ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب تمرین های درس اول عربی هشتم ☑️ صفحه ۱۳ تا ۲۱

پاسخ و حل تمرینات درس 1 کتاب عربی پایه هشتم ؛ جواب تمرین های صفحه 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 و 21 درس اول عربی هشتم

جواب تمرین های درس اول عربی هشتم ؛ در این مطلب پاسخ و جواب تمرین های صفحه ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱ درس ۱ اول مراجعه دروس الصف السابع کتاب عربی زبان قرآن پایه هشتم متوسطه اول را جمع آوری کرده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: ترجمه درس اول عربی هشتم

جواب تمرین های درس اول عربی هشتم
جواب تمرین های درس اول عربی هشتم

پاسخ تمرین های درس 1 اول عربی هشتم


جواب تمرین اول صفحه 13 درس اول عربی هشتم

ترجمه کنید.

1) هٰذَا الشُّرطیُّ، إیرانیٌّ.

ترجمه: این پلیس، ایرانی است.

2) هٰذِہِ الْحَلْوانیَّةُ، ماهِرَةٌ.

ترجمه: این شیرینی پزی ماهر است.

3) ذٰلِکَ الطَّبّاخُ، نَظیفٌ.

ترجمه: آن آشپز تمیز است.

4) تِلْکَ الْحافِلَةُ، کَبیرَةٌ.

ترجمه: آن اتوبوس بزرگ است.

5) هٰذانِ الْمُوَظَّفانِ، صادِقانِ.

ترجمه: این دو کارمند صادق هستند.

6) هاتانِ الْمُمَرِّضَتانِ، صابِرَتانِ.

ترجمه: این دو پرستار صبور هستند.

7) هٰؤلُاءِ الزُّمَلاءُ، واقِفونَ.

ترجمه: این همکاران ایستاده اند.

8) أولئِکَ الْأُمَّهاتُ، جالِساتٌ.

ترجمه: آن مادران، نشسته اند.

پاسخ تمرین دوم صفحه 13 و 14 درس اول عربی هشتم

با توجّه به تصویر پاسخ کوتاه دهید.

پاسخ: در تصاویر زیر می توانید پاسخ این تمرین را مشاهده نمایید.

پاسخ تمرین دوم صفحه 13 و 14 درس اول عربی هشتم
پاسخ تمرین دوم صفحه 13 و 14 درس اول عربی هشتم
پاسخ تمرین دوم صفحه 13 و 14 درس اول عربی هشتم
پاسخ تمرین دوم صفحه 13 و 14 درس اول عربی هشتم

جواب تمرین سوم صفحه 14 و 15 درس 1 عربی هشتم

زیر هر تصویر، تعداد آن را به عربی بنویسید.

واحِد / اِثنانِ / ثلَاثَة / أرَبعََة / خَمسَة / سِتَّة / سَبعَة / ثَمانیَة / تِسعَة / عشََرةَ / أحَدَعَشََر / اِثناعَشَرَ

پاسخ: در تصاویر زیر می توانید پاسخ این تمرین را مشاهده نمایید.

جواب تمرین سوم صفحه 14 و 15 درس 1 عربی هشتم
جواب تمرین سوم صفحه 14 و 15 درس 1 عربی هشتم
جواب تمرین سوم صفحه 14 و 15 درس 1 عربی هشتم
جواب تمرین سوم صفحه 14 و 15 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین چهارم صفحه 15 و 16 درس اول عربی هشتم

ترجمه کنید.

1) أَنتُما ذَکَرتُما صَدیقَکُما.

ترجمه: شما به دوست خود اشاره کردید.

2) هُمْ لَعِبوا کُرَةَ الْقَدَمِ.

ترجمه: آنها فوتبال بازی می کردند.

3) أَنتُنَّ کَتَبْتُنَّ رَسائِلَ.

ترجمه: شما نامه نوشته اید.

4) هُما نَجَحا فِی امْتِحانِهِما.

