ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی کلمات و جواب سوالات درس هفدهم فارسی هفتم ؛ ما می توانیم

معنی لغات سخت و آرایه های ادبی درس ۱۷ هفدهم فارسی هفتم و جواب خود ارزیابی و کار گروهی و نوشتن درس 17 ما می توانیم فارسی پایه هفتم متوسطه اول

معنی کلمات و جواب سوالات درس 17 هفدهم ما می توانیم فارسی هفتم ؛ در این مقاله به جواب سوال های تمرینات خودارزیابی صفحه ۱۵۹ ، کارگروهی صفحه ۱۶۰ و نوشتن صفحه ۱۶۰ و ۱۶۱ و آرایه ها ، معنی لغات و کلمه های سخت و مهم درس ۱۷ هفدهم ما می توانیم و روان خوانی پیر دانا کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه نوشته با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: جواب تمرین و معنی کلمات درس چهاردهم فارسی هفتم
و
معنی کلمات و سوالات درس سیزدهم فارسی هفتم درس اسوه نیکو

معنی کلمات و جواب سوالات درس 17 هفدهم ما می توانیم فارسی هفتم
معنی کلمات و جواب سوالات درس 17 هفدهم ما می توانیم فارسی هفتم

معنی لغات و آرایه های درس هفدهم فارسی هفتم

در این بخش به معنی کلمات ، لغات و کلمه های سخت و جدید و آرایه های درس 17 هفدهم ما می توانیم کتاب فارسی پایه هفتم پرداخته ایم:

معنای لغات:

بازنشستگی: پایان دوره ی کار
تسهیلات: جمع تسهیل، امکانات، اقداماتی برای آسان شدن کار
فراهم آورم: تهیه کنم
سخت: بسیار
مشغول: سرگرم

اوراق: جمع ورقه، برگه ها
اراده: خواست سماجت: پافشاری، اصرار کردن
کنجکاو: جست و جو گر
وادار: مجبور
عاقبت: پایان

کافی: بس
بالاخره: سرانجام
دفن: خاکسپاری
گودال: چاله
حداقل: دست کم، کمترین مقدار

موقع: هنگام
بلافاصله: فوری، تند، بدون اتلاف وقت
اطاعت: پیروی
متأسفانه: با اندوه
انجمن: محل جلسه

ادارات: جمع اداره، سازمان ها
اینک: حالا
ابدی: همیشگی، جاودان
قرین: همراه، نزدیک
رحمت: بخشش (قرین رحمت: همراه با بخشش و مهربانی)

عنایت: لطف، توجه
آمین: دعا برای استجابت دعا
شکوهمند: باعظمت، باشکوه
نمادین: نمایشی
نقش می بست: شکل می گرفت

ترحیم: طلب آمرزش و مغفرت برای مرده
برگزار کردن: برپا کردن و ترتیب دادن
اعلامیه: اطلاعیه کتبی و شفاهی
فوت: مرگ
تدفین: دفن کردن

آرایه ها:

همه با سرهای خم منتظر ماندند: کنایه از حالت عزاداری گرفتن
دنیای خاکی: استعاره از زمین
جایگاه ابدی: استعاره از قبر

معنی کلمه ها و آرایه های روان خوانی پیر دانا درس 17 فارسی هفتم

در این بخش به معنی کلمات ، لغات و کلمه های سخت و جدید و آرایه های روان خوانی پیر دانا درس ۱۷ هفدهم کتاب فارسی پایه هفتم پرداخته ایم:

معنای لغات:

نصیحت: پند و اندرز
نو: جدید
کاشانه: خانه
از یاد نمی برد: فراموش نمی کرد
مغرور: خودپسند، متکبر

فرمان: امر، دستور
از کار افتاده: ناتوان
جلاد: مأمور شکنجه
شیروانی: سقف شیبدار
مخفی: پنهان

انباری: محل نگهداری بار
کاهدان: محل نگهداری کاه
موفقیت: پیروزی بر رویارویی: روبرو شدن
ارواح: (جمع روح) روح ها
شایعه: خبر دروغ گسترش یافته

دلداری: غم خواری
عاقلانه: از روی عقل
ارزن: دانه ی پرندگان
پیش کشی: هدیه به شخص بزرگ و والامقام
انعام: پاداش، عطا و بخشش

وعده گاه: محل قرار
غله: محصول زراعت و کشاورزی مانند گندم، جو و ذرت
صادر کرد: ابلاغ کرد
لغو: باطل

آرایه ها:

شرک کشیدن: کنایه از بررسی و گشتن
زیر و رو کردن: کنایه از بررسی دقیق
دو عقل بهتر: کنایه از مشورت کردن بهتر است
خونت به گردن خودت است: کنایه از اینکه خودت سبب مرگ خودت هستی (تو را می کشم)
رنگ پریده: کنایه از ترس و اضطراب

جواب سوالات خودارزیابی صفحه ۱۵۹ درس ۱۷ هفدهم فارسی هفتم

در خودارزیابی صفحه 159 درس 17 هفدهم ما می توانیم کتاب ادبیات فارسی هفتم سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) دانش آموزان چه جمله هایی روی برگه های خود می نوشتند؟

پاسخ: جمله هایی که نشان دهنده عدم توانایی آنها در انجام دادن کاری بود مانند: من نمی توانم به توپ فوتبال ضربه بزنم، من نمی توانم کاری کنم که مرا دوست داشته باشند و…

سوال 2) چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که «نمی‌توانم»های خود را بنویسند؟

پاسخ: زیرا او قصد داشت با دفن کردن نمادین «نمی توانم ها» به دانش آموزان بیاموزد که اراده در اعمال انسان نقشی اساسی دارد و انسان برای انجام هر کاری باید ابتدا باور داشته باشد که می تواند آنها را انجام دهد تا موفق شود.

