ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب سوالات کارگاه متن پژوهشی درس شانزدهم فارسی دهم

پاسخ و حل پرسش های تمرین کارگاه متن پژوهشی قلمرو زبانی ، ادبی و فکری صفحه 127 و 128 درس شانزدهم فارسی دهم متوسطه دوم

جواب سوالات کارگاه متن پژوهشی درس 16 شانزدهم فارسی دهم ؛ در این مقاله به جواب و پاسخ سوال های کارگاه متن پژوهشی قلمرو زبانی ، قلمرو ادبی و قلمرو فکری صفحه ۱۲۷ و ۱۲۸ درس ۱۶ شانزدهم خیر و شر کتاب ادبیات فارسی دهم رشته های نظری ریاضی ، تجربی و انسانی متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۰ روان خوانی طراران فارسی دهم

جواب سوالات کارگاه متن پژوهشی درس 16 شانزدهم فارسی دهم
جواب سوالات کارگاه متن پژوهشی درس 16 شانزدهم فارسی دهم

جواب سوالات قلمرو زبانی صفحه ۱۲۷ درس شانزدهم فارسی دهم

در قلمرو زبانی صفحه 127 درس 16 شانزدهم کتاب ادبیات فارسی دهم متوسطه دوم سوالاتی مطرح شده است که در ادامه به پاسخ و جواب صحیح آنها پرداخته ایم:

سوال 1) در ابیات زیر، واژه های «آبدار» و «همّت» را از نظر معنایی بررسی کنید.

حالـی آن لعـل آبـدار گشـاد / پیـش آن ریـگ آبـدار نهـاد
پاسخ:
آبدار مصراع اول: با ارزش
آبدار مصراع دوم: صاحب آب (جناس تام دارد)

شربتی آب از آن زلال چو نوش / چشـم تشـنه چو کرده بود تباه
یا به همّت ببخـش یا بفروش / آب نـا داده کـرد همّـت را
پاسخ:
همت و همت جناس تام دارند. در بیت اول به معنای «جوانمردی» و در بیت دوم به مفهوم «تصمیم و قصد» است.

سوال 2) متضاد واژه های زیر را از متن درس بیابید.

پاسخ: پاکی / (بد گُهری) / بدبخت (مُقبل) / غنی (مُفلس)

سوال 3) کلمه «گذاشتن» در معنای حقیقی «قرار دادن» کاربرد دارد و مجازاً به معنای «وضع کردن و تأسیس کردن» است؛ امّا «گزاردن» به معنای «به جا آوردن، ادا کردن و اجرا کردن» است. جمله های زیر را بر پایه این توضیح، اصلاح کنید.

بنیانگزار مؤسسه، اعضای شورای سیاست گذاری را معرفی کرد. پاسخ: بنیانگذار

دانش آموزان زحمات خدمتگذار مدرسه را ارج می نهند و از او سپاسگزاری می کنند. پاسخ: خدمتگزار

نامه امام علی(ع)، در بردارنده پیام های اصلی یک حکومت عادلانه برای همۀ کارگذاران است. پاسخ: کارگزاران

سوال 4) ا توجّه به عبارت زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.

ناگهـان، جوانـی را دیـد نابینـا کـه بـر خـاک افتـاده اسـت و از درد و تشـنگی می‌نالـد و خدا را می‌خوانـد.

الف) نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنویسید.

پاسخ: ناگهان: قید / جوانی: مفعول / خاک: متمم

ب) زمان و نوع هر یک از فعل‌ها را معیّن کنید.

پاسخ: دید: ماضی ساده / افتاده است: ماضی نقلی / می‌نالد: مضارع اخباری / می‌خواند: مضارع اخباری

جواب سوال های قلمرو ادبی صفحه 127 و 128 درس شانزدهم فارسی دهم

در قلمرو ادبی صفحه ۱۲۷ و ۱۲۸ درس ۱۶ شانزدهم کتاب ادبیات فارسی دهم متوسطه دوم سوالاتی مطرح شده است که در ادامه به پاسخ و جواب صحیح آنها پرداخته ایم:

سوال 1) ابیات درس در چه قالبی سروده شده است؟ دلیل خود را بنویسید.

پاسخ: مثنوی: چون هر بیت قافیه جداگانه دارد.

سوال 2) بیت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

منم آن تشنه گهر برده / بخت من زنده، بخت تو مرده

پاسخ: جناس ناقص (مرده و برده) / تضاد (زنده و مرده) / کنایه (زنده یا مرده بودن بخت) / تکرار (بخت)

سوال 3) در ابیات زیر، استعاره ها را بیابید و مقصود از آنها را بنویسید.

الف) دیده آتشـین من برکش / و آتشـم را بکش به آبی خوش

پاسخ:  آتش: استعاره از تشنگی زیاد؛ تشنگی زیاد را به آتش مانند کرده و فقط مشبه‌ به را ذکر کرده است.

ب) در چراغ دو چشـم او زد تیغ / نامـدش کشـتن چـراغ دریـغ

پاسخ: چراغ دوم: استعاره از چشمان خیر؛ چشم را در بینایی و سو داشتن به چراغ تشبیه کرده و مشبه را حذف کرده است.

پاسخ سوالات قلمرو فکری صفحه ۱۲۸ درس شانزدهم فارسی دهم

در قلمرو فکری صفحه 128 درس 16 شانزدهم کتاب ادبیات فارسی دهم متوسطه دوم سوالاتی مطرح شده است که در ادامه به پاسخ و جواب صحیح آنها پرداخته ایم:

سوال 1) چرا «شر» از «خیر» چشم هایش را طلب کرد؟

پاسخ: به دلیل بدجنسی و اینکه بتواند جواهرات او را بدزدد.

سوال 2) در بیت «آمـد آورد پیـش خیـر فـراز گفت گوهر به گوهر آمد باز»، مقصود از گوهر اول و دوم چیست؟

پاسخ: گوهر اول: مروارید / گوهر دوم: خیر (صاحب مروارید)

سوال 3) کدام قسمت درس، مصداق مناسبی برای مفهوم آیۀ شـریفۀ «تُعِزُّ مَن تَشاء و تُذلُّ مَن تَشاء» (سوره آل عمران آیه ۲۶) است؟

پاسخ:

تو مرا کُشتی و خدای نکشت / مُقبِل آن کز خدای گیرد پشت
دولتم چون خدا پناهی داد / اینکم تاج و تخت شاهی داد

سوال 4) هر یک از مَثَل های زیر، با کدام بخش از متن درس مناسبت دارند؟

از ماست که بر ماست. پاسخ: گفت: «ز نهار اگر چه بد کردم / در بد من نبین که خَود کردم»

از کوزه همان برون تراود که در اوست. پاسخ: گفت: «اگر خیر است خیر اندیش / تو شری جز شرّت نیاید پیش

سوال 5) داستان خیر و شر را با ماجرای حضرت یوسف (ع) مقایسه کنید.

پاسخ: هر دو داستان، شرح برخورد نیکی و بدی و نیز پاکی و بد ذاتی است که در نهایت به پیروزی و سربلندی انسان‌های نیک و درستکار ختم می‌شود.

همچنین بخوانید: معنی و آرایه های ادبی و زبانی درس هفدهم سپیده دم فارسی دهم
و
جواب سوال های قلمرو زبانی ، ادبی و فکری درس هفدهم فارسی دهم

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته های نظری ریاضی ، تجربی و انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به معنی کلمات و جواب سوالات تمرین درس های کتاب ادبیات فارسی دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب و پاسخ سوالات کارگاه متن پژوهشی قلمرو زبانی ، ادبی و فکری صفحه 127 و 128 درس 16 شانزدهم کتاب ادبیات فارسی دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !