اعلام کرد. با این اقدام، دین و سیاست به هم گره خوردند. از یک سو، پادشاهان ساسانی به پشتیبانی کامل از دین رسمی پرداختند و از سوی دیگر روحانیان زرتشتی، قدرت و حاکمیت پادشاهان ساسانی را تأیید کردند.

۱۰) دین در دوره ی سلوکیان و اشکانیان را توضیح دهید؟

پاسخ: در دوران سلوکیان و اشکانیان، علاوه بر اهوره مزدا، خدایان کهن ایرانی همچون مهر و آناهیتا هم ستایش می شدند. برخی از پادشاهان اشکانی به تقلید از یونانیان، معابدی را برای آناهیتا ساختند. در اواسط دوره اشکانیان، دین زرتشتی نفوذ و گسترش چشمگیری یافت و برخی از پادشاهان اشکانی به این دین گرویده و یا از آن پشتیبانی کردند.

۱۱) چرا موبدان دوره ساسانی اقدام به مکتوب کردن اوستای شفاهی کردند؟

پاسخ: تحولات دینی این عصر، از جمله پیشرفت دین مسیح در قلمرو ساسانی و در گرفتن مباحثات اعتقادی میان پیروان ادیان مختلف، موجب شد موبدان برای اینکه در مقام بحث و جدل، سند و مدرک قابل استنادی در اختیار داشته باشند.

۱۲) دین در دوره ی هخامنشیان را توضیح دهید؟

پاسخ: پژوهشگران برجسته ایرانی و غیر ایرانی در خصوص پیروی هخامنشیان از دین زرتشتی، اختلاف نظر دارند. عده ای معتقدند که هخامنشیان زرتشتی بوده اند و گروهی دیگر این نظر را قبول ندارند و می گویند، شاهان هخامنشی به باورهای کهن ایرانی اعتقاد داشته اند. پادشاهان هخامنشی مردم را در پیروی از دین خود آزاد می گذاشتند و فرهنگ و عقاید اقوام تابع حکومت خود را محترم می شمردند.

۱۳) مهمترین کتاب های اعتقادی براساس تعالیم زرتشت نوشته شده را نام ببرید؟

پاسخ: ۱- دینکرد
۲- بندهش

۱۴) آموزه های دین زرتشت را بیان نمایید.

پاسخ: ۱- بر پایه تعالیم زرتشت، دو نیرو نیک و بد در جهان وجود دارد.
۲- زرتشت به پیروانش سفارش می کرد که مینوی نیک را برگزینند و «پندار نیک» ، «گفتار نیک» و «کردار نیک» را سرمشق زندگی خود قرار دهند.
۳- از دیگر آموزه های مهم زرتشت، اعتقاد به جهان آخرت و روز واپسین است.
۴- زرتشت با برخی از آداب نیایش رایج در جامعه خود، که میراث دوران گذشته بود، مانند قربانی کردن و کشتار بی رویه حیوانات به ویژه گاو مخالف بود و برگزار کنندگان آنها را نکوهش کرده است.

۱۵) مانویان چه کسانی بودند؟

پاسخ: اعتقادات آنها را شرح دهید. مانویان، پیروان آیین مانی بودند. مانی (۲۷۴ – ۲۱۶ م.)با ترکیب آموزه هایی از دین های زرتشتی، مسیحی و بودایی، آیین جدیدی را عرضه کرد. او از شاپور یکم اجازه گرفت که عقاید خود را تبلیغ کند. مانی عقیده داشت که اوو پیامبران پیش از وی، آمده اند تا روح را که از دنیای نور است، از جهان مادی و تاریکی برهانند و انسان را به رستگاری برسانند.

۱۶) پژوهشگران احتمال می دهند که زرتشت در قرن های هفتم و ششم پیش از میلاد می زیسته است.

۱۷) بر پایه تعالیم زرتشت، دو نیروی نیک و بد در جهان وجود دارد.

۱۸) زرتشت به پیروانش سفارش می کرد که مینوی نیک را برگزینند..

۱۹) زرتشت به پیروانش سفارش می کرد که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را سرمشق زندگی خود قرار دهند.

۲۰) کتاب مقدس ایرانیان باستان و زرتشتیان، اوستا نام دارد.

۲۱) نسخه ای از اوستا که در زمان هخامنشیان بر پوست گاو نوشته شده بود، بر اثر آتش سوزی تخت جمشید به دست اسکندر مقدونی از بین رفت.

۲۲) یکی از پادشاهان اشکانی به نام بلاش یکم اقدام به گردآوری اوستا نمود.

۲۳) اوستا در قرن ۴ م. و در زمان شاپور دوم ساسانی به خط و زبان اوستایی نگارش یافت.

۲۴) آیین بودایی از آیین هایی بود که در آن دوره به ایران نفوذ کرد و مبلغان بودایی در سرزمین های شرقی حکومت اشکانی به تبلیغ اندیشه و آموزه های بودا می پرداختند.

۲۵) در رأس روحانیان زرتشتی ،روحانی برجسته ای با عنوان موبدان موبد قرار داشت.

۲۶) مانی عقاید خود را در کتابی با عنوان شاپورگان نوشت و به شاپور هدیه کرد.

۲۷) سرانجام در زمان بهرام یکم، مانی به زندان افتاد و اندکی بعد اعدام شد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس سیزدهم تاریخ دهم انسانی

سوالات متن درس ۱۴ چهاردهم کتاب تاریخ دهم انسانی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.