سوال 3) منظور بازرس از جمله «فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین روزی را فراموش نخواهند کرد» چیست؟

پاسخ: چون درس به صورت عملی اجرا شد و هیچ گاه از خاطره شاگردان پاک نمی شود. گذشته از آن هرگاه در آینده به واژه نمی توانم برخوردند ناخواسته ماجرای دفن آن را با یاد می آورند و آن را به بهترین شکل انجام می دهند.

سوال 4) چرا آقای «دونا» از بچه ها خواست که نمی توانم های خود را داخل خاک بگذارند؟

پاسخ: زیرا می خواست به بچه ها بگوید که «من می توانم» را برای همین مراسم تدفین «نمی توانم» برگزار کردیم.

جواب سوال های کارگروهی صفحه 160 درس 17 هفدهم فارسی هفتم

در کارگروهی صفحه ۱۶۰ درس ۱۷ هفدهم ما می توانیم کتاب ادبیات فارسی هفتم سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) درباره شخصیت های داستان «ما می‌توانیم» گفت و گو کنید.

پاسخ: این مورد به عهده خود دانش آموزان می باشد.

سوال 2) یکی از داستان های قرآنی را بخوانید و درباره شخصیت ها و محتوای آن تحقیق کنید.

پاسخ: داستان حضرت یوسف که در آن یوسف دارای برادرانی می باشد که با حسادت بسیار به او کینه ورزی می کنند و او را در چاهی می اندازند. برده فروشان یوسف را از چاه خارج و سپس به عزیز مصر فروختند. یوسف توانست با ایمان به خدا پس از عزیز مصر جانشین او شود و با تدبیر و اندیشه به مردم فقیر و قحطی زده کمک رساند و برادرانش که دچار فقر شده بودند به او روی آوردند و یوسف با بزرگواری به آنان نیز کمک کرد.

جواب سوالات نوشتن صفحه ۱۶۰ و ۱۶۱ درس هفدهم فارسی هفتم

در نوشتن صفحه 160 و 161 درس هفدهم ما می توانیم کتاب ادبیات فارسی هفتم سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) واژه های ساده و غیرساده را مشخص کنید و در جدول بنویسید.

روز، دست، ورقه، خاکی، سخنرانی، نمادین، شاگرد، کاغذ، گوش، تخته

سادهغیر ساده
روزورقه
دستخاکی
شاگردسخنرانی
کاغذنمادین
گوشتخته

سوال 2) ده کلمه مهم املایی از پنج درس گذشته، انتخاب کنید و بنویسید.

پاسخ: اعلامیه، تسهیلات، رایحه، مراقبت، تحسین، لفظ، تظاهرات، اعتصاب، ضلال، تجمل، مأمن، لحن، مدهوش، اخلاص، محزون، محدب، مصاحبت، ملاعت، اذیت، حصار

سوال 3) برای هر یک از کلم های زیر، دو هم خانواده بنویسید.

پاسخ:

وسط: واسطه، وساطت
اطاعت: مطیع، مطاع
رحمت: رحیم، ترحیم
اعلامیه: اعلام، علائم

سوال 4) جدول زیر را حل کنید.

جواب سوالات نوشتن صفحه ۱۶۰ و ۱۶۱ درس هفدهم فارسی هفتم
جواب سوالات نوشتن صفحه ۱۶۰ و ۱۶۱ درس هفدهم فارسی هفتم

1) اصطلاحی در رایانه و نام کوچک نویسنده آخرین درس کتاب پاسخ: کلیک
2) نام یکی از کشورهای امریکایی پاسخ: کوبا
3) مادر در عربی پاسخ: ام
4) اهل کرمان پاسخ:  کرمانی
5) همان «اُحد» است. پاسخ: یکتا
6) از انواع جمله پاسخ: امری
7) این نوع جمله، خبری را می‌رساند. پاسخ: خبری
8) تمنّا، درخواست پاسخ: خواهش
9) به معنای نکوهش است. پاسخ: سرزنش
10) منفی فعل امر پاسخ: نهی
11) واژه‌ای که با نام «نیما» پدر شعر نو فارسی می‌آید. پاسخ: یوشیج
12) درخت همیشه سبز پاسخ: کاج

توجه: شما دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول عزیز اگر می خواهید به راحتی به معنی کلمات و جواب سوال های کتاب فارسی هفتم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب و معنی کلمات درس مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی کلمات و جواب سوالات خودارزیابی ، کارگروهی و نوشتن درس هفدهم فارسی هفتم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !