ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب تمرینات درس ۲ دوم عربی هشتم ؛ صفحه ۲۶ تا ۳۳

پاسخ و حل تمرین های صفحه 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 و 33 و 34 درس 2 کتاب عربی پایه هشتم

جواب تمرینات درس 2 دوم عربی هشتم ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به ترجمه و معنی بخش بدانیم فعل مضارع صفحه ۲۶ و ۲۷ و پاسخ و جواب و تمرین های صفحه ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ درس ۲ دوم کتاب عربی زبان قرآن هشتم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: جواب تمرین های درس اول عربی هشتم

جواب تمرینات درس ۲ دوم عربی هشتم
جواب تمرینات درس ۲ دوم عربی هشتم

پاسخ تمرین های در 2 دوم عربی هشتم


ترجمه و معنی بخش بدانیم فعل مضارع صفحه 26 و 27 جواب صفحه 28 درس دوم عربی هشتم

در تصاویر زیر می توانید ترجمه بخش بدانیم درس دوم را مشاهده نمایید:

ترجمه و معنی بخش بن مضارع صفحه 26 و 27 جواب صفحه 28 درس دوم عربی هشتم
ترجمه و معنی صفحه 26 و 27 جواب صفحه 28 درس دوم عربی هشتم
ترجمه و معنی بخش بن مضارع صفحه 26 و 27 جواب صفحه 28 درس دوم عربی هشتم
ترجمه و معنی صفحه 26 و 27 جواب صفحه 28 درس دوم عربی هشتم

مانند مثال ترجمه کنید.

ذَهَبْتُرفتمأذهَبُمی‌روم
صَنَعْتُساختمأصنَعُمی‌سازم
عَلِمْتَدانستیتَعلَمُمی‌دانی
زَرَعْتَکاشتیتَزرَعُمی‌کاری
عَرَفْتِشناختیتَعرِفینَمی‌شناسی
قَبِلْتِقبول کردیتَقبَلینَقبول می‌کنی

جواب تمرین اول صفحه 28 درس دوم عربی هشتم

با مراجعه به متن درس، جمله های درست و نادرست را معلوم کنید.

1) قَلیلٌ مِنْ أَسماءِ الْأُولادِ وَ الْبَناتِ فِی الْعالَمِ الْأِسلامیِّ عَرَبیٌّ. نادرست

2) کَتَبَ سیبَوَیهِ أَوَّلَ کِتابٍ کامِلٍ فی قَواعِدِ اللُّغَةِ الْفارِِسیَّةُ. نادرست

3) کَتَبَ الْفیروزآبادیُّ مُعجَماً فِی اللُّغَةِ الْعَرَبیَّةِ. درست

4) اَلْإیرانیّونَ خَدَمُوا اللُّغَةَ الْعَرَبیَّةَ قَلیلاً. نادرست

پاسخ تمرین دوم صفحه 29 درس دوم عربی هشتم

ترجمه کنید.

پاسخ: در تصاویر زیر می توانید پاسخ این تمرین را مشاهده نمایید.

پاسخ تمرین دوم صفحه 29 درس دوم عربی هشتم
پاسخ تمرین دوم صفحه 29 درس دوم عربی هشتم
پاسخ تمرین دوم صفحه 29 درس دوم عربی هشتم
پاسخ تمرین دوم صفحه 29 درس دوم عربی هشتم

جواب تمرین سوم صفحه 30 درس 2 عربی هشتم

هر کلمه را به توضیح مرتبط با آن وصل کنید. «یک کلمه اضافی است.»

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این تمرین را مشاهده نمایید.

جواب تمرین سوم صفحه 30 درس 2 عربی هشتم
جواب تمرین سوم صفحه 30 درس 2 عربی هشتم

پاسخ تمرین چهارم صفحه 30 درس 2 عربی هشتم

ترجمه کنید؛ سپس فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید.

1- ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ﴾ الْأنبیا: 30

ترجمه: قرار دادیم از آب هر چیزی را زنده

فعل ماضی: جَعَلْنَا

2) أَنتَ قَبِلْتَ کَلامَ والِدِکَ وَ الْآنَ تَعمَلُ بِهِ.

ترجمه: تو سخت پدرت را قبول کردی و الان به آن عمل می کنی.

فعل ماضی: قَبِلْتَ / فعل مضارع: تَعمَلُ

2) أَنتِ حَفِظْتِ سورَةَ النَّصرِ وَ الْآنَ تَحفَظینَ سورَةَ الْقَدرِ.

ترجمه: تو سوره نصر را حفظ کردی و اکنون سوره قدر را حفظ می کنی.

فعل ماضی: حَفِظْتِ / فعل مضارع: تَحفَظینَ

4) أَنَا دَخَلْتُ الصَّفَّ الثّامِنَ وَ أنتَ تَدخُلُ الصَّفَّ الْخامِسَ.

ترجمه: من به کلاس هشتم داخل شدم و تو به کلاس پنجم داخل می شوی.

فعل ماضی: دَخَلْتُ / فعل مضارع: تَدخُلُ

جواب تمرین پنجم صفحه 31 درس دوم عربی هشتم

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

پاسخ: پاسخ هر مورد را با رنگ آبی مشخص کرده ایم.

1) أَ أَنتَ …………….. الْبابَ قَبلَ دَقیقَتَینِ؟ (طَرَقْتَ – تَطْرُقُ)

2) أنَا ……………… عَنْ طَریقِ الْجَنَّةِ فی حَیاتی. (بَحَثْنا – أَبْحَثُ)

3) یا حَدّادُ، أ أنَتَ …………… فِی الْمَصنعَ أَمْسِ؟ (عَمِلْتَ – تَعْمَلینَ)

4- یا أُختی، هَلْ ………………. الطَّعامَ قَبلَ دَقیقَةٍ؟ (أَکَلْتِ – شَربِتَْ)

5- أ أَنتِ ………………. بِجَمْعِ الْفَواکِهِ بَعدَ یَومَینِ؟ (بَدَأْتُ – تَبْدَئینَ)

6- أَیُّهَا الْخَبّازُ الْمُحتَرَمُ، هَل ……………… بَعدَ دَقائِق؟ (تَعْمَلُ – تَعْمَلینَ)

پاسخ تمرین ششم صفحه 31 درس دوم عربی هشتم

مانند مثال ترجمه کنید.

نَظَرَ: نگاه کردأَنْظُرُنگاه می‌کنمتَنْظُرُنگاه می‌کنیتَنْظُرینَنگاه می‌کنی
سَأَلَ: پرسیدأَسْأَلُپرسیدتَسْأَلُمی‌پرسیتَسْأَلینَمی‌پرسی
سَمَحَ: اجازه دادأَسْمَحُاجازه می دهمتَسْمَحُاجازه می‌دهیتَسْمَحینَاجازه می‌دهی
ذَکَرَ: یاد کردأَذْکُرُیاد می کنمتَذْکُرُیاد می‌کنیتَذْکُرینَیاد می‌کنی

جواب تمرین هفتم صفحه 32 درس 2 عربی هشتم

در گروه های دو نفره مکالمه کنید. «پاسخ کوتاه کافی است.»

1- کَیفَ حالُکَ؟کَیفَ حالُکِ؟أنا بِخَیرِ.
2- مَا اسْمُکَ؟مَا اسْمُکِ؟إسمی عَلیٌ (اسم خودتان)
3- مَن أَنتَ؟مَن أَنتِ؟أنا طالِبُ (أنا طالِبَةُ)
4- أَینَ أَنتَ؟أَینَ أَنتِ؟فی المَدرَسَة
5- هَل أَنتَ مِن کرج؟هَل أَنتِ مِن کرج؟لا

ترجمه و معنی بخش کنز الحِکمة صفحه 32 و 33 درس دوم عربی هشتم

بخوانید و ترجمه کنید.

1) لِکُلِّ شیءٍ طَریقٌ وَ طَریقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ. رسولُ اللّهِ (ص)

ترجمه: برای هر چیز راهی است و راه بهشت علم است.

2) اَلْعِلْمُ أَفضَلُ مِنَ الْعِبادَةِ. رسولُ اللّهِ (ص)

ترجمه: دانش از عبادت برتر است.

3) زَکاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ. امام علی (ع)

ترجمه: زکات علم گسترش دادن آن است.

4) مَنْ سَأَلَ، عَلِمَ. امام علی (ع)

ترجمه: هر کس سوال کند، می داند. (هر کس پرسید، دانست.)

5) مَنْ کَتَمَ عِلْماً، فَکَأَنَّهُ جاهِلٌ. امام علی (ع)

ترجمه: هر کس دانشی را پنهان کند، پس گویا او نادان است. (گویی که جاهل است.)

ترجمه و معنی بخش الاربعینیات صفحه 34 درس دوم عربی هشتم

إیجارُ الْغُرفَةِ فی کَربَلاء
اجاره اتاق در کربلا

– ساعَدَکَ اللّٰهُ!
خدا کمکت کند!

– حَیّاکَ اللّٰهُ!
خدا تو را حفظ کند!

– هَل عِندَکُم غُرفَةٌ فارِغَةٌ ذاتُ ثلَاثَةِ أَسِرَّة؟
آیا یک اتاق خالی با سه تخت دارید؟

– نَعَم؛ عِندَنا فِی الطّابِقِ الرّابِعِ.
آره؛ ما آن را در طبقه چهارم داریم.

– أ ما عِندَکُم فِی الطّابِقِ الْأَوَّلِ؟
طبقه اول چی دارید؟

– لا؛ ما عِندَنا، لکِنْ، اَلْمِصعَدُ مَوجودٌ.
خیر؛ نداریم، اما آسانسور آنجاست.

– حَسَناً، نُریدُ رُؤیَةَ الْغُرفَةِ.
خوب، ما می خواهیم اتاق را ببینیم.

– لا بَأسَ؛ هٰذا مِفتاحُ الْغُرفَةِ.
نجیب؛ این کلید اتاق است.

– کَمْ إیجارُها؟
اجاره چقدر است؟

– أمَامَکَ لَوحَةُ الْإیجاراتِ.
روبروی شما تابلوی اجاره است.

– هَل یُمکِنُ التَّخفیضُ؟
آیا امکان کاهش وجود دارد؟

– لا؛ لِأَنَّ الْأَسعارَ مُحَدَّدَةٌ مِن قِبَلِ الْحِکومَةِ.  کَم لَیلَةً أَنتُم فی کَربَلاء؟
خیر؛ چون قیمت ها را دولت تعیین می کند. چند شب کربلا هستین؟

– ثلَاثَةَ لَیالٍ.
سه شب

– أیَنَ بِطاقاتُ هُویّاتِکُم؟
شناسنامه شما کجاست؟

– هٰذِهِ بِطاقاتُنا.
اینها شناسنامه های ما هستند.

همچنین بخوانید: معنی درس دوم عربی هشتم

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم متوسطه اول، برای دسترسی سریع و بهتر به ترجمه و جواب تمرینات درس های کتاب عربی هشتم، می توانید با اضافه کردن کلمه «ماگرتا» در سرچ های درسی خود، به مطلب مورد نظرتان دست پیدا کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب تمرینات صفحه 26 تا 34 درس 2 دوم کتاب عربی پایه هشتم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

282 دیدگاه

 1. دست گفت:

  خیلی عالییییییییی

 2. Aryan گفت:

  عالی بهترین سایت برای درس🥰👋

 3. ناشناس گفت:

  عالی بود ممنون از همه

 4. یاشا گفت:

  ملسی خووووو 🥰

  1. ناشناس گفت:

   خیلی خوب بود من همیشه درسامو با شما جلو میبرم خیلی خوبه

 5. ناشناس گفت:

  خیلی خوب بود

  1. خهخیو گفت:

   مرسی خیلی خوب بوده

 6. متین گفت:

  خیلی خیلی خیلی ممنونم هستم که یاد می‌دهید

 7. ناشناس گفت:

  عالی بود مرسی ازتون دمتون گرم:)

 8. امیرعباس گفت:

  دمت گرم

 9. ناشناس گفت:

  عالیییییییییییییییی بود

  1. Erfan گفت:

   ببین خوبه ها فقط یک چیز دیگه میزنی یک چیز دیگه میاد

   1. مریم گفت:

    سلام عشقم

  2. امیر عطا گفت:

   خیلیییییییییی عالیییییییه

 10. 𝐴𝑚𝑖𝑟シ︎ گفت:

  عاقا عالی🗿
  شوخش

 11. M webDesigner گفت:

  سلام وقتتون بخیر خسته نباشید.
  ممنون از شما و سایت خوبتون که به ما دانش آموزان کمک میکنه. یک پیشنهادی دارم اینکه جدول هاتون رو برای گوشی ها با سایز های کوچک تر واکنش گرا کنید. من خودم گوشیم تقریبا ۴۳۰px سایزش هست ولی جدول صفحه ۳۱ کامل دیده نمیشه.

 12. ناشناس گفت:

  عالییی بود واقعا خوشم اومد

 13. ناشناس گفت:

  عالی بود ممنونم

  1. محمد گفت:

   خیلی عالی😍😍بینظیرید

  2. علی گفت:

   دمش گرم نوکرتم

 14. ناشناس گفت:

  مممنون

 15. ناشناس گفت:

  عالی واسه هر سوالی جوابی دارند عالییییییی🤩

 16. ملیکا گفت:

  عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بـــــــــــود

 17. Yoroco:) گفت:

  مممممممممممنوووووووووووونممممممممم به خاطر بودنتون
  ممنون که هیتیییین♡♡♡♡♡♡♡

 18. */////// گفت:

  عالییییییییی

 19. ناشناس گفت:

  عالیه خدایی دمتوننن گرممممممم

  1. ناشناس گفت:

   خیلی عالیییییییی هست.

 20. انوشه محمدی گفت:

  این سایت خیلی خوبه و مطالب مهمی داره ممنون

  1. علیرضا گفت:

   عالیییی بهترین

 21. یگانه گفت:

  عالیییییییییییی ( ̄ε(# ̄)

  1. النا گفت:

   عالیییییییی حرف نداره ♥️♥️

   1. علی گفت:

    عالیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *