ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب تمرینات درس دوم عربی یازدهم تجربی و ریاضی ☑️ صفحه ۲۳ تا ۲۸

گام به گام پاسخ و حل پرسش تمرین های صفحه 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 و 28 درس 2 دوم کتاب عربی 2 یازدهم رشته تجربی و ریاضی

جواب تمرینات درس دوم عربی یازدهم تجربی و ریاضی ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب تمرین اختبر نفسک صفحه ۲۳ و تمرین های صفحه ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ و ۲۸ درس ۲ دوم کتاب عربی ۲ یازدهم رشته تجربی و ریاضی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: معنی درس دوم عربی یازدهم تجربی و ریاضی

جواب تمرینات درس دوم عربی یازدهم تجربی و ریاضی
جواب تمرینات درس دوم عربی یازدهم تجربی و ریاضی

جواب اختبر نفسک صفحه 23 درس دوم عربی یازدهم

تَرجِمِ الْأَحاديثَ التّاليَةَ، ثُمَّ ضَعْ خَطّاً تَحتَ اسْمِ التَّفضيلِ.

۱) ﴿وَ ما تُقَدَّموا لِأَنفُسِکُم مِنْ خَیْرٍ تَجِدوهُ عِندَ اللهِ﴾

ترجمه: هر آنچه از خوبی برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خداوند می یابید.

أَداةَ الشَّرطِ: ما
فِعلَ الشَّرطِ: تُقَدَّموا
جوابَ الشَّرطِ: تَجِدوا

۲) ﴿إنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْکُم وَ يُثَبِّتْ أَقدامَکُم﴾

ترجمه: اگر خدا را یاری کنید، ش را یاری میکند و گام هایتان را استوار می سازد.

أَداةَ الشَّرطِ: إنْ
فِعلَ الشَّرطِ: تَنْصُرُوا
جوابَ الشَّرطِ: يَنْصُرْ

۳) ﴿وَ إذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلونَ قالوا سَلاماً﴾

ترجمه: و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ مى دهند.

أَداةَ الشَّرطِ: إذا
فِعلَ الشَّرطِ: خاطَبَ
جوابَ الشَّرطِ: قالوا

جواب تمرین اول صفحه 24 درس دوم عربی یازدهم

عَيِّنِ الْجُملَةَ الصَّحيحَةَ وَ غَيرَ الصَّحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ. (صحیح / غلط)

۱) اَلتَّعَنُّتُ طَرحُ سُؤالٍ صَعبٍ بِهَدَفِ إيجادِ مَشَقَّةٍ لِلْمَسؤولِ. صحیح
مچ‌گیری، مطرح کردن سوالی سخت با هدف ایجاد سختی برای کسی که مورد سوال واقع شده است.

۲) عِلْمُ الْأَحياءِ عِلْمُ مُطالَعَةِ خَواصِّ الْعَناصِرِ. غلط
زیست شناسی، علم مطالعه‌ی خصوصیات عنصرهاست.

۳) الِالْتِفاتُ هوَ کَلامٌ خَفيٌّ بَيْنَ شَخصَينِ. غلط
روی برگرداندن همان سخن پنهانی بین دو نفر است.

۴) اَلسَّبّورَةُ لَوحٌ أَمامَ الطُّلّابِ يُکْتَبُ عَلَيهِ. صحیح
تخته سیاه، لوحی در مقابل دانش آموزان است که روی آن نوشته می شود.

پاسخ تمرین دوم صفحه 24 درس دوم عربی یازدهم

تَرْجِمِ الْآيَةَ وَ الْأحاديثَ، ثُمَّ عَیِّنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

۱) ﴿وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليمٌ﴾

ترجمه: و هر آنچه از خیر و خوبی انفاق کنید قطعا خداوند نسبت به آن آگاه است.

اَلْمَجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ: مِنْ خَيْرٍ، بِهِ

۲) مَن عَلَّمَ عِلماً، فَلَهُ أَجرُ مَن عَمِلَ بِهِ لا یَنقُضُ مِن أَجرِ الْعامِلِ.

ترجمه: هر کس علمی به دیگری بیاموزد، پاداش کسی را دارد که به آن عمل کند، از پاداش عمل کننده کاسته نمی شود.

اِسْمَ الْفاعِلِ: الْعامِلِ

۳) اَلنّاسُ أَعداءُ ما جَهِلوا.

ترجمه: مردم دشمن آنچه نمی دانند هستند.

اَلْجَمْعَ الْمُکَسَّرَ وَ مُفرَدَهُ: أعداء، جمعه «عدوّ»

۴) إذا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْکَلامُ.

ترجمه: هرگاه عقل تمام شود، سخن کم می شود.

اَلْفاعِلَ: العقل، الكلام

۵) اَلْعالِمُ حَيٌّ وَ إنْ کانَ مَيَّتاً.

ترجمه: دانشمند هرچند مرده باشد، زنده است.

المبتدأ: العالم / الخبر: حيٌّ

۶) قُم عَنْ مَجْلِسِكَ لِأَبیكَ وَ مُعَلِّمِكَ وَ إنْ کُنْتَ أَمیراً.

ترجمه: به خاطر پدر و معلمت از جایت برخیز هرچند (اگرچه) فرمانروا (فرمانده) باشی.

اِسْمَ الْمَکانِ: مَجْلِسِ
اسْمَ الْفاعِلِ: مُعَلِّمِ

جواب تمرین سوم صفحه 25 درس 2 عربی یازدهم

تَرْجِمِ الْأَفعالَ وَ الْمَصادِرَ التّاليَةَ.

اَلْماضياَلْمُضارِعُ وَ الْمُستَقبَلُاَلْأَمْرُ وَ النَّهْيُاَلْمَصْدَر
قَدْ أَنْقَذَ: نجات داده استيُنْقِذُ: نجات می‌دهدأَنْقِذْ: نجات بدهاَلْإنْقاذ: نجات دادن
اِبْتَعَدَ: دور شدلا يَبْتَعِدُ: دور نمی‌شودلا تَبْتَعِدْ: دور نشواَلِابْتِعاد: دور شدن
اِنْسَحَبَ: عقب نشينی کردسَيَنْسَحِبُ: عقب نشيني خواهد کردلا تَنْسَحِبْ: عقب نشينی نکناَلِانْسِحاب: عقب‌نشينی کردن
اِسْتَخْدَمَ: به کار گرفتيَسْتَخْدِمُ: به کار می‌گیرداِسْتَخْدِمْ: به کار بگيراَلِاسْتِخدام: به کار گرفتن
جالَسَ: همنشينی کرديُجالِسُ: همنشينی می‌کندجالِسْ: همنشينی کناَلْمُجالَسَة: همنشينی کردن
تَذَکَّرَ: به ياد آورديَتَذَکَّرُ: به یاد می‌آوردلا تَتَذَکَّرْ: به ياد نیاوراَلتَّذَکُّر: به ياد آوردن
تَعايَشَ: همزيستی کرديَتَعايَشُ: همزيستی می‌کندتَعايَشْ: همزيستی کناَلتَّعايُش: همزيستی کردن
قَدْ حَرَّمَ: حرام کرده استيُحَرِّمُ: حرام می‌کندلا تُحَرِّمْ: حرام نکناَلتَّحْريم: حرام کردن

پاسخ تمرین چهارم صفحه 26 درس 2 عربی یازدهم

ضَعْ هٰذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّراکيبَ في مَکانِهَا الْمُناسِبِ.

هٰؤلاءِ ناجِحاتٌ/ هٰذانِ الْمُکَيِّفانِ/ تِلْكَ الْحِصَّةُ/ أُولٰئِكَ مُسْتَمِعونَ/ هٰؤلاءِ جُنودٌ/ هاتانِ الْبِطاقَتانِ

مفرد مؤنّثمثنّی مذکّرمثنّی مؤنّثجمع مذکّر سالمجمع مؤنّث سالمجمع مکسّر
تِلْكَ الْحِصَّةُهٰذانِ الْمُکَيِّفانِهاتانِ الْبِطاقَتانِأُولٰئِكَ مُسْتَمِعونَهٰؤلاءِ ناجِحاتٌهٰؤلاءِ جُنودٌ

پاسخ تمرین پنجم صفحه 26 درس دوم عربی یازدهم

ضَعِ الْمُتَرادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ في مَکانِهَا الْمُناسِبِ. (= ≠)

وُدّ / بَعُدَ / تَکَلَّمَ / اِجْلِسْ / نِهايَة / عَداوَة / اِحترِام / أَحْياء / مَرَّةً / نَفَعَ / ذَنْب / هَرَبَ

إثْم = ذَنْب
گناه
تَبْجيل = اِحترِام
بزرگداشت
تارَةً = مَرَّةً
یک‌بار
حُبّ = وُدّ
دوستی
فَرَّ = هَرَبَ
گریخت
أَمْوات ≠ أَحْياء
مردگان ≠ زندگان
دَنا ≠ بَعُدَ
نزدیک شد ≠ دور شد
قُمْ ≠ جْلِسْ
برخیز ≠ بشین
ضَرَّ ≠ نَفَعَ
زیان رساند ≠ سود رساند
بِدايَة ≠ نِهايَة
آغاز ≠ پایان
سَکَتَ ≠ تَکَلَّمَ
خاموش شد ≠ سخن گفت
صَداقَة ≠ عَداوَة
دوستی ≠ دشمنی

جواب تمرین ششم صفحه 27 درس دوم عربی یازدهم

أکَمِْلْ تَرجَمَةَ الْآياتِ وَ الْحَديثَ، ثُمَّ عَیِّنْ أَداة الشَّرطِ وَ فِعلَ الشَّرطِ، وَ جوابَهُ.

۱) ﴿وَ ما تَفْعَلوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ﴾
و هرچه را از کار نيک انجام می دهید، خدا آن را می‌داند. (از آن آگاه است.)

أَداةَ الشَّرطِ: ما
فِعلَ الشَّرطِ: تَفْعَلوا
جوابَ الشَّرطِ: يَعْلَمْ

۲)  ﴿إنْ أَحْسَنْتُم أَحْسَنْتُم لِأَنفُسِکُم﴾ اَلْإسراء: 7
اگر نيکی کنيد، به خودتان نیکی کرده اید.

أَداة الشَّرطِ: إنْ
فِعلَ الشَّرطِ: أَحْسَنْتُم
جوابَ الشَّرطِ: أَحْسَنْتُم

۳) ﴿إنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَکُم فُرقاناً﴾ اَلْأَنفال: 29
اگر از خدا پروا کنيد، برايتان نيروی تشخيص حق از باطل قرار می دهد.

أَداة الشَّرطِ: إنْ
فِعلَ الشَّرطِ: تَتَّقُوا
جوابَ الشَّرطِ: يَجْعَلْ

۴) مَنْ سَأَلَ في صِغَرِهِ، أَجابَ في کِبَرِهِ. اَلْإمامُ عَليٌّ (ع)
هرکس در خردسالی‌اش بپرسد، در بزرگسالی‌اش پاسخ می دهد.

أَداة الشَّرطِ: مَنْ
فِعلَ الشَّرطِ: سَأَلَ
جوابَ الشَّرطِ: أَجابَ

جواب تمرین هفتم صفحه 27 درس 2 عربی یازدهم

ضَعْ فِي الدّائِرَةِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. «کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائِدَةٌ»

پاسخ: در تصویر زیر می توانید جواب این تمرین را ببینید.

جواب تمرین هفتم صفحه 27 درس 2 عربی یازدهم

جواب بحث علمی صفحه 28 درس دوم عربی یازدهم

اِبْحَثْ في کِتابِ «مُنْيَةِ الْمُريدِ» لِزَينِ الدّينِ الْعامِليِّ «الشَّهيدِ الثّاني» عَنْ نَصٍّ قَصيرٍ حَوْلَ آدابِ التَّعليمِ وَ التَّعَلُّمِ ثُمَّ اکْتُبْهُ.

در کتاب «منیة المرید» زین الدین عاملی «شهید ثانی» متن کوتاهی در مورد آداب تعلیم و تعلم جستجو کنید و سپس بنویسید.

الْعالِمُ كَمَنْ مَعَهُ شَمْعَةٌ تُضيءُ لِلنّاسِ. اَلْإمامُ مُحَمَّدٌ الْباقِرُ (ع)

دانا مانند کسی است که با او شمعی است که برای مردم می‌افروزد.

پاسخ: کتاب منیه المرید فی آداب المفید و المستفید ،کتابی در حوزه اخلاق اسلامی می باشد که یکی از آثار ز ین الدین ابن علی العاملی معروف به شهید ثانی می باشد.

تقسیم ابواب و فصول کتاب منیه المرید:
مقدمه: پیرامون فضیلت علم و روایات وارده در آن می باشد.
باب اول: در آداب معلم و متعلم بحث شده است.
باب دوم: آداب مفتی و مستفتی و فتوی را بیان نموده است.
باب سوم: آداب و آفات و شروط مناظره را گوش زد می کند.
باب چهارم: روش کتابت را بیل نموده است.
خاåه: در اقسام علوم شرعی و مراتب آن سخن گفته شده.
تتمه کتاب: شامل وصایای مولف به عموم طلاب است.

در بیان فضیلت این کتاب بزرگان زیادی از جمله ابن العودی ، میرزا ی شیرازی ، محدث بحرانی ،مقدس اردبیلی و بسیاری دیگر از علما قلم زنی کرده اند و به åجید و تعریف این کتاب شریف پرداخته اند. ما نیز در این مجال متذکر کلام میرزای شیرازی می شویم. ایشان می فرمایند: چقدر شایسته است که اهل علم مواظبت نمایند ب ه مطالعه این کتاب و متادب شوند به آداب مزبوره در آن. شهید ثانی تلخیص جامعی از این کتاب ار ائه نموده اند که آنرا (بغیه المرید) نامگذاری کرده اند.

کتاب منیه المرید بارها توسط علما و بزرگان دین ترجمه ،شرح و یا به صورت منظوم در آمده که بهترین ترجمه فارسی آن به قلم جناب حجه الاسلام سید محمد باقر حجتی به رشته تحریر در آمده است. و نیز بهترین شرح که بر این کتاب نوشته شده است کتاب (سراج المبت دئین فی علوم آل محمد المع صومین) می باشد که با قلم و بنان سید محمود ده سرخی تالیف شده است.

امید است که انشاالله همه دانش آموزان عزیز با مطالعه این کتاب خود را به زیور اخلاق اسلامی در ضمن تعیلم علم، مزین کنند.

همچنین بخوانید: جواب تمرین های درس اول عربی یازدهم تجربی و ریاضی

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم متوسطه دوم ، برای دسترسی سریع و بهتر به ترجمه و جواب تمرینات درس های کتاب عربی یازدهم رشته تجربی و ریاضی ، می توانید با اضافه کردن کلمه «ماگرتا» در سرچ های درسی خود، به مطلب مورد نظرتان دست پیدا کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب تمرینات درس 2 دوم کتاب عربی یازدهم رشته های تجربی و ریاضی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید. 🤗

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

11 دیدگاه

 1. بسیار عالی و کامل
  فقط کاش ترجمه تمرین هفتم رو هم میگذاشتید
  و یک توصیه به دانش آموزان:
  اگه میخواین یاد بگیرین فقط برای چک کردن از این سایت استفاده کنین
  خلاصه کپی نکنین
  یا علی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *