ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب صفحه ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ درس ۱۶ نگارش دوم ، پرواز قطره

گام به گام درس شانزده نگارش کلاس دوم ابتدایی : حل سوال های صفحه 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 و 98

پاسخ سوال های درس 16 شانزدهم نگارش کلاس دوم دبستان از فصل ۷ طبیعت شامل سوالی هایی در صفحه 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 و 98 می باشد که می توانید آن ها را در ادامه این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا مطالعه نمایید.

مطلب پیشنهادی : جواب درس ۱۵ نگارش دوم

پاسخ سوالات درس شانزدهم ۱۶ نگارش دوم بخش پرواز قطره

جواب صفحه ۹۳ نگارش دوم درس ۱۶

در صفحه 93 از درس 16 کتاب نگارش کلاس دوم خواسته شده است که سوال های زیر حل کنید.

۱- سه سطر اول درس را با خط خوانا و زیبا بنویس.

خورشید وسط آسمان بود و از بالا به دریای آبی نگاه می کرد. ناگهان آب دریا موجی زد و قطره های آب به اطراف پراکنده شدند. خورشید قطره‌ی آبی را دید که خیلی ناراحت است. از او پرسید: «چرا این قدر نارحتی؟»

قطره گفت: «دلم می خواهد مثل چند روز پیش، به شکل ابر در بیایم.» خورشید گفت: «چه شد که به دریا آمدید؟».

۲- جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

خورشید گفت :«چه شد که به دریا آمدی؟».

ابر کوچولو به خورشید نزدیک شد و صورت طلایی خورشید را بوسید.

قطره کوچولو خیلی ناراحت بود.

خورشید گرما و نور خود را روی قطره کوچولو پاشید.

۳- دسته بندی کن.

زرد – گل – زنگ مدرسه – سفید – عطر – آبی – بوق – واق واق – گلاب

شنیدنیبوییدنیرنگ
زنگ مدرسهگلزرد
بوقعطرسفید
واق واقگلابآبی

۴- اگر درختان زبان داشتند، به بچه هایی که از آن ها مواظبت نمی کردند، چه می گفتند؟

بچه ها منو اذیت نکنید و به من آسیب نرسانید زیرا ما درخت های خیلی مهربانیم و به شما میوه و از همه مهم تر اکسیژن میدهیم، بدون اکسیژن ما شما نمی توانید نفس بکشید. اگر با من مهربان باشید من بزرگتر می شوم و می توان سایه های بزرگتری برای شما ایجاد کنم تا در زیر آن بازی کنید.

پاسخ صفحه ۹۴ نگارش دوم درس ۱۶

برای حل سوال های صفحه 94 درس 16 می توانید از مطالب زیر استفاده کنید.

۱- چهار سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

«ناگهان باد تندی وزید. باد ما را به این طرف و آن طرف برد. آنجا هوا خیلی سرد بود؛ باران شدیم و روی دریا باریدیم. خیلی از دوستانم روی کوه و جنگل و صحرا باریدند؛ بعضی از آنها هم، همراه رودها به دریا آمدند.»

خورشید گفت: «حالا چرا دلتان می خواهد دوباره به شکل ابر دربیاید؟»

قطره‌ی آب گفت: «چون دوست داریم در آسمان به این طرف و آن طرف برویم. در آنجا باران بشویم و بر زمین هایی که به آب نیاز دارند، بباریم و گل ها و گیاهان تشنه را سیراب کنیم.»

خورشید لبخندی زد و گفت: «عزیزم، هیچ ناراحت نباش! من می توانم دوباره شما را به شکل ابر قشنگی در بیاوریم.»

۲- جاهای خالی را پر کن.

قطره کوچولو دوست داشت در آسمان به این طرف و آن طرف برود در آن جا باران بشود و به جایی ببارد که به آب نیاز دارند تا گل ها، گیاهان و کودکان تشنه را سیراب کند.

۳- جاهای خالی را با کلمه ای که «نا» داشته باشد، پر کن.

آن که نمی بیند، نابینا است.
آن که نمی شنود، ناشنوا است.
کسی که مرتب نباشید، نامرتب است.

۴- با هر کلمه یک جمله بنویس.

موج : در دریا موج های بزرگ و کوچک زیادی وجود دارد.

آرام : من انسان های آرام و خونسرد را دوست دارم.

دریا : من عاشق دریا و سفر با کشتی هستم.

جواب صفحه ۹۵ و ۹۶ نگارش دوم ابتدایی

برای پاسخ صفحه 95 و 96 از درس 16 نگارش کلاس دوم باید به صورت زیر عمل کنید.

۱- پنج سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

قطره‌ی آب گفت: «چون دوست داریم در آسمان به این طرف و آن طرف برویم. در آنجا باران بشویم و بر زمین هایی که به آب نیاز دارند، بباریم و گل ها و گیاهان تشنه را سیراب کنیم.»

