سبک زندگی

سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های امتحانی تشریحی و جای خالی درس 7 هفت کتاب جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۷ هفتم «نابرابری اجتماعی» کتاب جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را می توانید در ادامه این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ششم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی
سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

نمونه سوال های متن امتحانی درس 7 هفتم جامعه شناسی دوازدهم

۱) وقتی مدیران یک شرکت تولیدی پیشنهاد می کنند به هر کس به اندازه ای که شایستگی دارد، دستمزد پرداخت شود، کدام اولویت ها را مد نظر می گیرند؟

پاسخ: برخی پیشنهاد می‌کنند، به هر کسی به اندازه‌ای که شایستگی دارد، دستمزد پرداخت شود. این عده تفاوت‌های افراد مانند توان جسمی و ذهنی، انگیزه و مهارت را برجسته می‌کنند، رقابت میان افراد برای تولید بیشتر را ضروری می‌دانند و افراد و گروه‌های «توانگر» را در اولویت قرار می‌دهند.

۲) وقتی مدیران یک شرکت تولیدی پیشنهاد می کنند از هر کس به اندازه توانش کار بخواهیم اما به اندازه نیازش به او دستمزد بدهیم، کدام اولویت ها را مد نظر می گیرند؟

پاسخ: این عده شباهت‌های افراد مانند همنوع، هم‌وطن و همکار بودن را برجسته می‌کنند و بر آن تأکید می‌نمایند، ولی افراد و گروه‌های «کم‌توان» را در اولویت قرار می‌دهند.

۳) گروهی از مدیران شرکت تولیدی که افراد و گروه های توانگر را در اولویت قرار می دهند در مورد «تعیین قیمت کار افراد» چه دیدگاهی دارند؟

پاسخ: گروه اول معتقدند بازار همان‌طور که قیمت کالاها را براساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، می‌تواند قیمت کار افراد را نیز بر همین اساس مشخص نماید.

۴) گروهی از مدیران شرکت تولیدی که افراد و گروه های کم توان را در اولویت قرار می دهند در مورد «تعیین قیمت کار افراد» چه دیدگاهی دارند؟

پاسخ: از نظر گروه دوم، بازار نمی‌تواند ارزش واقعی کالاها و کار افراد را مشخص کند. به همین دلیل گروه دوم، دخالت دولت برای کنترل بازار را لازم می‌دانند. آنها به دولت اعتماد می‌کنند و معتقدند دولت به نمایندگی از همه و به نفع همه عمل می‌کند.

۵) در مثال زیر نوع تفاوت ها را مشخص کنید.
الف) سفید یا سیاه پوست بودن
ب) قد ، هوش

پاسخ: الف) تفاوت اسمی
ب) تفاوت رتبه ای

۶) نابرابری در ثروت، قدرت و دانش …….. می باشد.
الف) اسمی ب) فطری ج) اجتماعی د) طبیعی

پاسخ: ج) اجتماعی

۷) منظور از تفاوت های اسمی چیست؟ با مثال.

پاسخ: برخی تفاوت‌ها، تفاوت‌های اسمی نامیده می‌شوند و نمی‌توان افراد را بر اساس این تفاوت‌ها، رتبه‌بندی کرد. مثلاً برخی افراد سفیدپوست و برخی رنگین پوست هستند. این دو گروه از نظر رنگ پوست متفاوت‌اند، امّا هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارد.

۸) منظور از تفاوت های رتبه ای چیست؟ با مثال.

پاسخ: برخی تفاوت‌ها مانند تفاوت در قد، هوش، ثروت و تحصیلات، تفاوت‌های رتبه‌ای نامیده می‌شوند و می‌توان افراد را براساس این تفاوت‌ها، رتبه‌بندی کرد؛ یعنی برخی افراد کمتر و برخی بیشتر از این ویژگی‌ها برخوردارند. برای مثال افرادی که دارای قد و ضریب هوشی متفاوت هستند، با هم نابرابرند یا افرادی که دارای ثروت و تحصیلات متفاوت هستند، با هم نابرابرند.

۹) مثالی برای نابرابری های طبیعی بنویسید.

پاسخ: برخی نابرابری‌ها، طبیعی هستند مانند نابرابری افراد در قد و ضریب هوشی.

۱۰) منظور از نابرابری های اجتماعی چیست؟ با مثال.

پاسخ: برخی نابرابری‌ها مانند نابرابری در تحصیلات و ثروت، اجتماعی‌اند؛ یعنی در جامعه ایجاد می‌شوند.

۱۱) تفاوت‌ها را می‌توان به سه نوع …………، …………… و ………….. تقسیم کرد.

پاسخ: «تفاوت اسمی» – «نابرابری طبیعی» – «نابرابری اجتماعی»

۱۲) برخی تفاوت ها مانند تفاوت در قد، هوش، ثروت و تحصیلات ………….. نامیده می شود.
الف) نابرابری های اجتماعی ب) نابرابری طبیعی
ج) تفاوت های اسمی د) تفاوت های رتبه ای

پاسخ: د) تفاوت های رتبه ای

۱۳) کدام گزینه به تفاوت های رتبه ای اشاره دارد؟
الف) ضریب هوشی و قد ب) رنگ پوست و لهجه ج) ثروت و جنسیت د) زبان و محل سکونت

پاسخ: الف) ضریب هوشی و قد

۱۴) هر عبارت کدام یک از انواع تفاوت و نابرابری را نشان می دهد؟‌
الف) تفاوت در زبان، لهجه و رنگ پوست.
ب) نابرابری در ثروت و تحصیلات.

پاسخ: الف) تفاوت های اسمی
ب) نابرابری اجتماعی

۱۵) تفاوت های اسمی و نابرابری های طبیعی در چه صورت توجه شناسان قرار می گیرند؟

پاسخ: تفاوت‌های اسمی و نابرابری‌های طبیعی در صورتی که به نابرابری‌های اجتماعی منجر شوند، مورد توجه جامعه‌شناسان قرار می‌گیرند.

۱۶) علت نابرابری های اجتماعی در دیدگاه جامعه شناسان چیست؟

پاسخ: علّت نابرابری‌های اجتماعی این است که مزایای اجتماعی یعنی ثروت، قدرت و دانش به‌صورت نابرابر میان افراد توزیع شده‌اند، از این رو برخی افراد در بالای سلسله مراتب اجتماعی قرار می‌گیرند و برخی افراد در پایین آن.

۱۷) مزایای اجتماعی را نام ببرید.

پاسخ: ثروت – قدرت – دانش

۱۸) ……………. یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه جامعه‌شناسان است.

پاسخ: «نابرابری اجتماعی»

۱۹) جامعه شناسان در مطالعه نابرابری های اجتماعی به کدام عامل در جوامع توجه دارند؟
الف) عدالت اقتصادی ب) رقابت ج) قشربندی اجتماعی د) عدالت اجتماعی

پاسخ: ج) قشربندی اجتماعی

۲۰) ویژگی های رویکرد اول (مدال لیبرالی) را بیان کنید.

پاسخ: ۱- برخی جامعه‌شناسان معتقدند که نابرابری اجتماعی برای بقای جامعه ضرورت دارد.
۲- از نظر آنان نابرابری اجتماعی از تفاوت‌ها یا نابرابری‌های طبیعی ناشی می‌شود.
۳- این جامعه‌شناسان طرف‌دار قشربندی اجتماعی هستند و معتقدند که از گذشته تا حال، هیچ جامعه‌ای بدون قشربندی اجتماعی نبوده است یعنی قشربندی پدیده‌ای است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها وجود داشته است.

۲۱) یک مثال ذکر کنید که استدلال رویکرد اول را در ارتباط یا قشربندی اجتماعی بیان کند.

پاسخ: برای مثال دو نفر را تصور کنید که هر کدام یک هکتار زمین دارند و در آن کشاورزی می‌کنند. در پایان سال فردی که توانمند بوده و تلاش بیشتری کرده است، محصول بیشتری برداشت خواهد کرد. ممکن است فرد دیگر به دلیل ناتوانی یا تنبلی نتواند هیچ محصولی برداشت نماید. این فرد برای برطرف کردن نیازهایش، به دیگری که محصول بیشتری برداشت نموده، نیازمند خواهد شد. در اینجا یک مبادله رخ می‌دهد، مثلاً فردی که محصول اضافی دارد، نصف زمین فردی که محصول ندارد را از او می‌گیرد و در عوض هزینه‌های زندگی او را برای یک سال تأمین می‌کند. از این به بعد، یکی از کشاورزان یک و نیم هکتار زمین دارد و دیگری نیم هکتار. اگر این روند سال بعد هم ادامه پیدا کند، کسی که باز هم نتوانسته محصولی برداشت نماید، دیگر زمینی نخواهد داشت و ناچار به کار مزدی خواهد شد؛ یعنی برای دیگری کار خواهد کرد.

۲۲) در کدام رویکرد به نابرابری اجتماعی معتقدند که از گذشته تا به حال هیچ جامعه ای بدون قشربندی نبوده است و قشربندی پدیده ای طبیعی است؟
الف) طرفداران قشربندی اجتماعی ب) مخالفین مالکیت خصوصی
ج) مخالفین قشربندی اجتماعی د) طرفداران عدالت اجتماعی

پاسخ: الف) طرفداران قشربندی اجتماعی

۲۳) از دیدگاه جامعه شناسان طرفدار قشربندی اجتماعی نابرابری های اجتماعی نتیجه چیست؟

پاسخ: تفاوت ها یا نابرابری های طبیعی

۲۴) طرف‌داران قشربندی اجتماعی چنین می‌پندارند که نابرابری‌های اجتماعی نتیجهٔ تفاوت‌ها یا ……………… هستند.

پاسخ: نابرابری‌های طبیعی

۲۵) نتیجه طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی بر نقش انسان از سوی طرفداران قشربندی چه بود؟

پاسخ: طرف‌داران قشربندی با طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی، نقش انسان‌ها و جوامع در پدید آمدن و ادامه یافتن آن را نادیده می‌گیرند و تغییر در آن را چندان امکان‌پذیر نمی‌دانند. 

۲۶) طرفداران رویکرد اول، در بحث رقابت، از کدام نکته غفلت دارند؟

پاسخ: با اینکه طرف‌داران قشربندی اجتماعی رقابت را در زندگی اجتماعی، ضروری می‌دانند امّا از این نکتهٔ مهم غفلت می‌کنند که در رقابت عادلانه باید نقطهٔ شروع رقابت یکسان باشد.

۲۷) اندیشمندان اجتماعی که مخالف قشربندی اجتماعی هستند، کدام عامل را مهم می دانند؟
الف) عدالت اقتصادی ب) تثبیت رقابت اجتماعی
ج) طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی د) فطرت انسانی

پاسخ: الف) عدالت اقتصادی

۲۸) ویژگی های رویکرد دوم (مدل کمونیستی) را بیان کنید.

پاسخ: ۱- اندیشمندان اجتماعی که مخالف قشربندی اجتماعی هستند.
۲- نابرابری‌های اجتماعی ناشی از تفاوت‌ها و نابرابری‌های طبیعی نیست.
۳- اینان عدالت اقتصادی را مهم می‌دانند.
۴- از نظر آنان، مالکیت خصوصی موجب برقراری روابط ظالمانه میان افراد و در نتیجه، نابرابری اجتماعی شده است.
۵- اگر مالکیت خصوصی از بین برود، دیگر طبقه پایین نخواهیم داشت.
۶- از نظر آنان قشربندی اجتماعی توسط انسان‌ها پدید آمد.
۷- علاوه بر این تأکید آنان بر معایب قشربندی نشان می‌دهد که آنان خواهان از میان برداشتن قشربندی هستند.

۲۹) با حذف مالکیت خصوصی در دیدگاه مخالفان قشربندی اجتماعی، نتیجه چه شد؟

پاسخ: با حذف مالکیت خصوصی، انگیزه رقابت از بین می‌رود؛ زیرا این امر سبب می‌شود، تلاش و شایستگی بیشتر افراد کوشا و توانمند نادیده گرفته شود.

۳۰) انتقادات وارد به رویکرد دوم (مدل کمونیستی) را بنویسید.

پاسخ: ۱- با حذف مالکیت خصوصی، انگیزه رقابت از بین می‌رود؛ زیرا این امر سبب می‌شود، تلاش و شایستگی بیشتر افراد کوشا و توانمند نادیده گرفته شود.
۲- در این رویکرد، نقطه شروع رقابت‌ها یکسان می‌شود امّا به دلیل اینکه انگیزه رقابت از بین می‌رود، راه پیشرفت مادی مسدود می‌گردد.

۳۱) چرا طرفداران رویکرد سوم (مدل عدالت اجتماعی)، رویکرد اول را ناعادلانه می داند؟

پاسخ: رویکرد اول عادلانه نیست چون این واقعیت را نادیده می‌گیرد که افرادی که در طبقه اجتماعی پایین متولد می‌شوند حتّی با داشتن شایستگی و تلاش برابر با افرادی که در طبقه اجتماعی بالا متولد می‌شوند، به سادگی امکان رقابت ندارند.

۳۲) چرا رویکرد سوم (مدل عدالت اجتماعی) رویکرد دوم را ناعادلانه می داند؟

پاسخ: رویکرد دوم نیز عادلانه نیست زیرا در آن افراد توانمند و کوشا، به اندازه استحقاقی که دارند، از مزایای اجتماعی برخوردار نمی‌شوند. در رویکرد اول، نقطه آغازِ رقابت و در رویکرد دوم نقطهٔ پایان رقابت عادلانه نیست. هر دو رویکرد به دلیل ناعادلانه بودن، با فطرت انسانی سازگار نیستند و در نتیجه به شکست می‌انجامند.

۳۳) دلایل طرفداران عدالت اجتماعی در مورد ناعادلانه بودن رویکرد قشربندی و عدالت اقتصادی را بیان کنید. (ذکر دو مورد کافی است)

پاسخ: ۱- رویکرد اول عادلانه نیست چون این واقعیت را نادیده می‌گیرد که افرادی که در طبقه اجتماعی پایین متولد می‌شوند حتّی با داشتن شایستگی و تلاش برابر با افرادی که در طبقه اجتماعی بالا متولد می‌شوند، به سادگی امکان رقابت ندارند.
۲- رویکرد دوم نیز عادلانه نیست زیرا در آن افراد توانمند و کوشا، به اندازه استحقاقی که دارند، از مزایای اجتماعی برخوردار نمی‌شوند. در رویکرد اول، نقطهٔ آغازِ رقابت و در رویکرد دوم نقطهٔ پایان رقابت عادلانه نیست. هر دو رویکرد به دلیل ناعادلانه بودن، با فطرت انسانی سازگار نیستند و در نتیجه به شکست می‌انجامند.

۳۴) چگونه امکان رقابت برای همگان در رویکرد طرفداران عدالت اجتماعی فراهم می شود؟

پاسخ: در رویکرد عادلانه، مالکیت خصوصی لغو نمی‌شود امّا جامعه وظیفه دارد امکان رقابت را برای همگان فراهم کند و نقطه شروع رقابت را یکسان نماید. بدین منظور دولت به نمایندگی از جامعه مؤظف است، نیازهای ضروری همه افراد مانند خوراک، پوشاک و مسکن را تأمین کند. بدین ترتیب همه کودکان از امکانات اولیه برای پیشرفت، بهره‌مند می‌شوند و می‌توانند براساس توانایی و شایستگی خود با دیگران رقابت نمایند.

۳۵) در رویکرد عدالت اجتماعی، دولت چگونه برای کاهش نابرابری ها تلاش می کند؟ (در رویکرد طرفداران عدالت اجتماعی، دولت به نمایندگی از جامعه وظایفی دارد؟)

پاسخ: دولت نیز تلاش می‌کند برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی تدابیر بیشتری بیندیشد؛ مثلاً از ثروتمندان مالیات بگیرد و از آن برای رفع فقر در جامعه استفاده کند.

۳۶) کدام رویکرد به نابرابری، نه با رهاسازی مطلق موافق است و نه با کنترل مطلق؟
الف) مخالفان قشربندی اجتماعی ب) طبیعی دانستن قشربندی اجتماعی
ج) طرفداران قشربندی اجتماعی د) طرفداران عدالت اجتماعی

پاسخ: د) طرفداران عدالت اجتماعی

۳۷) جامعه شناسان انتقادی در مورد رویکردهای تبیینی و تفسیری چه نظری دارند؟

پاسخ: جامعه‌شناسان انتقادی معتقدند که رویکردهای تبیینی و تفسیری محافظه کارند و انسان‌ها را در برابر وضعیت موجود منفعل و مجبور می‌سازند. 

۳۸) غلبه رویکرد تبیینی در جامعه شناسی موجب چه چیزی شد؟

پاسخ: غلبه رویکرد تبیینی در جامعه‌شناسی موجب می‌شد که کار داوری درباره ارزش‌ها خارج از قلمرو علوم اجتماعی قرار گیرد و غیرعلمی قلمداد شود. در این نگاه انتقاد از وضعیت موجود و تجویز راه‌حل برای بهتر شدن آن کار علم نبود. این اعتقاد با عنوان «جدایی دانش از ارزش» بیان می‌شد؛ یعنی دانش و ارزش دو قلمرو متمایز و متقابل دارند؛ «دانش»، قلمرو «تبیین» و در مقابل «ارزش»، قلمرو «تفسیر» معرفی می‌شد.

۳۹) منظور از «جدایی دانش از ارزش» که در جامعه شناسی تبیینی مطرح می شد، چیست؟

پاسخ: یعنی دانش و ارزش دو قلمرو متمایز و متقابل دارند؛ «دانش»، قلمرو «تبیین» و در مقابل «ارزش»، قلمرو «تفسیر» معرفی می‌شد.

۴۰) جدایی دانش از ارزش، در کدام رویکرد جامعه شناسی مطرح بود؟

پاسخ: جامعه شناسی تبیینی

۴۱) با غلبه رویکردی تفسیری، کدام رویکرد جامعه شناسی به حاشیه رفت؟ و کدام گزاره های در علوم اجتماعی مطرح شد؟

پاسخ: با غلبه رویکرد تفسیری، رویکرد تبیینی به حاشیه رفت و راه بازگشت دعاوی انتقادی و تجویزی به علوم اجتماعی باز شد. این بار از پیوند دانش و ارزش سخن به میان می‌آید و «دانش انتقادی» شکل می‌گیرد.

۴۲) دانش انتقادی چگونه دانشی است؟

پاسخ: دانش انتقادی، دانشی است که از وضعیت موجود انتقاد می‌کند و می‌خواهد برای عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب راه‌حل ارائه کند.

۴۳) ویژگی های جامعه شناسی انتقادی را بنویسید.

پاسخ: بدین ترتیب از درون رویکرد تفسیری، نوع جدیدی از جامعه‌شناسی به نام «جامعه‌شناسی انتقادی» پدید آمد که به توصیف و تبیین پدیده‌های اجتماعی بسنده نمی‌کند بلکه به داوری ارزشی پدیده‌های مورد مطالعه می‌پردازد و آن را با ملاک‌های ارزشی (خوب و بد) و هنجاری (باید و نباید) ارزیابی می‌کند؛ جامعه‌شناسی انتقادی علم را به معنای حسی و تجربی آن محدود نمی‌کند و تلاش می‌کند از محدودیت‌های علم تجربی رها شود تا بتواند چنین معیارهایی را جست‌وجو کند. مثلا صرفاً به توصیف و تبیین تبعیض نژادی در جوامع نمی‌پردازد بلکه آن را تقبیح و از آن انتقاد می‌کند و یا عدالت اجتماعی را تحسین می‌کند و برای گسترش آن راه‌حل‌هایی تجویز می‌کند.

۴۴) مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادی چیست؟

پاسخ: مهم‌ترین هدف جامعه‌شناسی انتقادی، نقد وضعیت موجود جهان اجتماعی و تجویز راه‌حل‌هایی برای رسیدن به یک وضعیت بهتر است.

۴۵) زندگی اجتماعی انسان، دو وجه دارد، آن‌ها را بنویسید.

پاسخ: – از سویی افراد در زندگی گروهی خود با یکدیگر، جهان اجتماعی و ساختارهای آن را می‌سازند.
– از سوی دیگر هر جهان اجتماعی الزام‌ها و پیامدهایی دارد که زندگی انسان‌ها را متأثر می‌سازد.
تا زمانی که یک جهان اجتماعی از طریق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست، پیامدهای آن نیز باقی است. با تغییر جهان اجتماعی موجود و به دنبال آن، برداشته شدن الزام‌هایش، جهان اجتماعی جدیدی شکل می‌گیرد و پیامدهای دیگری به دنبال می‌آورد.

۴۶) آیا امکان دارد که یکی از دو وجه زندگی اجتماعی بیشتر مورد توجه و تاکید قرار گیرد؟

پاسخ: همواره این امکان وجود دارد که یکی از این دو وجه زندگی اجتماعی بیشتر مورد توجه و تأکید قرار گیرد و وجه دیگر آن نادیده گرفته شود؛ مثلاً پیامدهای جهان اجتماعی برای افراد برجسته شوند و بیشتر مورد تأکید قرار گیرند ولی این وجه که جهان اجتماعی ساخته انسان‌هاست نادیده گرفته شود یا بالعکس. یعنی گاهی نظام اجتماعی و ساختارهای آن و گاهی کنش‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرند.

۴۷) برجسته کردن یک وجه زندگی اجتماعی و تأکید بر آن و نادیده گرفتن وجه دیگر، می‌تواند آثار و پیامدهای …………… برای زندگی اجتماعی به وجود بیاورد.

پاسخ: نامطلوبی

۴۸) چرا از نظر جامعه شناسان انتقادی، بی توجهی به ساختارهای اجتماعی و نادیده گرفتن آنها، به معنای چشم پوشی از آثار و پیامدهای مخرب آنهاست؟

پاسخ: بی‌توجهی به ساختارهای اجتماعی و نادیده گرفتن آنها، به معنای چشم‌پوشی از آثار و پیامدهای مخرب آنهاست؛ زیرا انتقاد از ساختارهای اجتماعی را ناممکن می‌سازد و در نتیجه امکان کنترل آثار مخرب آنها از دست می‌رود.

۴۹) جامعه شناسان انتقادی به کدام نکته مهم توجه داشتند؟

پاسخ: جامعه‌شناسان انتقادی به این نکته مهم توجه داشتند. آنها همانند جامعه‌شناسان تفسیری بر توانایی و خلّقیت افراد در ساختن جهان اجتماعی تأکید می‌کنند امّا کم‌توجهی رویکرد تفسیری به ساختارهای اجتماعی و تأثیر این ساختارها بر زندگی افراد را درست نمی‌دانند.جامعه‌شناسان انتقادی معتقدند گاهی جهان اجتماعی و ساختارهای آن که به دست خود انسان‌ها ایجاد شده‌اند سازندگان خود را زیر سلطه درمی‌آورند.

۵۰) جامعه شناسی انتقادی چگونه به نقد سلطه در روابط مناسبات میان افراد، گروه ها و فرهنگ ها می پردازد؟

پاسخ: جامعه‌شناسان انتقادی بر ضرورت انتقاد علمی از ساختارهای سرکوبگر، تأکید می‌کنند تا از سلطه چنین ساختارهایی بر انسان‌ها پیشگیری کنند و زمینه شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی انسانی‌تر را فراهم آورند. جامعه‌شناسی انتقادی به نقد سلطه در روابط و مناسبات میان افراد، گروه‌ها و فرهنگ‌ها می‌پردازد.

۵۱) ایراداتی که به جامعه شناسی انتقادی وارد است کدام اند؟

پاسخ: جامعه‌شناسی انتقادی با پذیرش رویکرد تفسیری معتقد است که تمام معانی و ارزش‌ها ساخته و پرداخته اراده‌های افراد، گروه‌ها و فرهنگ‌هاست. هر فرد، گروه و فرهنگی اراده خاص خود را دارد و معانی و ارزش‌های ویژه خود را خلق می‌کند. هیچ‌کدام بهتر یا بدتر از دیگری نیستند یا هیچ‌کدام درست یا غلط و حق یا باطل نیستند. رویکرد انتقادی هیچ‌گونه حقیقت یا فضیلتی را کشف نمی‌کند تا براساس این حقایق و فضایل به نقد کنش‌ها و روابط میان انسان‌ها و جوامع بپردازد. بلکه برای دفاع از اراده افراد، گروه‌ها و فرهنگ‌ها معتقد است، نباید اراده فرد یا گروهی بر فرد یا گروه دیگری تحمیل شود یا فرهنگی از گستره جغرافیایی و محدوده تاریخی خود فراتر رود و بر فرهنگ دیگری اعمال سلطه کند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله نمونه سوالات متن درس ۷ هفتم کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش دیدگاه بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *