تفکر و سواد رسانه ای دهم و یازدهم

کتاب “تفکر و سواد رسانه‌ای” برای دوره‌های دهم و یازدهم در برنامه‌های درسی قرار دارد. این کتاب به آموزش مسائل مربوط به فناوری و ارتباطات می‌پردازد و موضوعاتی از قبیل تاریخچه رسانه، لزوم سواد رسانه‌ای، تحلیل رسانه، مخاطب شناسی و مباحث مرتبط را در بر می‌گیرد.