خورشید لبخندی زد و گفت: «عزیزم، هیچ ناراحت نباش! من می توانم دوباره شما را به شکل ابر قشنگی در بیاورم.»

قطره با خوشحالی فریاد زد: «راست می گویی؟»

خورشید گفت: «بله!» بعد، گرما و نور خود را روی قطره های آب پاشید. آن ها کم کم گرم شدند، بعد هم آرام آرام بخار شدند و بالا رفتند و به شکل یک تکه ابر کوچک و قشنگ درآمدند. ابر کوچولو آن قدر بالا رفت که به خورشید نزدیک شد و صورت طلایی و قشنگ خورشید را بوسید.

۲- نام هر کدام از جانوران زیر را در دسته‌ی مناسب آن بنویس.

فیل – خروس – مگس – گنجشک – پشه – کبوتر – گرگ – کلاغ – پروانه

بال داربال و پردار
مگسخروس
پشهگنجشک
پروانهکبوتر – کلاغ

نام جانورانی را که در هیچ کدام از دسته ها قرار نمی گیرند، در سطر پایین بنویس:

در جواب درس ۱۶ نگارش دوم فیل و گرگ در هیچ دسته ای قرار نمی گیرند.

۳- جمله ها را کامل کن.

قطره کوچولو کم کم گرم شد.
قطره کوچولو آرام آرام بخار شد.
ابر کوچولو به خورشید نزدیک شد.
خورشید، وسط آسمان بود.

۴- با هر کلمه یک جمله بساز.

طلایی : رنگ موهای پدر من طلایی است.

بعضی : من بعضی وقت ها بازی می کنم.

جنگل : درختان جنگل خیلی زیبا و قشنگ هستند.

باد : در شهر ما همیشه باد می وزد.

جواب صفحه ۹۷ نگارش درس پرواز قطره کلاس دوم

در صفحه 97 درس شانزدهم 16 نگارش کلاس دوم آمده است که :

۱- دو سطر بعدی درس را ادامه بده و با خط خوانا و زیبا بنویس.

خورشید گفت: «بله!» بعد گرما و نور خود را روی قطره های آب پاشید. آن ها کم کم گرم شدند، بعد هم آرام آرام بخار شدند و بالا رفتند و به شکل یک تکّه ابر کوچک و قشنگ درآمدند. ابر کوچولو آن قدر بالا رفت که به خورشید نزدیک شد و صورت طلایی و قشنگ خورشید را بوسید.

۲- مخالف هر کلمه را در زیر آن بنویس، مانند : شب – روز

کلمه : خنده – کوچک – بالا – دیر – تاریک
مخالف : گریه – بزرگ – پایین – زود – روشن

۳- هربار، کلمه‌ی داخل کمانک را به جمله‌ی بعد اضافه کن.

مثال : ایمان کتاب خرید. (خوبی)

ایمان کتاب خوبی خرید. (از کتاب فروشی)

ایمان کتاب خوبی از کتاب فروشی خرید. (داستان)

ایمان کتاب داستان خوبی را از کتاب فروشی خرید.

۴- به جای خورشید، «من» بگذار و پنج خط آخر درس را دوباره بنویس.

من لبخندی زدم و گفتم: «عزیزم، هیچ ناراحت نباش! من می توانم دوباره شما را به شکل ابر قشنگی در بیاورم.»

قطره با خوشحالی فریاد زد: «راست می گویی؟»

من گفتم: «بله!» بعد، گرما و نور خودم را روی قطره‌ی های آب پاشیدم. آن ها کم کم گرم شدند، بعد هم آرام آرام بخار شدند و بالا رفتند و به شکل یک تکه ابر کوچک و قشنگ درآمدند. ابر کوچولو آن قدر بالا رفت که به من نزدیک شد و صورت طلایی و قشنگ من را بوسید.

پاسخ صفحه ۹۸ نگارش دوم درس شانزده

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس.

گنجشک ناز و کوچک، پرواز از که آموخت؟

۲- فکر کن قطره‌ی آب هستی و می خواهی با گل سرخی دوست شوی؛ چه کار می کنی؟

من با دوستانم در آسمان بازی می کردیم که ناگهان باد تندی وزید و من باران شدم و روی گل سرخی باریدم. گل سرخ خیلی تشنه بود، به او سلام کردم و گفتم ناراحت نباش الان تو را سیراب می کنم. گل سرخ لبخندی زد و از این کار من خیلی خوشحال و ما با یکدیگر دوست شدیم.

یک نکته مهم : دانش آموز عزیز برای مشاهده جواب سایر درس های کتاب نگارش دوم کافیست در انتهای عبارتی که در گوگل جست و جو می کنید کلمه «ماگرتا» را اضافه کنید.

✅ در صورت وجود هرگونه مشکل یا سوال در رابطه با جواب صفحه سوال های درس ۱۶ نگارش دوم و پرواز قطره می توانید از طریق بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.