ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی کلمات و جملات سخت درس ۲ دوم فارسی نهم + آرایه ها

معنی عبارت های سخت ، لغت و کلمه های جدید و مهم و ارایه های ادبی و نکات دستوری درس 2 دوم عجایب صنع حق تعالی فارسی نهم

معنی کلمات و جملات سخت درس ۲ دوم فارسی نهم ؛ در این مطلب معنی جملات سخت و لغات و کلمه های جدید و آرایه های ادبی و زبانی درس 2 دوم عجایب صنع حق تعالی کتاب فارسی نهم متوسطه اول را جمع آوری کرده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: جواب تمرین های خودارزیابی و نوشتن درس دوم فارسی نهم

معنی لغات و جملات سخت درس ۲ دوم فارسی نهم
معنی لغات و جملات سخت درس ۲ دوم فارسی نهم

معنی جمله ها و قسمت های سخت و مهم درس دوم فارسی نهم

بدان که هر چه در وجود است، همه صُنع خدای تعالی است
معنی: آگاه باش که هرچه آفریده شده و به وجود آمده، آفریده خدای بلند مرتبه است.

آنچه بر وی است.
معنی: هر چیزی که بر روی زمین است.

آنچه در بر و بحر است:
معنی: هرچه در خشکی و دریاست

همه عجایب صنع حق تعالی است.
معنی: همه ا ز شگفتی های آفرینش خداوند بلند مرتبه است.

این همه آیات حق تعالی است که تو را فرموده است تا در آن نظر کنی:
معنی: همۀ آنها نشانه های خدای بلند مرتبه است که به تو فرمان داده تا در آنها بنگری. (تفکر کنی.)

در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است.
معنی: به زمین نگاه کن و در آن بیندیش که چگونه آن را زیر پای تو گسترده است.

جوانب، وی فراخ، گسترانیده.
معنی: اطراف آن را گسترده ساخته است.

چون دیبای هفت رنگ گردد.
معنی: مانند پارچه ابریشمین (از گل های فراوان) رنگارنگ می شود.

همه از یکدیگر نیکوتر.
معنی: یکی از دیگری زیباتر و بهتر

هر یکی را آنچه به کار باید، داد.
معنی: به هر کدام، هر چیز که لازم داشت، عنایت فرمود.

هر یکی را آنچه به کار باید، داد و هر یکی را بیاموخته که غذای خویش چون به دست آورد و بچه را چون نگه دارد تا بزرگ شود و آشیان خویش چون کند.
معنی: به هر کدام یاد داده که غذای خود را چگونه به دست آورد و بچه را چگونه نگهداری کند تا بزرگ شود و لانه خود را چگونه بسازد.

اگر در خانه ای شوی که به نقش و گچ، کنده کرده باشند، روزگاری دراز، صفت گویی و تعجب کنی.
معنی: اگر وارد خانه ای شوی که گچ کاری شده باشد و نقشه ای زیبا بر آن باشد. مدت زمان درازی از آن تعریف می کنی و به حیرت می افتی.

و لکن سقفی بیستون و این، عجب تر است و و چراغ وی ماه است و شعلۀ وی آفتاب و قندیل های وی ستارگان و تو از عجایب این، غافل؛ که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد.
معنی: ولی سقف آن (آسمان) ستونی ندارد و این شگفت انگیز تر است و چراغ این خانه ماه است و نور و روشنایی آن از خورشید و چراغ آویزهای آن ستارگان هستند و تو از این شگفتی ها که در این خانه است بی خبر هستی؛ زیرا خانه بسیار بزرگ است و چشم تو کوچک و محدود بین است و قدرت دیدن این همه زیبایی را ندارد.

و مَثَل تو چون مورچه‌ای است که در قصر مَلِکی سوراخی دارد؛ جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمی‌بیند.
معنی: ای انسان ، تو در این دنیا ، مثل مورچه ای هستی که در قصر پادشاهی ، لانه دارد.

و از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر ملک وی، هیچ خبر ندارد.
معنی: از زیبایی ظاهری کاخ و زیادی خدمتکاران و تخت پادشاهی آن آگاهی ندارد.

اگر خواهی به درجۀ مورچه قناعت کنی، میباش و اگر نه، راهت دادهاند تا در بستان معرفت حق تعالی، تماشا کنی و بیرون آیی؛ چشم بامز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیر شوی.
معنی: اگر می خواهی همچون مورچه به زندگی بسیار محقر و کوچک بسنده کنی، پس همین گونه که زندگی می کنی ادامه بده و در غیر اینصورت، تو را در باغ شناخت خداوند راه داده اند تا نگاه کنی. چشم دل را بگشا تا شگفتی های آن را ببینی و پس از آن سرگشته و حیران شوی.

معنی لغات و کلمه های جدید درس دوم فارسی نهم

علامات: جمع علامت، نشانه ها
عالم: دنیا
صنع: دنیا
باید: لازم است
بدان: آگاه باش

غافل: بی خبر
جمال: زیبایی
چون: چگونه
سریر ملک: تخت پادشاهی
فراخ: گسترده، گشاده

قوس قرنح: رنگین کمان
مختصر: کوتاه، ناچیز، کوچک
میغ: ابر
نظر کن: نگاه کن
عجایب: شگفتی ها

صورت: ظاهر
اندر: در
بحر: دریا
بر: خشکی
غلامان: خدمتگزاران

جوانب: جمع جانب، جهت، اطراف
دیبا: نوعی پارچه رومی رنگارنگ
سقف بی ستون: منظور آسمان است
متحیر: شگفت زده، حیران

مدهوش: متعجب
نباتات: جمع نبات، گیاهان
نمی گنجد: جا نمی گیرد
آیات: جمع آیه، نشانه ها

آرایه های ادبی و نکات دستوری و زبانی درس دوم فارسی نهم

بدان که هر چه در وجود است همه، صُنع حق تعالی است. آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و زمین و آنچه بر وی است، چون کوه‌ها و بیابان‌ها و نهرها و آنچه در کوه‌هاست، از جواهر و معادن و آنچه بر روی زمین است، از انواع نباتات

آرایه ها: مراعات نظیر: آفتاب، ماه، ستارگان – جواهر و معادن – کوه و بیابان / تضاد: زمین و آسمان / تلمیح: اشاره به آیات 6 و 7 سوره ق

و آنچه در برّ و بحر است، از انواع حیوانات و آنچه میان آسمان و زمین است، چون میغ و باران و تگرگ و رعد و برق و قوس ِ قُزَح و علاماتی که در هوا پدید می‌آید، همه عجایب صُنعِ حق تعالی است.

آرایه ها: تضاد: بر و بحر – آسمان و زمین / مراعات نظیر: میغ، باران، تگرگ، رعد و برق، برف

و این همه آیات حق تعالی است که تو را فرموده است تا در آن نظر کنی. پس اندر این آیات، تفکّر کن. در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فَراخ گسترانیده و از زیر سنگ‌های سخت، آب‌های لطیف، روان کرده، تا بر روی زمین می‌رود و به تدریج بیرون می‌آید.

آرایه ها: تشبیه: زمین به بساط تشبیه شده است / تضاد: سخت و لطیف

و در وقتِ بهار بنگر و تفکّر کن که زمین، چگونه زنده می‌شود و چون دیبای هفت رنگ گردد، بلکه هزار رنگ شود.

آرایه ها: تشبیه: تشبیه چون دیبا / اغراق: اغراق کردن به هزار رنگ شدن زمین در فصل بهار

و این عالم، خانه‌ خداست و فرش وی زمین است و لکن سقفی بی ستون و این عجب‌تر است و چراغ وی ماه است و شعله‌ی وی آفتاب، و قندیل‌های وی ستارگان و تو از عجایب این، غافل که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی‌گنجد.

آرایه ها: استعاره: خانه خدا اینجا استعاره از دنیا است. سقف استعاره از آسمان / تشبیه: عالم به خانه – زمین به فرش – ماه به چراغ / تلمیح: اشاره به آیه 10 سوره لقمان

و مَثَل تو چون مورچه‌ای است که در قصر مَلِکی سوراخی دارد؛ جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمی‌بیند و از جمال صورتِ قصر و بسیاری غلامان و سریرِ مُلکِ وی، هیچ خبر ندارد.

آرایه ها: تشبیه: مثل تو چون مورچه / مراعات نظیر: قصر، غلام، سریر و ملک

اگر خواهی به درجه ی مورچه قناعت کنی ، می باش و اگر نه ، راهت داده اند تا در بُستانِ معرفتِ حق تعالی ، تماشا کنی و بیرون آیی . چشم باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیّر شوی.

آرایه ها: استعاره: بستان معرفت استعاره از دنیا

همچنین بخوانید: معنی شعر و کلمات درس اول فارسی نهم

توجه: شما دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول عزیز اگر می خواهید به راحتی به معنی کلمات و جواب سوال های کتاب فارسی نهم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب و معنی کلمات درس مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی کلمات و جملات سخت درس ۲ دوم فارسی پایه نهم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

44 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =