سبک زندگی

معنی کلمات درس دوازدهم دوستی و مشاوره فارسی ششم ✅

معنی متن درسی و لغات و کلمه های جدید و مهم هم خانواده ، مخالف و متضاد درس دوازدهم – 12 دوستی و مشاوره صفحه 84 و 85 فارسی پایه ششم ابتدایی معنی کلمات درس دوازدهم فارسی ششم

معنی کلمات درس ۱۲ دوازدهم دوستی و مشاوره فارسی ششم ؛ امروز قصد داریم تا در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به معنی متن درسی ، شعر ، لغات ، کلمات و کلمه های جدید هم خانواده ، مخالف و متضاد درس دوازدهم – 12 دوستی و مشاوره صفحه 84 و 85 کتاب ادبیات فارسی پایه ششم بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: معنی کلمات درس ۱۱ یازدهم شهدا خورشیدند فارسی پایه ششم

معنی لغات و کلمه های جدید درس دوازدهم – ۱۲ فارسی ششم

در زیر به معنی کلمات ، لغات و کلمه های سخت و جدید درس دوازدهم – ۱۲ دوستی و مشاوره صفحه 84 و 85 فارسی پایه ششم پرداخته ایم:

ناگزیر : ناچار
حکیم : دانشمند
بِه : بهتر
مردمی : انسانیت ، انسان بودن
احسان : نیکی ، خوبی ، نیکوکاری
کهن : قدیمی
مردمان : انسان ها

طلب : درخواست
همی طلب : انتخاب کن ، بگیر ، درخواست کن ، بطلب
سازگاری : سازش ، موافق بودن ، ملایم بودن
مشفق : دلسوز ، مهربان
با تو نیم دوست باشند : با تو کمی دوست باشند

یکدل : صمیمی ، یکرنگ
مشاورت : مشورت ، همفکری ، با هم مشورت کردن
قوی رایی : هوشمندی ، کسی که اندیشه های عالی دارد ، بلند نظری
تمام عقلی : عاقل بودن ، دانایی
پیش بینی : آینده نگری

مَثَل : مثال
ولایت : شهرها
در میان کارها بوده : کارهای زیادی انجام داده
تدبیر : چاره اندیشی ، فکر کردن ، اندیشه
جهان دیده : باتجربه ، کسی که بسیار سفر کرده و تجربه های زیادی دارد

خاطر : اندیشه
تیزتر : قوی تر
تدبیر ده تَنه چون زور ده مَرده باشد : تصمیمی که توسط ده مرد گرفته می شود مانند زور ده نفر قوی و نیرومند است
فهم : درک کردن
متفّق : اتفاق داشتن ، هماهنگ بودن ، با هم یکی شده

پیش آید : اتفاق افتد
شغل : کار
فضیلت : برتری
تعالی : بلند مرتبه
ضعیف رأیی : کم عقلی ، سستی اندیشه

تمام عقلی : کسی که عقلش کامل است
ولایت : شهرستان ها ، مناطق
نیازموده : آزمایش نکرده
کند فهم : کسی که هوش و استعداد کمی دارد
معجزات : کارهای شگفت انگیز و خارق العاده
وشاورهم فی الامر : در کارها (با مردم) مشورت کن
مهمی : کار مهم

کلمات هم معنی ، مترادف و هم خانواده درس دوازدهم 12 فارسی ششم

در این بخش می توانید کلمات و لغات هم معنی ، مترادف و هم خانواده درس ۱۲ دوازدهم فارسی ششم دوستی و مشاوره را مشاهده نمایید:

احسان : حسن ، محاسن
طلب : طالب ، طلبه
مشفق : شفیق ، شفقت (این واژه ها با واژه های تشویق و مشقت هم خانواده نیستند)
حکیم : حکمت ، حکما (= جمع حکیم)
اندیشه : اندیشیدن ، اندیشنده ، دوراندیش

سازگار : سازش ، سازنده ، ساخت و ساز
مشاورت : مشورت ، شورا
عقل : معقول ، عاقل ، تعقّل
دانش : دانستن ، دانسته ، دانشمند ، داننده
آزموده : آزمودن ، آزماینده ، آزمایش

مَثَل : مثال ، تمثیل ، امثال
چشیده : چشیدن ، چشاننده ، چشایی

کلمات متضاد و مخالف درس ۱۲ دوازدهم فارسی ششم

در این بخش می توانید کلمات و لغات متضاد و مخالف درس 12 دوازدهم فارسی ششم دوستی و مشاوره را مشاهده نمایید:

بهتر ≠ بدتر
نو ≠ کهن ، کهنه
به ≠ بد

معنی کلمات متن درسی بخش دوستی درس دوازدهم فارسی ششم
معنی کلمات متن درسی بخش دوستی درس دوازدهم فارسی ششم

معنی متن درسی بخش دوستی درس دوازدهم فارسی ششم

بدان ای پسر مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند

معنی : ای فرزندم بدان که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که دوستانی داشته باشد.

که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست

معنی : که اگر یک انسان برادر (خویشاوند) نداشته باشد بهتر از این است که هیچ دوستی نداشته باشد.

از آنکه حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟

معنی : به این دلیل که از دانشمندی پرسیدند که دوست بهتر است یا برادر؟

گفت : برادر نیز، دوست به

معنی : گفت : برادر اگر با انسان دوست نیز باشد خیلی بهتر می شود

پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان، تازه دار

معنی :پس به اعمال و رفتار دوستانت فکر کن و دوستی خود را با انسانیت و نیکی کردن حفظ کن

و چون دوست نو گیری پشت بر دوستان کهن مکن

معنی : و زمانی که دوست جدیدی پیدا کردی دوستان قدیمی را از یاد نبر

دوست، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی

معنی : همیشه در حال پیدا کردن دوست باش و دوستان قدیمی را نیز برای خود نگه دار تا همیشه دوستان زیادی داشته باشی

و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و «نیم دوست» باشند، نیکویی و سازگاری کن

معنی : و همچنین با کسانی که دوستی مختصری داری با نیکویی رفتار کن

و در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش

معنی : و در حوادث نیک و بد نسبت به آنها مهربان باش

تا چون از تو مردمی ببینند، دوست یکدل شوند

معنی : زیرا زمانی که این رفتار ها را از تو می بینند، دوست صمیمی و واقعی تو می گردند.

معنی کلمات متن درسی بخش مشاوره درس دوازدهم فارسی ششم
معنی کلمات متن درسی بخش مشاوره درس دوازدهم فارسی ششم

معنی متن درسی بخش مشاوره درس دوازدهم فارسی ششم

مشاورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و از تمامی عقل و پیش‌بینی

معنی : مشورت در کارها نشانه هوشمندی، دانایی و آینده نگری انسان است

چه هر کس را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند؛ یکی بیشتر و یکی کمتر

معنی : چون هر کسی دانشی دارد و چیزی می داند؛ بعضی ها بیشتر می دانند و بعضی ها کمتر

و یکی دانشی دارد و هرگز به کار نبسته است و نیازموده

معنی : بعضی ها دانشی دارند و هرگز از آن استفاده نکرده اند و آن را امتحان نکرده اند

و یکی همان دانش داند و کار بسته است و آزموده

معنی : و بعضی ها همان دانش را دارند و از آن استفاده کرده اند و آن را امتحان کرده اند

مَثَل این، چنان باشد که: یکی باشد که بسیار سفر ها کرده باشد و جهان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان کارها بوده،با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و ولایت ها ندیده

معنی : مثلاً آن کسی که سفرهای زیادی کرده و دنیا را دیده و تجربه های بسیاری کسب کرده است و کارهای بسیاری انجام داده باشد، با کسی که هرگز سفر نکرده باشد و شهر های مختلف را ندیده باشد نمی تواند یکسان باشد

و از این رو گفته اند : تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیدگان باید کرد

معنی : به همین دلیل گفته اند : برای انجام کارها باید با عاقلان و کهنسالان و افراد با تجربه مشورت کرد

و نیز یکی را خاطر تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کندفهم باشد

معنی : و همچنین یکی هوش بیشتری دارد و نتیجه کارها را زودتر می تواند پیش بینی کند و یکی هوش کمتری دارد و دیرتر می فهمد

و تدبیر ده تنه چون زور ده مرد باشد

معنی : همانطور که زور ده نفر از زور یک نفر بیشتر است فکر و اندیشه ده نفر هم از فکر و اندیشه یک نفر بهتر کار می کند

همه جهانیان معتقدند که هیچ آفریده، داناتر از پیغامبر (ص) نبوده است

معنی : همه جهانیان به این عقیده دارند که هیچ آفریده ای در دنیا داناتر و عاقل تر از پیامبر (ص) نبوده است

و با این همه فضیلت و معجزات که او را بُود، خدای (تعالی) او را می فرماید : «وَ شاور هُم فی الامر»

معنی : و با این همه خردمندی و معجزه ها که پیامبر داشت، خدای بلند مرتبه به او می فرماید : در کار ها با دیگران مشورت کن

یا محّمد چون کاری کنی و یا مهّمی تو را پیش آید، با یاران خویش تدبیر کن

معنی : ای محمّد زمانی که می خواهی کاری را انجام بدهی و یا موضوع مهّمی پیش آمد با یاران خود مشورت کن

مشورت ناکردن در کارها، ضعف رایی باشد و هیچ شغلی بی مشورت، نیکو نیاید

معنی : مشورت نکردن در کارها نشانه بی عقلی است و هیچ کاری بدون مشورت به خوبی انجام نمی شود

همچنین بخوانید: معنی کلمات درس نهم رنج هایی کشیده ام که مپرس فارسی ششم

در انتها امیدواریم که مقاله معنی متن درسی ، کلمات و کلمه های هم خانواده ، مخالف و متضاد درس دوازدهم – ۱۲ دوستی و مشاوره صفحه 84 و 85 کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

176 دیدگاه

 1. ستی گفت:

  عالیییی بی همتااااا

 2. ایوانکا گفت:

  خیلی خیلی خوب بود👍
  منم وقتی امتحان معنی کلمات. دارم میام داخل همین سایت 💖😍 خیلی ممنون ازتون واقعا،👨‍💻

  1. .... گفت:

   برادر بهتر از دوست است

  2. سارا گفت:

   عالی بود واقعا من برای درس هام همیشه به این سایت مراجعه میکنم

 3. مهسا گفت:

  بسیار عالی بود

 4. شاگرد زرنگ گفت:

  عالللییییییی

  1. ناشناس گفت:

   خیلی خیلی ممنونم از سایت تون

   1. ناشناس گفت:

    عااااااااااااا لییییییییی خیلی خوب

 5. YASNA گفت:

  نایص :)🚶🏿‍♀️🌸

 6. نریمان گفت:

  عالی دستتون درد نکنه 🥰🥰🥰🥰🥰🥰♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🥰🥰😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💓💓♥️🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰🥰🙏💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

  1. ناشناس گفت:

   خیلی خوب

 7. به تو چ گفت:

  خیلی عالی ممنون از زحماتتون خیلی کمکم کرد تا الان که ساعت ۳ شبه داستم درس مینوشتم خیلی خیلی ممنونم 🥰🥰

 8. NEGlN گفت:

  عالی بود🙏

 9. زویا گفت:

  عالییییییـ

 10. دخی مغرور ~^~ گفت:

  خیلی خیلی ممنونم

 11. رقیه گفت:

  سلام بله میشه

 12. ناشناس گفت:

  عالی بود ممنونم از لطفتون

 13. نادیا گفت:

  سلام عالییییییییییییی….بووووووووووووودددددددددد….

  1. ناشناس گفت:

   واقعا عالی هر وقت امتحان دارم از سایت شما استفاده میکنم💯 ممنون

 14. 💚🙃 گفت:

  ممنونم خیلی خوب و عالی👌🏻😊💜

  1. انیا گفت:

   عالیییییی بوددد

   1. amir silver bomb گفت:

    عالی بود ممنون

 15. مهدیار گفت:

  خوبه اما توی معنی کلمات دو بار کلمه ولایت رو نوشته

  1. سارا گفت:

   نوشته باشه تو یک بار بنویس
   عالی بود ازتون ممنونم

 16. اصغر اصغری گفت:

  تاثیر گذار بود

 17. ناشناس گفت:

  خیلی خیلی …..عالی هست

  1. مریم گفت:

   عالی👌🏻خیلی ممنونم

   1. ارسی قشلاقی گفت:

    خیلی تاثیر گذار بود😅

 18. نازنین گفت:

  عالی ممنونم

 19. نگین گفت:

  خیلی خوبه یه مدت سایت برای من باز نمیکرد ولی در کل سایت خیلی عالی و خوبی هست

  1. مینا گفت:

   عالی هست مرسی از لطف تون

 20. یه درس خوان گفت:

  ممنون از زحماتتون چون همه کتاب کمک اموزشی ندارند و برای بعضی ها کار شما واقه ان با ارزش هست

 21. ۸نقطه گفت:

  عالی بود

 22. امیرمهدی گفت:

  عالیییییییییییییییییئییییییییییییی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *