فرهنگ و هنر

سوالات متن درس سوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 3 سوم کتاب تاریخ معاصر کلاس یازدهم رشته تجربی و ریاضی با جواب

سوالات متن درس 3 سوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۳ سوم زمینه های نهضت مشروطه کتاب تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فکر کنید و پرسش های نمونه درس ۳ تاریخ یازدهم

سوالات متن درس سوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس سوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های متن 3 سوم تاریخ معاصر یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

سوالات متن درس سوم تاریخ یازدهم :

۱) چه عواملی زمینه های نهضت مشروطه را فراهم کرد؟

پاسخ: ۱- از دست رفتن بخش هایی از سرزمین ایران
۲- غلبه استعمار بر مملکت
۳- استبداد دستگاه حاکم
 ۴- مخالفت های مردم و علما با استعداد و استعماره ورود اندیشه های جدید.

۲) ویژگی های بارز افکار روشنفکران ایرانی چه بود؟

پاسخ: پذیرش اندیشه های غربی و شیفتگی و خودباختگی بی چون و چرا در برابر فرهنگ بیگانه.

۳) کدام مناطق در دوره قاجار توسط انگلستان از ایران جدا شدند؟

پاسخ: ایالت های هرات و قندهار و بخش بزرگی از بلوچستان.

۴) نویسنده کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیک چه کسی بود و او در کتاب خود چه مسائلی را بیان نموده است؟

پاسخ: حاج زین العابدین مراغه ای. در این سفرنامه، اوضاع نابسامان کشور به زبان ساده بیان گردیده و در مقابل، از ویژگی های مشت تمدن غرب سخن گفته است.

۵) بارزترین نتیجه سلطه بیگانگان بر ایران در دوره قاجاریه چه بود؟

پاسخ: بارزترین نتیجه این وضعیت، امتیازهای متعددی بود که به خارجیان داده می شد. علاوه بر آن قرض هایی که شاهان قاجار از کشورهای بیگانه می گرفتند موجب سلطه بیش تر استعمارگران بر مملکت شد.

۶) کدام سفرنامه ها، زمینه پیدایش مشروطه خواهی را در ایران فراهم ساختند؟

پاسخ: ۱- سفرنامه میرزا صالح شیرازی
۲- سیاحت نامه ابراهیم بی گاثر حاج زین العابدین مراغه ای

۷) کدام شاهان قاجار به دریافت قرض از انگلیس و روس اقدام کردند و این قرض ها را صرف چه اموری می کردند؟

پاسخ: ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قرض هایی از روس و انگلیس دریافت کردند و به جای این که این پول را هزینه کارهای اساسی کنند آن را، خرج سفرهای خود به اروپا کردند.

۸) مهم ترین آثار روشنفکران ایرانی که در ایجاد نهضت مشروطه نقش داشتند را نام ببرید؟

پاسخ: ۱- سفرنامه ها
 ۲- کتاب ها و آثار دیگر.

۹) استبداد دستگاه حاکم را به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز مشروطه توضیح دهید؟

پاسخ: حکومت قاجار بر بنیاد استبداد متکی بود و قدرت در دست شاه و اراده او متمرکز بود. مردم ایران هیچ گونه تضمینی برای حفظ جان و مال و ناموس خود در مقابل دستگاه استدادی نداشتند. شاه و بستگانش هر کاری که مایل بودند، انجام می دادند و هر بلایی که می خواستند، بر سر مردم می آوردند. این وضع در ایالت ها (استان) وضع بدتر از مرکز حکومت بود. مالیات های بسیار سنگین، فشار کمرشکنی را بر مردم تحمیل می کرد و بر نارضایتی ها می افزود.

۱۰) معروف ترین روزنامه های غیر دولتی چاپ ایران در دوره قاجار را نام ببرید؟

پاسخ: تربیت – ادب

۱۱) فعالیت عالمان دینی چه نقشی در پیدایش مشروطه خواهی داشت؟

پاسخ: در آستانه نهضت مشروطیت ایران، روحانیون و حوزه های علمیه شیعه به استحکام و انسجام سیاسی و مبارزاتی رسیده بودند. در نتیجه یک قرن مبارزه و بیدارگری، ارتباط منظمی میان علما و مردم به وجود آمد و زمینه پیدایش حرکتی فکری به رهبری عالمان دینی فراهم شد.

۱۲) روزنامه های دولتی دوره قاجار را نام ببرید؟

پاسخ: کاغذ اخبار
  وقایع اتفاقیه
  شرف
  شرافت

۱۳) نقش مکتب شیعه در مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار در دوره قاجار را ذکر کنید؟

پاسخ: مکتب شیعه قدرت مطلق سلاطین را نامشروع می دانست و مشروعیت نسبی قدر حکام، مشروط به پاسداری از باورهای دینی مردم و حفظ تمامیت ارضی کشور بود. مرجعیت شیعه در جریان نهضت تحریم تنباکو خط بطلانی بر مطلق بودن قدرت شاه کشید.

۱۴) در دوره قاجاریه روزنامه های فارسی زبان به چند دسته تقسیم می شدند؟

پاسخ: داخلی و خارجی.

۱۵) اولین تمره فعالیت های عالمان دینی در دوره قاجاریه چه بود؟

پاسخ: پیروزی در نهضت تنباکو.

۱۶) در دوره قاجار اندیشه های سیاسی جدید از چه طریقی به ایران راه یافت؟

پاسخ: ۱- اعزام دانشجو به خارج
 ۲- سفرهای درباریان و سیاست مداران به خارج
 ۳- مهاجرت برخی از ایرانیان به کشورهای مختلف.

۱۷) جریان فکری و اعتراض آمیز علمان دینی در دوره قاجاریه به رهبری چه کسانی به تدریج منجر به نهضتی عظیم شد؟

پاسخ: آیت اله سیدمحمد طباطبایی، آیت الله سیدعبداله بهبهانی و آیت اله شیخ فضل اله نوری در داخل ایران و مراجعی هم چون آیت الله محمدکاظم خراسانی، آیت الله شیخ عبداله مازندرانی و آیت اله حاج میرزاحسین فرزند میرزا خلیل تهرانی در نجف اشرف.

۱۸) نهضت تحت رهبری روحانیون در دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بر چه پایه هایی استوار بود و چه اهدافی را دنبال می کرد؟

پاسخ: اساس این نهضت بر مبارزه با استعمار خارجی و استبداد داخلی و تلاش برای برقراری عدالت در مملکت قرار داشت، تا با ایجاد عدالت خانه «دارالشورا» قدرت و اختیارات پادشاه و حکام را محدود و با اجرای قوانین اسلامی از لجام گسیختگی آن ها جلوگیری کند.

۱۹) در عصر قاجار در کدام کشورهای جهان حکومت «مشروطه» یا «جمهوری» برقرار شد؟

پاسخ: از سال ۱۲۳۸ تا سال ۱۲۹۰ ش. کشورهای انگلیس، ایتالیا، دانمارک، اتریش، مجارستان، آلمان، فرانسه، ژاپن، روسیه، چین و مصر به حکومت مشروطه و یا جمهوری دست یافتند.

۲۰) پیامد نهضت تنباکو به رهبری عالمان دینی چه بود؟

پاسخ: علاوه بر لغو قرارداد توتون و تنباکو، قدرت و رهبری روحانیون شیعه را در صحنه سیاسی کشور آشکار کرد و آسیب پذیری استبداد داخلی و استعمار خارجی را در برابر اراده ملت نشان داد.

۲۱) در دوره قاجار اندیشه های سیاسی جدید چگونه به جامعه منتقل می شد؟

پاسخ: از راه انتشار روزنامه ها، چاپ کتاب ها، نامه ها و سخنان آنان.

۲۲) گسترش حرکت های فکری توسط عالمان دینی در دوره قاجاریه چه نتایجی داشت؟

پاسخ: گسترش این حرکت فکری موجب افزایش آگاهی مردم در زمینه مسائل اعتقادی و دینی شد و باورهای مذهبی و فرهنگی جامعه را در مقابل آیین های ساختگی و دسیسه های بیگانگان تقویت کرد.

۲۳) روزنامه های داخلی دوره قاجاریه به چند دسته تقسیم می شدند؟

پاسخ: به دو دسته روزنامه های «دولتی» و «غیر دولتی، تقسیم می شدند.

۲۴) توجه مردم مسلمان ایران به کدام آموزه های دین اسلام موجب می شد نسبت به این آموزه ها احساس تکلیف کنند؟

پاسخ: آموزه هایی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، عدالت خواهی و لزوم دفع ظلم که در آیات قرآن کریم و سیره معصومین به آن پرداخته شده است.

۲۵) اولین روزنامه ای که در ایران منتشر چه نام داشت و توسط چه کسی انتشار یافت؟

پاسخ: کاغذ اخبار بود که توسط میرزا صالح شیرازی انتشار یافت.

۲۶) اندیشه سیاسی اسلام چه نقشی در پیدایش مشروطه خواهی داشت؟

پاسخ: توجه مردم مسلمان ایران به آموزه های دین اسلام نظیر امر به معروف و نهی از منکر، عدالت خواهی و لزوم دفع ظلم که در آیات قرآن کریم و سیره معصومین به آن پرداخته شده است، موجب می شد نسبت به این آموزه ها احساس تکلیف کنند. از سوی دیگر مکتب شیعه قدرت مطلق سلاطین را نامشروع می دانست و مشروعیت نسبی قدرت حکام، مشروط به پاسداری از باورهای دینی مردم و حفظ تمامیت ارضی کشور بود.

۲۷) مشهورترین روزنامه های فارسی زبان دوره قاجار که در خارج از کشور چاپ و وارد ایران می شدند را نام ببرید؟

پاسخ: «عروه الوثقی»، «اخترا، «قانون»، «حبل المتین»، «حکمت» و «ثریا»

۲۸) چه عواملی در دوره قاجاریه، احساسات ملی را جریحه دار کردند؟

پاسخ: دادن امتیازات، گرفتن وام و اعمال حق کاپیتولاسیون که از عهدنامه ترکمانچای برقرار شد و هم چنین دخالت های دولت های بیگانه در امور داخلی ایران احساسات ملی را جریحه دار کرده بود.

۲۹) اولین نشانه های اندیشه های نوین در دوره قاجار در کدام منابع مشاهده می شود؟

پاسخ: در سفرنامه های عهد قاجار مشاهده می شود.

۳۰) چه عاملی انگیزه و میزان دریافت وام از بیگانگان رادر پادشاهان قاجار افزایش داد؟

پاسخ: علاقه شاهان قاجار به مسافرت به اروپا.

۳۱) سفرنامه میرزا صالح شیرازی دارای چه ویزگی هایی می باشد؟

پاسخ: میرزا صالح شیرازی در سفرنامه خود به روشنی از اندیشه های نوین غربی، به ویزه نظام حکومت مشروطه انگلیس، تعریف و تمجید کرده است.

۳۲) چه عواملی در دوره قاجاریه زمینه سلطه بیگانگان بر ایران را فراهم کرد؟

پاسخ: ضعف حکومت قاجار و طمع ورزی و فساد مالی درباریان.

۳۳) نوشته های چه کسانی در پیدایش مشروطه خواهی ابران موثر بوده اند؟

پاسخ: میرزا ملکم خان
میرزایوسف خان مستشارالدوله
بدالرحیم طالبوف
 میرزا فتحعلی آخوندزاده

۳۴) کدام مناطق در دوره قاجار توسط روسیه از ایران جدا شدند؟

پاسخ: کل قفقاز در شمال غربی و منطقه ماوراء النهر در شمال شرقی (شامل کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان کنونی) به این ترتیب، در شرق و غرب دریای خزر، مناطق و ایالت های وسیع و زرخیزی از ایران جدا شد.

۳۵) در آثار روشنفکران ایرانی دوره قاجار، به چه مسائلی توجه شده است؟

پاسخ: آنان نهضت مشروطه طلبی مردم ایران را که بر مبنای عدالت خواهی و نفی استبداد و استعمار بود، با عقاید برخاسته از اندیشه های وارداتی و غربی خود در آمیختند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس دوم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی

سوالات متن درس ۳ سوم کتاب تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.