ترجمه: آنها امتحان خود را پس داده اند. (آنها در امتحانات خود قبول شدند.)

5) هُنَّ وَصَلْنَ إلی المَْوقفِ.

ترجمه: آنها (آن زنان) به ایستگاه رسیدند.

6) هُما وَجَدَتا مِفتاحَهُما.

ترجمه: آنها (آن دو زن) کلیدشان را یافتند.

7) أَنَا طَبَخْتُ رُزّاً لَذیذاً.

ترجمه: من برنج خوشمزه پختم.

پاسخ تمرین پنجم صفحه 16 درس 1 عربی هشتم

عبارت های مرتبط دو ستون را با خطی به هم وصل کنید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این تمرین را مشاهده نمایید.

پاسخ تمرین پنجم صفحه 16 درس 1 عربی هشتم
پاسخ تمرین پنجم صفحه 16 درس 1 عربی هشتم

جواب تمرین ششم صفحه 16 و 17 درس اول عربی هشتم

جاهای خالی را با کلمه مناسبی از داخل پرانتز پر کنید.

أَسوَد / أَبیَض / أَحمَر/ أزَرقَ / أَخضَر/ أَصفَر

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این تمرین را مشاهده نمایید.

جواب تمرین ششم صفحه 16 و 17 درس اول عربی هشتم
جواب تمرین ششم صفحه 16 و 17 درس اول عربی هشتم

پاسخ تمرین هفتم صفحه 18 درس اول عربی هشتم

نام روزهای هفته را به ترتیب در این برنامه هفتگی بنویسید. دو کلمه اضافه است.

اَلْخَمیس / اَلسَّبْت / اَلجُْمُعَة / اَلإثْنَین / اَلْأَربِعاء / اَلْأَحَد / اَلثُّلاثاء

پاسخ: روزهای هفته به ترتیب:

1) یوَمُ اَلسَّبْت
2) یوَمُ اَلْأَحَد
3) یوَمُ اَلاِثْنَین
4) یوَمُ اَلثُّلاثاء
5) یوَمُ اَلْأَربِعاء

جواب تمرین هشتم صفحه 18 درس 1 عربی هشتم

نام هر فصل را بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این تمرین را مشاهده نمایید.

جواب تمرین هشتم صفحه 18 درس 1 عربی هشتم
جواب تمرین هشتم صفحه 18 درس 1 عربی هشتم

پاسخ تمرین نهم صفحه 19 درس 1 عربی هشتم

الف) کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید. = ، ≠

أُمّ = والِدَةبَیت = مَنزِلحَزِنَ  فَرِحَ
ذَهَبَ  رَجَعَأَب = والدِخَلْف = وَراء
عُدْوان = عَداوَةکَبیر  صَغیرقَریب  بَعید
جَمیل  قَبیحبُستان = حَدیقَةأَمْسِ  غَد

ب) کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.

قَلیل – بِدایَة – تَحْت – غالیَة – کَثیر – فَوْق – آخِر – سوء – حُسْن – یَمین – أوَّل – رَخیصَة – حارّ – یَسار – بارِد – نِهایَة – جالِس – أراذِل – عَیش – واقِف – صَداقَة – أفاضِل – حَیاة – عَداوة

پاسخ: قَلیل ≠ کَثیر
بِدایَه ≠ نِهایَه
تَحْت ≠ فَوْق
غالیَه ≠ رَخیصَه
آخِر ≠ أوَّل
سوء ≠ حُسْن
یَمین ≠ یَسار
حارّ ≠ بارِد

جواب تمرین دهم صفحه 19 درس اول عربی هشتم

کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیه کلمات ناهماهنگ است؟

پاسخ: پاسخ هر مورد را با رنگ آبی مشخص کرده ایم.

1) مَصنَع – مَکتَبَة – مَدرَسَة – مَلَکَ

2) شَعَرْنَ – لاعِبونَ – فاعِلینَ – مُدَرِّسات

3) رَحِمَ – خافَ – وَراءَ – نَصَرَ

4) رَجُلانِ – حَدائِق – أَشجار – فَواکِه

5) هَرَبَ – هٰذا – ذٰلِکَ – هٰذِہِ

6) أَنا – وَردَة – أَنتَ – هُمْ

7) صورَة – لِماذا – کَیفَ – مَنْ

8) وَقَعَ – قَذَفَ – رُبَّ – سَلِمَ

پاسخ تمرین یازدهم صفحه 20 درس اول عربی هشتم

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

پاسخ: گزینه درست را با رنگ آبی مشخص کرده ایم.

1) مِنْ مَلابِسِ النِّساءِ وَ الْبَناتِ:اَللَّوْحَة – اَلْفُسْتان
2) قیمَتُهُ غالیَةٌ جِدّاً:اَلذَّهَب – اَلْقَمیص
3) عَدَدُ أَیّامِ الْأُسبوعِ:سَبعَة – تِسعَة
4) مَکانُ الْأَشجارِ:اَلْفَلّاح – اَلْحَدیقَة
5) أُمُّ الْأَبِ:اَلْجَدّ – اَلْجَدَّة

جواب تمرین دوازدهم صفحه 20 درس 1 عربی هشتم

این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.

أَشجار / یَومانِ / واقِفینَ / کُتُب / غُرابَینِ / شَجَرات / فائِزونَ / ناجِحات

مثنّی مذکرجمع مذکّر سالمجمع مؤنّث سالمجمع مکسّر
یَومانِواقِفینَشَجَراتکُتُب 
غُرابَینفائِزونَناجِحاتأَشجار

پاسخ تمرین سیزدهم صفحه 21 درس 1 عربی هشتم

ترجمه این کلمات را در جدول بنویسید.

نکته: معنی هر کلمه را در زیر مقابل آن نوشته ایم که کافیست شما آنها را در جدول وارد کنید.

1) ثَمانیَة : هشت
2) شَهْر : ماه
3) وَصَلَ : رسید
4) أُسبوع : هفته
5) أَسْرار : رازها
6) لَیْتَ : کاش
7) ما ذَهَبْنا : نرفتیم
8) طَریق : راه
9) وَحْدَة : تنهایی
10) شَبَکَة : تور
11) نار : آتش
12) کُلّ : همه
13) مَدینَة : شهر
14) ما أَکَلْنا : نخوردیم
15) نَجْم : ستاره
16) صَفّ : کلاس
17) سَفینَة : کشتی
18) سَمَکَة : ماهی
19) أَحمَر : سرخ
20) مُساعَدَة : کمک
21) کانَ : بود
22) عِنْدَ : نزد
23) باب : در
24) صَیْف : تابستان
25) وَجَع : درد
26) رَأَیْتُ : دیدم

همچنین بخوانید: جواب تمرین درس هفتم عربی هشتم

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم متوسطه اول، برای دسترسی سریع و بهتر به ترجمه و جواب تمرینات درس های کتاب عربی هشتم، می توانید با اضافه کردن کلمه «ماگرتا» در سرچ های درسی خود، به مطلب مورد نظرتان دست پیدا کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب تمرین های صفحه ۱۳ تا ۲۲ درس اول کتاب عربی پایه هشتم متوسطه اول ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

143 دیدگاه

 1. الف گفت:

  در اول جواب سوالی که با کلمه ی پرسشی لمن شروع شده است، حرف ل می آید

 2. دهه هشتادی☠✌ گفت:

  خیلی ممنون بخاطر سایت خوبتون🤗

  1. سوگل گفت:

   واقعا سایتتون عالییییییه ، و کاش همین سایتو تبدیل به اپلیکیشن‌ش میکردین🤩🤗

   1. محود گفت:

    عالی

   2. مجمد گفت:

    عالی عالی❤️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *