سبک زندگی

معنی کلمات درس دوازدهم دوستی و مشاوره فارسی ششم ✅

معنی متن درسی و لغات و کلمه های جدید و مهم هم خانواده ، مخالف و متضاد درس دوازدهم – 12 دوستی و مشاوره صفحه 84 و 85 فارسی پایه ششم ابتدایی معنی کلمات درس دوازدهم فارسی ششم

معنی کلمات درس ۱۲ دوازدهم دوستی و مشاوره فارسی ششم ؛ امروز قصد داریم تا در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به معنی متن درسی ، شعر ، لغات ، کلمات و کلمه های جدید هم خانواده ، مخالف و متضاد درس دوازدهم – 12 دوستی و مشاوره صفحه 84 و 85 کتاب ادبیات فارسی پایه ششم بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: معنی کلمات درس ۱۱ یازدهم شهدا خورشیدند فارسی پایه ششم

معنی لغات و کلمه های جدید درس دوازدهم – ۱۲ فارسی ششم

در زیر به معنی کلمات ، لغات و کلمه های سخت و جدید درس دوازدهم – ۱۲ دوستی و مشاوره صفحه 84 و 85 فارسی پایه ششم پرداخته ایم:ناگزیر : ناچار
حکیم : دانشمند
بِه : بهتر
مردمی : انسانیت ، انسان بودن
احسان : نیکی ، خوبی ، نیکوکاری
کهن : قدیمی
مردمان : انسان ها

طلب : درخواست
همی طلب : انتخاب کن ، بگیر ، درخواست کن ، بطلب
سازگاری : سازش ، موافق بودن ، ملایم بودن
مشفق : دلسوز ، مهربان
با تو نیم دوست باشند : با تو کمی دوست باشند

یکدل : صمیمی ، یکرنگ
مشاورت : مشورت ، همفکری ، با هم مشورت کردن
قوی رایی : هوشمندی ، کسی که اندیشه های عالی دارد ، بلند نظری
تمام عقلی : عاقل بودن ، دانایی
پیش بینی : آینده نگری

مَثَل : مثال
ولایت : شهرها
در میان کارها بوده : کارهای زیادی انجام داده
تدبیر : چاره اندیشی ، فکر کردن ، اندیشه
جهان دیده : باتجربه ، کسی که بسیار سفر کرده و تجربه های زیادی دارد

خاطر : اندیشه
تیزتر : قوی تر
تدبیر ده تَنه چون زور ده مَرده باشد : تصمیمی که توسط ده مرد گرفته می شود مانند زور ده نفر قوی و نیرومند است
فهم : درک کردن
متفّق : اتفاق داشتن ، هماهنگ بودن ، با هم یکی شدهپیش آید : اتفاق افتد
شغل : کار
فضیلت : برتری
تعالی : بلند مرتبه
ضعیف رأیی : کم عقلی ، سستی اندیشه

تمام عقلی : کسی که عقلش کامل است
ولایت : شهرستان ها ، مناطق
نیازموده : آزمایش نکرده
کند فهم : کسی که هوش و استعداد کمی دارد
معجزات : کارهای شگفت انگیز و خارق العاده
وشاورهم فی الامر : در کارها (با مردم) مشورت کن
مهمی : کار مهم

کلمات هم معنی ، مترادف و هم خانواده درس دوازدهم 12 فارسی ششم

در این بخش می توانید کلمات و لغات هم معنی ، مترادف و هم خانواده درس ۱۲ دوازدهم فارسی ششم دوستی و مشاوره را مشاهده نمایید:

احسان : حسن ، محاسن
طلب : طالب ، طلبه
مشفق : شفیق ، شفقت (این واژه ها با واژه های تشویق و مشقت هم خانواده نیستند)
حکیم : حکمت ، حکما (= جمع حکیم)
اندیشه : اندیشیدن ، اندیشنده ، دوراندیش

سازگار : سازش ، سازنده ، ساخت و ساز
مشاورت : مشورت ، شورا
عقل : معقول ، عاقل ، تعقّل
دانش : دانستن ، دانسته ، دانشمند ، داننده
آزموده : آزمودن ، آزماینده ، آزمایشمَثَل : مثال ، تمثیل ، امثال
چشیده : چشیدن ، چشاننده ، چشایی

کلمات متضاد و مخالف درس ۱۲ دوازدهم فارسی ششم

در این بخش می توانید کلمات و لغات متضاد و مخالف درس 12 دوازدهم فارسی ششم دوستی و مشاوره را مشاهده نمایید:

بهتر ≠ بدتر
نو ≠ کهن ، کهنه
به ≠ بد

معنی کلمات متن درسی بخش دوستی درس دوازدهم فارسی ششم
معنی کلمات متن درسی بخش دوستی درس دوازدهم فارسی ششم

معنی متن درسی بخش دوستی درس دوازدهم فارسی ششم

بدان ای پسر مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند

معنی : ای فرزندم بدان که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که دوستانی داشته باشد.

که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست

معنی : که اگر یک انسان برادر (خویشاوند) نداشته باشد بهتر از این است که هیچ دوستی نداشته باشد.

از آنکه حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟

معنی : به این دلیل که از دانشمندی پرسیدند که دوست بهتر است یا برادر؟

گفت : برادر نیز، دوست به

معنی : گفت : برادر اگر با انسان دوست نیز باشد خیلی بهتر می شود

پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان، تازه دار

معنی :پس به اعمال و رفتار دوستانت فکر کن و دوستی خود را با انسانیت و نیکی کردن حفظ کن

و چون دوست نو گیری پشت بر دوستان کهن مکن

معنی : و زمانی که دوست جدیدی پیدا کردی دوستان قدیمی را از یاد نبر

دوست، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی

معنی : همیشه در حال پیدا کردن دوست باش و دوستان قدیمی را نیز برای خود نگه دار تا همیشه دوستان زیادی داشته باشی

و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و «نیم دوست» باشند، نیکویی و سازگاری کن

معنی : و همچنین با کسانی که دوستی مختصری داری با نیکویی رفتار کن

و در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش

معنی : و در حوادث نیک و بد نسبت به آنها مهربان باش

تا چون از تو مردمی ببینند، دوست یکدل شوند

معنی : زیرا زمانی که این رفتار ها را از تو می بینند، دوست صمیمی و واقعی تو می گردند.

معنی کلمات متن درسی بخش مشاوره درس دوازدهم فارسی ششم
معنی کلمات متن درسی بخش مشاوره درس دوازدهم فارسی ششم

معنی متن درسی بخش مشاوره درس دوازدهم فارسی ششم

مشاورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و از تمامی عقل و پیش‌بینی

معنی : مشورت در کارها نشانه هوشمندی، دانایی و آینده نگری انسان است

چه هر کس را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند؛ یکی بیشتر و یکی کمتر

معنی : چون هر کسی دانشی دارد و چیزی می داند؛ بعضی ها بیشتر می دانند و بعضی ها کمتر

و یکی دانشی دارد و هرگز به کار نبسته است و نیازموده

معنی : بعضی ها دانشی دارند و هرگز از آن استفاده نکرده اند و آن را امتحان نکرده اند

و یکی همان دانش داند و کار بسته است و آزموده

معنی : و بعضی ها همان دانش را دارند و از آن استفاده کرده اند و آن را امتحان کرده اند

مَثَل این، چنان باشد که: یکی باشد که بسیار سفر ها کرده باشد و جهان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان کارها بوده،با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و ولایت ها ندیده

معنی : مثلاً آن کسی که سفرهای زیادی کرده و دنیا را دیده و تجربه های بسیاری کسب کرده است و کارهای بسیاری انجام داده باشد، با کسی که هرگز سفر نکرده باشد و شهر های مختلف را ندیده باشد نمی تواند یکسان باشد

و از این رو گفته اند : تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیدگان باید کرد

معنی : به همین دلیل گفته اند : برای انجام کارها باید با عاقلان و کهنسالان و افراد با تجربه مشورت کرد

و نیز یکی را خاطر تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کندفهم باشد

معنی : و همچنین یکی هوش بیشتری دارد و نتیجه کارها را زودتر می تواند پیش بینی کند و یکی هوش کمتری دارد و دیرتر می فهمد

و تدبیر ده تنه چون زور ده مرد باشد

معنی : همانطور که زور ده نفر از زور یک نفر بیشتر است فکر و اندیشه ده نفر هم از فکر و اندیشه یک نفر بهتر کار می کند

همه جهانیان معتقدند که هیچ آفریده، داناتر از پیغامبر (ص) نبوده است

معنی : همه جهانیان به این عقیده دارند که هیچ آفریده ای در دنیا داناتر و عاقل تر از پیامبر (ص) نبوده است

و با این همه فضیلت و معجزات که او را بُود، خدای (تعالی) او را می فرماید : «وَ شاور هُم فی الامر»

معنی : و با این همه خردمندی و معجزه ها که پیامبر داشت، خدای بلند مرتبه به او می فرماید : در کار ها با دیگران مشورت کن

یا محّمد چون کاری کنی و یا مهّمی تو را پیش آید، با یاران خویش تدبیر کن

معنی : ای محمّد زمانی که می خواهی کاری را انجام بدهی و یا موضوع مهّمی پیش آمد با یاران خود مشورت کن

مشورت ناکردن در کارها، ضعف رایی باشد و هیچ شغلی بی مشورت، نیکو نیاید

معنی : مشورت نکردن در کارها نشانه بی عقلی است و هیچ کاری بدون مشورت به خوبی انجام نمی شود

همچنین بخوانید: معنی کلمات درس نهم رنج هایی کشیده ام که مپرس فارسی ششم

در انتها امیدواریم که مقاله معنی متن درسی ، کلمات و کلمه های هم خانواده ، مخالف و متضاد درس دوازدهم – ۱۲ دوستی و مشاوره صفحه 84 و 85 کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

‫94 دیدگاه ها

 1. ناشناس گفت:

  چرا درک مطلب اینا نداره

  1. ناشناس گفت:

   نمیتونم سوال ۱ نقت چین نیست

  2. ناشناخ گفت:

   عزیزم داره

 2. مهدیس گفت:

  اقا ی سوال نیم دوست رو میشع ب دوست نیمه راه معنی کرد ؟؟

  1. النا گفت:

   سلام نه
   نیم دوست یعنی دوست معمولی اما دوست نیمه راه کسی که وسط راه میزاره بره

  1. Eli گفت:

   عالی بود مرسیییییییی ماگرتا

 3. مهدیس گفت:

  نیم دوست رو میشع ب دوست نیمه راه معنی کرد ؟

 4. مهدیس گفت:

  دادا خیلی مختصره کامل بوگو 🥴

 5. مهدیس گفت:

  نیم دوست یعنی چی

 6. سارینا گفت:

  خیلی خوب بود 20🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 7. مرینت گفت:

  خیلی عاللییییییی بود ممنونم💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

 8. مرینت گفت:

  خلیییی عالییی بود عاشقش شدم😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💞💖💕💕

 9. نیکا گفت:

  ممنونم عالی بود.🤍🙏🏻

 10. آیلین گفت:

  خیلی زیادن ممنوووونننن❤️❤️❤️😮😮😮

 11. ناشناس گفت:

  خیلی عالی بود 👌🏻👌🏻

  1. ناشناس گفت:

   خیلی خوب بود

  2. ناشناس گفت:

   خیلی خوب بود

 12. 🤭🤫 گفت:

  خیلی عالی بود

 13. فاطمه زهرا گفت:

  عالی بود ممنون از شما⁦♥️⁩

 14. به توچه گفت:

  ادمی به خنگولی تو ندیده بودم که دیدم🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  1. به شما ربطی نداره گفت:

   اره همینطوره

   1. دخی لجباز گفت:

    عالی بود خیلی خوب بود

  2. به تو ربطی نداره گفت:

   اره خیلی بده

  3. ناشناااااس😀 گفت:

   بی ادب

 15. مطهره دهقانزهی گفت:

  عالی بود

  1. مطهره دهقانزهی گفت:

   ممنون

 16. فاطمه رضایی گفت:

  خیلی عالی بود

  1. ناشناس گفت:

   اصلا علی نبود

   1. سودا گفت:

    عالییییی ممنونم 😍😍

 17. خخخخخخ گفت:

  خیلی خوب

  1. رها گفت:

   خیلی خوبه

   1. Hasti گفت:

    فامیلیت چیه؟

 18. یسنا گفت:

  عالی بود ممنونم از زحمات شما❣️

 19. رها گفت:

  عالی بود💛🖤

  اگه میشه فعل های درس دوستی رو هم بگيد❣️

  با تشکر از زحمات شما❤️

  1. محمد گفت:

   راس میگه….

  2. جیسو گفت:

   عالی بود

  3. رویا گفت:

   عالی بود.خیلی ممنونم که این معنی ها را برای ما می‌گذارید متشکرم💝💝💝💝💝💝💝💝💝😻😻😽😽

 20. رها گفت:

  عالی بود💛🖤

  فقط اگه میشه فعل های درس دوستی راهم بگید❣️

  با تشکر از زحمات شما❤️

 21. رفیق گفت:

  خیلی عالی بود
  در امتحان 20گرفتم⁦🙏🏼⁩💜

 22. مانلی گفت:

  سلام من دنبال کلمه هایی که در آن ص رفته باشد که درس دوازدهم فارسی ششم هست میکردم اما چیزی نیست😓😓😓😓

 23. ارام مرتضی گفت:

  سلام خیلی خوب بود واقعا ممنونم ❤❤❤❤🥰🥰

 24. ریوانا گفت:

  لطفا هم خوانواده هم بزارید من دنبال هم خوانواده میگردم جایی پیدا نکردم تورو جدتون بزارید

  1. ناشناس گفت:

   گذاشته دیگه هم خانواده درس رو😑😑

  2. دخی لجباز گفت:

   عالی بود خیلی خوب بود

  3. فاطمه زهرا گفت:

   سلام عالی بود ⁦♥️⁩

 25. اذر گفت:

  ممنون از روحانیون عالی بود

  1. زهرا گفت:

   خیلی بده کمه حداقل ۱۰ تا باشه ۳ و۴ هست ۱۰ باید باشه

  2. مطهره دهقانزهی گفت:

   عالی بود

    1. ۰ گفت:

     خیلی خوب بود شما سایت عالی هستید

 26. مائده گفت:

  عالی بود👌👌👌

  1. ناشناس گفت:

   رسیدن بهش🤮🤮🤮

 27. 🐞دختر کشفدوزکی🐞 گفت:

  خوبه ولی کاش مخالف و هم خانواده هم باشه☹

  1. زنجیران گفت:

   سلام، کلمات هم خانواده و مخالف نیز اضافه شد

   1. Hossein گفت:

    خیلی خوب بود

   2. یسنا گفت:

    سلام ترکیبات اضافی رو هم بزارینننن

   3. النا گفت:

    عشق منی نفسم

  2. 🥳🥳 گفت:

   عزیزم هستش دقت کنی میبینی

 28. مرینت گفت:

  عالی هست ممنون

 29. فردین گفت:

  سلام عالی بود فقط کلمات جمع و کلمات مفرد رو بفرستین

  1. کاربر گفت:

   اره موافقم

 30. علی گفت:

  هاهاهاهاهااهاها خخخخخخخخ هههههههه

 31. mardin گفت:

  خیلی زیاد است 😯😯😯😯😯😯😯😯

  1. اب‌ولفضل گفت:

   اره دیگه چاره ای نیست

   1. محمد طاها گفت:

    همون زیاد بودنش داره به ما یاد میده باید تشکر کرد

    1. النا گفت:

     عشق منی تو نفسم

   2. Aleyna گفت:

    خب وظیفتون اینکه درس بخونید بیشتر باشه یا زیاد

   3. Alena گفت:

    ممنونم ازت خیلی عالی هستن اگر میتونی همه چیز هارو هم بهش اضافه کن اگرم نه باز هم عالیه♥️

  2. MohammadTaha گفت:

   باید تشکر کنی بی ادب

  3. آتنا گفت:

   اره زیاده مگه ما بیکاریم

 32. ناشناس گفت:

  لطفا وسط معنی ها تبلیغ نیارید من اشتباهی متن تبلیغ هم نوشتم
  بعد معلمم بهم جریمه داد

  1. ناشناس گفت:

   😆😆😁😆

  2. ناشناس گفت:

   😂😂😂

  3. ناشناس گفت:

   خخخخخ 😂😂

  4. ناشناس گفت:

   😂😂😂😂😂

  5. ناشناس گفت:

   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  6. ناشناس گفت:

   عالی بود مرسی از زحمتاتون متشکریم

  7. به تو چه گفت:

   تو خنگی ما چیکار کنیم🤣🤣🤣

 33. Hasan sheikh گفت:

  خیلی خوبه ممنون از زحماتتون

  1. همونی که نمیدونی گفت:

   تویی که معلمت بهت جریمه داد تو چقد خنگولی که فرق متن تبلیغ و معنی کلمه را نمیدانی 😂😂😂😃😃😁😁😚
   عالییییی💖👌👌👌😍😍😍

   1. ناشناس گفت:

    🤣🤣🤣🤣

   2. ریحانه گفت:

    نه😂😂😂😂😂

   3. ناشناس گفت:

    😂😂😂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.